HOTĂRÂREA NR. 167 DIN 31.08.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al

Municipiului Bacău


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.554343/19.08.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnică care propun modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 554365/ 19.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555854■'1 '25.08.2020;

-Raportul comun ai Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 555854/2/25.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 841/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 842/28.08.2020 ai Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 843/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 844/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 845/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgenta nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin. 1 si alin.3, art.154 alin. 1, art.I96 alin. 1 lit.”a”, art.197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentele formulate de domnul Primar Cosmin Necula, amendamente care au fost adoptate;

în baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“, alin. (4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2, 1B, 1 Bl, 1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secret termen legal Instituțieial al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTELE IONELA-CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ? PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE 4SviDIU POPOVICI

F C.G., Z.M., T.A./O.R A /EX. I/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 167 DIN 31.08.2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 1020Si ESTIMĂRI PENTRU ANH 2021.2022

D»U: 01/60/2020       Til:          pag: 1 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2010

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor restante

Trtml

Trini.lt

Trișa. !H

Trini.lV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

&

1--3+4tSt-6

2

3

4

5

6

7

B

9

«W102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

373.73326

126.105,83

97.786.71

89.246.18

62.554.54

428.161.31

421.621.32

374 1 HI.96

WWW

1 VENITURI CURENTE

334 6W2t)

97 252,23

86441.74

88.334.6?

62.J54.S4

340.022.69

349 313.06

362 492.39

WWW

A VENITURI FISCALE

271.139.25

77806,37

*6 216,(8)

72 7G0.X4

55 O56.54

284.633.Kl

290.776.09

3W.9Î9J»

0064D2

A l IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

IM IW.OO

4) IOT.00

40 89$,Ot)

41 108.00

41 048.1»

176.596.1'tl

184.741,00

193.840.00

OjrW

A1.2 Impută pe venii, prcfit n caingun

capiii dc h pcr$©AJK

1*4 159,60

41.108.00

40 895.(10

41 108.60

41,048.00

17*.S«,14>

)84.74),<10

193 8-I6.W

0302

IMPOZIT PE VENIT

$"2.00

155.00

155,00

155.00

97.00

SK.f-0

620,00

651.00

03WU

Impozitul pc vcnihinlc dfo uansferul propncianlor tAttbillfttt din poirimonkil personal

SC.2.G0

155.00

155.00

155.00

97.00

390.00

620.0°

651.00

«MW

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

1*3 597.00

40653.00

40 740.00

40953.00

40 951.00

|76.t»*.r0

184.121,00

193 tMr.00

WWW

Cote dcfetcM£«Jin impozitul pe

SCTÎI

1*3 443.00

411.953.00

40 «Ifi.lKi

«io 95j.no

40.951.00

I72.ftftft.fxi

180.60O.INI

189630.1»

IMW«M

Sume ducate dm <Mck dchlctk dm

impozitul pe xanit pentru echilibrarea

bugeUioi focale

154.00

154.00

4 006.CO

3.52J.OO

3 ssy.tR)

t)7()lK>2

A3 Impozite 4i ls.ee pe proprietate

46929.25

21)432,37

i 0.275,00

12.029,34

4.192.54

1S.994.CO

38 479.00

4OS4I.UO

C7O2

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

4*9’9,25

20.43237

10.275.00

12.029,34

4.192,54

35.994.0tt

38.479.1»

40.541,00

070201

Impozit si taxi pe dădui

3O.7S6.5J

13 056,00

7.711,00

7.72 t,99

2.267.54

25 8 io, t»

27.295.00

29357.00

1)70202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

1 559.00

3.432,35

1.165,00

6.200.0)1

6.350.00

6 350.00

WWW

Taxe judiciare de timbru si alte taae

de umbre

1.245.05

840.90

5U5.OO

450,00

450.00

3.100.60

3.200.00

3 200.00

1)70256

Alte impo/tie si '.axe pe proptuiue

1 7.35.00

500.00

500.00

425,00

310.00

884.01)

1.634.00

1 634.t»

iwww

Al Impozite si taxe pe bunurisi se rxici»

58 551,1»

15 416,00

14 146.00

19.332.00

9.657.1»

72 033.1»

67.5S6.00

68558.0(1

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

38 840,tx>

9 790.00

9 997.00

10971.00

8 082.00

57 I22.t«>

51 «99.00

52.118.00

IJW02

Sume ifcfalcctc din uva pe valoare» adauj aia pentru rmaniarea chekuidikir dcscenuaiiutc b utsciul «imunelor, eratelor, municipitlvrii se doar Slot Municipiului București

35 429.00

9 303.00

8 705.00

9 S25.60

7.596.00

43 9753»

44.377.00

44 78X.OO

114200

Sume dcfsku’îic din Ux> pe \5<oa*ca adaug va pvruru cthilfbr.uca bugetele» kKiîc

BUO.Otl

8U6.O0

II 202.181

3.577.00

5 385.00

i 10’0"

Sume icftlcatc dia taxa pe valoare adangata pentru linamue» invaittnantuh» pomeni» si * ccim confesional

2 605.00

487.0U

486,(8)

1.146.00

4(6.00

1 945.00

l .945.00

1 945.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15.00

9.a>

6.18)

Data: 01/09/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

|=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

12O207

Taxe hoteliere

15,00

9.00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

9U,D0

61.00

53,00

311.00

327.00

343,00

150201

Impozit pe spetiacolc

163,00

52.00

50,00

31,00

30,00

170,00

175,00

176,00

I5U25O

Alte taxe pe servicii specifice

133.00

40.00

40.00

30.00

23,00

141,00

IS2.00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

l4.6OU.eo

15.330,00

16.097,00

I6O2D2

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

12.987,00

13.717,00

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553.00

400,00

135,00

1.613,60

1.613,00

1.613,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2,200.00

850.00

900.00

291.00

159.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

«50,00

900.00

291.00

159.00

180250

Alte impozite si laxe

2 200.00

850.00

900,00

291.00

159.00

290002

C Venituri ncfiscalc

62.763.95

19.425,86

20265.74

15.574.35

7.498.00

55,399.(9

58.537,06

59553.39

300002

C1 Vcmiun din proprietate

14 496,04

3.401.47

3 050.00

6.852.57

1.192.00

I2.097.C4)

12.705.00

13 340,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14 496.04

3,401,47

3.050,00

6852,57

1.192,00

12.097.00

12.705,00

13.340.00

300201

Vftrsaminlc din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15.00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3.286,47

3.000.00

6.852,57

1.192,00

12.097.W

12.705, (Hl

13.340,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inc hi-

ncri de către instituțiile publice

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852.57

1.192,00

12.097,09

12.705.00

13.340,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7.68

330002

C2. Vanzari de bunuri si Servicii

48 267,91

16.024,39

17.215.74

8.721,78

6.306,(10

43.302,69

45.832,06

46213,39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.205,02

2.455,00

2.715,02

2.232.00

1.803,00

9.647,00

10.130,00

j 0.637,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8 136,02

2.072,00

2.405,02

1017,00

1.642,00

9.647,00

10.130.00

10.637,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

ere se

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, impulalii si despăgubiri

63,00

33,00

10.00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555.00

200,00

150,00

105.00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbra

215.00

70.00

65,00

45.00

35.00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468.00

2.600,00

2 200.00

2.000.00

1.668,00

9 118.00

9.574.00

10.053.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate poterii! dispozițiilor legale

