Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 10684 din 15.07.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea Raportului în urma analizei de situație realizată în municipiul Bacău, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10685/15.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546815/1/16.07.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 546815/2/16.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 786/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 787/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 788/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 789.28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 privind Asistența Socială cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1 ) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1 ) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și alin. (9) lit. “a” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Raportul în urma analizei de situație realizată în municipiul Bacău, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - OVIDIU POPANEXĂ LA HCL NR. 156 DIN 28.07.2020 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVICI


XAPORT

în urma analizei de situație reaifaiată în municipiul! Bacău, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie

iulie 2020


।                                      ți

Step by Step


©MINISTERUL Educației NaționaleRAPORT

în urina analizei de situație realizată în municipiul Bacău, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie

CUPRINS:

 • I. Educația timpurie - context general, național și local. Mandat pentru realizarea analizei de situațieț SITan) la nivelul municipiului Bacău
  • 1.1 Importanța serviciilor de educație și îngrijire în copilăria timpurie

  • 1.2 Modelul PRIMOKIZ - experiențe internaționale în furnizarea serviciilor de educație

și îngrijire în copilăria timpurie

 • 1.3 Context local: Strategia de dezvoltare locală abordarea serviciilor pentru copilăria timpurie

 • 1.4 Mandat pentru realizarea analizei de situație la nivelul comunității

 • 1.5 Etape parcurse până în prezent de echipa locală, stadiul actual

 • II. Scopul analizei de situație și procesele de implicare și participare derulate pe parcursul realizării acesteia

 • III. Analiza de situație la nivelul municipiului Bacău - rezultate

IU I Date demografice

 • II 1.2 Date geografice

 • III.3 Context creat de pandemia C0V1D-19; impact asupra serviciilor pentru copilăria timpurie

 • III.4 Demersuri premergătoare, ia nivelul comunității

 • III.5 Fundamentul juridic pentru serviciile de educație și îngrijire în copilăria timpurie, la nivel național și internațional

 • III.6 Programe și servicii de educație și îngrijire în copilăria timpurie, existente în Municipiul Bacău

III.6.a Vedere de ansamblu asupra programelor și serviciilor existente

III.6.b Descrierea programelor și serviciilor

III.6.C Nevoia de acțiune, față de programele și serviciile existente.

Vulnerabilități identificate și măsuri necesare

IV. Cooperare și formare de rețele, informare și participare la nivelul municipiului Bacău

V. Arii de interes, acțiuni necesare la nivelul municipiului Bacău
RAPORT

în urma analizei de situație realizată în municipiul BACĂU, privind serviciile de educație și îngrijire timpurie

 • I. Educația timpurie - context general, național și local. Mandat pentru realizarea analizei de situație (SITan) la nivelul municipiului BACĂU
  • 1.1 Importanța serviciilor de educație și îngrijire în copilăria timpurie

Investiția în copilăria timpurie s-a demonstrat a fi una dintre cele mai eficiente investiții pe care un guvern o poate face. In mod particular, investiția în educația timpurie de calitate reduce semnificativ costurile educaționale și sociale de mai târziu presupuse de repetenție, de părăsirea timpurie a școlii sau de rezultate slabe la învățătură ale copiilor din comunitate, care nu au beneficiat de educație și îngrijire timpurie de calitate. De asemenea, educația timpurie de calitate determină de cele mai multe ori continuarea studiilor pe un parcurs educațional cât mai lung, iar aceasta înseamnă reducerea semnificativă a riscului ca o persoană să trăiască în sărăcie; în acest fel, educația de calitate în perioada copilăriei timpurii este cea mai eficientă cale de a sparge transmiterea trans-generațională a sărăciei. (Mainstreaming Early Childhood Educati on into Educat ion Sector Planning , IIEP -UNESCO, oct. 2019)

In plus, dreptul fiecărui copil din această lume la educație, începând chiar de la naștere, este un drept garantat prin Convenția Națiunilor Unite Privind Drepturile Copilului, ratificată și de România în 1990.

Numeroase cercetări au demonstrat că furnizarea de servicii de calitate în perioada preșcolară generează beneficii educaționale, sociale și economice semnificative. Iar aceste beneficii nu numai că au impact asupra copiilor individuali prin pregătirea școlară, îmbunătățirea învățării și a rezultatelor dezvoltării, dar au și potențialul de a influența societatea în general (UNESCO 2006; UNICEF2019).

Reflectând cererea crescândă și consensul cu privire la importanța educației preșcolare, în 2015 comunitatea internațională a desemnat dezvoltarea timpurie a copilăriei, îngrijirea și educația preșcolară pentru toții copiii ca fiind obiectiv educațional global înscris în Agenda Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 2015-2030. Concret, „Până în 2030, asigurați-vă că toate fetele și băieții vor avea acces ia o dezvoltare timpurie, o îngrijire și o educație preșcolară de calitate, astfel încât să fie gata pentru educația primară" - aceasta este a doua țintă a Obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 4 privind educația (UNESCO 2016, 20). Toate guvernele părți la ODD trebuie să pună în aplicare și să prezinte rapoarte privind progresele realizate pentru atingerea țintei de acces universal la educația preșcolară de calitate până în 2030,

In ce privește educația timpurie, ca unul dintre serviciile proprii copilăriei timpurii, aceasta contribuie substanțial la dezvoltarea optimă a copiluli în măsura în care este asigurată calitatea acestor servicii, prin:

 • • calitatea personalului din grădiniță;

 • • calitatea curriculumului (demers personalizat, centrat pe joc, care trebuie să asigure continuitatea cu programa din învățământul primar, să propună o abordare holistică a dezvoltării copiilor și să fie însoțit de materiale de joc și învățare stimulante și adecvate vârstei);

[kâuj s®    ^^ministerul   jlllk

l ))<rV                StepbyStep       WwWEducației

HTFPNATION.L                          p'nttO S FtUȘI            ^^^NAȚIONALE                  „/

STEP by STEP

 • • asigurarea unui mediu stimulativ, care să incite la joc și să sprijine învățarea;

 • • calitatea facilităților puse la dispoziție: spații de învățare, zone de joacă amenajate corespunzător, disponibilitatea materialelor de învățare și joc, condiții de amenajare a spațiilor care să acopere cerințe obligatorii de igienă și securitate;

 • • calitatea implicării familiilor în sprijinirea învățării și dezvoltării copiilor acasă, precum și nivelul implicării comunității prin sprijin direct.

Aceste argumente susțin necesitatea dezvoltării unor servicii de educație timpurie și îngrijire, în special pentru comunitățile defavorizate, acolo unde interesul pentru instruire este scăzut, iar rata abandonului școlar este mare. Susținerea învățării și a educației în acest segment economico-social apare ca o soluție pentru oferirea de șanse egale tuturor membrilor societății.

Copiii care au beneficiat de educație timpurie de calitate se simt mai atrași de școală, manifestă atitudini pozitive față de învățare, obțin rezultate mai bune, sunt motivați și doresc să finalizeze întregul parcurs școlar, ceea ce duce la scăderea absenteismului, la creșterea ratei de școlarizare și reducerea abandonului școlar și implicit a cheltuielilor presupuse de serviciile de sprijin pentru acești copii. De asemenea, educația timpurie contribuie la egalizarea șanselor, sprijinind consistent dezvoltarea optimă a tuturor copiilor și în mod special a celor aflați în situații de risc, care provin din medii socio-culturale dezavantajate, care prezintă dezabilități sau aparțin unor grupuri etnice minoritare. Serviciile educaționale de calitate în perioada copilăriri timpurii pot reduce lacunele generate de sărăcie sau de alte cauze, iar copiii vulnerabili, proveniți din familii dezavantajate, reușesc astfel să țină pasul cu colegii lor și să depășească aceste lacune, atingând în cele din urmă succesul educațional și social ( conf. (Mainstreaming Early Childhood Ediication inlo Edncation Sector Planning, IIEP - UNESCO, oct. 2019).

Calitatea educației, a îngrijirii și protecției copilului de la naștere până la 6 ani depinde de noi, toți cei care interacționăm cu copiii, zi de zi dar și cei care răspundem direct de buna lor creștere și dezvoltare: părinți sau educatori, consilieri școlari, personal medical, personal specializat din creșe și grădinițe, membrii ai unor asociații și organizații guvernamentale și neguvernamentale care oferă la nivelul comunității noastre servicii complementare copiilor de la naștere la 6 ani și familiilor acestora, decidenți la nivel de autoritate publică locală.

în toate strategiile municipiului Bacău există preocupare și acțiuni pentru sectorul de educație în general, fără a fi formulate, în mod explicit, ținte care să vizeze grupa de vârstă de la naștere la 6 ani. Este de remarcat, însă, preocuparea evidentă pentru noi investiții în infrastructura școlară, în modernizarea clădirilor și a grupelor de creșă și grădiniță, a băilor și mobilierului în contextul acesta, de disponibilitate și interes al autorității publice locale pentru creșterea calității serviciilor de educație timpurie, considerăm oportună derularea unei analize de situație mai ample, care să evidențieze serviciile existente și cele necesare, atât pe domeniul educației, cât și pe domeniul serviciilor de sănătate și respectiv de asistență socială oferite familiilor cu copii de la naștere la 6 ani, în municipiul Bacău.

 • 1.2 Modelul PRIMOKIZ - experiențe internaționale în furnizarea serviciilor de educație și îngrijire în copilăria timpurie.

Din ce în ce mai multe țări, conștientizând importanța și impactul pe care serviciile de calitate pentru copilăria timpurie îl au asupra societății, implementează programe și proiecte adresate familiilor cu copii de la naștere la 6 ani, acoperind în egală măsură serviciile educaționale, de sănătate și asistență socială. Starea bună de sănătate, nutriția, securitatea și siguranța, îngrijirea sensibilă și oportunitățile de educație timpurie sunt toate ia fel de importante în dezvoltarea unui copil (Organizația Mondială a Sănătății et al.,2018).

ctej-te ac tine.

