Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.08.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

  • - Referatul nr. 553168 / 12.08.2020 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea proiectului „ Traseu pentru biciclete -semicircular - Mioriței” cu codul SMIS 128422;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553427/ 13.08.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553428 1 13.08.2020;

  • - Raportul Direcției Tehnice- Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr. 553402/2/13.08.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 816'18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 817.18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 818T8.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 819/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 820.18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Ghidul general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; -Bugetul proiectului extras din Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Traseu pentru biciclete- semicircular - Mioriței”, cod SMIS 128422;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) și ale art.243 (1) lit. “a” și “b” din OUG 57.2019;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit „b” și alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

  • 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „ Traseu pentru biciclete- semicircular - Mioriței ” cu codul SMIS 128422. ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ Traseu pentru biciclete -semicircular - Mioriței ” în cuantum de 4.925.374,47 lei inclusiv TVA cheltuieli totale eligibile, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău in cuantum de 98.507,49 lei inclusiv TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă reprezentând cofinanțarea proiectului „Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței”.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul Cosmin Necula - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul BACAU.

ART 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 163 DIN 19.08.2020

BUGETUL PROIECTULUI EXTRAS DIN CEREREA DE FINANȚARE MODIFICATĂ ÎN URMA ETAPEI DE EVALUARE Șl SELECȚIE, CONFORM CLARIFICĂRILOR SOLICITATE SI ÎNCĂRCATE ÎN PROGRAMUL MySmys PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ TRASEU PENTRU BICICLETE-SEMICIRCULAR-MIORITEI”


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 128422

Titlul proiectului

Traseu pentru biciclete - semicircular -Mioriței

Componenta 1

POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Schema de ajutor de stat

BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4,1

Subactivitatea: 2.1. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

contravaloarea serviciilor de elaborare a studiilor de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)

Achiziție:Achiziție servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1 ID dosar achiziție:" S,gSl2^22

Tip cheltuială-

Cheltuială diroctâ

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

8,000.00

Valoare totală [LEI]

9,520.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

8,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

9,520.00

Valoare TVA [LEI]

1,520.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEIJ

8,000.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

190.40

TVA eligibil [LEI]

1,520.00

Public [LEI]

9,520.00

Neeltgibil (LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI]

9,329.60

TVA Neefrgibiî [LEII               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren necesare realizării investiției

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate pnn Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.1. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de .teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica

Subcategorie cheltuială eligibilă:4-4 - proiectare și Inginerie

Descrierea cheltuielii

contavaloarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice

Achiziție:Achizitie servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1 ID dosar achiziție:" ^l^12^22 ’ Jzboo33115

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

15,625.00

Valoare totală [LEI]

18,593.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,625.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

18.593.75

Valoare TVA [LEI]

2,968.75

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,625.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

371.88

TVA eligibil (LEIJ

2,968.75

Public [LEI]

18,593.75

Neeligibil (LEI)

0.00

Nerambursabil [LEI]

18,221.87

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcalegoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a documentației tehnicc-economica, faza SF, obligatorii in vederea realizării investiției si a expertizei tehnice aferente

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație lehnico-economica si aJe documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si pnn Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2. Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eiiglbilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare in vederea depunerii proiectului

AchtzIțieiAchizitie servdii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri do finanțare pentru obiectivul de Investiții 4.1 ID dosar achizijie:;,^™?^22

Tip cheltuială:

Chelluială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

19,693.50

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435.27

Valoare TVA (LEI)

3,741.77

Valoare totală neeiigibilă (LEI]

0.00

Eligibil,[LEI]

19,693.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

468.71

TVA eligibil [LEI]

3,741.77

Public [LEI]

23.435.27

Neeligibii (LEI)

0.00

Nerambursabil [LEI]

22,966.56

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta in elaborarea cererii de finanțare sl a anexelor, necesare depunerii spre finanțare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare st pregătire a documentelor in vederea contractării

Subactivitatea: 3.2. Pregătirea documentelor in vederea contractării

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44- proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea plătii documentațiilor tehnice in vederea obținerii avizeloriacorduritor

Achiziție:Achiziție servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice sl cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4,1

ID dosar achizrție:Z/^^

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală [LEI]

2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2.000.00

Valoare totală eligibilă (LEI)

2.380.00

Valoare TVA [LEI]

360.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2.000.00

Contribuția proprie eligibilă [LE!]

