HOTĂRÂREA NR. 161 DIN 19.08.2020

privind aprobarea proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.08.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 553 130 / 12.08.2020 al Direcției Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat prin care se propune aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești” cu codul SMIS 128424;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553412/ 13.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553413'1/13.08.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 553413>1/13.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 806/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 807 18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 808'18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 809/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 810/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidul general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; -Bugetul proiectului extras din Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești”, cod SMIS 128424;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) si ale art.243 (1) lit “a” si “b” din OUG 57 2019;

In baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești” cu codul SMIS 128424.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Șerbănești” în cuantum de 30.431.598,68 lei inclusiv TVA cheltuieli totale eligibile, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau in cuantum de 608.631,98 lei inclusiv TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă reprezentând cofinanțarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Șerbănești”.

ART. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5. Se împuternicește domnul Necula Cosmin - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Bacau.

ART. 6.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA^ĂU NICOLAE - OVIDIU POPOXft i

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 161 DIN 19.08.2020

Bugetul proiectului, extras din Cererea de Finanțare modificată în urma etapei de evaluare și selecție, conform clarificărilor solicitate și încărcată în programul MySmys pentru obiectivul de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești”, cod SM/S 128424.
•m *T*»»n*    «** • *

»i tsi»

Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA cererii de finanțare Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele șl pronumele persoanei care înregistrează................................

Data înregistrării................................

Semnătura...................................

Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 128424

Titlul proiectului

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru * Serbănești

Componenta 1

POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operațiunea

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Schema de ajutor de stat

BUGETUL PROIECTULUI

| Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.1. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Munidpiulu Bacau

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă: 100 * cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD

Descrierea cheltuielii

Elaborarea planului de mobilitate durabila

Achiziție: Achiziție servicii de consultanta si expertiza tn vederea elaborării Planului de Mobilitate Urbana Durabila a

in                         Bacau • 128424

ID dosar achiziție: 1S594f5166

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără 1 VA) (LEI)

168.075.31

Valoare totală (LEI)

168,075.31

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

168,075 31

Valoare totală eligibilă (LEI]

168,075.31

Valoare TVA (LEI j

0.00

Valoare totală neeligibilâ [LEI]

0.00

Eligibil (LEI)

168.075.31

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

3.361.51

TVA eligibil (LEI)

0 00

Public (LEI)

168.075.31

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabit (LEI)

164.713.80

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stal:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta si expertiza necesara pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Muniapiului Bacau

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2* Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economtaa si alte documente necesare sifeau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghidul specific in vederea depunem proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

plata serviciilor de elaborare a studiilor de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)

Achiziție:Achiziție servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4 1 10 dosar achttltlo^^424

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

8,000.00

Valoare totală [LEI)

9,520.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

8,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI)

9,520.00

valoare TVA (LEI)

1,520.00

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil (LEI)

8,000.00

Contribuita proprie eligibilă (LEI)

190.40

TVA eligibil (LEI)

1,520.00

Public [LEI]

9,520.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabit (LEI]

9,329.60

TVA Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren necesare realizării investiției

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4,1

Subactivitatea: 2.2. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 * cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare șt inginerie

Descrierea cheltuielii

plata serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice

Achiziție: Achiziție servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomfce si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1

IO dosar achiziție: 1333^ 744

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

39,625 00

Valoare totală {LEI]

47,153.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

39.625.00

Valoare totala eligibilă (LEI)

47.153.75

Valoare TVA (LEI)

7,52875

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

39,625.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

943.08

TVA eligibil [LEI]

7,528 75

Public (LEI)

47,153.75

Neeligibil (LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

46.210.67

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economica, faza SF obligatorii in vederea realizării investiției si a expertizei tehnice aferente

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si-prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.3. Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eiigibifâ:45 • cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare in vederea depunerii proiectului

Achiziție:Achizitte servciii de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1

