HOTĂRÂREA NR. 165 DIN 19.08.2020

privind modificarea denumirii "Colegiului Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.08.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 1.3197/ 14.08.2020 înaintată de Colegiul Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 553810/ 17.08.2020 prin care solicită modificarea denumirii Colegiului;

-Referatul nr. 553812/ 17.08.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre de schimbare a denumirii Colegiului Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553891/ 17.08.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553893/1/17.08.2020;

-Raportul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 553929/17.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 831/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 832/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 833/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 834/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 835/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 6 alin.( 1 ), ale art. 10 și ale art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 6564/2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar și ale lit. ”D” din Anexa nr. 1 la procedură din același Ordin;

-Hotărârea Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău nr.9 din 30.07.2020;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. "a”, ale art. 197 ( 1), și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă schimbarea denumirii Colegiului Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău, după cum urmează:

Unitatea de învățământ pentru nivelul liceal

Colegiul

Numele (nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura...)

N.V. KARPEN

Localitatea

Bacău

Nivelul școlarizat

PRE, PRI, LIC TEO, LIC THE, PROF, POS, COL

Adresa

Tel./ Fax/ e-mail

Bacău, str. Mioriței, nr. 76 bis

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Cabinet Primar, Colegiului Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

IONELA-CJWSTTNjr«REAHNĂ-PRAVĂT SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


N.O.P., B.SyO.R.AJEX.l/DS.I-A-2