Angajamentul Asociației Internaționale Step by Step (ISSA) pentru coordonarea inter-sectorială a sistemelor pentru copilăria timpurie a fost recent recunoscut de către Fundația Jacobs, care i-a acordat licența Primokiz, având planul de a face disponibilă abordarea și în alte țări. Programul Primokiz a fost lansat în anul 2012 în Elveția de către Fundația Jacobs, cu scopul de a sprijini municipalitățile, orașele și cantoanele în dezvoltarea de strategii cuprinzătoare pentru copilăria timpurie. Două aspecte sunt unice în cadrul acestei abordări: conectează entitățile administrative cu sfera politică și actorii privați în domeniul copilăriei timpurii (cooperare pe orizontală și verticală) și transmite mesajul că problema copilăriei timpurii se întinde pe mai multe domenii, astfel că sectoarele pentru educație, sănătate și servicii sociale sunt responsabile împreună.

Bazându-se pe experiența de durată în domeniul copilăriei timpurii, pe rezultatele și cunoștințele aduse de abordarea Primokiz, în parteneriat cu Fundația Jacobs, CEDP Step by Step și Reprezentanța UNICEF în România, ISSA implementează o inițiativă de patru ani în România, pentru pilotarea de noi metode de proiectare, planificare și furnizare a serviciilor pentru copilăria timpurie destinate celor mai mici copii și familiilor lor, prin cooperare și coordonare îmbunătățite la nivel de comunitate sau municipalitate.

Modelul Primokiz este proiectat pentru a ajuta comunitățile să atingă următoarele obiective:

 • - să formuleze și/sau rafineze o politică pentru copilăria timpurie;

 • - să ajute dezvoltatorii de politici și actorii din sectorul copilăriei timpurii și domeniile corelate să înțeleagă mai bine educația și îngrijirea în copilăria timpurie și politicile din domeniu;

 • - să sprijine, conecteze și coordoneze persoanele active în sectorul copilăriei timpurii;

 • - să creeze un fundament larg în comunitate, pentru luarea de decizii în privința politicilor pentru copilăria timpurie și a gestionării în comun a acestor politici.

Modelul Primokiz privește politicile pentru copilăria timpurie ca pe o responsabilitate comună a sistemelor de educație, sănătate și servicii sociale, care sunt cei trei piloni ai unei abordări cuprinzătoare, bazată pe rețele, a educației și îngrijirii pentru copilăria timpurie.

 • 1.3 Context local: Strategia de dezvoltare locală - abordarea serviciilor pentru copilăria timpurie

în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău 2014 -2020 nu sunt formulate distinct și separat măsuri specifice pentru copilăria timpurie, dar se remarcă abordarea investiției în educația timpurie ca una dintre preocupări.

Astfel, printre investițiile ce pot fi realizate la nivel local prin intermediul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 4, pe baza Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2014 - 2020, se fac referi directe la investițiile în educația timpurie:


Obiectiv Tematic

Priorități de investiții

Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiție

OT 10 - Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții

Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională         pentru

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

MINISTERUL

Educației NAȚIONALE


De asemenea, există referiri la domeniul educației subliniindu-se lipsa unui număr suficient de grădinițe și școli în cartierele CFR și Șerbănești. Starea clădirilor pentru învățământul preuniversitar se consideră necesar a fi îmbunătățită considerabil, identificându-se 30 de instituții de învățământ (clădiri) unde sunt necesare diferite tipuri de lucrări de infrastructură și dotări, toate aceste instituții de învățământ având și nivel preșcolar. «Cea mai mare parte a dotărilor de educație și cultură se concentrează în zona centrală. Totuși, dotările de educație (preșcolară și gimnazială) sunt bine dispuse spațial, astfel încât reușesc să deservească cele mai multe zone de locuire. Excepția o reprezintă segmente din cartierele rezidențiale periferice aflate în curs de dezvoltare (CER, Șerbănești șî Gherăiești), dar care încă au o densitate scăzută a populației (sub 20 locuitori ha)» ( SIDU Bacău, pg 110).

Un interes deosebit este acordat, în strategia de dezvoltare urbană, situației comunităților dezavantajate. Analiza zonelor urbane marginalizate, realizată de Direcția de Asistență Socială Bacău, face posibilă identificarea acelor zone insalubre, cu un nivel scăzut de securitate, locuite de populație de etnie romă de cele mai multe ori, cu un nivel scăzut de trai și educație, cu risc de abandon școlar foarte mare. Lipsa unui venit stabil și adaptat nivelului de pregătire face ca familiile din aceste zone sa fie mereu în atenția serviciilor sociale, să abia nevoie de servicii de sănătate suplimentare și de sprijin educațional adaptat nevoilor și specificității lor. Determinarea calității locuirii este un proces în care s-au măsurat atât indicatori intrinseci locuințelor cum ar fi suprafața, designul, gradul de iluminare sau sustenabilitatea, cât și indicatori ai mediului înconjurător ca localizarea sau accesibilitatea la transportul în comun și la serviciile de interes public de educație și sănătate.

In ceea ce privește gradul de deservire al zonelor de locuire cu dotări publice și transport în comun, în strategie este subliniat faptul că toate areaiele unde calitatea locuirii nu este corespunzătoare se regăsesc în zonele de locuire individuală, situate la extremitățile cartierelor Izvoare, CFR, Șerbănești și Gherăiești. Mai mult, aceasta este situația de ansamblu, însă analiza distribuției spațiale a serviciilor publice a reliefat faptul că aceste cartiere se confruntă cu o problemă mai accentuată din punct de vedere al accesului la învățământul preșcolar, în cea mai mare parte nefiind deloc deservite de dotări de tip grădinițe.

Chiar dacă în SIDU (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană) nu sunt identificate separat familiile cu copii de la naștere la 6 ani din rândul familiilor care locuiesc în zonele urbane marginalizate, considerăm utilă prezentarea succintă a situației acestor zone, și valorificarea actor date în conturarea unor demersuri strategice de sprijin și al acestor familii, demersuri ce se doresc incluse în următoarea strategie de dezvoltare locală a municipiului Bacău.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, elaborat de Banca Mondială, aproximativ un sfert din populația municipiului Bacău trăiește în sectoare de recensământ marginalizate, definite ca fiind acele comunități dezavantajate simultan din punctul de vedere a trei criterii: capital uman, ocuparea forței de muncă și calitatea locuirii, etnia fiind un factor secundar.

Investițiile vizate de strategie vor avea un caracter multisectorial și integrat, fiind complementare, sinergice și destinate creșterii participării pe piața muncii, a îmbunătățirii nivelului educațional și a accesului la servicii de bază -sociale, medicale, socio-medicale, dar și a îmbunătățirii condițiilor de locuire în zonele urbane marginalizate din cartierele Izvoare, Letea și Aviatori (SIDU Bacău 2017).
A*


Ca.

Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Bacău identificate de către DAS și furnizate pentru întocmirea diagnozei sociale în SI DU și pentru întocmirea Atlasului zonelor urbane marginalizate sunt:Nr. estimat de locuitori la nivelul ZUM, din care romi:

Tip zonă urbană marginalizată (ghetou, mahala etc.)

ZUM 1 Căsuțele sociale - Cartier Izvoare

Cartier Izvoare, Municipiul Bacău; Căsuțele sociale, cartier Izvoare, str Salcâmilor nr 11

Cartier Izvoare, în care sunt foarte multe zone și case degradate, improvizate, în care locuiesc persoane marginalizate, locuințe proprietate și construite fără acte. In această zonă sunt aproximativ 5000 persoane din care 400 de etnie roma, dar nedeclarate.

Căsuțele sociale: 23 locuințe în proprietatea Municipiului Bacău, cu aproximativ 130 persoane, majoritatea de etnie romă, nedeclarați.

Mahala - Cartier Izvoare este o zonă periferică a Bacăului, în apropierea gropii de gunoi, devenită sursă de venituri pentru unii cetățeni prin colectarea și reciclarea deșeurilor. In zonă sunt mai multe locuințe improvizate, fără acces la utilități, familii care trăiesc din ajutor social, cu acces redus la infrastructură.

In acest cartier se găsesc și două ghetouri - Căsuțele sociale sunt proprietate a Municipiului Bacău, lângă care au apărut și improvizații, (o căsuță are aproximativ 8 mp) unde locuiesc mai multe familii fără venituri sau cu venituri reduse, cu copii luați în evidențele serviciilor sociale de la nivel local pentru risc de abandon școlar și familial, violență domestică și risc de infracțiuni. Lipsa infrastructurii face ca zona să fie un focar de infecție. Ghetoul nu beneficiază de apă curentă și încălzire pe perioada iernii, familiile care locuiesc in aceste spații se încălzesc cu improvizații electrice. Municipiul Bacău prin DAS sprijină cu plata curentului electric și asigurarea apei (amplasare pompă de apă) în zonă, dar lipsa veniturilor stabile pentru fiecare familie duce la un nivel scăzut de calitate a vieții.

ZUM 2 Victor Babeș - 1 bloc (zona de sud a orașului)

104 locuințe (garsoniere) locuințe proprietate si chiriași Ia Municipiul Bacău

160 persoane - 10 persoane de etnie roma nedeclarați

Ghetou - Blocul este de proastă calitate, cu baia si bucătăria improvizată, supra-aglomerat, condiții improprii de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistentei, majoritatea la limita de a se încadra pentru a beneficia de plata ajutorului social.