IO dosar achiziție:^^^^24

1 JDOC5.JO/ 44

Tip cheltuială:

Cheltuială directă 19,693.50 19.693 50 3.741.77

19,693.50 3,741.77 0.00 0 00


Cantitate:                1 buc

Valoare totală [LEI]

23,435.27

Valoare totală eligibilă [LEI]

23,435.27

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

46871

Public (LEI)

23,435.27

Nerambursabil [LEI]

22,966.56


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI]

Valoare TVA [LEI]

Eligibil (LEI)

TVA eligibil (LEI]

Neeligibil (LEIJ TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta in elaborarea cererii de finanțare si a anexelor, necesare depunerii spre finanțare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Subactivitatea: 3.2. Pregătirea documentelor in vederea contractării

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara in vederea plătii documentatiilw tehnice in vederea obținerii avizefor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism

Achiziție:Achizitie servciii de elaborare documentarii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4 1 «an»;

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,000.00

Valoare totală [LEI]

2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

2,000,00

Valoare totală eligibilă [LEI]

2,380.00

Valoare TVA [LEI]

380.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

2,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

47.60

TVA eligibil [LEI]

380.00

Public [LEI]

2,380.00

Neeligibil [LEI]

0 00

Nerambursabil [LEI]

2,332.40

TVA Neeligibil |LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea platii proiectantului pentru docuemntatiile tehnice elaborate in vederea obținerii acordurilor/avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat si obținerea avizelor necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectate și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ellglbita:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic kt vederea realizării investiției prevăzută prin proiect

Achiziție:Achizitie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128424

IO dosar achiziție:405346776

Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEIj

Valoare TVA [LEI]

Eligibil [LEI]

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil (LEI) Tv'A Neeligibil [LEII Ajutor de stat:


Cheltuială directă

921,432.37

921,432.37

175,072.15

921,432.37

175.072.15

0.00

0.00


Cantitate:

Valoare totală [LEIj

Valoare totală eligibilă [LEI)

Valoare totală neeligibilă [LEI] Contribuția proprie eligibilă [LEI]

Public [LEI]

Nerambursabil [LEI)


1 buc 1,096,504.52 1,096.504.52

0.00

21,930,09 1,096,504 52

1,074.574 43


Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza cărora se vor executa lucrările de construcție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea: 5,2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibifă:44 ■ proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor pentru verificarea PT-ului de către un verificator independent, autorizat.

Achiziție:Achiziție servicii de verificare proiect tehnic - SMIS 128424

1D dosar achiziție:515755560

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

46,071.62

Valoare totală [LEI]

54,825.23

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

46,071.62

Valoare totală eligibilă (LEI)

54.825.23

Valoare TVA.[LEI]

8,763:61

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

46,071.62

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,096.50

TVA eligibil [LEI]

8,753.61

Public (LEI)

54,825.23

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

53,728-73

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de Stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

Achiziție: Achiziție servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128424 ID dosar achizițle:4O5346776

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

92,143.24

92,14324

17,507.22

92,143.24

17,507.22

0.00

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

109,650.46

Valoare totală eligibilă [LEI]

109,650.46

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,193.01

Public (LEI]

109,650.46

Nerambursabil (LEI]

107.457 45


Preț unitar (fără TVA) (LEI) Valoare totală (fără TVA) (LEI]

Valoare TVA (LEI)

Eligibil (LEI)

TVA eligibil [LEI]

Neehgibii (LEI] TVA Neeiigibil (LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 6.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de dirigentie de șantier

Achizițfe:Achizitie servicii de dirigentie de șantier - SMIS 128424

ID dosar achiziția:3332645930

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

253,393.90

Valoare totală [LEI]

301,538.74

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

253,393.90

Valoare totală eligibilă [LEI]

301,538.74

Valoare TVA [LEI]

48,144.84

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI]

253,393.90

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

6,030.77

TVA eligibil [LEI]

48,144.84

Public (LEI)