2.400,00

800.00

700,00

5011,00

400,00

350250

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

6.068,00

1.800.00

1.500,00

1.500,00

1268,00

9.118.00

9.574,00

10.053,00

Data: 01/09/2020 Tit:          pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531.11

4.444,78

2.800,00

24.537,69

26.128,06

25.523,39

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000.00

2.762,00

24.087,91

25.629,80

25.514.01

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1.531,11

1.444,78

38,00

449,18

498,26

9,38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.104,00

3.399,39

4.704,61

370203

Varsaminlc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

•40.652,27

-32.292,91

-5.475,39

-2.8S3.97

370204

Varsaminlc din secțiunea de funcționare

40.652,27

32.292,91

5.475,39

2.883,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV Subvenții

26.121.43

18.556.59

6.613,35

951.49

11.308,00

10.168.96

2.239,33

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

26 121,43

18.556,59

6 613,35

951.49

11.308.00

10.168.96

2.239.33

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

26 046,69

18 556,59

6.577.88

912,22

11 308.00

10.168,96

2.239,33

420201

Programul Tcrmoficarc

4 652,76

4 652,76

42020101

Sume alocate de la bugetul de stat pentru

Programul Termoficare

4.652,76

4.652,76

420214

Finanțarea unor cheltuieli de capital

ale unităților de invalamant

preuruversitar

41,00

41,00

420220

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe ncrambursabile(FEN)

postadcrarc

151,69

151,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalrirca locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

16.176,12

17.018,36

-842,24

420269

Subvenții de la bugetul de stal către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambursabilc (FEN) postadcrarc, aferente

perioadei de programare 2014-2020

2.222.77

1 538.23

684.54

11.308.00

10.168.96

2.239.33

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

dccontarco cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

Dat» : 01/09/2020_______Tit: ______pag; 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trtm.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

alocația dc hrana si cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare prcvcn-

liva la locul dc munca

74.74

35.4?

39.27

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTAR11

690,55

690,55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690,55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE St

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020

14.318.08

10.317.01

4.001.07

76.830.62

62.139.30

9.379.24

4X0201

Fondul European dc Dezvoltare Regional afFEDR)

II 462.98

8.064,48

3.398.50

76.787. 2

62.139.30

9.379.24

48020101

Sume primite in contul plătitor efectuate

in Anul curent

11.259.4$

8.064,48

3 194.97

76.787. 2

62.139.30

9 379.24

48020102

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anteriori

203.53

203,53

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.855.10

2.252.53

602.57

43.50

4802020!

Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent

2.557,37

2.252,53

304,84

43,50

48020203

Pnefinantate

297,73

297,73

4990

VENITURI PROPRII

287.659.20

84.042,84

71 780,13

77 363,69

54.472,54

282.900,69

297 414.06

310.374,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

385.629.48

194.763,59

96.014,81

68.998,18

25.852,90

428.161,31

421.621.32

374.110,96

01

CHELTUIELI CURENTE

301.924,49

138.761.61

80.101.34

61.934,04

21.127,50

396.839,31

385.032,32

337,521.96

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952.32

24.394,44

21 141,48

19.263.70

11.152.70

61.646,00

62.355.00

62.171.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100.643,02

50.979,05

31 $22,69

14.289,88

3.851,40

109.465,00

120.361.00

135.252,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.358,00

2 560.60

2.319,70

1.506.30

8.685,00

7.141,00

5.807.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500.00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100.00

500,00

500.00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.4)9,92

12.327.22

10.681,00

11.398,50

3.013,20

30.856,00

30.300,00

31.100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.116.90

10.983.31

4.345.68

6.299.91

488.00

15.600.00

16.200.00

16.800.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.189.60

1.515.55

2.674.05

44.248.24

50.098.88

51.078.26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 724.20

12.433.00

4.180.30

5.082,90

28.00

20.312.00

18.000.00

18000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19.017.63

13.684,94

5.332.69

102.550.07

76.086.44

12.823.70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516,30

4.486,10

336.90

605.40

1.087,90

2.977.00

3.990.00

3.990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

58.421.75

48.594.76

9.522.07

304.92

Data : Qt/09/2020_______Tît: ______pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Tritn.l]

Trim. 111

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6_______

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

58.421,75

48.594,76

9.522,07

304.92

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7.655,60

6.797.00

6.797,00

4.725,40

3I.322.<K)

36.589,00

36.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-691,76

-248,38

-105,60

-37,78

8$

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-091,76

-248,38

-405,60

-37,78

510002

Partea l-a Servicii publice generale

67.595,26

25.148,01

17.275,42

14.728,43

10.443,40

64.603,29

62.215.00

61.087,00

5102

AUTORITAT1 PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

52.140,86

19.451,72

13.052,52

11.555,22

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27,113.16

9.626,96

7.363,07

5.767,13

4.356,00

21.894,19

16.411,00

16.611,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

16.335.00

13.411.00

13.611.00

1001

Cheltuieli salariile in bani

17.230.00

4.365,00

4.355,00

4.345.00

4.165,00

17.230.00

17.230.00

17.230,00

100101

Salam dc baza

15.676,00

3.940.00

3.940.00

3.940.00

3.856.00

t5.67G.rM>

15.676.00

15 676,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalii

414,00

115,00

115,00

H5.00

69.00

4)4.ffi

414.00

414.00

100113

Drepturi de delegare

30.00

10.00

10,00

10,00

30.(0

30.00

30.00

100117

Indemnizații dc hrana

780.00

188,00

212,00

190.00

190.00

100130

Alte drepturi salariile in bani

330.00

112.00

78.00

90.00

50.00

330.00

330.00

330,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280.00

280,00

280,00

280.00

280,00

1OU2O6

Vouchcre dc vacanta

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

380.00

380,00

380,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

380,00

100,00

100.00

90.00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.628,30

2.357,00

1.909,17

1.290,13

72,00

5.5OO.UO

3.000,00

3.000.00

2001

Bunuri si servicii

3.285,27

1.242,00

1.267,86

765,41

10,00

200101

Furnituri de birou

250.00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, cana) si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

695.00

315.00

315.00

65,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 734.67

581.00

578.67

575,00

2002

Reparații curente

50.00

100.00

-50.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83.80

83.80

200404

Dezinfectanli

83,80

83.80

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

35.40

30.00

5.40

200530

Alte obiecte dc inventar

35,40

30.00

5,40

2006

Dcplasan, delăsări, transferuri

26,00

25.00

1,00

Data : 01/09/2020_______Tit:          pag: 6 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

13+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Dcplasut interne, dctasari, transferări

24,00

24,00

200602

Dcplasan in străinătate

2,00

1,00

],«)

2011

Cam, publicații si materiale

documentare

30,00

15,00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10.00

2014

Proiecția muncii

25,31

5.00

20,31

2030

Ahc cheltuieli

1.592,52

700,00

445,00

3X5,52

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200.00

160,00

203002

Protocol st reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432.00

150.00

110.00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

600.52

350,00

135.00

1)5.52

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.439,86

2 482.96

956,90

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.439.X6

2.482,96

956,90

59.29

580201

Finanțarea naționala

503.84

360.31

143.53

8.89

5X0202

Finanțarea externa ncrombursabila

2.855.10

2.041.73

813.37

50.40

580203

Cheltuieli neeligibilc

«0.92

80,92

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

155,00

42,00

42,00

42.00

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.160,25

3.169,16

-8.91

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.160,25

3.169,16

-8.91

7101

Active fixe

3.160,25

3.169,16

-8,91

710101

Construcții

600,00

627,00

-27,00

7)0)03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.00

10.00

7)0130

Alte active fixe

2.550,25

2.532,16

18.09

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

27 122,00

31.589,00

31.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.00

3I.5X9.OO

31.589.00

8102

Rambursări de credite interne

21 975.00

6.655,60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.00

31.589,00

31.589.00

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975.00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122,00