ZUM 3 Condorilor 2-1 bloc (zona de sud a orașului)

100 locuințe (garsoniere) locuințe proprietate si chiriași la

Municipiul Bacău

160 persoane - 10 persoane de etnie roma nedeclarați

Ghetou - Blocul este de proastă calitate, cu baia și bucătăria improvizată, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței.

ZUM 4 Aviatori 10 si 11 (zona de sud a orașului)

Centrul pentru Educație Dazvottare frofeaionalk Step by Step Educat pentru a reuși

160 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

240 persoane - 60 persoane de etnie roma nedeclarați

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Blocul este de proastă calitate, cu baia la comun și bucătăria improvizată, supra-aglomerat, condiții precare de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței.

ZUM 5 Letea 32-1 bloc (sc A si

î) zona de sud-est, spre Cartier Izvoare

160 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

320 persoane - nu sunt de etnie roma

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Blocul este de proastă calitate, cu baia la comun și bucătăria improvizată, supra-aglomerat, condiții precare de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței.

ZUM 6 Orizontului 34-1 bloc

80 locuințe (garsoniere)

150 persoane - 20 persoane de etnie roma nedeclarați

chiriași la Municipiul Bacău -bloc ANL

Ghetou - Bloc de garsoniere, de proastă calitate, debranșat de la sistemul centralizat de încălzire, cu baia și bucătăria improvizate, supra-aglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței.

ZUM 7 Stadionului bloc 5 si 7

140 locuințe (camere de cămin cu baia la comun)

250 persoane (100 persoane de etnie nedeclarat la ancheta sociala) proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetouri alăturate - Foste cămine de nefamiliști cu baia la comun și bucătăria improvizată în cameră, supraaglomerat, cu condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței. Mulți sunt purtători de boli cronice.

ZUM 8 Cartier Tache - zona limitata; zona de sud vest a orașului (un grup de case pe străzile N Copernic, 13 Septembrie, Mărăști)

15 locuințe fără utilități

70 persoane (sunt de etnie roma tradiționaliști)

locuințe proprietate/ locuiesc tolerați la alte familii

Zonă locuită de populație de etnie roma - tradiționaliști, cu un nivel scăzut de trai și educație, risc de abandon școlar. Lipsa unui venit stabil îi face să fie mereu în atenția serviciilor sociale pentru acordarea de beneficii sociale.

ZUM 9 Vintului (zona centrala)

20 locuințe fără utilități

50 persoane (nu se declara, dar sunt de etnie roma)

posibil sa nu fie construite cu acte si locuințe proprietate

Zonă insalubră și cu un nivel scăzut de securitate, locuită de populație roma, cu un nivel scăzut de trai și educație, risc de abandon școlar. Lipsa unui venit stabil și adaptat nivelului de pregătire îi face să fie mereu in atenția serviciilor sociale.

ZUM 10 Nicu Enea - 3 blocuri (zona centrala)

Centrul ptrrtru Eductjl» fi Dtzvolttre ProfeeranaJi
Step by Step

Educat pentru a reuși

ministerul educației Naționale


ctejte- ca, tine

240 locuințe (camere de cămin cu baia la comun) 400 persoane - 100 persoane de etnie roma nedeclarați proprietate si chiriași Ia Municipiul Bacău

Ghetouri alăturate - Foste cămine de nefamiliști cu baia la comun și bucătăria improvizată în cameră, supraaglomerat, cu condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței Mulți sunt purtători de boli cronice.

ZUM 11 Pictor Aman 5 (zona centrala)

80 locuințe (garsoniere)

150 persoane (60 roma nedeclarați)

locuințe proprietate si chiriași la Municipiul Bacău

Ghetou - Bloc de garsoniere, de proastă calitate, supraaglomerat, condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței, zona nu prezintă siguranță.

ZUM 12 Erou Costel Marius Asan 9 (zona Gării)

5 camere - gospodarii in case naționalizate cu 10 persoane, unele cu mulți copii toți de etnie nedeclarați

Condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței, zona nu prezintă siguranța, nu au utilități (apă, canal, gaz) încălzirea se face cu sobă pe lemne.

ZUM 13 G Bacovia 35 (zona centrala)

case naționalizate - 1 gospodărie 4 membri de etnie roma nedeclarați

Condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței, zona nu prezintă siguranța, nu au utilități (apă, canal, gaz) încălzirea se face cu sobă pe lemne.

ZUM 14 Sălciei 12 (zona Șerbănești)

case naționalizate - 1 gospodărie 2 membri de etnie roma nedeclarați

Condiții proaste de locuire. Persoanele care locuiesc aici au un nivel scăzut de trai, generat de lipsa veniturilor sau a veniturilor reduse la limita subzistenței, zona nu prezintă siguranță, nu au utilități (apă, canal, gaz) încălzirea se face cu sobă pe lemne.

Zonele marginalizate din

Municipiul Bacău -

( Figura 16 din SIDU Bacău 2014 -2020, pg 45)


în analiza SWOT realizată în SIDU sunt prezentate, distinct, punctele slabe cu referire la învățământul preșcolar. Astfel, cu privire la dezvoltarea urbană, se menționează că « Slaba deservire a zonelor de locuire individuală din arealele periferice cu dotări de interes cotidian (peste 7000 de locuitori nu au acces la învățământ preșcolar, dintre care peste 1600 au acces redus la toate facilitățile soc io culturale)».

Singura trimitere din strategie la vârsta antepreșcolară este făcută la capitolul VI.2 Indicatori de monitorizare, unde se menționează Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin antepreșcolar și preșcolar.

Considerăm că, pe fundalul unui evident interes al autorităților publice locale pentru dezvoltarea educației, a serviciilor de asistență socială și a serviciilor medicale pentru locuitorii săi, completat de preocuparea explicită pentru vârsta preșcolară din perspectiva calității serviciilor educaționale oferite, introducerea unor măsuri și obiective direct țintite spre copilăria timpurie în următoarea Strategie de dezvoltare locală este binevenită și ancorată în demersurile deja programate și derulate la nivelul autorităților administrației publice locale Bacău.

 • 1.4 Mandat pentru realizarea SITan la nivelul comunității&6-n<Ârt«l

Oc tine,

în luna aprilie 2019 a fost încheiat Acordul de parteneriat nr. 69109/10.05.2019 între municipiul Bacău și Reprezentanța UNICEF România în vederea derulării proiectului «România crește cu tine — Educația timpurie, o investiție în viitor».

în baza Acordului de parteneriat s-a constituit grupul local de coordonare în vederea implementării proiectului, format din coordonator de proiect la nivel local, reprezentant al grădinițelor, creșelor, reprezentant ONG cu preocupări privind copii cu vârste de la naștere la 6 ani, reprezentant al sectorului de servicii sociale, reprezentant al sectorului de sănătate, reprezentant al agenților economici, reprezentant al serviciilor de consiliere, reprezentant al bisericii, asistent medical comunitar. Această echipă de proiect are reprezentanți cu competențe și viziune în toate cele 3 sectoare: sănătate, educație, servicii sociale, care reprezintă pilonii intervențiilor pentru copilăria timpurie. (Atașăm Acord de parteneriat Anexa I și Dispozițiile Primarului Municipiului Bacău -Anexa 2a și Anexa 2b, privind constituirea grupului local de coordonare).

 • 1.5 Etape parcurse până în prezent de echipa locală, stadiul actual

în luna mai 2019 a avut loc o primă întâlnire între reprezentanții UNICEF România, Asociația CEDP - Step By Step și autoritățile locale. S-a prezentat proiectul, Dl. Primar a fost deschis și de acord cu implementarea lui la nivelul municipiului Bacău. La nivelul Primăriei Bacău în Faza 1, de decizie si pregătire privind implicarea în proiect, s-a semnat Acordul de parteneriat, iar reprezentanții municipalității (director DAS și reprezentant Primărie) au participat la o întâlnire la Brașov. A fost prezentat pe larg acest proiect - pilot care își propune susținerea a 11 comunități din jud. Brașov, a 11 comunități din jud. Bacău și a 1 sector din mun. București pentru elaborarea/revizuirea și implementarea nor strategii de dezvoltare locală , care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților pentru susținerea familiei (comunități prietene/favorabile familiei).

în primele întâlniri cu echipa de proiect, în Faza 2 de definire a cadrului, s-au derulat activități de prezentare a proiectului și a direcțiilor principale de acțiune, a specificului și filosofici modelului Primokiz, a măsurii în care modelul poate fi aplicat /adaptat realităților locale și a oportunității și necesității unor intervenții pe zona copilăriei timpurii. într-o primă întâlnire (02.07.2019) a Comitetului director (format din coordonatorul local, reprezentanții sectoarelor de educație, servicii sociale și sănătate) cu facilitatorul local s-a stabilit procedura de culegere a datelor pentru analiza de situație la nivelul municipiului. S-a constituit echipa locală de implementare a proiectului prin emiterea Dispoziției nr. 1831/24.07.2019, modificată ulterior de Dispoziția 2250/27.09.2019. în cea de a doua întâlnire, din 20.08.2019 a întregii echipe cu reprezentantul Asociației CEDP Step By Step a fost prezentat proiectul pentru ca toți membrii echipei să îl cunoască, s-au prezentat datele pentru analiza de situație culese până la acel moment, s-au stabilit următorii pași în implementarea proiectului.

Pentru a cunoaște specificul și principalele argumente în susținerea dezvoltării în copilăria timpurie, pentru a înțelege filosofia Primokiz și principalele lecții învățate în Elveția și Germania, pentru a înțelege modul de organizare a echipelor și rolurile și responsabilitățile proprii, membrii echipei au beneficiat de activități de training împreună cu celelalte echipe din România, formări cu participare internațională cu reprezentanți ai ISSA, ai CEDP Step by Step România și cu membrii din echipele de implementare a proiectului din Elveția și Germania.

