HOTĂRÂREA NR. 166 DIN 25.08.2020

privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în cazul în care este sistată furnizarea apei pe raza municipiului Bacău, dacă situația o impune

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 25.08.2020, potrivit art.133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa transmisă prin mail-ul nr. 556059'' 25.08.2020 a S.C. Compania Regională de Apă Bacău prin care se comunică starea potențial generatoare de situație de urgență datorată posibilității sistării furnizării apei potabile pe raza municipiului Bacău;

-Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 8/ 1 din 25.08.2020;

-Referatul nr. 13193 din 25.08.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în cazul în care este sistată furnizarea apei pe raza municipiului Bacău, dacă situația o impune;

-Expunerea de motive nr. 556082 din 25.08.2020 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 556084/1/25.08.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 556084/2/25.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 836/25.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 837/25.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 838/25.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 839/25.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 840/25.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr.416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416'' 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/ 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

 • - Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către dl. consilier Ilie Bîrzu, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” și art.l39(3) lit.”a” și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se constată existența unei stări potențial generatoare a unei situații de urgență datorată posibilității sistării furnizării apei potabile pe raza municipiului Bacău;

Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în cazul în care este sistată furnizarea apei pe raza municipiului Bacău, dacă situația o impune, prin rectificarea cu suma de 100.000 lei a bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău (Titlul IX -Asistență sociala, Cap. 68.02.15.01), sumă care provine de la capitolul -Situații de urgență.

 • (2) Distribuirea apei potabile se realizează, dacă este cazul, pe perioada sistării furnizării de apă potabilă în municipiul Bacău prin intermediul punctelor stabilite, după cum urmează:

 • 1. Biserica ''Fericitul Ieremia - str. Digul Bâmat nr. 4;

 • 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - str. Ștefan cel Mare nr. 17A;

 • 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău -str. I. L. Caragiale, nr. 2;

 • 4. Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai” - str. B-dul Unirii, nr. 4;

 • 5. Teatrul Municipal Baco via - str. Iernii, nr. 7;

 • 6. Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești nr. 6;

 • 7. Biserica Ortodoxă “Sf. Dumitru” - str. Narciselor nr. 2;

 • 8. Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor - str. Henri Coandă nr. 2;

 • 9. Școala Gimnazială "Octavian Voicu” - str. Bicaz, nr. 17;

 • 10. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen - str. Mioriței, nr. 76 bis;

 • 11. Centrul de Zi "Clubul Pensionarilor” - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.

 • (3) Distribuirea apei potabile se va realiza în sticle cu apă îmbuteliată din polietilenă tereflalat (PET).

 • (4) Organizarea acestei activități revine în sarcina Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.2, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului de Protecție Civilă al Primarului Municipiului Bacău, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI


N.O.P., R.T./EX. l/DS.l-A-2