301,538.74

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEt]

295,507.97

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7 1 Organizarea-santierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibila:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

amenajarea zonei undeva fl stabilit șantierul aferent lucrărilor

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128424

ID dosar achiziție:27820396l7

Tip cheltuială: Preț unitar (fără TVA) {LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI] Valoare TVA [LEI]

Cheltuială directă

282.974.37

282,974.37

53,765.13

282,974.37

53,765.13

0.00

0.00


Cantitate:               1 buc

Valoare totală (LEI]

336,739.50

Valoare totală eligibilă (LEI]

336,739.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă {LEI]

6,734.79

Public [LEI]

336,739.50

Nerambursabil [LEI]

330,004.71


Eligibil (LEI] TVA eligibil [LEI] Neeligibil (LEI] TVA Neeligibil (LEI) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

102

Categoria de ajutor de stati

Subcategona de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru amenajat» si dotării zonei aferente santreru’ui cu tacritatile necesare executării in condiții optime a lucrarilorcheltuiala este necesara pentru asigurarea organizații de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7 1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli eu organizarea de șantier

Subcategori» cheltuială eligibilă: 58 * cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

organizarea șantierului in vederea execuției lucrări- cheltuieli conexe

AchizițieiAcbizitie execute lucrări ■ SMIS 128424

ID dosar achizi[te:27B2039617

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEIj

14,893.39

Valoare totală [LEI]

17,723.13

Valoare totală (fără TVA) [LElj

14.893.39

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,723.13

Valoare TVA [LEI)

2,829.74

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LElj

14,893.39

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

354.46

TVA eligibil [LElj

2,829.74

Public [LEI]

17.723.13

Neeligibil (LElj

0.00

Nerambursabil [LEI]

17.368.67

TVA Neeligibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier- cheltuieli conexe

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7 2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea utilităților aferente obiectivului de investiție

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128424

IO dosar achiziție:2702O39617

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LElj

11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

11,900.00

Valoare TVA [LEI]

2,261.00

Eligibil [LEI]

11,900.00

TVA eligibil [LEI]

2.261.00

Neeligibil |LEI]

0.00

TVA Neeligibil (LEI)

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

14,161 00

Valoare totală eligibilă [LEI|

14,161.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LElj

283.22

Public [LEI]

14,161.00

Necambursabil [LEI]

13,877 78


Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea asigurării utilităților necesare obiectivului de investiție

Documente J ustlficative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuialâ eligibilă; 15 • cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eliglbilă:53 • cheltuieli pentru construcții ți instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu alte lucrări necesare infrastructurii pietonale, veto sl infrastructurii rutiere

Achiziție. Achiziție execuție

leu ari 8MIB 128424

ID dosar 3Chulție:2782039817

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,074,912 45

Valoare totală [LEI]

4.849,145 82

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

4,074,912.45

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,849,145.82

Valoare TVA [LEI)

774,233.37

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEIj

4.074.91Z45

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

96,982.92

TVA eligibil (LEI)

774,233.37

Public ILEI]

4,849,145.82

NeeHgibil (LEI)

000

Nerambursabil [LEI]

4,752,162.90

TVA Neeligbil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor necesare infrastructurii velo, pietonale si rutiere asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate si a transportului in comun ce contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investirii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de baza

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții ți instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu infrastructura de banda dedicata creata prin prezentul proiect

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128424

IO dosar achiziție:2782039617

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

9.570,197.00

Valoare totală [LEI]

11,388.534.43

Valoare totală (fără TVA) (LEt)

9,570,197.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

11,388,534.43

Valoare TVA [LEI]

1,818,337.43

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

9,570,197 00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

227,770.69

TVA eligibil [LEI]

1,818,337.43

Public [LEI]

11.388,534.43

Neeligibii [IEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11.160,763.74

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justilicarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor de construcție in vederea realizării benzii dedicate pentru asigurarea condițiilor optime a deplasării mijloacelor de transport in comun