31.589.00

31.589.00

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107.55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107.55

-107.55

8501

Plati efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anut curent

-107,55

-107,55

Pat»: 01/09/2020 Tit:         pag: 7 - mii ki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

TrimJI

Trim.111

Trim. IV

A

B

l=3H+5+t>

2

3

4

5

6

7

8

9

85OIOI

Pluti efectuate in anii prcccdcnti si

rccupcrale in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

«107,55

510201

Autoritari executive si legislative

52.140.86

19.451.72

13.052,52

11 555,22

8.081,40

49.016,29

48 000.00

48.200,00

51020103

Autoritari executive

52.140,86

19.451,72

13.052,52

11 555.22

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.400,60

3.077,29

1.642,10

850,51

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.409,25

3.056,01

1.672,03

850,51

830,70

6.702,00

6.874,00

6 880,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798.50

817.70

757,70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

R 77,60

779,40

798,60

739,60

100101

Salani de baza

2.946,00

798,00

726,00

713,00

709,00

100113

Drepturi de delegare

5.80

4.00

0.80

1,00

IOO1I7

Indemnizații de hrana

184.40

52.60

52.60

52.60

26,60

100130

Alic drepturi sa lan ale in bani

59,00

23.00

32.00

4.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69.60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69.60

69.60

1003

Contribuții

75.40

19.10

19,10

19.10

18.10

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

75.40

19,10

19,10

I9J0

18.10

20

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII

1.821.05

1.262.71

344.53

143.81

70,00

1.600,00

t.800.00

1.800.00

2001

Bunuri si servicii

555,71

277,01

156,53

102.17

20,00

200101

Furnituri de birou

50,41

22,41

11,110

12,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2.00

2,00

200103

încălzit, iluminai si forța motriea

172,53

94.50

78,03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8.60

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

7,50

15,00

-5.00

-2.50

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200104

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40,10

16.00

16,00

8.10

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

18,00

7,00

7.00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

miretinere $i funcționare

232,47

108,00

38.90

75,57

10.00

2002

Reparații curente

13,00

13.00

2004

Medicamente SI materiale sanitare

15.00

15.00

200404

Dcnnfcctanti

15.00

15.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

44.50

7.00

4,50

33.00

200530

Alic obicclc de inventar

44.50

7,00

4.50

33.00

2006

Deplasări, dctwwi. transferări

5.00

6.50

-1.50

200601

Deplasări inie mc, dcusari. transferuri

5.00

5.50

-0.50

200602

Deplasări in strainatatc

1,00

-1.00

2011

Carii, publicații si materiale

Data: 01/09/2020_______Tit:______pag; 8 -mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lll

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3.60

3.20

0.40

2030

Alte cheltuieli

I 177,74

947.50

186,60

-6,36

50,00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3,10

-5.60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viala

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 172,24

941,50

181,50

•0,76

50.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100.00

100.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 000.00

600.00

520.00

-120,00

1.200.00

1.200.00

1 200.00

$501

A. Transferuri interne

1 000.00

600.00

520.00

-120.00

550118

Alte transferuri curente interne

1 000,00

600.00

520.00

-120,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118.00

118.00

580!

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

100,30

100,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

30.00

30,00

30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

30.00

9,00

9,00

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,19

26.19

7101

Active tise

26.19

26.19

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Alte active fixe

21.19

21.19

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.84

-4.91

-29.93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34.84

-4,91

-29.93

X5OI

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.84

-4,91

-29,93

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-34,84

-4.91

•29,93

540205

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 9 • mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

autonioiitor tocate

100.00

1(10,00

500,00

500,00

500,00

5402 IU

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.992,33

1.077,39

724.80

581,14

609,00

3.060.00

3.374,00

3.380,00

$40250

Alte servicii publice generale

3.308,27

1.899.90

917,30

269,37

221.70

3.142.00

3.000,00

3.000.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053.80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007,00

20

TITLUL 1) BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20.20

3,00

25.00

200,00

200,00

200,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3.00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272.20

255.00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6.00

3.00

3.00

25.00

30

TITLUL II! DOBÂNZI

8 744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506.30

8.685.(0

7.141.00

5 807.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8388.60

2.358.00

2.383.60

2.319,70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388.60

2.358.00

2.383.60

2.319.70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

30020)

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea H-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

21.393,74

8.356,90

6.595,72

6.211,82

229,30

13.925.00

12.012,00

12760,00

6102

ORDINE PUBLICA St SIGURANȚA NATIONAL/

21.393,74

8.356,90

6.595.72

6 211,82

229,30

13.925.00

12012,00

12.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.875.04

6.971,90

6.462,02

6.211,82

229,30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68,00

61,00

62,00

63,00

200,(0

200,00

200,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61,00

59,00

60,00

61,00

100101

Salarii de baza

224.00

56,00

56,00

56,00

56.00

100117

Indemnizații de hrana

16.00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

1,00

1.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

5.00

5,00

100206

Vouchcrc de vacanta

5.00

5,00

1003

Contribuții

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

IOO3O7

Contribuția asiguratoric pentru munca

8,00

2.00

2.00

2.00

2,00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

6.381.04

3.479.00

2.790,12

110.92

1.00

210.(0

212.00

220.00

2001

Bunuri si servicii

573.99

56.90

515,09

l.oo

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa. canal si salubritate

1,00

1.00

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 10 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2,00

1,00

1.00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrclinerc si funcționare

517,99

13,90

504,09

2003

Hrana

781,03

1.035,00

-253,97

200301

Hrana pentru oameni

781.03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

4 936.32

2.297,40

2.529.00

109.92

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4936.32

2.297.40

2.529.00

109.92

$1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237.00

3.424.00

3.610.00

6.038.00

165.00

13.515.00

11.600.00

12.340.00

5101

Transferuri curente

13.237.00

3.424.00

3.610.00

6.038.00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.237.00

3.424.00

3.610.00

6.038.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0.90

0.90

0,90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

3,00

0,90

0,90

0,90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.518,70

1.385,00

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.518,70

1.385,00

133,70

7)01

Active fixe

1.518,70

1.385,00

133,70

710101

Construcții

50.00

50,00

710130

Alte active fixe

1.468.70

1.335,00

133,70

610203

Ordine publica

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165.00

13.515,00

11.600,00

12.340.00

61020304

Politie locala

13.237,00

3.424,00

3.610,00

6.038,00

165,00

13.515,00

11.600,00

12.340.00

610205

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

8.156.74

4.932.90

2.985.72

173.82

64.30

410.00

412,00

420.00

650002

Partea lll-a Cheltuieli social-culturatc

160.759.28

81.070.28

40.060.04

29.902.76

9.726.20

144.524.79

139.944.44

152.597.93

6502

1NVATAMANT

32.689.33

17.432.57

5.792.67

7.268.09

2.196.1»

38.468,00

48.660.1»

60.792.00

01

CHELTUIELI CURENTE

30.429.91

15.337.07

5.751.67

7.145.17

2.196.00

38.468.00

48.660.00

60792.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.143.9)

12.159.07

4.854.70

5.320.14

810.00

35.918.00

45.767.00

60.792.00

2001

Bunuri si servicii

16.312.6!

