HOTĂRÂREA NR. 159 DIN 19.08.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.08.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

  • - Referatul nr. 550947/ 04.08.2020 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului pentru obiectivul de investiții ”Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”) în conformitate cu ultima forma a bugetului;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553385/ 13.08.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553386/1/13.08.2020;

  • - Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 552984/2/12.08.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 796/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 797/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 798/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 799/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 800/18.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor'proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art.243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă proiectul privind obiectivul de investiții „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”Zonă rezidențială” (”home-zone”), cod SMIS128423 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

ART. 2. -Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 9.584.281,06 lei (inclusiv TVA), conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. -Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a UAT Municipiul Bacău, in cuantum de 190.154,50 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”zonă rezidențială” (”home-zone”), cod SM1S 128423.

ART. 4. -Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 5. -Se împuternicește dl. Cosmin Necula să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Bacău.

ART. 6. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 7. -Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Agenției de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 8. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen  legal Injlitițție'^prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


EA ' PRAVĂȚ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU PO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 159 DIN 19.08.2020

BUGETUL PROIECTULUI EXTRAS DIN CEREREA DE FINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”(RE)AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL ’ZONÂ REZIDENȚIALĂ” (HOME-ZONE”)

MANAGER PROIECT ALEXANDRA PĂNCESCU“BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-ecooomtca si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului m adiul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2. Elaborarea documentației tehmco-economice inclusiv a studător de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategoria cheltuială efigibi!ă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de elaborare a studiilor de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)

Achiziție.'Achiziție serverii de elaborare documentații tehnico Gcnomicc r»i cereri de finanțare peritiu obiectivul de investirii 4.1

IO dosar achiziție:^^!^2 3423

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA; (LEI]

8,000.00

Valoare loială (LEI]

9.520.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

8.000.00

Valoare totală eligibilă (LEI]

9.520.00

Valoare TVA (LEI]

1,520.00

Valoare totală neeligibilâ (LEI]

0.00

Eligibil (LEI|

8.000,00

Contribuția proprie ehgibiiă (LEI]

190.40

TVA eligibil (LEI]

1,520.00

Public (LEI]

9,520.00

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerarnbursabif (LEI)

9.329.60

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de sfat;

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategona de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren necesare realizării investiției

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

• u ba ct ivita tea: 2.2. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ellgibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

plata serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice

Achlziție;Achtzttie secveiii de elaborare documentații tehnico-ecnomlce si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1

(O dosar achiziție.340495927

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 nuc

Preț unitar (fârâ IVA) [LElj

15,625.00

Valoare totală (LEI]

18.593.75

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

15.625.00

Valoare totală eligibilă (LEI]

18.593.75

Valoare TVA (LEI]

2.968.75

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI]

15.625.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

371 37

TVA eligibil [LEI |

2.968.75

Public [LEI]

18,593.75

Neeligibil (LElj

0.00

Nerambtirsabil [LEI]

18 221.88

~VA Neeligibil (LElj

0 00

,'iutor de stat;

'chema de ajutor <ie stat:

iteuc-ria de aiutor de stat:

Categoria dfi ajutor <ie stat:

Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara m vederea platii proiectantului pentru docuenintatele tehnice elaborate in vederea obțineri» acorduri lor/avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Documente justificativa

Activitatea; Activitatea 5: Activitatea de pregătire a oroiectului tehnic

Jubactlvitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de caice Prestatorul desemnat si obținerea avizelor necesare obiectivului

Categorie cheltuială eligibila: 14 - cheltuieli pentru oroiectare și asistentă tehnică

Subcategoria cheltuială eligtbtiă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic in vederea realizam investiției prevăzută prin proiect

Achiziție:Achiziție servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128423 IO dosar achizițîe:2116563007

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

201.855.10

Valoare totală [LEI]

240,207 57

Valoare totala (fără TVA) [LEI)

201.855.10

Valoare totafă eligibilă [LE!)

240,207.57

Valoare TVA (LEI)

38,332.47

Valoare totală neeligtbilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

201.855.10

Contribuita proprie eligibilă [LEI]

4.804.15

FVA eligibil (LEI)

38,352.47

Public (LEI]

240.207.57

Neeligibii [LEI]

0 00

Neramuursabif [LEI]

23S.403.42

D/A Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de star.

Categoria de ajutor de stal:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru ptata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, in baza carcra se vor executa lucrările de construcție

Documente justificative

ivitatea; Activitatea 5; Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subacîivitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

Subcategorie cheltuială eHgibilă;44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuieli»

Plata serviciilor pentru verificarea PT-u'ui de către un verificator independent, autorizat.