Acest fundament teoretic și practic asigurat membrilor echipei de proiect a permis trecerea la o nouă fază în derularea acestuia, respectiv Faza 3 - analiza de situație. Realizarea analizei de situație a presupus colectarea de date cantitative și calitative de la nivelul municipiului Bacău, atât prin analiza unor documente, prin solicitarea oficială a unor date de la instituții de la nivel local care furnizează servicii copiilor și familiilor acestora, cât și prin aplicarea unor metode de culegere a datelor calitative, prin sondarea opiniei părinților cu privire la serviciile existente și necesare în municipiul Bacău pentru copilăria timpurie. Pentru realizarea unui demers a fost necesară derularea unui proces de consultare cât mai extinsă a diverșilor actori și instituții din comunitatea locală și nu numai : personal din Primărie, personal din unitățile medicale și de educație, părinți, reprezentanți ai altor instituții și organizații de stat și nonguvernamentale care oferă servicii copiilor și familiilor acestora etc.

O

/Wrf                                     Centrul      Educttitțl

f                               i                OMvaltw* Profwioneli

- Step by Step

(MTERHATIONAL                                EdUCJt ptRtrU , «Uț,

STEP by STEP

xOgP Naționale
 • II. Scopul analizei de situație și procesele de implicare și participare derulate pe parcursul realizării acesteia

Scopul demersului întreprins de echipă în etapa analizei de situație a fost legat de identificarea serviciilor și programelor existente la nivelul municipiului Bacău, precum și a celor necesare, pentru fundamentarea unor măsuri propuse, asumate în politicile locale și care urmează să fie introduse în Strategia de dezvoltare locală.

Principalele instrumente folosite au fost: chestionare, focus-grupuri, interviuri, analiza documentelor, comunicare interinstituțională și solicitare de date. S-au solicitat date de la Primăria Municipiului Bacău, Centrul Bugetar Creșe, Starea Civilă, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, DGASPC, Direcția Județeană de Statistică, Spitalul Județean de Urgență, DSP, ONG-uri, Asociația Betania, agenți economici Smarty kids, ISJ Bacău, școlile și grădinițele din proiect.

 • Chestionare

Chestionare servicii educație timpurie (Anexa 3.a)

r au fost aplicate 109 de chestionare părinților cu copii având vârste de la naștere la 3 ani și 624 chestionare părinților cu copii de 3-6 ani (criteriul de selecție a respondenților a fost acela de a avea cel puțin un copil cu vârstă de la naștere la 6 ani; aplicarea chestionarelor s-a făcut cu implicarea directorilor de școli și a coordonatorilor grădinițelor, precum și a doamnei directoare a Centrului Bugetar Creșe Bacău); interpretarea chestionarelor este atașată raportului Anexa 3. h și Anexa 3. c);

 • Focus grupuri

x profesori consilieri din 5 școli au susținut sesiunile de focus group cu un număr total de 57 de părinți cu copii având vârste de la naștere la 6 ani (Anexa 4.a.-ghidfocus-grup; Anexa 4.b interpretare rezultate focus-grupuri)',

❖ Interviuri semistructurate cu reprezentanți ai unor instituții locale care oferă servicii pentru copilăria timpurie :

 • > Palatul Copiilor Bacău

 • r Biblioteca ÎS Sturdza Bacău - Secția Copiii - ludotecă

❖ Adrese oficiale de solicitare date, de la instituții locale.

întâlnirile de lucru și modalitatea de acțiune proprie proiectului au făcut posibile, pe de o parte, consolidarea rețelei interinstituționale pe domeniile sănătate-social-educație, rețea deja creată prinMINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ac ttuz

implementarea împreună cu UNICEF a proiectului „Incluziune socială prin acordarea de servicii integrate la nivelul comunității", pe de altă parte a făcut posibilă extinderea acestei rețele prin cooptarea unor reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care oferă servicii în municipiul Bacău, pe cele 3 domenii. De asemenea, este de remarcat faptul că proiectul a făcut posibilă crearea unor legături și relații interpersonale între membrii direct implicați, iar această structură va fi consolidată și completată cu rețeaua construită la nivel instituțional.

 • 111. Analiza de situație la nivelul municipiului Bacău - rezultate

  111.1 Date demografice

  Cu populație de 144,307 de locuitori la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, Bacăul este al doilea oraș ca mărime demografică din Regiunea de Dezvoltare Nord - Est după municipiul Iași (290,422 de locuitori), celelalte municipii reședință de județ înregistrând un număr mai redus de locuitori (Suceava - 92,121 de locuitori, Botoșani - 106,847 de locuitori, Piatra Neamț 85,055 de locuitori și Vaslui - 55,407 de locuitori).

Dincolo de tabloul demografic general la nivelul municipiului Bacău, au fost colectate și date demografice care se referă la familiile cu copii aflați în intervalul de vârstă de la naștere la 6 ani, date care să poată contura o imagine asupra familiilor din grupul țintă (care beneficiază de servicii pentru copilăria timpurie), pe mai multe dimensiuni:INr. crt.

Categorie de date demografice

număr

1.

numărul de nașteri în perioada ian 2013 - iunie 2019 în municipiul Bacău

1.203

din care: număr copii născuți în 2015

4528

din care: număr copii născuți în 2016

4268

din care: număr copii născuți în 2017

4210

din care: număr copii născuți în 2018

5292

din care: număr copii născuți în 2019 (ian. - iunie)

2916

XO'TA: datele au fost preluate de la Maternitatea Bacău, unde sunt înregistrați copiii născuți din tot județul dar si din alte județe. Ca urmare, ca efective de copii pe intervalul de vârsta de la naștere la 6 ani din municipiul Bacău, in elaborarea demersurilor ce vorft incluse în strategia de dezvoltare locala viitoare ne vom raporta la datele preluate de la medicii de familie din municipiului Bacău, respectiv 8800 copii de 0-6 ani din municipiul Bacău înscriși la medicii de familie.

2.

număr de familii cu copii sub 6 ani ( sursă date: Starea Civilă Bacău)

aproximativ 5000

3.

număr copii bolnavi cronici, din cei 8800 înscriși la medicii de familie

( sursă date : Cabinete Medicale Individuale - medicină de familie)

260

4.

număr copii cu nevoi speciale 0-6 ani ( sursă date : DGASPC și CJRAls)

154, din care 16 cu CES

5.

număr copii aparținând unei minorități etnice

nu se pot estima, nedeclarați marea majoritate

6.

număr de familii cu venit foarte scăzut

sezon rece 2018-2019-4.069 familii/ pers, singure

MINISTERUL Educației Naționale

(sursa dale : DAS - Primăria Bacău) ajutoare încălzire acordate de Primăria Bacău pt. familii/persoane cu venit de până la 1.082 lei/membru fam/pers. singură;

venit minim garantat alocația de susținere a familiei

tichete de grădiniță

sezon rece 2017-2018 - 5.320 familii/ pers, singure

VMG 2018 - 174 dosare (medie lunară în

plată)

2019 - 159 dosare ;

alocația de susținere a familiei : 2018 -

237 familii; 2019 - 172 familii;

media lunară tichete:

2018-33 copii

2019 - 17 copii

7.

număr mame minore

{sursă date: SJU - Materni!ale)

2018 - 15 (reprezintă doar municipiul)

2019- 10

8.

număr copii proveniți din mame minore ( sursă date: SJU - Maternitate)

2018 - 15 (reprezintă doar municipiul) 2019-11

9.

număr minore însărcinate {sursă date: SJU - Maternitate)

2018 - 15 (reprezintă doar municipiul)

10.

număr copii cu părinți la muncă în străinătate {sursă date grădinițe, școli, ISJ)

1 copil mai mic de 1 an și 12 copii între 3-6 ani în monitorizarea DAS;

11.

număr copii afectați de violența domestică {sursă date : DGASPC Bacău)

2 - victime colaterale ale violenței între părinți

12.

număr copii cu părinți decăzuți din drepturi părintești {sursă date: DGASPC)

0

13.

număr copii afectați de anumite boli {sursă date: DSP Bacău)

total: 454 cazuri 0-19 ani; pt. grupa 3-6 ani sunt 63 cazuri:

astm bronșic - 2; bronșită cronică - 2; boli sânge - 1; retard psihic - 1; vicii de efracție - 20; obezitate de cauză neendocrină - 3; alte tulburări psihice -7, boli cardiace - 3; HIV -1; tulburări comportament - 3, afecțiuni digestive- 1; sindrom Dawn - 1, autism - 2; tetrapareză spastică - 1; hiperactivitate bronșică - 1; intoleranta la lactoza -2, tulburări de vorbire - 4; epilepsie - 1; hipotrofie ponderală- 7.

14.

număr copii exploatați prin muncă {sursă dale: DGASPC)

0


număr de 51 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu nivel preșcolar inclus. Numărul total al grupelor de preșcolari este de 181 de grupe, cu un total de 4113 copii, care sunt înscriși în grădinițe cu program normal, săptămânal sau prelungit (dale preluate de la 1SJ Bacău -plan de școlarizare 2019-2020).

program normal

program prelungit

program săptămânal

nr grupe î

nr copii

nr grupe

nr copii

nr grupe

nr copii

53       |

1123

123

2873

5

117

 • III.2 Date geografice

d* Zone unde accesul !a servicii este dificil, sau chiar lipsesc serviciile de educație și îngrijire timpurie pentru familii cu copii sub 6 ani

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, elaborat de Banca Mondială, aproximativ un sfert din populația municipiului Bacău trăiește în sectoare de recensământ marginalizate, definite ca fiind acele comunități dezavantajate simultan din punctul de vedere a trei criterii: capital uman, ocuparea forței de muncă și calitatea locuirii, etnia fiind un factor secundar.