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivrtatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuiala eligibili: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea montajului pentru echipamentele aferente investiției

AchlzițlerAchizitle execuție lucrări - SMIS 128424

IU dosar achrziție:2782039617

Tip cheltuiala:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

105,137.60

Valoare totală [LEI]

125,113.74

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

105,137.60

Valoare totală eligibilă (LEI)

125,113.74

Valoare TVA [LEI]

19,976.14

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEII

105,137.60

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2.502.28

TVA eligibil [LEI]

19,976.14

Public [LEI]

125,113.74

Neeligibil |LEI]

000

Nerambursabil [LEI]

122.611 46

TVA Neeligibil (LEI)

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategona de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

■              .................... ...............„ ■ ■■■.............■■!,,—  —            .—   I I ■■ ■ I                                   I                     ■  ..........—■ ■*-<.......—

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor \

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru Investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă:63 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrarile necesare pentru spatiile verzi

Achiziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128424

ID dosar achizițle:2782039617

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

605,405.97

Valoare totală [LEI]

720.433.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

605.405.97

Valoare totală eligibilă [LEI]

720,433.10

Vatoare TVA [LEI]

115,027.13

Vatoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

605,405.97

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

14,408.66

TVA eligibil [LEI]

115,027.13

Public [LEI]

720.433 10

Neeligtbil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

706,024.44

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrailor necesare amenajării de spatii verzi pt asigurarea reducerii emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 • cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții ți instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările necesare pentru aleile pietonale (trotuare)

Achiziție: Achiziție execuție lucrări -SMIS 128424

ID dosar achiziție: 2782030617

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,262,273.70

Valoare totală [LEI]

5,072,105.70

valoare totală (fără TVA) {LEIJ

4,262,273.70

Valoare totală eligibilă [LEIJ

5,072,105.70

Valoare TVA (LEIJ

809,832.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEIJ

4,262,273.70

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

101,442.11

TVA eligibil [LEIJ

8 M,832.00

Public [LEI]

5.072,105.70

Neeligibil (LEIJ

0.00

Nerambursabil (LEI)

4,970,663.59

TVA Neeligibil (LEIJ

000

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor de construcție a trotuarelor pt. asigurarea Infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie ia reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru Investiția de bază

Subcategoria cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcții ți instalații

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările pentru pistele velo

Achiziție: Achiziție execuție lucrări -SMIS 128424

ID dosar achizițle:27820396l7

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

1,240,381.59

Valoare totală [LEI]

1.476,054.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,240,381.59

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,476.054.09

Valoare TVA [LEI]

235,672.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1.240,381.59

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

29,521 08

TVA eligibil [LEIj

235,672.50

Public [LEI]

1.476.054.09

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,446,533.01

TVA Neeligibif [LEI]

000

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor aferente pistelor veto pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasanlor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările {utilaje,echipamente cu ți fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu echipamentele aferente investiției

Achlziție:Achizitie execuție lucrări - SMIS 128424

ID dosar achiziție: 2/8203961 /

Tip cheltuială;

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,764,177.44

Valoare totală [LEI]

3,289,371.15

Valoare letală (fără TVA) [LEIj

2,764,177 44

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,289,371.15

Valoare TVA [LEIj

525,193.71

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEIj

2,764,177.44

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

65,787.42

TVA eligibil [LEI]

525,193.71

Public [LEI]

3.289,371.15

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3.223.583.73

TVA Neeligibil (LEIj Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

0 00

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata echipamentelor din cadrul proiectului pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de COZ

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare sl modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială eligibilă: 17 cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligl bilă:5S - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor ISC si CSC

Achiziția:

IO dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEIJ

221,685.01

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

221.685.01

Valoare TVA [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

221,685.01

TVA eligibil [LEI]

0.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de sial:


Cantitate:               1 buc

Valoare totală [LEI]