9.656,50

3.596.65

2.345.46

714.00

200101

Furnituri de birou

97,00

52.00

28,00

5.00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

804.44

351.00

76.00

353.44

24.00

200103

IncalziL iluminat si forța motrica

11.344,45

7.791.50

2.411,25

798.70

343,00

200104

Apa, canal si salubritate

1.267,90

577,00

420.50

156.40

114,00

Data : 01/09/2020_______Tit:______pag: 1! -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200107

Transport

92.50

37,00

33,00

11,50

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

376,40

143,00

117,90

85.50

30.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

283.83

95,00

53,00

117,83

18.00

200130

Alic bunun si servicii pentru

intrclinere si funcționare

2.046,09

610,00

457,00

817,09

162,00

2002

Reparații curente

2.000,9)

427,00

80,00

1.492,91

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

588,51

3,00

64,20

521,31

200402

Materiale sanitare

487,11

62,20

424,91

200403

Reactivi

5.00

3.00

2.00

200404

Dezinfectant!

96,40

96,40

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

1.880.73

985.57

292.10

549.06

54.00

200501

Uniforme si echipament

65.35

10.00

55.35

200503

Lenjerie si accesorii dc pat

5.00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1 810,38

985,57

277.10

493,71

54.00

2006

Deplasați, detasari. transferări

27.00

16.00

9.00

1.00

1.00

200601

Deplasați interne, detasari. transferări

27.00

16.00

9.00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7.00

1.00

6,00

2013

Pregătire profesionala

115,35

40,00

63,05

9.30

3.00

2014

Protecția muncii

6,00

5,00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2.117,80

1.028.00

737,70

316,10

36,00

2030

Alte cheltuieli

88.00

2.00

7.00

78,00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1.00

1,00

203030

Ahc cheltuieli cu bunuri si servicii

87,00

2,00

7,00

77,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.619,53

587,00

486.00

1.060.53

486,00

5501

A. Transferuri interne

2 619.53

587,00

486.00

1.060,53

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

14.53

100,00

-85,47

550163

Finanțarea invatamantuiui particular sau

confesional acreditat

2.605.00

487,00

486.00

1.146,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.308.00

5R2.OO

14.00

712,00

5702

Ajutoare sociale

1.308.00

582,00

i4.ru>

712,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.294.00

582.00

712.00

570203

Ttchctc dc crcsa si lichele sociale

pentru grădiniță

14.00

14,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 12 -miiIei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605,77

210,80

394,97

2.550,00

2.893,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394.97

394,97

2.550,00

2.893,00

580101

Finanțarea naționala

59.25

59,25

382,59

433,95

580102

Finanțarea externa nerambursabila

335,72

335,72

2.167,53

2.459,05

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210,80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31.70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179,10

179,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752,70

1.798,20

2,00

52,50

900.00

5901

Burse

2.478,80

1.578.80

900.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cutlural

273.90

219.40

2.00

52.50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.259.70

2.095,78

41.00

122,92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 259,70

2095,78

41.00

122.92

7101

Active fixe

2.259,70

2.095,78

41.00

122,92

710101

Construcții

1 703,50

1.752.50

41,00

-90.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

203,49

203,49

710130

Alte active fixe

352,71

343,28

9,43

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•0,28

•0,28

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0,28

-0.28

850)

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

•0,28

•0,28

650203

Invalamant preșcolar si primar

12.224,50

5.437,14

1 796,68

4.142,88

847.80

65020301

Invatamanl preșcolar

6.071.20

2.754,01

1.015,20

1.758,19

543.80

65020302

Invalamant primar

6 153.30

2.683.13

781.48

2.384.69

304.00

650204

Invalamant secundar

20.267.29

11.815.43

3937.99

3.180.67

1.333.20

38.468.1»

48.660.00

60 792,00

65020401

Invalamant secundar inferior

4.504,83

2.467,23

730.32

967.88

339.40

35.918.00

45.767.00

60 792,00

65020402

1 nvatamanl secundar superior

15 133.79

9.046,05

3 020,25

2.110.69

956.80

2.550.00

2.893.00

65020403

1 nvatamanl profesional

628,67

302.15

187.42

102.10

37,00

650205

Invatamant postliccal

168,00

79.0(1

44,00

30.00

15.00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

mvatamantului

29,54

101,00

14.00

-85,46

6602

SANATATE

24.452,41

12.757,65

7.699,06

2.534,00

1.461,70

11.220,04

14.279,22

14.954,93

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 13 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim. 11

Trim.lll

Trim.1V

A

B

]=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

9

01

CHELTUIELI CURENTE

11.410,57

4.377,22

3.008.65

2.563,00

1.461,70

11.220.04

14.279,22

14.954.93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.007,92

4.377,22

2.606,00

2.563,00

1.461,70

x.84i,o:>

10.200,00

10.250,00

5101

Transferuri curente

9.292,00

2,566,30

2.606,00

2.658.00

1.461,70

5IOIO3

Acțiuni de sanalate

9.292,00

2.566,30

2.606.00

2.658,00

1.461,70

5102

Transferați de capital

1.715.92

1.810.92

-95,00

510212

Transferuri pentra finanțarea

investițiilor la spitale

1.715,92

1.810,92

-95,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4,20

4,20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4,20

5501IX

Alte transferuri curente interne

4,20

4,20

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398,45

398.45

2.379.04

4.079.22

4.704,93

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

398,45

398,45

2.379.04

4.079.22

4.704.93

580101

Finanțarea naționala

2.78

2,78

668,63

1.146.21

1.392.53

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

6.48

6,48

1.560.12

2.674.49

3.249.23

580103

Cheltuieli necligibite

389,19

389,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.046,04

8.380,43

4.694,61

-29,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13.046,04

8.380,43

4.694,61

•29,00

7101

Active fixe

13.046,04

8.380,43

4.694,61

-29.00

710101

Construcții

12.907,04

8.202,43

4.694,61

10.00

710130

Alte active fixe

139,00

178,00

-39,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4.20

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,20

-4,20

«501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,20

-4,20

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca)

-4,20

-4,20

660206

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

24.313.41

12.579.65

7.699.06

2.573.00

1.461.70

11 220.04

14.279.22

14.954.93

66020601

Spitale generate

24.313,41

12.579.65

7.699.06

2.573.00

1.461.70

11.220.04

t4.279.22

14.954.93

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

139.00

178.00

-39.00

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

139.00

178.00

-39.00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

35.687,38

19.299,49

7 985.10

4.975,29

3.427,50

41 759,69

25.005.22

24.851.00

Ol

CHELTUI EU CURENTE

31.310,98

15.228,99

7 993,31

4.661.18

3.427,50

41 759,6'.)