Aehiziți»:Achizibe servicii de verificare proiect tehnic - SMtS 128423

ID dosar achlziție:3062048593

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 bUC

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

10,092.76

Valoare totală (LEII

12.010 38

Valoare totală (fără TVA) [LSI]

10.092.76

Valoare totală eligibilă [tEl]

12.010.38

Valoare TVA [LEI]

1.91762

Valoare totală neetigibilă [LEI]

0 00

Eligibil (LEI)

10.002.75

Contribuția oroprie eligibilă [LEI]

240 21

fVA eligibil [LEI]

I 917 62

Public [LEII

12 010.38

'loeligibit [t Et]

0 00

fteramocrsapil [LEI)

11 770 17

"VA Naeligibil (LEII mor de stat:

'••nema de aii.tor -te lat.

Subcategcria (ie ajutor de sfat.

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru piața serviciilor rfe rfirigentie țle șantier

Documente justificativa

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactîvitatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

imenajarea zonei unde va fi stabilit șantierul aferent lucrai ilur

Achiziție:Achizttie execuție lucrări - SMIS 128423

IO dosar achiziție:2592791696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

33,362.73

Valoare totală [LEI]

111,101.65

Valoare totala l fără TVA) [tEI|

93.362 73

Valoare totală eligibilă [LEI]

111,101 65

Valoare TVA [LEI]

17.738.92

Valoare totală neeligibiîă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

93,362.73

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2.222.03

TVA eligibil {LE!j

17,738.92

Public [LEI]

111.101.65

Neeligibii [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEi[

108.879.62

ÎVA Neeligibil (LEI)                0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru amenajării si dolarii zonei aferente șantierului cu racititatiie necesare executam in condiții optime a tucranlorcheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării da șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

ubactivîtatea: ?.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

otganizarea șantierului io vederea execuție? lucrări- cheltuieli conexe

Achiziție: Achiziție execuție lucrări - SMIS 128423

IO dosar achizlțte:2592791696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Prel unitar (fără TVA) [LEl|

10,373.64

Valoare tolalâ [LEI]

12.344.63

Valoare totală [fără TVA) [LE!]

10.373.64

Valoare totala eligibilă [LEI]

12.344.63

Valoare TVA [LEI]

1.970.99

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10.373,64

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

246.89

FVA eligibil (LEI]

1,970.99

Public |L£1]

12.344.63

N «eligibil [LEI]

0.00

Nerambursahil (LEI]

12 097 74

P/A Neeligibii [LEI]

0 00

Ajutor de siat:

Schema de motor ne stat:

<fe ajutor ele stat:

•Justificarea cheltuielii

.hăituiala este necesara pentru plata lucrărilor aferente zonei tip "borne mode" de pe Str. Prieteniei pt. asigurarea imraslructuni necesar ■ieplasarrtor nemoto/izate contribuie la reducerea emrsiilrjr de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7 2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona "borne mode"

Categorie cheltuială eligibilă: 1S - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcateqorie cheltuială eligibilâ:54 - cheltuieli eu dotările (titilaie.echipame.nte cu ți fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

chedviata reprezintă contravaloarea cu dotanle aferente investiției

Achiziție-Achiziție nxocuiib

lucrări SMJS 123423

ID dosar achiziție:259279t696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

2,907,215.57

Valoare totală (LEI]

3,459.586.53

Valoare letală (fără TVA) (LEI]

2,907.215.57

Valoare totală eligibilă [LEI]

3.459,586.53

Valoare TVA (LEI]

552.370.96

Valoare totală neeligibilă (LE!]

0.00

Eligibil (LEI)

2.907.215.57

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

69.191.73

TVA eligibil (LEI]

552,370.96

Public [LEI]

3.459.586 53

Neeiigibil (LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI]

3,300.394.80

TVA Neeligibil (LEI]

Ajutor ae stat:

0.00

Schema de ajutor da stat:

Categoria de ajutor de stal:

Subcategona de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata dolarilor din cadrul proiectului pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie ia reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajata Str. Prieteniei in zona "home mode’

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcatagorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, dote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor ISC si CSC

Achiziție:

1D dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fărâ TVA) (LEI)

46.670,99

Valoare totală (LEI]

46,670.99

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

45.670.99

Valoare totală eligibilă [LEI]

46.670.99

Valoare TVA (LEI)

0.00

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil |l.EI]

46.670.99

Contribuția proprie eligibilă [LE!]