Aceste zone au fost diferențiate ca aparținând a două tipologii: zone de tip mahala cu locuințe individuale, aflate la extremitățile țesutului urban - cele mai grave probleme fiind în cartierul Izvoare și zone de tip ghetou cu blocuri - de mari dimensiuni, în proximitatea zonei centrale și în zona sudică a Municipiului - cele mai grave probleme fiind în cartierele Letea și Aviatori.

Principala problemă din aceste zone o constituie lipsa locurilor de muncă sau lipsa locurilor de muncă stabile, fapt ce duce la dezechilibre în viața socială a familiilor. De asemenea, calitatea locuințelor din zonele marginalizate este foarte scăzută, iar în aceeași gospodărie cu o suprafață redusă locuiesc de multe ori familii numeroase, cu două sau chiar trei generații. Pe fondul neacoperirii nevoilor de bază, populația dezavantajată este supusă și altor riscuri, precum: boli cauzate de igiena precară, copii ce nu mai frecventează cursurile școlare cu regularitate, consumul de alcool și de alte substanțe nocive, violența domestică, sarcini nedorite și chiar trafic de persoane. De asemenea, unii dintre locuitorii ZUM recurg la cerșit pentru a obține sau suplimenta veniturile.

Totodată, în cele mai multe cazuri, tânăra generație care se dezvoltă în acest mediu nu își depășește condiția socială. Astfel, putem enumera familii cu mulți copii și cu venituri reduse, persoane fară loc de muncă și necalificate în domenii cerute pe piața muncii, persoane cu dizabilități și/sau boli cronice (HIV, TBC), persoane cu bătrâni în întreținere și persoane care au fost eliberate din penitenciar și își găsesc greu un loc de muncă, familii monoparentale, victime ale violenței domestice, persoane care au abandonat cursurile școlare sau prezintă risc de abandon școlar.

Necesitățile identificate la nivelul comunităților marginalizate și problemele menționate anterior sunt deosebit de importante pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Bacău, deoarece toate vizează teme esențiale pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung: ocupare, sănătate, locuire, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei. Aceste concepte fundamentale sunt interconectate și necesită o abordare integrată și multisectorială.

Aceste zone sunt prioritate de intervenție în mai multe abordări strategice și documente asumate de diferite instituții la nivel local:

 • - în SIDU Bacău 2014-2020 , unde sunt proiectate investiții strategice cu un caracter multisectorial și integrat, complementare, destinate creșterii participării pe piața muncii, îmbunătățirii nivelului educațional și accesului la servicii de bază -sociale, medicale, socio-

O


Analiza demografică a vizat și copiii cu vârste între 3 și 6 ani înscriși în grădinițele din


municipiul Bacău. Astfel, în anul școlar 2019-2020 la nivelul municipiului Bacău funcționează un


medicale, dar și a îmbunătățirii condițiilor de locuire în zonele urbane marginalizate din cartierele Izvoare, Carpați - Letea și Aviatori),

 • - Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din mun. Bacău pt 2019 - 2029 a Direcției de Asistență Socială Bacău , HCL 301/31.07.2019_ADL ;

 • - Proiectul GAL ( grupul de Acțiune Locală) pentru 2019-2020.

r-t Spatii publice destinate copiilor și familiilor (locuri dejoacă, locuri de agrement, biblioteci, ludoteci, muzee, cluburi ale copiilor etc.)

La nivelul municipiului Bacău sunt puse la dispoziția familiilor și copiilor un număr de 24 parcuri și locuri dejoacă pentru copii, aflate în administrarea municipalității.

Principalele biblioteci pe care le pot accesa familiile și copii sunt bibliotecile din cadrul școlilor, biblioteca din cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacău și a Universității George Bacovia, dar și Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău în cadrul căreia funcționează și o ludotecă cu program zilnic 8.00 - 18.00 vara și 9.00 - 17.00 - iarna, care oferă servicii tuturor copiilor de 2- 14 ani, familiilor și educatorilor acestora. Proiectul „Colțul Poveștilor” (Ludotecă), din cadrul Compartimentului pentru copii al Bibliotecii Județene a fost finanțat de coordonatorul de credite - Consiliul Județean Bacău și a fost inaugurat cu ocazia Zilelor Bibliotecii în 27 iunie 2019 (126 de ani de la înființarea bibliotecii județene din Bacău) . în cadrul proiectelor desfășurate în parteneriat cu diverse instituții școlare (aproape toate școlile din municipiul și județul Bacău), Fundații (Fundația „Yana”, Fundația „Betania”), se derulează în mod constant activități inițiate prin proiecte naționale (precum proiectul „Prietenie pe o sfoară” inițiat de Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, în care au fost implicate 30 biblioteci din țară), dar și activități inițiate, propuse de cadrele didactice din grădinițele din Bacău.

De asemenea, Muzeul de Artă din Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Muzeul de Științele Naturii Ion Borcea, Casa memorială Nicu Enea și Casa Memorială George Bacovia, Galeriile de Artă Ceramică Anton Ciobanu și Observatorul astronomic Victor Anestin Bacău sunt instituții care au printre beneficiari și copii preșcolari, care vizitează aceste spații însoțiți de părinți sau de cadre didactice, în cadrul unor proiecte inițiate de unitățile de învățământ, cu activități extrașcolare.

O altă instituție publică din Bacău, care organizează activități cu acces gratuit pentru copiii cu vârste între 4 și 6 ani este Teatrul Municipal "Bacovia”. în proiectul său de management, actrița Eliza Noemi Judeu, manager al Teatrului Municipal ”Bacovia”, a inclus programul "Tu și Teatrul", conceput pentru a facilita accesul la cultură publicului de toate vârstele. în virtutea acestui proiect, programul Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice "Bacău Fest Monodrame”, de exemplu, include și ateliere gratuite destinate celor mici, în cadrul cărora copiii de toate vârstele pot învăța, sub coordonarea unor actori și regizori profesioniști, sub motto-ul "Scena e a ta”, cum să construiască o păpușă, cum să interpreteze un rol într-un spectacol sau alte secrete ale vieții de artist.

De asemenea, cu ocazia unor sărbători naționale sau internaționale, precum Ziua Copilului sau Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret, instituția de cultură din Bacău organizează activități destinate inclusiv copilăriei timpurii. în anul 2019, copiii s-au putut bucura, gratuit, de lumea teatrului și au avut ocazia să își dezvolte abilități specifice acestei arte, în cadrul evenimentelor "Bunicii citesc pentru copii”, în care micuții participanți au învățat, de exemplu,de la un rapsod popular, care sunt instrumentele muzicale de suflat din tradiția populară românească, sau "Scena noastră devine scena ta de Ziua Animației”, în cadrul căreia spectatorii mici și mari au fost invitați într-o incursiune în lumea păpușilor, pe care le-au putut mânui cu ajutorul artiștilor păpușari băcăuani s.a.m.d.
3.1

Cm,

O altă ofertă de servicii pentru copilăria timpurie este susținută la nivelul municipiului Bacău de Palatul Copiilor Bacău, în cadrul căruia sunt deschise 19 cercuri diferite (artă decorativă, artă textilă, muzică, dans, jocuri sportive, teatru, redacție presă șa.), care oferă activități inclusiv copiilor cu vârste de 4-6 ani, cel mai mare număr dintre aceștia frecventând cercurile de muzică, pictură, dans, judo. Numărul preșcolarilor beneficiari ai serviciilor oferite de Palatul Copiilor este semnificativ mai mic în raport cu ceilalți copii/elevi beneficiari, după cum a reieșit din interviul luat doamnei director. Dintre cauzele menționate de doamna director pentru adresabilitatea redusă a activităților către acest segment de vârstă se numără lipsa de pregătire a profesorilor care conduc cercurile în lucrul cu copii sub vârsta școlarității, dar și fenomenul foarte frecvent de retragere la scurt timp după înscriere a copiilor de vârstă preșcolară, dat fiind că în mod frecvent activitățile din cercuri sunt orientate spre performanță, spre participarea la concursuri locale și naționale și obținerea de premii. Majoritatea cercurilor din cele menționate au dezvoltat în timp proiecte adiacente, cu profil competițional, care îi au ca beneficiari și pe copiii cu vârste între patru și șase ani. Cercul de muzică ușoară, coordonat de prof. Claudiu Filip, de exemplu, organizează de peste 12 ani Festivalul Național de Muzică ușoară pentru copii ”Așchiuță”, eveniment care se adresează și categoriei de vârstă 4 - 6 ani.

dt Acces la transport public fată de cel mai apropiat serviciu de educație medical.

Accesul la serviciile de educație este destul de facil chiar și în zonele urbane marginalizate (ZUM), pentru că există școli și grădinițe în cartiere, rămânând însă mai problematic accesul la serviciile medicale și sociale. Distanța fată de serviciile medicale este mai mare deoarece accesul din cartiere către centrul orașului este mai problematic, în sensul că sunt cartiere care nu au linie de autobuz (cartierul CFR și cartierul Izvoare).

 • III.3 Context creat de pandemia COVID-19; impact asupra serviciilor pentru copilăria timpurie

în contextul actualei pandemiei de COVID-19, populația din municipiul Bacău s-a confruntat cu o serie de probleme de ordin economic și social determinate de reducerea activității agenților economici și a instituțiilor publice, de reorganizarea activității serviciilor de sănătate, de asistență socială și a celor de educație. Din perspectiva familiilor cu copii de la naștere la 6 ani, toate familiile au fost afectate într-o anumită măsură, însă pentru familiile ai căror copii erau deja caracterizați de vulnerabilități multiple (copii care trăiesc în sărăcie, de etnie romă, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, copiii cu dizabilități), accesul la servicii de calitate pentru copilăria timpurie a fost și mai mult redus în această perioadă.