221.685.01

Valoare totală eligibilă [LEI]

221,685.01

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

4,433.70

Public [LEI]

221,685.01

Nerambursabil [LEI]

217,251.31


Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata cotei ISC, CSC

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investitii

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote taxe

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea taxelor pentru obținerea avizelor/acorduriior conform AC

Achiziție:

ID dosar achiziție'

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

161,250.67

Valoare totală [LEI]

191.383.30

Valoare totală (fără TVA) [LEIj

161,250.67

Valoare totală eligibilă [LEIj

191,888.30

Valoare TVA [LEI]

30.637.63

Valoare totală neeligibită [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

161,250.67

Contribuția proprie eligibilă [LEi]

3,337.77

TVA eligibil [LEI]

30,637.63

Public [LEI]

191,888.30

Neeligibil [LEIJ

0 00

Nerambursabil (LEl]

188,050.53

TVA Neeligibil [LEIJ

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize si autorizația de construire.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea echipamentelor

Subactivltatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a trasee de mobilitate vizate prin obiectivul de investiții

Categorie cheltuială aligibilă;18 -cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu diversele si neprevăzutele (lucrări is servicii care pot aparea neprevăzut pe parcursul desfășurării lucrărilor)

Achizifie:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEIj

198.578.51

Valoare totală [LEI]

236.308.43

Valoare totală (fără TVA) [LEIj

198,578.51

Valoare totală eligibilă [LEI]

236,308.43

Valoare TVA [LEI]

37,729.92

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil [LEI]

198,578 51

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

4,726.17

TVA eligibil [LEI]

37,729.92

Public [LEI]

236.308.43

Neeligibii [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

231,582.26

TVA Neeligibil (LEIJ

Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Subactivitatea: 8.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultantă

Descrierea cheltuielii

Piața serviciilor de management de proiect in vederea implementării cu succes a proiectului

Achiziție-Achzitie servicii de consultanta in managementul proiectului - SMIS 128424

ID dosar achiziție-3912237292

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

440,600.00

Valoare totală [LEI]

524,314.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

440,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

524.314.00

Valoare TVA [LEI]

83,714.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

440,600.00

Contnbutia proprie eligibilă [LEI]

10,486.28

TVA eligibil [LEI]

83,714.00

Public [LEI]

524,314.00

Neeligibil (LeiJ

000

Nerambursabil (LEI)

513,827 72

TVA Neeligibil [LEI]

o.oo

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de management de proiect extemalizat. in vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatitor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactivitatea: 9.1 Realizarea masurilor de informare si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Categorie cheltuială eligibllă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masunlor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul solicitantului, respectiv: -1 anunut de presa si unul de final: 1 set etichete autocdante/piacute pentru echipamente: min 1 panou temporar: min. 1 placa permanenta

Achiziție:Achiziție servicii de informare $l publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128424

ID dosar achiziție: 1091383403

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Eligibil [LEI]

12.600.00

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Neeligibil (LEI)

0 00

TVA Neeligibil [LEI]

000

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:


Cantitate:               1 buc

Valoare totală [LEI]

14,994.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare totală neeligibllâ [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

299.88

Public [LEI]

14.994,00

Nerambursabil [LEI]

14,694 12


Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publtcitate si promovare a obiectivului de investitii

Subactivitatea: 9,2. Realizarea activitatilor de promovare a obiectivului de investiție

Categorie cheltuială eiigibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/servidului finanțat

Descrierea cheltuielii

Realizarea campaniilor informative pentru promovarea modurilor nemotonzate de transport si a traseelor acestora (pietonatAieto)

Achiziție;Achizitie servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128424

IO dosar achiziție: 1091383403

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

84,000.00

Valoare totală [LEI]

99.960.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

99,960.00

Valoare TVA (LEI]

15,960 00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

EligîtHf [LEI]

84,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,999.20

TVA eligibil [LEI]