47.60

TVA eligibil [LEI]

380.00

Public (LEI)

2.380.00

Neeligibii [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI)

2,332.40

TVA Neeligibii (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea platii proiectantului pentru docuemntatiile tehnice elaborate in vederea obținerii acordurilor/avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat si obținerea avizelor necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic in vederea realizării investiției prevăzută prin proiect

Achiziție:Achlzitie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnice din partea proiectantului - SMI3 128422

ID dosar achiziție:37882581l2

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

83,807.09

Valoare totală [LEI]

105,680.44

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

88,807.09

Valoare totală eligibilă [LEI]

105,680.44

Valoare TVA (LEI]

16,873.35

Valoare totală neeligibiiă [LEI]

0.00

Eligibil. (LEIj

83,807.09

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,113.61

TVA eligibil (LEIj

16,873.35

Public (LEI]

105,660.44

Neeiigibil (LEIJ

0.00

Nerambursabil [LEIj

103,566.83

TVA Neeiigibil [LEI]

o.co

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor da stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru piața serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza carora se vor executa lucrările de construcție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5; Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială etigibllă:14 - cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ellgibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

contravaloarea serviciilor pentru verificarea PT-ului de către un verificator independent, autorizat.

Achiziție:Achiziție servicii de verificare proiect tehnic - SMIS 128422

ID dosar achizițle:4906O7614

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,440.35

Valoare totală (LEI]

5,284.02

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

4,440.35

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,284.02

Valoare TVA [LEI]

843.67

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEIj

4,440.35

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

105.68

TVA eligibil (LEI]

843.67

Public [LEI]

5,284.02

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,178.34

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibllă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

Achiziție:Achiziție servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128422 ID dosar achlziție:3788258l 12

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

16,146.75

Valoare totală [LEI]

19,214.63

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

16,146.75

Valoare totală eligibilă [LEI]

19,214.63

Valoare TVA [IEI]

3,067.88

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

16,146.75

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

384.29

TVA eligibil [LEI]

3,067.88

Public [LElj

19,214.83

Neeligibil [LEI]

0.00’

Nerambursabil [LEI]

18.830.34


TVA Neeligibil (LEI}.. > ’        0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documenta justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 6.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirtgentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de dirtgentie de șantier

Achiziție:Achiziție servicii de dirtgentie de șantier - SMIS 128422

ID dosar achiziție:1121707l96

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LElj

44,403.55

Valoare totală [LEI]

52,840.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

44,403.55

Valoare totală eligibilă [LEI]

52.84022

Valoare TVA [LEI]

8,436.67

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

44,403.55

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,056.80

TVA eligibil [LEI]

8,435.67

Public [LEI]

52.840.22

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

51,783.42

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategona de ajutor de stat:

Justificarea Cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

amenajarea zonei unde va fi stabilit șantierul aferent lucrărilor

Achfzlțle:Achizitie execuție lucrări • SMIS 128422

1D dosar achrzrțte:368278907

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

18,264.95

Valoare totală [LEI]

21,735.29

Valoare totală {fără TVA) [LEI]

18,264.95

Valoare totală eligibilă [LEI]

21,735.29

Valoare TVA |LEI)

3,470.34

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

18,264.95

Contribuita proprie eligibilă [LEij

434.71

TVA eligibil [LEI]

3,470.34

Public [LEI]

21,735.29

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

21,300.58

TVA Neeligibil (LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru amenajării si dotării zonei aferente șantierului cu facilitățile necesare executării in condiții optime a lucrarilorcheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

organizarea șantierului in vederea execuției lucrări- cheltuieli conexe

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128422

IO dosar achiziția:368278907

Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Cheltuială directă

961.31

Cantitate:

Valoare totală [LEI]

1 buc

1,143.96

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

961.31

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,143.96

Valoare TVA [LEI]

182.65

Valoare totală neeiigibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

961.31

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

22.88

TVA eligibil [LEI]

182.65

Public [LEI]

1,143.96

Neeligibil [LEI] TVA Neeligibil (LE!) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de Stat:

Categoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,121.08

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

organizarea șantierului in vederea execuției lucrări- cheltuieli conexe

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.2 Realizarea lucranfor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă:40 * cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea utilităților aferente obiectivului de investiție

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128422

ID dosar achiziție:368278907

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) {LEI]

35,700.00

Valoare totală [LEI]

42,483.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

35,700.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

42,483.00

Valoare TVA [LEI]

6,783.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

35,700.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

849.66

TVA eligibil [LEI]

6,783.00

Public [LEI]

42,483.00

Neeiigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

41,633.34


TVA Neeligibi! [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea asigurării utilităților necesare obiectivului de investiție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea lucrărilor necesare pentru infrastructura velo Str. Vadul Bistriei

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128422

ID dosar achiziție:368278907

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

137,960.94

Valoare totală [LEI]

164,173.52

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

137,960.94

Valoare totală eligibilă [LEI]

164,173.52

Valoare TVA [LEI]

26,212.58

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

137,960.94

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,283.47

TVA eligibil [LEI]

26,212.58

Public [LEI]

164,173.52

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

160,890.05

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucra ilar necesare pentru infrastructura veto Str. Vadul Bistriei pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 ■ cheltuieli pentru construcții șl instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea lucrărilor necesare pentru infrastructura veto Str. Mioriței

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128422

ID dosar achiziție:368278907

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

622,834.81

Valoare totală (LEI)

741,173.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

622.834.81

Valoare totală eligibilă (LEI]

741,173.42

Valoare TVA [LEI]

118,338.61

Valoare totală neeligibilă ILEi)

0.00

Eligibil (LEI)

622.834.81

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

14,823.47

TVA eligibil (LEI]

118,338.61

Public [LEI]

741,173.42

Neeligibil (LEI)

0.00

Nerambursabil (LEI)

726,349.95

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategorie de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucraitor necesare pentru infrastructura veto Str. Mioriței pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactlvitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 * cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea montajului pentru echipamentele aferente investiției

Achizilie:Achizrtie execuție lucrări - SMIS 128422

ID dosar achizlție:368278907

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

108,241.65

Valoare totală (LEI]

128,807.56

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

108,241.65

Valoare totală eligibilă [LEI]

128.807.56

Valoare TVA [LEI |

20,565.91

Valoare loială neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

108,241.65

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,576.15

TVA eligibil (LEI)

20.565.91

Public (LEI)

128,807.56

Neeligibil [LEI| TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabil (LEI]

126,231.41

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pt. asigurarea Infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

—■ —- ■'*"                          .......................T,,|l» * HU — -+TI-, ■■>    ..... ■                                                          . I I 4»           -             ,,,                 .        .                              ■_ ■ - —t

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea lucrărilor necesare pentru infrastructura velo Str. Gării

Achizițle:Achlzltie execuție lucrări - SMIS 125422

IO dosar achizițle:368278907

Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

Cheltuială directă

394,415.39

Cantitate;

Valoare totată [LEI]

1 buc

469.354.31

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

394,415.39

Valoare totală eligibilă [LEI]

469,354.31

Valoare TVA (LEI]

74,938.92

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

394,415.39

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

9,387.09

TVA eligibil [LEI]

74,938.92

Public (LEI]

469.354.31

Neeiigibil [LEI] TVA Neeliglbll (LEI) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de slal:

0.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

459,967.22

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare pentru infrastructura velo Str. Gării pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate ce contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu echipamentele aferente investiției

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128422

ID dosar achlzițle:368278907

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,366.913.54

Valoare totală [LEI]

2,816,627.11

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,366,913.54

Valoare totală eligibilă [LEII

2.816,627.11

Valoare TVA [LEI]

449,713,57

Valoare totală neeligibilă (LEI[

0.00

Eligibil [LEI]

2,366,913.54

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

56.332.54

TVA eligibil [LEI]

449,713.57

Public [LEI]

2,816,627.11

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

2,760,294.57

TVA Neeiigibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata echipamentelor din cadrul proiectului pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibila: 59 ■ cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor ISC si CSC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEII

14,300.18

Valoare totală [LEI]

14,300.18

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

14,300.18

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,300.18

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]'

0.00

Eligibil [LEI]

14,300.18

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

286.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

14,300,18

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

14,014.18

TVA Neeligibil [LEI]