25.005.22

24.851,00

Data; 01/09/2020 Tit:          pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tritn 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1 <3+4+5 +6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451.00

1.175,00

1,165,00

6.000.00

6.000.00

6,000,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233.00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

1,135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100106

Alic Sporuri

30.00

10,00

10.00

5,00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120,00

120,00

120,00

100130

Alte drepturi salaridc in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salarialc in naiura

190,00

190,00

100206

Vouchcrc de vacanta

190.00

190,00

1003

Contribuții

140.00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

140.00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 766.88

4.400,49

2.047.31

458.68

860,40

7.500,00

7.500,00

7 500,00

2001

Bunun si servicii

4 851,90

2.465.00

1.472.50

154.00

760,40

200101

Furnituri de birou

23.00

16.00

5,00

1,00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

2OOIO3

Încălzit, iluminat si fona motrica

868.00

747,00

171,00

-100.00

50.00

200104

Apa. cana] si salubritate

450.00

240.00

120,00

70,00

20.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

3.00

3.00

200106

Piese de schimb

123,00

85,00

45,00

-lO.Ott

3,00

200107

Transport

1,1»

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.288,40

t .300,00

1 115,00

188,00

685,40

2002

Reparații curente

1.030,29

935,29

35.00

60,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136.60

52.00

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

7,00

5.00

2,00

200404

Dezinfectând

180,00

130.00

50,00

2005

Bunun dc natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

200501

Uniforme st echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte dc inventar

257.00

247.00

10.00

2006

Deplasări, delăsări, transferau

1.00

1.00

200601

Deplasam interne, detasari. transferam

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32.00

31.00

1,00

2014

Proiecția muncit

30.20

24.60

8,60

-3,00

2030

Alte cheltuieli

1.365.89

560,00

458.21

247,68

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.365,89

560,00

458,21

247,68

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

Data : 01/09/2020_______Tit:         pag: 15 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim. 11

Trim.lll

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

<>

7

8

9

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.175,00

4.526,00

4.465,IN»

2.797,50

1.386,50

8.500.011

8.500,00

8.510,01»

5101

Transferuri curente

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

t .386,50

5I0I0J

Transferuri către instituțiile publice

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350.50

2.350.50

18 072,60

305,22

141,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350,50

2.350,50

58OIOI

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028.65

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli nceligibilc

426.71

426.71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.455.60

2.180.00

30.00

230.00

15.60

1.687.01»

2.700.00

2.700.00

5911

Asociatii s fundații

1.850.00

1.650,00

200.00

5912

Susținerea cultelor

500.00

5110.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

105.60

30.00

30,00

30.00

15.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.384.90

4.070,79

314.11

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.384.90

4070,79

314.11

7101

Active fixe

4.384,90

4.070,79

314.11

710101

Construcții

3.564.19

3.564.19

710130

Alic active fixe

820,71

506,60

314,11

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,50

-0,29

•8,21

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•8,50

-0,29

-8.21

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•8,50

-0,29

-8,21

850101

Plati efectuate in anii prccedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•8,50

-0,29

-8,21

670203

Servicii culturale

7.045,56

2.402.46

1.967.00

1.404,70

1.271.40

6.900.00

6.900.00

6.900,00

67020304

Instituții publice de spectacole si

concerte

6 500.00

2.145.00

1 895.00

1.212.00

1.248.00

6.500.00

6.500.00

6 500.00

67020330

Alte servicii culturale

545,56

257,46

72.00

192.70

23.40

400,01»

400.00

400.00

670205

Servicii recreații c si sportive

27.306.82

15.562.03

6018.10

3.570.59

2.156.10

33.859.60

17 105.22

16.951.00

67020501

Sport

7.475.00

2.981,00

2.570,00

1.785.50

138.50

3.000.00

3.000.00

3.000,00

67020502

Tineret

550.00

550.00

500.01»

500.00

500.00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

19.281.82

12.031,03

3.448.10

1 785,09

2.017,60

30.359,61»

13.605.22

13.451.00

670206

Servicii religioase

500,00

500,00

500,(8»

500,00

500,00

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 16 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trim.111

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

670250

Alte servicii in domcnilc culturii.

rccrccri si religiei

835.00

835,00

soo.tw

500.00

500.00

6802

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

67.930,16

31.580.57

18.583,21

15.125.38

2.641,00

53.077,15

52.000,00

52.000.00

01

CHELTUIELI CURENTE

67.650.45

31.169,34

18.622,75

15.217,36

2.641,00

53.077,15

52.000.00

52.000.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35.038,12

12.119,14

11.069,98

9.496,00

2.353,00

21.454,00

25.000,00

25.000.00

1001

Cheltuieli salariile in bont

33.047,47

10.725,49

10.814,98

9.246,00

2.261.00

100101

Salarii de baza

28.792,97

9.307,49

9.526,98

8.338,50

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135.00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034,00

949.00

1.040.00

582,00

463.00

100129

Stimulentul de risc

87.50

87.50

100130

Alte drepturi salariate in bani

485.00

300,00

80.00

80.00

25.00

1002

Cheltuieli salariile in natura

1 163.65

1.163.65

100206

Vouchere de vacanta

1 163.65

1.163.65

1003

Contribuții

827.00

230.00

255.00

250.00

92.00

IOO3O7

Contribuția asiguratorie pentru munca

827.00

230.00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.497,77

4.015.13

3.168.99

1.136,65

177.00

9.000.00

8.000.00

8.000.00

2001

Bunuri si servicii

22)1.90

1.741,91

1.087,79

-693.80

76,00

200101

Furnituri de birou

264,08

104.29

108,79

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64.00

28.00

23,00

12,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

686.00

486,00

135,00

60.00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223.62

14.00

15.00

4.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

10.00

6.00

200106

Piese de schimb

31.00

11.00

10.00

10,00

2OOIO7

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5.00

5,00

200130

Ahe bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

385.20

624.00

615.00

-908.80

55.00

2002

Reparații curente

360.00

40.00

15.00

303.00

2.00

2003

Hrana

551.50

202.00

147.42

109.08

93.00

200301

Hrana pentru oameni

551.50

202.00

147.42

109.08

93.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

128.80

62,22

6O.5X

5,00

1.00

200401

Medicamente

6.00

3.00

2.00

1.00

200402

Materiale sanitare

59.58

31.00

28.58

200404

Dezinfectând

63,22

28,22

30.00

4.00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de im entar

520,37

56,00

53.00

408,37

3,00

Data : 01/09/2020_______Tit:          pag: 17 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.lH

Trim.JV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200501

Uniforme si echipament

4,00

1,00

3,oo

200530

Alte obiecte de inventar

516,37

55,00

50.00

408,37

3,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

16,00

13,00

2,00

1,00

200601

Deplasări interne,delăsări, transferări

16,00

13,00

2.00

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10,00

1,00

2012

Consultanta si expertiza

3,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48,00

2,00

2.00

2014

Protecția muncii

80.00

45,00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4,500,00

1 .«00,00

1 700.00

1.000.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

l.oo

2030

Alte cheltuieli

38.20

30,00

10.20

-2.00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,00

8,00

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

27,20

22,00

7.20

-2.00

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

44,29

35,48

8,81

5501

A. Transferuri interne

44,29

35,48

8,81

550118

Alte transferuri curente interne

44,29

44,29

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35.48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20 416,20

11.851,00

4.166.30

4.370,90

28,00

20.312,00

18.000,00

18 000,00

5702

Ajutoare sociale

20.416,20

11.851.00

4.166,30

4.370,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.416,20

8 851,00

4.166,30

4.370,90

28.00

570204

Tichclc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

2.793,07

1 311.15

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793.07

580101

Finanțarea naționala

417.46

417.46

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

2.365.61

2.365.61

580103

Cheltuieli nccligibilc

10,00

10,00

Data : 01/09/2020_______Tit: ______pag: ÎS -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

1=5+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

861.00

391,00

182.00

205,00

83,00

1.000.00

1.000.00

1.0(19,00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

«1.00

191,00

182.00

205,00

83,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395,30

449,50

-54,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395,30

449,50

-54,20

7101

Active fixe

395,30

449,50

-54,20

71010!