Definirea contextului comunitar, a provocărilor specifice la nivel local și a principalelor bariere în accesarea serviciilor medicale, sociale, educaționale sunt absolut necesare pentru a putea propune soluțiile cele mai potrivite pentru depășirea acestora.

în ce privește serviciile medicale, declanșarea crizei COVID a afectat în special componenta serviciilor oferite în cadrul cabinetelor de medicină de familie și serviciile de asistență medicală oferite în creșe și grădinițe, servicii care în toată această perioadă au fost suspendate, o dată cu închiderea instituțiilor de învățământ preșcolar și antepreșcolar, iar personalul medical a fost redistribuit către unități medicale de urgență. Astfel, cei 7 medici școlari specialiști și 62 asistente medicale, din cele 63 cabinete medicale școlare care deservesc inclusiv grădinițele din Bacău , nu au oferit în această perioadă serviciile medicale obișnuite către copii și familii.

Mutarea accentului către telemedicină a determinat reducerea accesului unor categorii importante de populație vulnerabilă la servicii, în special în cazul comunităților defavorizate și familiilor sărace care trăiesc în zonele urbane marginalizate.

Din punct de vedere social, criza generată de pandemia de Covid-19 a dus la creșterea incidenței cazurilor de violență domestică și la probleme economice (generate de disponibilizări, sau de lipsa resurselor financiare obținute din activitatea derulată ca zilieri în special de persoanele din zonele urbane marginalizate) iar aceste fenomene au afectat și vor continua să afecteze viața familiilor cu copii de la naștere la 6 ani. Efectele la nivel social sunt cu atât mai semnificative la nivelul municipiului Bacău, întrucât aproximativ un sfert din populația municipiului trăiește în sectoare de recensământ marginalizate, dezavantajate simultan din punctul de vedere al capitalului uman, ocupării forței de muncă și calității locuirii (etnia fiind un factor secundar).

Cu privire la protecția socială asigurată prin Direcția de Asistență Socială Bacău, în perioada de criză serviciile specifice și beneficiile sociale au continuat să fie asigurate prin: sprijinirea familiilor vulnerabile cu pachete alimentare și cu materiale de igienă și protecție, continuarea alocării de tichete sociale pentru preșcolari, acordarea alocațiilor de stat, acordarea indemnizației de creștere a copilului și în situația în care copilul a împlinit 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, în perioada stării de urgență. Totuși, datorită limitării mobilității în teritoriu a lucrătorilor din domeniul asistenței sociale (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, lucrători sociali) și preluării cu prioritate a cazurilor în regim de urgență, în perioada de criză/alertă familiile sărace și foarte sărace au avut acces redus la serviciile de informare și consiliere oferite de asistenții sociali ai DAS în condițiile în care aceste servicii au fost transferate în online iar aceste familii nu dispun de resursele și nici de competențele digitale necesare.

In ce privește accesul la serviciile de educație, transferul acestora în mediul online a dus la adâncirea inegalităților de acces al copiilor din familii defavorizate, care nu reușesc să asigure nici necesarul de echipamente tehnologice, nici nu au acces la internet sau dacă au acesta este precar și nu au nici competențele digitale necesare pentru a-și sprijini copiii preșcolari și a ține legătura cu educatoarele cu valorificarea resurselor IT. în mod special în cazul copiilor de vârstă preșcolară, transferul responsabilității de a gestiona învățarea online s-a făcut către părinți nepregătiți în prealabil pentru acest proces și care, adeseori, au competențe digitale limitate.

Principalele bariere identificate privind accesul la servicii de educație, în contextul pandemiei de COVID-19, sunt cele ce țin de lipsa accesului din rațiuni economice, mai exact de situația materială a familiei. în foarte multe cazuri, nivelul veniturilor familiilor nu permite plasarea ca prioritate a achiziționării de echipamente și instrumente pentru utilizarea lor digitală, nici a abonamentului la internet.

Astfel, cu privire la resursele de tehnologie de care dispun familiile și de măsura în care copiii preșcolari din municipiul Bacău au avut în această perioadă acces la învățare on-line, din baza de date pusă la dispoziție de 1SJ Bacău reiese că aproximativ un sfert dintre preșcolarii înscriși în grădinițe nu au avut acces la internet și respectiv la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smart phone). Situația detaliată este următoarea:

nr, unități de învățământ cu PJ din

nr. total grupe de

număr copii preșcolari

nr. (procent) copii care NU

municipiul Bacău care au nivel

grădiniță în

pentru care s-au raportat

AU AVUT ACCES LA

prcșcolar/grădinițe arondate

municipiul Bacău

datele pe această situație

INTERNET/D1SP0ZIT1V

22

197                 4143

960 (23,17%)

(sursă date: ISJ Bacău-birou informatizare: SUR. Acces internet dispozitive per unități clase)

In ce privește specificul educației online, aceasta poate suplini doar într-o oarecare măsură nevoile copiilor care nu au acces la aceste servicii, mai ales în cazul copiilor de vârstă preșcolară, unde contextul de comunicare și de relaționare oferit de grupa de grădiniță este extrem de important pentru dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a acestora. Astfel încât putem considera că, inclusiv pentru copiii care au avut sprijin din partea familiilor și au putut participa la activități de educație prin comunicare online cu educatoarele, măsura în care aceste activități au susținut dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională nu a fost una corespunzătoare , iar efectele vor fi resimțite o dată cu reluarea programului în grădinițe.

închiderea instituțiilor ECEC (creșe, grădinițe, școli, centre de zi, after school) pe perioada de criză și alertă, a însemnat o foarte mare provocare pentru familii, în care părinții trebuiau să se prezinte în continuare la locurile de muncă, fiind astfel obligați să își ia, în completarea zilelor libere asigurate prin Legea 19/2020, concedii medicale sau concedii fără plată pentru a-și putea îngriji copiii preșcolari și antepreșcolari.

De asemenea, copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate nu au putut accesa resursele de învățare online, întrucât bunicii în grija cărora se află nu dețin, în marea lor majoritate, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-i îndruma pe copii și a le oferi suport în activitățile educaționale de la distanță.

O altă provocare în domeniul educațional a reprezentat-o numărul oarecum limitat de cadre didactice care au propus copiilor învățarea online sau la distanță, fie din cauza competențelor limitate în domeniul învățării asistate de resursele 1T, fie din cauza lipsei resurselor educaționale online adecvate educației timpurii care să răspundă noului curriculum. Pentru grădinițele din municipiul Bacău, aproximativ 13% dintre personalul din învățământul preșcolar nu a reușit să susțină activități de învățare online în această perioadă.

 • III.4 Demersuri premergătoare, Ia nivelul comunității

si- Prin FSE POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma a fost înființat Grupul de Acțiune Locală în teritoriul SDL - localizat în zona sud-estică a Municipiului Bacău, respectiv în cartierele Letea și Izvoare.

Nici o comunitate nu a întrunit procentul de 10% romi din totalul populației comunității respective; în cadrul strategiei nu există ZUM sau zonă distinctă roma, toate fiind non-roma, așa cum indică actele din studiul de referință (SDL Bacău, 2017). In timpul recensământului social si în anchetele sociale aceștia nu se declara ca fiind de etnie. In zona nu se cunosc etnici romi care să se identifice cu o categorie anume (vătrașii, căldărarii, rudarii, spoitorii, mătăsarii, ursarii, cărămidarii, gaborii, florarii, etc) și nu respectă obiceiurile acestora. Prin proiect se vor face intervenții pentru creșterea calității vieții prin deservirea cu servicii publice de calitate a tuturor locuitorilor din teritoriul SDL, iar pe de altă parte, crearea unor programe cu caracter social care să asigure relevanța serviciilor publice pentru toate categoriile de utilizatori, după cum urmează:

extinderea Centrului Social „O școală pentru to(i„ din ZUM Izvoare; spații verzi și loc de joacă pentru copii, cu iluminat și supraveghere; modernizarea spațiilor publice și a dotărilor sportive;

NTERNATION A.L


Centrul pentru £du wle ț De xvottar» ProtaionnEi


Step by Step

Educat pentru a reuși


MINISTERUL Educației Naționale


STEP by STEP


acordarea de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor;

servicii de mediere personalizată cu accent pe antrenarea copiilor în activități de educație alternativă interculturală cu caracter motivațional, inclusiv campanii de informare în vederea combaterii segregării;

servicii de transport gratuit prin intermediul a două microbuze “ale comunității” către dotările medico-sociale, școlare sau către activitățile de educație alternative;

Sprijin pentru participarea în cadrul programului “A doua șansă” de Ia Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău;

campanii de informare și cursuri de calificare;

construirea unei întreprinderi sociale cu accent pe crearea locurilor de muncă;

construirea unui centru integrat medico-social, crearea/reabilitarea locuințelor sociale pentru persoanele dezavantajate. (SDL Bacău, 2017).

în perioada 2015 2018 s-a desfășurat proiectul,,Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității" în cinci zone din municipiul Bacău adiacente Școlii Gimnaziale „Octavian Voicu”, Școlii Gimnaziale „Constantin Platon”, Școlii Gimnaziale „Doctor Alexandru Șafran”, Școlii Gimnaziale,,Alecu Russo” și Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, în colaborare cu UNICEF România. în perioada de implementare a proiectului au fost recenzate un număr de 16445 gospodării, în prezent sunt aproximativ 400 gospodării active cărora li se furnizează servicii pe baza planului de servicii întocmit de echipa comunitară. Vrem să subliniem faptul că prin implementarea acestui proiect s-au format rețelele de lucru integrat: social, sănătate, educație deci există o bună premisă de colaborare în vederea elaborării unei strategii pentru grupa de vârstă de la naștere la 6 ani.