0:00 ’-'l . X        ■


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcalegoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata cotei ISC, CSC

Documente justificative


Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 ■ cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea taxelor pentru obținerea avlzelor/acordurilor conform AC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

28,256.80

Valoare totală [LEI]

33.625.59

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

28,256.80

Valoare totală eligibilă [LEI]

33,625.59

Valoare TVA [LEI]

5,368.79

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

28,256.80

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

672.51

TVA eligibil [LEI]

5,368.79

Public [LEI]

33,625.59

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

32.953.08

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat;

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize si autorizația de construire.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de Investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 18 * cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu diversele si neprevăzutele (lucrări si servicii care pot aparea neprevăzute pe parcursul desfășurării lucrărilor)

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

64,087.56

Valoare totală [LEI]

76,264.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

64,087.56

Valoare totală eligibilă [LEI]

76,284.20

Valoare TVA [LEI]

12,176.64

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

64,087.56

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,525.28

TVA eligibil [LEI]

12,176.64

Public [LEI]

76.264.20

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

74,738.92

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 8: Managementu proiectului (iniem si extern)

Subactivitatea: 8.1 Managementul proiectului In conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligfbilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor da management de proiect In vederea implementării cu succes a proiectului

Achiziție:Achzitie servica de consultanta In managementul proiectului - SMIS 128422

ID dosar achlzițle:26792O8625

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

20,000.00

Valoare totală [LEI]

23,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

20,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

23.800.00

Valoare TVA [LEI]

3,800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

20,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

476.00

TVA eligibil [LEI]

3,800.00

Public [LEI]

23,800.00

Neeligibil [LEI] TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabil [LEI]

23,324.00

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plala serviciilor de management de proiect externalizal. in vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-pubiicitate si promovare a obiectivului de investită

Subactivitatea: 9.1 Realizarea masurilor de informare si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Categorie cheltuială eligibila :8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de informare-pubiicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul solicitantului, respectiv: - 1 anunut de presa si unul de final; 1 set etichete autocolante/placute pentru echipamente; min 1 panou temporar, min. 1 placa permanenta

Achizlțle:Achizitîe servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMtS 128422

10 dosar achixiție:3254186321

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală [LEI]

14,994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neetigibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI)

12,600.00

Contribuția propria eligibilă [LEI]

299.88

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public (LEI)

14,994.00

Neeligibil [LEI].

0.00

Nerambursabil [LEI]

14.694.12


TVA Neellgibi I [LEI]               0.00

Ajutor de stat:         - j

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-pubiicitate si promovare a obiectivului de investitii

Subactivitatea: 9.2. Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de Investiție

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Realizarea campaniilor informative pentru promovarea modurilor nemotorizate de transport si a traseelor acestora- velo)

Achiziție Achiziție servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128422

ID dosar achiziție:3254186321

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală [LEI]

99,960.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99,960 00

Valoare TVA [LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,999.20

TVA eligibil [LEI]

15,960.00

Public [LEI]

99,960.00

Neeligibil [LEI] TVA Neeligibil (LEI) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabit |LEI]

97,960.80

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru promovarea aciivitatilor proiectului si conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării modurilor nemotorizate de transport

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Subactivltatea: 10.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:? - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (min. 3- max, 6 rapoarte financiare)

Achiziție:Achizitie servicii de auditare financiara - SMIS 128422

1D dosar achiziție :2807491369

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

33,600.00

Valoare totală [LEI]

39,984.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

39,984.00

Valoare TVA [LEI]

6,384.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

33,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

799.68

TVA eligibil [LEI]

6,384.00

Public [LEI]

39,984.00

Neeligibil [LEI]

o.cso

Nerambursabil [LEI]

39.184.32

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcatogoria da ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru verificarea eligibilității si conformității cheltuielilor din proiect