Construcții

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

174,30

228,50

-54.20

84

Plati efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-115,59

-38,27

-39,54

-37.78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-115,59

-38.27

-39.54

-37,78

«501

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

•115,59

-38,27

-39.54

-37,78

850101

Plati efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-115,59

-38,27

-39.54

-37.78

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.131,00

2.505,00

1.597,00

1.312,00

717,00

5.100.04'

5.100,00

5.100,00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

32.965,00

11.060,00

9.980,00

10.441,00

1.484,00

30.000,(8'

30.000,00

30.000,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32.965,00

11.060,00

9.980,00

10.441.00

1.484,00

30.000,(8'

30.1100,00

30.000,00

680211

Cresc

9.404,68

4.786,57

2.033,02

2.173,09

412,00

6.311,15

5.000,00

5.000,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

3.405,19

3.251,00

116.30

9,89

28.00

2.500,00

2.500.00

2.500,00

68021501

Ajutor social

3.405,19

3.251,00

116.30

9,89

28,00

2.500.06

2.500,00

2.500,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

16.024.29

9.978,00

4.856,89

1.189,40

9.166,00

9.400.00

9.400,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

16.024,29

9.978,00

4.856.89

1.189,40

9.166,00

9.400,00

9.400,0(1

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

81.789,80

50.406.77

17.125,50

9.947,53

4.310.00

61.697.06

66,742.00

66.800,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

13.892.06

5.799.57

3.203.50

4.052,99

836.00

12.945.06

15.552.00

15.600.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13425.14

5.329,15

3.207.00

4.052,99

836.00

12.945.W'

15.552.00

15 600.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980.00

1.145,00

1.012,00

1000.00

823.00

4.000.(8'

4.100.00

4.200.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 792.00

1.017,00

987.00

977.00

811.00

100101

Salarii de baza

3.432,00

926,00

890,00

881,00

735.00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2.00

1.00

100117

indemnizații dc hrana

269,00

69,00

68.00

68,00

64.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88,00

20,00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

Data: 01/09/2020_______Tit:______pag: 19 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100206

Vouchcro de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25,00

23.00

12,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munco

85,00

25,00

25,00

23.00

12,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.385.14

4 168,15

2 179.00

3.037,99

8.885.00

11.392.00

11 340.00

2001

Bunuri si servicii

6.768.10

2.532,30

2 146,60

2.089,20

200101

Furnituri de birou

101,00

86,00

7,00

8,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

5.420,20

2.013,90

1 732,30

1.674,00

200104

Apa, canal si salubritate

176.00

61,00

50,00

65.00

20010$

Carburanți si lubrifianti

9,00

14,00

3,00

41,00

200106

Piese de schimb

79.00

41.00

28.00

10,00

200107

Transport

9,50

4.00

3,50

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

3.40

2.30

1,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

922,40

289,00

306.50

326,90

2002

Reparații curente

1 193.65

1.011,95

.392,60

574,30

2004

Medicamente si materiale sanitare

2.50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1.00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32,00

25.00

10.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

8,20

4,20

4.00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

8,20

4,20

4.00

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5.10

0,10

5,00

2014

Protecția muncii

7.10

2,10

1.00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1 273,49

528,00

390,00

355.49

203001

Reclama si publicitate

3.00

1.00

1,00

1,00

203003

Prime dc asigurare non-viata

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

l 148,49

454,00

362,00

332.49

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16,00

16.00

15.00

13,00

60.00

60.00

60.00

$940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncmcadratc

60,00

16.00

16.00

15.00

13.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

$44,00

544,00

7101

Active fixe

544.00

544.00

710101

Construcții

16,00

16,00

710130

Alte active fixe

528,00

528,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 20 * mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent

-77,08

-73,58

-3.50

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL

-77.08

-73,58

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-77.08

-73,58

-3,50

85010)

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

ic funcționare a bugetului local

-75,35

-71,85

-3,50

850102

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,73

-1,73

700203

Locuințe

1 929.62

757.62

523.70

385.30

263.00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1 929,62

757.62

523.70

385.30

263.00

2.000,00

2.000.00

2 000.00

700206

Iluminai public si electrificări

5.872,00

2.522.00

1.250,00

2.100.00

5.500.00

5.600.00

5 700,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

6.090.44

2.519.95

1.429,80

1.567.69

573.00

5.445.00

7.952.011

7.900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67.897,74

44.607.20

13.922,00

5.894,54

3.474.00

48.752.00

51.190.00

51.200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

46.355.06

22.856.83

I4.J34.67

5.889.56

3.474.00

48.752.00

51.190.00

51.200.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2.122,00

1.596,00

9.500,011

9.500,00

9.0110.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638,00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.546,00

100101

Salarii de baza

7.539,00

2.639,00

1.800,00

1.800.00

1.300,00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24.00

12,00

15.00

100113

Drepturi de delegare

4.00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

910,00

230,00

230,00

220,00

230,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

100.00

36.00

30,00

34,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340.00

340.00

100206

Vouchcre de vacanta

340,00

340.00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55,00

55,00

50.00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

225,00

65,00

55,00

55,00

50.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.881,73

10.673.50

8.646.67

2.725,56

1.836.00

24.652,00

26.490,00

26.400,00

2001

Bunuri si servicii

19.351.25

8.000.30

7 775.95

1.844,00

1.731.00

200101

Furnituri de birou

10,00

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10.00

10.00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

674.25

495,50

142.75

36.00

200104

Apa. canal si salubritate

2 601,00

1.010,00

956.00

30.00

605,00

20U105

Carburanți si lubrifiant!

1.200.00

400,00

400.00

200.00

200.00

200106

Prese de schimb

150,00

64.00

36.00

25.00

25,00

200108

Posta, telecomunicații radio, (v.

internei

8,00

3,00

2,00

2,00

1.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Dota: 01/09/2020Tit; pag: 21 - mii tei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

9

caracter funcțional

600,00

300,00

21X1,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.068,00

5.702,80

6.024,20

1.491,00

850,00

2002

Reparații curente

1.150,00

850,00

200,00

50,00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10,00

10,00

200401

Medicamente

25.00

10,00

5.00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5,00

5,00

5.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2.00

8,00

2014

Protecția muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2030

Alte cheltuieli

2 826,48

1.402.20

587.72

806.56

30,00

203003

Pnmc de asigurare non-viala

70,00

9.00

26,00

15.00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.756,48

1.393.20

561,72

791,56

10,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

13.096,33

8.796.33

3.300,00

998,00

2.00

I4.400.0O

15.1)00.00

15.600.00

550)

A Transferuri interne

13.096,33

8.796.33

3.300,00

998,00

2,00

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

4.496,33

4.496,33

5501)8

Alte transferuri curente interne

8 600,00

4.300,00

3.300.00

998,00

2,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174,00

42,00

48,00

44,00

40,00

200,00

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

174,00

42,00

48,00

44,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.884,85

21.879,87

4.98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21 884,85

21.879,87

4,98

7101

Active fixe

21.884,85

21.879,87

4.98

710101

Construcții

20.622,17

20.522.17

100,00

710130

Alte active fixe

1.262,68

1.357,70

-95,02

84

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-342,17

-129,50

-212,67

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-342,17

-129,50

•212.67

8501

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

•342,17

-129,50

•212,67

850101

Plati efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-342,17

-129.50

-212.67

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

40.092,25

18 276,69

12.972.00

5.969,56

2.874,00

44.952.00

47.190,00

46.700,00

74020501

Salubritate

15.347,64

6.742,00

5.084,00

707,64

2.814,00

20.000,00

21.000.00

22.000,00

Dat»: 01/09/2020 Tit:         pag: 22 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