•i- La nivelul Centrului Bugetar Creșe Bacău s-au făcut, de asemenea, demersuri consistente în ultimii ani, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani. Astfel, prin reamenajarea spațiilor din cele 6 unități de creșă au fost suplimentate locurile disponibile, astfel încât, începând din 2016-2017, numărul cererilor în așteptare (cereri de înscriere a copiilor în creșă care nu au putut fi soluționate din lipsa locurilor disponibile) a scăzut în fiecare an: 600 de cereri în așteptare în 2016-2017, 190 cereri în așteptare în 2018-2019, respectiv 123 cereri nesoluționate în 2019-2020. în prezent, la nivelul Centrului Bugetar Creșe Bacău sunt 460 locuri, dintre care 130 nou amenajate.

Pentru perioada prezentă și imediat următoare se estimează că numărul cererilor care nu vor putea fi soluționate va fi din nou în creștere, datorită revenirii în țară a foarte multor familii care lucrau în străinătate și care o dată cu criza determinată de pandemie, nu mai au acolo locuri de muncă, familii care au copii de vârstă antepreșcolară și care solicită asigurarea serviciilor oferite de creșe.

S-a pus accent și pe perfecționarea personalului, 21 de foști infirmieri au devenit îngrijitori copii, cu atribuții de puericultor, conform standardelor în vigoare. S-a înființat și 1 post de psiholog, foarte important pentru consilierea familiilor copiilor din creșe. în cele 6 creșe de la nivelul municipiului își desfășoară activitatea un număr de 20 asistenți medicali, dintre aceștia 4 fiind coordonatori personal de specialitate, conform standardelor.

De asemenea, pentru creșterea calității serviciilor oferite familiilor beneficiare, Centrul Bugetar Creșe Bacău prin Municipiul Bacău a aplicat în noiembrie 2019 pe liniile de finanțare POCU, prin depunerea a două proiecte de finanțare: „Primii pași spre educație ” ( pentru Creșele 6, 9 și 19) și „Dezvoltarea antepreșcolară prin educație ” (pentru Creșele 3, 4 și Letea). Intervențiile propuse prin cele două proiecte susțin creșterea calității serviciilor oferite, fiind orientate în principal spre: creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar prin formarea personalului care lucrează cu copiii și furnizarea de servicii educaționale suplimentare în creșe;

- furnizarea de programe de educație parentală și ateliere TIC/competențe digitale pentru părinți/tutori care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;

furnizarea unor servicii de consiliere părinților/reprezentanților legali ai copiilor, care nu au un loc de muncă;

organizarea de campanii de informare și sensibilizare în comunitate.

în prezent, ambele proiecte au trecut de evaluarea administrativă și se află în faza de evaluare finală.

et Asigurarea locurilor în creșele de copii este o prioritate și pe agenda autorităților locale din municipiul Bacău de mai mulți ani. în acest sens, s-au făcut demersuri pentru înființarea unor grupe de creșă în spații ale unităților de învățământ preuniversitar (Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău, Școala Gimnazială „Nicu Enea” Bacău, Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, Colegiul Tehnic de Comunicații „N. V. Karpen Bacău”) și respectiv în spațiul pus la dispoziție de Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, grupe de creșă caro vor deveni funcționale imediat ce vor fi îndeplinite condițiile necesare pentru obținerea avizelor legale de funcționare a acestora (avize ISU).

•i- La nivel local a fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 88/29.05.2020, Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone, conform Legii nr. 35/2020. Și această hotărâre face parte din demersurile generale asumate la nivelul autorității locale pentru sprijinirea familiilor cu copii cu vârste de ia naștere la 6 ani, în mod special a acelor familii vulnerabile, în scopul egalizării șanselor de acces la servicii de calitate pentru copilăria timpurie.

 • III.5 Fundamentul juridic pentru serviciile de educație și îngrijire în copilăria timpurie, la nivel național și internațional

Bazându-se pe o legislație similară cu cea a Uniunii Europene și pe tendințele internaționale în domeniu, protecția copiilor în ansamblu și sistemul de educație și îngrijire timpurie promovează după anul 1990 centrarea pe copil și valorile cheie democratice din societate (Ulrich, 2012, UN1CEF, 2015). Interesul superior al copilului a devenit astfel baza sistemului de educație și îngrijire timpurie.

Acest domeniu al educației timpurii a fost caracterizat în România, ca de altfel în multe alte state europene, de separarea diferențiată a structurilor decizionale (educație, sănătate, protecție socială) care influențează funcționarea sistemului, o abordare integrată a acestor servicii fiind necesară pentru a veni în sprijinul copiilor și al familiilor cu copii.

în ce privește legislația care acoperă sectorul educație, în prezent există reglementări numeroase care fac referire la :

 • - organizarea și funcționarea unităților de învățământ,

 • - proiectarea, planificarea, implementarea și evaluarea actului didactic;

 • - organizarea și desfășurarea activităților opționale/extracurriculare/extrașcolare;

 • - formarea, dezvoltarea și activitatea personalului didactic din învățământul preșcolar;

 • - statutul cadrului didactic (salarizare, concedii etc.),

 • - protecția, drepturile și sănătatea copilului:

 • - strategii naționale și internaționale.

(atașăm în acest sens Anexa 5 fundament juridic pentru copilăria timpurie).

 • 111.6 Programe și servicii de educație și îngrijire în copilăria timpurie, existente în municipiul Bacău:

III.6.a Vedere de ansamblu asupra programelor și serviciilor existente

Principalele servicii și programe existente la nivelul municipiului Bacău, de care beneficiază familiile cu copii având vârste de la naștere la 6 ani sunt:

SĂNĂTATE

> Spitalul Județean de Urgență Bacău acordă servicii de spitalizare continuă, 1 servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie, dermatovenerologie, endocrinologie sau diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicină internă, nefrologie, neonatologie, neurologie, oncologie medicală, pediatrie, pneumologie, psihiatrie, chirurgie generală, obstctrică-ginccologic, oftalmologie, ortopedic și traumatologie, otorinoiaringologie, urologie, anatomie patologică, medicină de laborator si radiologie - imagistică medical;

> Spitalul de Pediatrie Bacău - acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialități: anestezie și terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie - imagistică medical;

r Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea de servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici sau servicii medicale într-o singură specialitate;

> 86 de cabinete medicale medicina familiei - furnizori de servicii medicale primare care au încheiat în 2020 contracte cu CAS Bacău ( sursă - CNAS Bacău, http://www.cnas.ro/casbc/media/pageFiles/Contracte%20MF%202020.pdf)

r 178 cabinete și clinici stomatologice (sursă https://www. medici-stomatologi.ro/bacau); complexe medicale cu laboratoare de analiză;

r serviciile medicale asigurate în cele 63 cabinete medicale școlare de către un număr de 7 medici școlari specialiști, 8 medici stomatologi și 62 asistente medicale (aceștia deservesc inclusiv cele 181 de grupe de preșcolari, cu 4113 copii înscriși în 2019-2020);

> servicii medicale asigurate de personalul medical din cadrul centrului Bugetar Creșe Bacău: 1 medic și 20 asistente medicale : Creșa Letea - 2 asistente, Creșa nr 4 - 3 asistente, Creșa nr 6 - 2 asistente, Creșa nr 9 - 3 asistente, Creșa nr 19-2 asistente, Creșa nr. 3- 4 asistente; 4 asistente medicale au funcția de coordonator personal de specialitate - șef creșă ( sursa date: Anexa 2 Ia Hotărârea nr 481 14.12.2018 privind aprobarea Organigramei și a statelor de funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău).

EDUCAȚIE

< grădinițe de stat și particulare - 181 de grupe de preșcolari , cu 4113 copii înscriși în 2029-2020;

r servicii de consiliere și asistență psihopedagogică oferite copiilor, cadrelor didactice din învățământul preșcolar și părinților - toate școlile din municipiul Bacău sunt deservite de cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, însă numărul de elevi și copii deserviți este de cele mai mute

1                   Central pfntru Educați» țl

f                                -riȘSS?!®! D*TY9tW« PrQf*tl4A«li

Step by Step

■Nr.M-TioH.4                                Educat ptnUu a rtuși

STEP by STEP

MINI STERUL      ZițȘtsO»

fOOa educati ei      tggga

Naționale          —

ori foarte mare, astfel încât programul destinat direct grupelor de preșcolari este insuficient; la Centrul Bugetar Creșe există 1 post de psiholog.

r servicii de diagnosticare și terapie logopedică, la care apelează preponderent familiile cu copii începând de la vârsta de 5 ani care prezintă tulburări de vorbire ( 9 profesori logopezi care deservesc toți preșcolarii din municipiu, un număr absolut insuficient de specialiști, prin raportare la numărul de cazuri depistate și care au nevoie de terapie, în fiecare an);

> Centrul Bugetar Creșe Bacău, care are în subordine 6 unități tip creșă, cu 23 de grupe în anul școlar 2029-2020, în care sunt înscriși 460 copii;

r Palatul Copiilor Bacău (cu cercuri la care sunt înscriși și copii cu vârste de 4-6 ani, în special la cercurile de pictură, muzică, dans, judo);

x Servicii de educație oferite copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul special, în cele două unități de învățământ din municipiul Bacău , Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 1 Bacău și Școala Specială Maria Montessori Bacău.