933.42

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public (LEI]

46.670.99

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerurnoursabil [LEI]

45.737.57

TVA Neehgibil (LEI]

0.00

Vutor de stat:

i'rhema do ajutor rte slat:

Jaleqona ce ajutor rie stat bcatecj'.via oft ajutor <ie stat justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cașul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 8: Managementul proiectului (intern si extern)

Suhactlvitatea: 8.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile porurackiîui de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare ți asistentă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibllr>:45 - cheltuieli pentru consultanța

Descrierea cheltuielii

Contravaloare serviciilor oe management de proiect in vederea implementării cu succes a proiectului

AcliUiție.Aclictlie servicii de consultanta In managementul proiectului - 9MfS 1 tJ3‘l23

IO dosar achiziția:} 126982051

Tip cheltuială:

Chel tutelă directe

Cantitate:

f buc

Prer unitar ifârtS TVA) [LEI]

70.600.00

Valoare totală [LEI]

84.014.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

70.600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

84.014.00

Valoare TVA [LEI]

13.414.00

Valoare totala neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI)

70.600.00

Contribuția propria eligibilă [LEI]

1,680.28

TVA eligibil [LEI]

13.414.00

Public [LEI]

84.014.00

Neeiigibii [LEI]

0.00

Meramnursabi! [LEI]

82.333.72

n/A Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria ele ajutor de stat;

Subcategoria rie ajutor de slat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de management de proiect externmizat. in vederea asigurării implementară in condiții optime a proiectului.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activităților de inlormare-pubficitate si promovare a obiectivului de investitii

Subactivitatea: 9.1 Realizarea masurilor rie informare si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Categoria cheltuială eligibilă:!} - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligare beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezinte realizarea masurilor de informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul solicitantului, respectiv: -1 anunut de presa si unul de final; 1 set etichete autocolante/placute pentru echipamente; miri 1 panou temporar; miri. 1 placa permanenta

Achiziție: Achiziție servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de inveslibe - SMIS 128423

IO dosar achiziție:3363968386

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

12.600.00

Valoare totală [LEI]

14.994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12.600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2.394.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

12.600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

299.88

TVA eligibil [LEI]

2.394.00

Public [LEI]

14,994.00

Mceligibil [LEI]

0.00

‘lerambursabil [LEI]

14.694.12

TVA Neeliqibil [LEI]

0 00

Ajutor de stat;

richema <io aiutor de stat:

’.iterioria <ie ait.tor ite slat;

Suteaingoria de ajutor de stat:

•Justificarea cheltuieli»

Cheltuiala este necesara pontai verificarea ei:g>bilitat!i si con'ormiiălfi cheituielitor din proiect

Occumento justificative


‘ «dMfatti ;c»ate j Ci w:ate i ri'jâ'le j fSțjtWd *-v:tuawa:e p'Ooscu ( «««uaiiitatiț


‘"obiie


। O'UttUMk

> nem-rbu'saU'a


>-si(uien 'iibtd ijutci <;e stat


Che tu.oli totale i CMiuret tcta'e- ; , .•jcybu’.s woriri-J «ectooiio pttHKțî   ‘fi'ansi.. «.)

'             ;    <^t«>r,snfe»


S.5O7.7Z4.43


9.5-'?.724 4$| ^'9,507J24>8


*507,724.-131    9 317 555.93

59.W7,724?48


^S,3177569,93


acu


Ă&6^-0.00


Wl90.154.50sa «'joc


93.0000


■4.543.261 Ct» 9 507.774 46


9 507.724 4«l


'>507.774 4S


v. .317 669.56


9.0(


'9C.i54.5f


40.556.56


sa.tjaco


[ Cbeiis/t-.’>t toiate ! Cbdttpafc :otafo C:T»'u>ieh 'o««s j ebsjrM» |     e&jibiie

pro>s« ^cmlizate pr^ect «teuduauzere !       ri-ciect

1                                         l


p'Onîtt


Piftie


cr*ii>»î«h loia'a rwa'râwrsabils


ajuWfettet


CheHv'eii tei ale (■«•“ifaieJfl oroiect


trtenj'iiia^ i.Mervertyci


Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta l

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

C 00

000

IM)0

ooo

900

0 00

SS.929.02

1 22D.267.aO

■1224.527.66

Buget - Amplasament

Componenta 1

*.cd regiune

Regiune                      Județ                              Buget eligibil                  Ajutor do 8tat

RO21

Kord-est                      Bacău                   0,607.724.43 (100.00%)               0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total        9.507.724 48 (100.00 %)

Tota! ajutor de stat

0.00 ( 0 00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod Categorie câmp de Intervenție                                                                     Buget eligibil

044 Slstftfne de transport inteligente (inclusiv introducerea gestionării cereri», sistemele de            r ^33 21    <     4>>

(axare (ulieră, ssslemele informatice de monitorizare, de control si de infurmarei                            *zl 'J tr'-

G83 Masuri privind calitatea aerului

o14.187 15 { 6.45 %}


3.712.Z44 12 ( 91.95 %)


•190 Piste pentru biciclete și drumuri ptetonolc

3ugot ttîigtbd tntai


507 724.48 i >00.00%)