saBBGaEKxn^KsaEHSt^M_■MVMWHKWH                 /:  ,,- -’i.,- - j

HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 07.08.2020

privind darea în folosință gratuită a părții din imobilul Spital Municipal Bacău, respectiv a parterului, etajelor 4 și 5 cu amenajările, echipamentele și dotările medicale care au fost amplasate și puse în funcțiune în cadrul obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare a etajelor 4 și 5 din clădirea obiectivului de investiții "CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU” către Spitalul

Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologie COVID-19”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.08.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având in vedere:

  • - Referatul nr. 551834/07.08.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 551820/07.08.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 551821/1/07.08.2020;

  • - Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 551821/2/07.08.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 791/07.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 792/07.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 793/07.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 794/07.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 795/07.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Hotărârea nr. 8/1 din 05.08.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

  • - Hotărârea nr.19/ 06.08.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind predarea amenajării etajelor IV și V ale Spitalului Municipal Bacău în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău pe toată durata pandemiei COVID-19;

  • - Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 62/ 2020 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții privind "Amenajarea de urgentă a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău" in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologie COVID -19;

  • - Prevederile art. 163 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății republicată, completată și modificată;

  • -Prevederile art. 874 art. (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Hotărârea nr.78/2008 a Consiliului Județean Bacău;

-Prevederile art. 108 lit. ”d” , art. (349) - (353) și ale art. 362 alin.(2) și alin.(3) din

OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art.154 alin .(1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. "a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” și art. 139 alin.(3) lit.”g” și alin.(5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a părții din imobilul Spital Municipal Bacău, respectiv a parterului, etajelor 4 și 5 cu amenajările, echipamentele și dotările medicale care au fost amplasate și puse în funcțiune în cadrul obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare a etajelor 4 și 5 din clădirea obiectivului de investiții "CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU" către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologie COVID-19”;

(2) Echipamentele și dotările medicale sunt cuprinse în anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.Se aprobă ca denumirea oficială a Spitalului Municipal Bacău să fie Spital Municipal Bacău "Sfânta Maria”.

Art.3. Condițiile de dare în folosință vor fi precizate în contractul de folosință gratuită ce va fi încheiat între părți.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Județului Bacău, Spitalului Județean de Urgență Bacău și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău.

Art.6.Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P, C.S.I./R.F.T./EX l 'DS.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 07.08.2020


LISTA ECHIPAMENTE SI DOTĂRI MEDICALE amplasate și puse în funcțiune in cadrul obiectivului

Mmenajare etaje 4 si 5 din clndirea obîectiruftti de investiții “CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU". in vederea asigurării asistentei medicale in contexml epidemiologie COPID-19,r


NR. CRT,

Nr. F.T.

DENUMIRE ECHiPAMENTE/DOTARI

UM

CANTITATE

ACHIZIȚII 2007

1

3,8

BRANCARD HIDRAULIC PACIENTI inclusiv SALTEA

BUC

10

2

6,15

PAT ELECTRIC pentru saloane inclusiv SALTEA

BUC

122

3

6,22

PAT ELECTRIC REANIMARE inclusiv SALTEA

BUC

8

4

18

PAT ELECTRIC REANIMARE inclusiv SALTEA

BUC

8

5

3.2

PAT ELECTRIC SI HIDRAULIC ATI pentru pacienti cu risc medii

BUC

12

6

17

PAT ELECTRIC Șl HIDRAULIC ATI pentru pacienti critici

BUC

1

7

1,53

PAT ELECTRIC SPITALIZARE DE ZI inclusiv SALTEA

BUC

8

8

6,10

MASA INSTRUMENTE, INOX

BUC

10

9

6,2

CĂRUCIOR MOBIL TRATAMENTE TI

BUC

12

10

6,3

CĂRUCIOR MOBIL MEDICATIE TI

BUC

12

11

6,6

CĂRUCIOR TRATAMENT URGENTE

BUC

8

12

6,7

CĂRUCIOR MEDICATIE URGENTE

BUC

8

13

6,11

DULAP MEDICATIE INOX. CU UȘI DUBLE

BUC

6

14

6,12

DULAP MEDICATIE INOX, CU USA SIMPLA

BUC

4

15

6,18

DULAP DUBLU DtN PAL CU DOUA USI

BUC

64

16

6,17

DULAP SIMPLU DIN PAL CU O USA

BUC

16

17

6.20

MASA SALON LEMN

BUC

42

18

6,21

SCAUN PACIENT/VIZITATOR

BUC

56

19

6,16

NOPTIERA CU MASUTA LA PAT

BUC

162

20

3,17

MONITOR FUNCȚII VITALE (MP20)

BUC

12

21

2,13

MONITOR FUNCȚII VITALE (MP60)

BUC

6

22

10 șl 3.19

VENTILATOR adulti (SAVINA 3001«• umldificator

BUC

3

23

11 si 3.10

VENTILATOR transport adulti (OXYLOG 200 PLUS)

BUC

4

24

5

VENTILATOR lunga durata (EVITA XL) + umldificator

BUC

5

25

3,18

STATIE CENTRALIZATA SUPRAVEGHERE MONITOARE

BUC

1

26

3,14

POMPE PERFUZIE VOLUMETRICA

BUC

30

27

statii ANOOCARE

BUC

25

28

SUPORȚI MOBILI INOX

BUC

25

29

3,15

SERINGI AUTOMATE

BUC

50

30

3,6

DEBITMETRU OXIGEN

BUC

48

31

3,6

REGULATOR VACUUM

BUC

48

32

UMIDIFICATOR 02

BUC

50

33

VASE BARBOTOARE

BUC

96

34

4,6

ECOGRAF DOPPLER COLOR, 3 sonde, vizualizare 3D si 40

BUC

1

35

3,20

ANALIZOR GAZE SÂNGE si electrol itl, automat, cu funcționalitate PC incorporata

BUC

1

ACHIZIȚII 2020

36

2

REZERVOR OXIGEN

BUC

10

37

3

INJECTOMAT model MP30A

BUC

30

38

4

INFUZOMAT modei MP60A

BUC

10

39

5

POMPA NUTRIȚIE

BUC

10

40

7

ASPIRATOR SECREȚII

BUC

8

41

9

APARAT DIALIZA CONTINUA

BUC

1

42

« .

MONITOR FUNCȚII VITALE model S120

BUC

10

43

JxHNSILATQARE model SV 300

BUC

10

t'U,


țreședintede Ședință

IONELA - CRISTINA BRf~ Y ~NA-PRAVAȚ


Director Ex

Crlstlna Bqt^TRASEMNEAZA PENTRU L țfeCRETARUL GENERAL AL

NICOLAE - OVIDIU PATE CĂU