74020502

Colectarea, tratarea si distragerea

deșeurilor

24.744,61

11.534,69

7.888,00

5.261,92

60,00

24.952,00

26.190,00

24.700,0(1

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

27.805,49

26.330,51

950.00

■75,02

600.00

3.800,00

4.000,00

4.500,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

$4.091,40

29.781,63

14.958.13

8.207,64

1.144,00

143.411,23

140.707,88

80,866,03

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

24.320,82

9.641,44

5.652,76

8.026,62

1.000,00

48.448,24

55.098,88

56.078,26

01

CHELTUIELI CURENTE

15.042,15

8.015,53

7.026,62

44.248,24

50.098,88

51.078,26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.352,55

999,98

4.352,57

5501

A. Transferuri interne

5.352,55

999.98

4.352,57

550112

Investirii ale agoniilor economici cu

capital de stat

963,51

963,51

550118

Alte transferuri curente interne

4 389,04

36,47

4.352,57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.189,60

1.515,55

2.674,05

44.248,24

50.098,88

51.078.26

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

4.189.60

1.515.55

2.674.05

560303

Cheltuieli nceligibilc

4.189,60

1.515,55

2.674,05

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.280,22

627,46

4.652,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.280,22

627,46

4.652,76

7101

Active fixe

5.280,22

627,46

4.652,76

710101

Construcții

5.280,22

627,46

4.652,76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5.000,00

8)02

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

81020$

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1,55

-1,55

8501

Plati cfceluatc in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.55

•1.55

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate tn anul curent in secțiunea

de dezvoltare o bugetului local

-1.55

-1.55

810206

Energie termica

13.889,04

6.536,47

1.000.00

5.352.57

1.000,00

4.200,00

5.000.00

5.000,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

10.431,78

3.104,97

4.652,76

2.674,05

44.248,24

50.098,88

51.078,26

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 23 • mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lH

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

8402

TRANSPORTURI

29.770,58

20.140,19

9.305,37

181.02

144,00

94.962,99

85.6O9.WJ

24.787,77

Oi

CHELTUIELI CURENTE

23.848,98

14.173,61

9.305.37

226.00

144,00

94.962,99

85.609,00

24.787.77

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154.00

156.00

140,00

785.60

800.00

810,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

652.50

214.50

150,00

152,00

136,00

100101

Salarii de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,00

5,00

100)17

Indemnizații de hrana

44,00

11,00

U.00

11,00

11,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Vouehcre de vacanta

14.50

14.50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4.00

4.00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5.00

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13 828.00

8.203.00

5.562.00

63.00

16.000,00

16.000.00

16000.00

2001

Bunuri si servicii

1.045.00

802.00

255.00

-12.00

2OOIO3

Încălzii, iluminat si Torta metrica

29.00

15.00

14.00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1,00

2OOIO3

Carburanți si lubrifianli

250,00

-150.00

-100.00

200106

Piese de schimb

6,00

6,00

-12,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200.00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

764,00

329.00

335,00

100,00

2002

Reparatii curente

12.712,00

6.750,00

5.392,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

30,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

40,00

30,00

10,00

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

1.00

1,00

200601

Deplasau interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

20)4

Proiecția muncii

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

28.00

618.00

-85.00

-505.00

203003

Prunc de asigurare non-viata

28.00

28.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590.00

•85.00

-505.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014*2020

9.311.98

5.729,61

3.582.37

78.177.99

68.809.00

7977.77

580]

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.311.98

5 729,61

3 582,37

72.407,29

63.505,52

7 510,55

BUCKTUL LOCAL PE ANUL MII* St ESTIMĂRI PEN TRU ANII 2021-21)1»

DalaOt/WlBll) Til         pag: 24 -miilvL

Cod

Denumire indicator

Prevederi unualt buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Euîmari 2021

Eslinuirt2022

Estimări 2D2J

TOTAL

din cm re credite bugeure destinate stingerii plaiiJor restante

Trim 1

Trlm.JI

Trim.lll

Trim, IV

A

B

l»3+4+$+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5WHH

Finanîuca n»lni**ia

1 MR.36

t iiJ.07

H *91.49

|b 77X.77

Fi nam «ca extern* n^iunbuittbda

7 OV.,50

4 617.54

3 «Jr/jf

r^ohP.KI

52 *91.*»

' M’.M

*MHoJ

Cheliile li rccIh*iM£

7J2

7.13

1 M\ife

135.47

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3$,IW

।                         7.IK1

7,im

7.m>

4.W

>94«

Sitmc sfereme pttwunclor cu hârcii: ap

neisicadraic

7.U1

7fJ!l

J.lKi

Tlf

CHELTUIELI DE CAPITAL

i 92I.6U

S.yr.(<.5X

*14.9K

71

TITLUL XIII ACTIVE NTFÎNANCIARE

$ 02L60

$ 96C..5X

-14.9*

N1H

Aci isc ftxe

tfl’l.fiU

5 9f£.M

U4.9X

7RHUI

Câm^ nwiii

4 704,«4

4.7O4.K4

7*oi.w

Ail« Xlllfi Fixe

i 2R».7h

1.241.74

-44.W

Iraxspon mhn

’H

19111,i9

« 974.17

JtL«

94 9bi 9‘l

KS UI9H0

24 7X7.77

K4D2W1I1

$lw>

2* l».M

19 111.19

U 974.17

10,02

94 90;

flA Mi<> Ho

*4?K?JT

K4U25D

Alic chdiiiicli m domciHrtt irunrpwiuniw

J fiXÎ.IK»

1 (WM*I

35 Life

ISI./M1

144 DO

CSCEDENWLFtaT

RXCEI>fcNl/DEFICIT

•«» XW»,22

4>|

J 771.'XI

2<J 2XK.no

V. 7il| .64


CONTRASEMNEAZÂ PENTRU I EGAl ITATE ' SECRETARUl/?GENERAL AL MUN. BACĂU

N1COUĂE-OVTD1U POPOVICI

ÎNTOCMIT


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA1

LA HOTĂRÂREA NR. 167 DIN 31.08.2020


Data: 01/09/2020 Tit:          pag: 1 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.il

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

296.828.02

64.939,32

82.931,95

86.402,21

62.554,54

000202

1. VENITURI CURENTE

293.950,93

64.939,32

81.006,35

85.450,72

62.554,54

000302

A. VENITURI FISCALE

271.839,25

77.806,37

66.216,00

72.760.34

55.056.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108,00

40 895,00

41.108.00

41.048.00

030002

A1.2 Impozit pc venit, pro Iii si câștiguri din capital de la persoane fizice

164.159.00

41.108,00

40.895.C-0

41.108.00

41 048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155.00

155,00

155.00

97.00

030218

impozitul pe veniturile dm transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,00