Documente justificative

_£ 1 a e O

Q

Cheltuieli letale proiect

Cbehuieî totale âSgibtl» actualizate p/otect

Cheltui®» totda

reactualizate proiect

Public

Cheitufdi loiale nerambursabite

OroftLue» tetele ajutor de stai

Cheltuieli tciaJe ccntabuVe proprie

Cheltuieli cotele neeligibile proiect

IntenaUaiea intervenției

t

4,925.374.47

4,925.374.47

4,925,374.47

4,926.374,47

4,826,866.98

0.00

98.507.49

0.00

98.0000

H

4.92SJ74.47

... 11 1

4925J74.47

432SJ374.47

4,925,374X7

4028,856.98

0.00

98507X9

OM

90.0000

UAT MUNICIPIUL 8AGAU

4.925,374,47

4,925,374.47

4,925,374.47

4 925,37447

4.626,866.98

O.CK

98.507.49

o.oc

98.OOOC

Parteneri

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli loiale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibBe neaclualizate proiect

Public

Cheltuieli totala nerambwsabHe

Cheltuieli letale ajutor dt etet

Cheiiuidt totale cantnbuție proprie

Cheltuieli loiale na eligibile proiect

Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021       2022


0.00


0.00


0.00            0.00       $3.929.02    1.714.764.41    3.156.681.04


2023

0.00


Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune Regiune

Județ

Buget eligibil

Ajutor de stat

RO21 Nord-Est

Bacău

4,925,374.47 (100.00 %)

0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

4.925,374,47 (100.00%)

Total ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)

Buget * Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod Categorie câmp de intervenție

Buget eligibil1;

090 Piste pentru biciclete și drumun pietonale

i 5 jj.

4,925.374.47 ( 100.00%)

s A vil

Buget - Formă de finanțare

Buget eligibil total

4,925,374.47 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Formă de finanțare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabll

4,925,374.47 ( 100.00 %)

Buget eligibil total 4,925.374.47 (100.00%)

| Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod Tip teritoriu                                                                                            Buget eligibil

01 Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)                              4,925,374.47 ( 100.00 %)

Buget eligibil total       4,925,374.47 (100.00%)

| Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod Activitate economică                                                                                  Buget eligibil

22 Activități legate de mediu și de schimbările climatice                                                   4,925,374.47 ( 100.00 %)

Buget eligibil total       4,925,374.47 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil


4 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 4,925,374.47 ( 100.00 %)

Buget eligibil total


4,925,374.47 (100.00%)


[ Buget - Mecanisme aplic, terit.

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritorială

Buget eligibil

02 Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabHă

4.925,374.47 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

4,925,374.47 (100.00 %)

| Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 17-06-2018

Data încheiere proiect: 31-10-2022

Data încheiere efectivă proiect: 31-10-2022

Nr. cererii           Tipul Cererii

Data estimată de transmitere a Cererii către AM

Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]

1                 cerere de prefinantare

30-01-2021

129,250.79

1                        cerere de plata

20-11-2021

1,585,513.62

-V—'i

1          cerere de rambursare clasica

‘„s*             intermediara

25-11-2020

53,929.02

2                       cerere de plata

30-04-2022

1,569,200.68

2 cerere de rambursare aferenta cererii de prefinantare

30-04-2021

129.250.79

3 cerere da rambursare cererii de plata

20-12-2021

1,585,513.62

3                       cerere de plata

30-08-2022

1,549,102 86

4 cerere de rambursare cererii de plata

30-05-2022

1,569,200.68

5 cerere de rambursare cererii de plata

30-09-2022

1,549,102.86

6 cerere da rambursare clasica finala

31-10-2022

38,377.50

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

introducere

Nr. 25870/01/04.08.2020

în atenția: D-lui NECULA COSMIN

Funcția: Primar

Denumire solicitant: MUNICIPIUL BACAU

Adresa: Str. Calea Marasesti nr. 6. Mun. Bacau. Județul Bacau. Romania, cod postai 6000164

Telefon; 0234581849

Fax: 0234588757

E-mail: secretariatprimar@primariabacau.ro; director@adlbacau.ro

Cod SMIS: 128422 , NUI NE/BC/2017/4/4.1/1/1250/25-03-2019

Titlul cererii de finanțare: Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA. CNP 1780813040081, posesor al CI seria XC, nr. 971714, in calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stal, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghiduriior aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, in conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vodore legal ți financiar. UAT MUNICIPIU! RACĂU, cate singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

înțeleg că. dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legai/împuternicit COSMIN NECULA.

Data

11/08/2020 15:47:45

Digitally signed by NECULA NECULA cosmin

Date;

COSMIN 2020.08.11

15:57:43

+03'00'