15,960.00

Public [LEI]

99,960.00

Neeiigibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

97,960.80

TVA Neeligibil (LEI]

0 00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru promovarea activitatilor proiectului si conștientizarea populației cu privire la avantajele/beneficiile utilizării modurilor nemotorizate de transport

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Subactivitatea: 10.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate în cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (min. 4- max. 7 rapoarte financiare)

Achiziție:Achiziție servicii de auditare financiara - SMIS 128424

ID dosar achiziție:2189885916

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

33,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33.600.00

Valoare TVA [LEI]

6,384.00

Eligibil [LEI]

33.600 00

TVA eligibil (LEI)

6,384.00

Neeligibil (LEI)

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:


Cantitate:                1 buc

Valoare totală [LEI]

39,984.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

39,984 00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

799.68

Public [LEI]

39.984 00

Nerambursabil f LEI]

39,184 32


Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru verificarea eligibilității si conformității cheltuielilor din proiect

Documente justificative

Componente

Cheltuieli totale proiact

Cheltuiei totale eligibil* actuaixate proiect

Cbeltuie# totala eligibil* neactuakzate proiect

Public

Chefcnelr loiafe neiambursacule

Cheltuieli totale ajutor &> eial

Cheltuieli totale conlnbuție proprie

Cheftuieh total* o*eligibile proiect

Intensitatea intervenției

1

30.431.596.86

30,431.596.68

30.431.598.63

30,431.598.66

29.822,966.70

000

806.631.98

000

96 (XX»

31

i

30.431.598»

30431,59848

30,431498.»

30,431^98.68

29,822,968.70

0.00 l 'i1

908.631.38

-    I..U,

5

98.0000

uat municipiul 5*câu

30,431.598.6?

30,431 596.6?

30,431,598.6?

30,431,598.6?

29.822968.7C

o.a

608.631.9i

O.tX

98.000C

I s

Ohetwiefc touie proiect

Cheltuieli total* elgiferte acluatlzaie proiect

CheftaM toW* airtfbite rwaduaim* proiect

Public

Cheltuieli totale n*r»moursatM*

Chelturet total* ajutor <S» stat

Cheltuieli totale contribuție propne

Cheltuieli loial* neaSgib*» proitct

Intensitatea intervenția»

| Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1 2014      2015      2016      2017       2018      2019      2020      2021       2022      2023

°°o          n.t»          0.00          OOO          000           OOO     25O.W433   4,564.739 79   17954,643 23   7,601.65133

I Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune Regiune________            Județ____________________________Buget eligibil_________________Ajutor de stat

IRO21 Nord-Est             ” Bacău                  30,431.598.68 (100^00 %)               0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total 30,431,598.68 (100 00 %)

Total ajutor de stat

0.00 ( 0.00 %)


| Buget - Câmp de intervenție ___________

Componenta 1

Cod Categorie câmp de intervenție                                                                    Buget eligibil

083 Masuri privind calitatea aerului                                                                    720.433.10 ( 2.37 %)

n<n Infrastructuri de transport urban curat și promovare (inclusiv echipamentele și materialul Hjtant)                                                                                             ' *>Joo»534,43 ( 37.42

090 Piste pentru biciclete și drumuri pietonale                                                          10,322,631.15 ( 60.21 %)

Buget eligibil total 30,431,598.68 (100.00 %>

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, COSMIN NECULA CNP 1780813040081, posesor al CI seria XC. nr. 971714. în calitate de reprezentant legalfimputernicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse in această cerere de finanțare șt detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv in materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidărilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, in conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, dm punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea in parteneriat a acestuia.

înțeleg că. dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnătura digitala a reprezentantului legal/imputernicit COSMIN NECULA.

Kir-z-i i! A Di9'taHy5igned NECULA by NECULA


Data

31/07/2020 14-24 51


COSMIN

COSMIN Date: 2020.07.31 14:42:56+03’00'