155.CO

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40.953,00

40 740.00

40 953,00

40 951.00

040201

Cote defalcate din impozitul pc

venit

163.443,00

40.953.00

40 586X0

40 953,00

40 951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154X0

070002

A3 Impozite si laxe pe proprietate

46.929,25

20 432,37

10.275X0

12.029,34

4.192.54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

46.929.25

20.432,37

10.275,C0

12.029.34

4.192.54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

30.756,53

13.056,00

7.71 l.CO

7.721,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pc teren

12.192,72

6.036,37

1.559,00

3.432.35

1,165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2 245,00

840.00

505,C0

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310,00

Data: 01/09/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

58.551,00

15 416,00

14.146,00

19.332,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

38.840,00

9 790,00

9.997,00

10.971,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429,00

9.303,00

8 705,00

9.825,00

7 596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806,00

806,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

si a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15.00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19 400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

160202

impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 3 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

900,00

291.00

159,00

290002

C Venituri nefiscale

22.111,68

-12.867,05

14.790,35

12.690,38

7.498,00

300002

CI. Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

300201

Vărsăm inte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

7.615,64

-16.268,52

11.740.35

5.837.81

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.205,02

2.455,00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatn si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 4 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penal itati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268.00

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1.531,11

1.444,78

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-32.548,27

-28.893,52

-770,78

-2.883,97

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-40.652,27

-32.292,91

-5.475,39

-2.883,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3 399,39

4.704,61

410002

IV. Subvenții

2 877,09

1.925,60

951,49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2 877,09

1.925,60

951,49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2 802,35

1.890,13

912,22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Data : 01/09/2020 Tit:__________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la locul de munca

74,74

35,47

39,27

5002

TOTAL CHELTUIELI

296.828,02

123.700,86

81.160,05

66.114,21

25.852,90

01

CHELTUIELI CURENTE

271.541,50

116.290,36

74.768,65

59.354,99

21.127,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75 952,32

24.394,44

21.141,48

19.263,70

11.152,70

1001

Cheltuieli saiariale in bani

72.029,17

21.732,59

20 651,38

18.790,60

10.854,60

100101

Salarii de baza

63.813,47

19.207,99

18 339,98

16.864,50

9.401,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,83

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.737,40

1.643.60

1.736,60

1.247,60

1.109,60

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.147,00

526,00

236,00

284,00

101,00

1002

Cheltuieli saiariale in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2.165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100 643,02

50.979,05

31.522,69

14.289,88

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

54 955,73

26.773,92

18 273,97

6.595,44

3.312,40

200101

Furnituri de birou

795,49

355,70

294,79

127,00

18.00

Data: 01/09/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

1.085,44

505,00

147,00

398,44

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

19.498,62

11.803,40

4 828,52

2.468,70

398,00

200104

Apa, canal si salubritate

4.822,72

2.139,22

1 584,10

351,40

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

1.240,50

694,00

255,00

90,50

201,00

200106

Piese de schimb

619,50

308,50

205,00

78,00

28,00

200107

Transport

169,41

92,00

52,50

13,91

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.539,00

682,40

592,70

225,90

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.225,83

636,00

340,00

176,83

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

23.959,22

9 557,70

9.974,36

2.664,76

1.762,40

2002

Reparatii curente

18.509,85

10.127,24

5.279,40

3.050,21

53,00

2003

Hrana

1.362,53

1.244,50

-99.05

116.58

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-106,55

109,08

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7.50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.062,31

229,42

186,78

635,11

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

548,29

32,60

90,78

424,91

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

468,42

173,22

85,00

204,20

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.371,60

1 854,17

444,60

1.015,83

57,00

200501

Uniforme si echipament

79,35

1,00

23,00

55,35

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.287,25

1.853,17

416,60

960,48

57,00

Data : 01/09/2020________Tit:__________pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasan, transferări

84,20

66,70

14,50

2,00

1,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

82,20

64,70

14,50

2,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53,00

2013

Pregătire profesionala

250,45

100,10

129,05

16,30

5,00

2014

Protecția muncii

186,21

91,40

77,81

9,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.617,80

2.828,00

2.437,70

1.316,10

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,00

3,00

25.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13 326,64

7.085,10

4.528,73

1.469,81

243,00

203001

Reclama si publicitate

526,00

165,50

204,10

156,40

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

Data : 01/09/2020________Tit:__________pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,00

37,00

20,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.094,14

6.610,10

4.156,63

1.166,41

161,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

5101

Transferuri curente

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.412,00

7.950,00

8.075,00

8.835,50

1.551,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.657,06

5.523,47

4.345,68

6.299,91

488,00

5501

A Transferuri interne

16 657,06

5.523,47

4.345,68

6.299,91

488,00

550118

Alte transferuri curente interne

14.052,06

5.036,47

3.824,20

5.189,39

2,00

Data : 01/09/2020________Tit:__________pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

5702

Ajutoare sociale

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.710,20

9.433,00

4 166,30

5.082,90

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516.30

4.486,10

336,90

605.40

1.087,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociatii si fundatii

2.050,00

1.850,00

200,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.213,60

337,90

334,90

352,90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursa» de credite interne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

Data : 01/09/2020 Tit:__________pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725.40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,6C

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

-688,48

-245,10

-405,6C

-37,78

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

•405,60

-37,78

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

510002

Partea l-a Servicii publice generale

60.850,96

19.351,70

16.318,52

14.737.34

10.443,40

5102

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.540,75

13.799,60

12.095,62

11.564,13

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.673,30

7.144,00

6.406,17

5.767,13

4.356,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17 230,00

4.365,00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15 676,00

3 940,00

3.940,00

3.940.00

3.856.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90.00

Data : 01/09/2020________Tit:__________pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 628,30

2.357,00

1.909,17

1.290,13

72,00

2001

Bunuri si servicii

3 285,27

1.242,00

1.267,86

765,41

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

695,00

315,00

315,00

65,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.734,67

581,00

578,67

575,00

2002

Reparatii curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,80

83,80

200404

Dezinfectant!

83,80

83,80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5,40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30,00

5,40

2006

Deplasări, detasari, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

Data: 01/09/2020 Tit:         pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

1.592,52

700,00

445,00

385,52

62.00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

600,52

350,00

135,00

115,52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursați de credite interne

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975,00

6.655,60

5.797,00

5 797,00

3 725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107.55

-107,55

85

TITLUL XIX PLAT] EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-!07,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.256,41

2.933,10

1.642,10

850,51

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.291,25

2.938,01

1.672,03

850,51

830,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 340,20

966,30

798,50

817,70

757,70,

Data : 01/09/2020 Tit;__________pag: 13 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

TrimJH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.195,20

877,60

779,40

798,60

739,60

100101

Salarii de baza

2 946,00

798,00

726,00

713,00

709,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

184,40

52,60

52,60

52.60

26,60

100130

Alte drepturi salariale m bani

59,00

23,00

32,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.821,05

1.262,71

344,53

143,81

70,00

2001

Bunuri si servicii

555,71

277,01

156,53

102,17

20,00

200101

Furnituri de birou

50,41

22,41

11,00

12,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

172,53

94,50

78,03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

7,50

15,00

-5,00

-2,50

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

40,10

16,00

16,00

8,10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

18,00

7,00

7,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

232,47

108,00

38,90

75,57

10,00

2002

Reparatii curente

13,00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15,00

Data: 01/09/2020 Tit:          pag: 14 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200404

Dezinfectant!

15,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.177,74

947,50

186,60

-6,36

50,00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.172,24

941,50

181,50

-0,76

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.000,00

600,00

520,00

-120,00