SOCIAL

servicii specializate asigurate prin Direcția de Asistență Socială Bacău;

 • > două Centre de zi în cadrul DAS: pentru copilul aflat în dificultate și pentru copilul cu nevoi speciale

 • > în cadru DGASPC Bacău, centre/servicii care deservesc inclusiv familiile din municipiul Bacău: Centrul Maternal Bacău, Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii; Centrul de intervenție în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat sau părăsit în unitățile sanitare ;

r alte asociații și fundații: Asociația Lumina - Hospice Lumina Bacău și Centrul pentru îngrijiri paliative pediatrice Bacău; Asociația Părinților Copiilor Autiști; Camera de Integrare Senzorială pentru recuperarea copiilor cu autism sau alte tulburări de dezvoltare, realizată de Consiliul Județean Bacău în colaborare cu Fundația Melchisedec în cadrul Centrului de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma și Damian” aparținând Fundației „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău; Asociația Betania cu Centrul Delfinul pentru copii cu autism și respectiv Centrul de Consiliere, Informare și Sprijin pentru familii în dificultate; Fundația Episcop Melchisedec; Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru copii Sf Vasile cel Mare; Asociația Sprijin pentru Părinți; Centrul de zi Norocel; Asociația Lizuca Bacău; Asociația Creștină de Caritate și Ajutor Ovidenia; AMC Armata Salvării din România.


IIT.6.b Descrierea programelor și serviciilor - categorii r domeniul sănătate


SERVICII ȘI PROGRAME MEDICALE

r consultații oferite de medicii pediatri, de personalul medical din cabinetele școlare și din creșe, personalul medical din cabinetele de medicină de familie, personalul din cadrul spitalului (finanțare de stat) și din cabinetele medicale particulare (servicii contracost);

r consiliere privind sănătatea mamei și a copilului (prenatal și postnatal) oferită în spital și prin cabinetele medicale ale medicilor de familie;

r informare privind programele de sănătate, campanii de vaccinare, campanii de promovare a alimentației sănătoase,


' Ctntrui pentru Etfucițrt țl

f ■ - •Up                                    D*iYoh*rt Protalontlft

( )                      Step by Step

Educat pentru»reuși

STEP bySTEP

X$I^MINJSTERUL

^^EDUCAȚIE!

Naționale    VMW


c-ujte ac

a alăptării etc. (realizate în principal de cadrele medicale și didactice din grădinițe în colaborare cu personal de la DSP și de cadrele medicale din cabinetele de medicina familiei).

x servicii medicale oferite gratuit copiilor aflați în dificultate, cu dizabilități (consultații și terapii diverse) de către asociații și fundații precum: Asociația Betania -Centrul Delfinul pentru copii cu autism; Fundația Episcop Melchisedec; Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru copii Sf. Vasile cel Mare.

Grup țintă

 • > copii de la naștere la 6 ani și părinții lor,

 • > copii cu dizabilități, proveniți din familii cu diferite vulnerabilități;

Acoperire geografică, acces(orar de funcționare, specialiști disponibili)

Din punct de vedere al acoperirii geografice, serviciile medicale asigurate prin Cabinetul de medicină școlară sunt accesibile tuturor familiilor, fiind oferite Ia nivelul fiecărei școli/grădinițe.

Toate celelalte servicii medicale, amplasate în special în zona centrală a orașului (precum Spitalul, Dispensarul Policlinic, laboratoare de analize) pot fi accesate de aproape toate familiile, indiferent de amplasarea geografică (exceptând unele din zonele urbane marginalizate), cu valorificarea transportului public. Farmaciile sunt distribuite astfel încât să deservească zone diferite de pe raza orașului, inclusiv cartierele mărginașe. Cabinetele medicilor de familie si ale medicilor pediatri sunt bine dotate si sunt amplasate in zone ușor accesibile pentru beneficiari.

Totuși pentru locuitorii din Zonele Urbane Marginalizate (ZUM), familii care trăiesc din ajutor social, cu acces redus la infrastructură și cele mai multe fără acces la utilități, care trăiesc în condiții de igienă precară și cu o stare de sănătate semnificativ afectată., distanța fată de serviciile medicale este mai mare, deoarece accesul din cartierele din ZUM către centrul orașului este mai problematic, în sensul că sunt cartiere care nu au linie de autobuz (cartierul CFR și cartierul Izvoare).

> Specialiștii care oferă servicii de sănătate la nivelul comunității sunt:

o medicii școlari specialist, medici stomatologi și asistente medicale care deservesc       unitățile de învățământ

preuniversitar, în cadrul cărora funcționează și cele 181 grupe de copii preșcolari;

 • <> 1 medic și 16 asistente medicale care deservesc Centrul Bugetar Creșe Bacău;

 • o medici de familie și asistenți medicali care deservesc cele ______86CM1F;

Ox-

o personalul medical care lucrează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Spitalului de Pediatrie Bacău,

o personalul care deservește farmaciile și laboratoarele tehnico-dentare.

Pregătirea personalului

Personalul din sănătate este calificat și participă periodic la programe de dezvoltare profesională specifice obligatorii dar și de dezvoltare în carieră.

Monitorizarea/ evaluarea calității serviciilor

Monitorizarea si evaluarea serviciilor se face pe plan intern, prin metodologii și proceduri proprii, dar și extern, de către instituțiile supraordonate.

Grad de satisfacție a părinților beneficiari ( * conform datelor culese prin chestionare și focus grupuri)

 • > părinții consideră că aceste servicii sunt dimensionate corespunzător nevoilor existente, apreciază că există în municipiul Bacău suficiente cabinete medicale și medici cu diferite specializări, la care să apeleze atunci când au nevoie și cu plaje de orar foarte extinse. Pentru familiile nevoiașe (au fost chestionați, spre exemplu, părinți care locuiesc în cartierul Izvoare și în alte zone sărace), accesul la serviciile medicale se reduce doar la medicii de familie, de serviciile cărora sunt mulțumiți dar la care apelează foarte rar;

 • > părinții apreciază disponibilitatea cadrelor medicale, ca atitudine pe care acestea o manifestă în abordarea problemelor de sănătate ale familiilor și copiilor;

r centralizarea răspunsurilor la chestionarul privind serviciile pentru copilăria timpurie, aplicat în cadrul analizei de situație , a evidențiat faptul că părinții apreciază că pentru familiile din Bacău, cu copii de la naștere la 6 ani, serviciile cele mai necesare sunt creșele, grădinițele și locurile de joacă publice (între 94 % și 97 % dintre respondenți), urmate de existența unui centru medical pentru copii (89,74%) și de programe comunitare adresate familiilor dezavantajate socio-economic, familiilor vulnerabile, familiilor cu copii cu nevoi speciale (centru/cabinet logopedic privat/public, kinetoterapie, logopedic, psihoterapie, sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice, sprijin social, medical, educațional (între 86,70% și 88,62%);

 • > în urma focus-grupurilor organizate în cadrul analizei de situație cu un număr 57 de părinți cu copii având vârste de la naștere la 6 ani, s-a desprins nevoia de servicii de sănătate suplimentare, pentru susținerea copiilor în situații medicale deosebite și a familiilor acestora: screening medical și psihologic în creșe și grădinițe, amenajarea în cadrul Spitalului Județean a unui spațiu pentru copii și părinți ca spațiu de joacă și de socializare pentru a diminua starea emoțională negativă specifică mediului; înființarea unor centre pentru copiii aflați în convalescență pentru a fi îngrijiți
A   __

L. , __      J CtncnitptntnjEducițieți

/                                                DezvotUr» PrefMloniLi

Step by Step

International                "Educa! pentru s rțuți

STEP by STEP

X$|&Kmjnisterul

educației

XaȘjȘy Nat ionale     WMWCteffe CU/

și supravegheați, întrucât părinții nu pot beneficia de concedii, sau zile libere; servicii de consiliere în cadrul secției de pediatrie din Spitalul Județean, pentru părinții cu copii de la naștere la 6 ani.

> domeniul social

SERVICII ȘI PROGRAME SOCIALE

Serviciile primare de informare, consiliere și referire pentru părinți privind beneficiile și serviciile sociale sunt acordate de către toate birourile și centrele DAS Bacău.

Servicii sociale specializate acordate în cadrul centrelor de zi ale DAS: Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale, Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate. Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale'" este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor cu nevoi speciale prin asigurarea unor activități de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară si profesională pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate ”, este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor în timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

et Servicii acordate de Biroul Protecția Copilului, de care beneficiază inclusiv familiile cu copii de la naștere la 6 ani:

 • • monitorizarea și analiza situației copiilor din unitatea administrativ-teritorială, respectarea și realizarea drepturilor lor, centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;

 • • identificarea copiilor aflați în dificultate, elaborarea documentației pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție propuse;

 • • realizarea și sprijinirea activității de prevenire a abandonului copilului;

 • • clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

 • • dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

 • • identificarea, evaluarea și acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere,

 • • consiliere și informare oferite familiilor cu copii în întreținere, cu privire la drepturile și obligațiile acestora, drepturile copilului, serviciile disponibile pe plan local, instituțiile speciale, etc;

*                                         Central pentru fdutaji» țl

f \ K                                           DuvaKart Prpftilanali

StepbyStep

.NrtRNA-nONAL                                Edunt pentru > reuși

STEP bySTEP

NAȚIONALE


 • • monitorizarea aplicării măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

 • • monitorizarea aplicării măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delicvent;

 • • intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;

 • • colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;

 • • realizare de parteneriate și colaborare cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;

 • • relaționarea cu diverse servicii specializate;

 • • sprijinirea accesului în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 • * realizarea activităților în domeniul protecției copilului și familiei, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

nk Beneficiile de asistență socială acordate familiilor: alocația de stat pentru copii, indemnizația și stimulentul de creștere a copilului, venit minim garantat, alocația de susținere a familiei inclusiv pentru familie monoparentală, tichete de grădiniță, ajutor de încălzire, ajutor de urgență, beneficii pentru copiii cu dizabilități.

«4 Programe guvernamentale, pentru susținerea familiilor: “Fiecare copil in grădiniță'''1 prin care se asigură tichete pentru copii din familii vulnerabile care frecventează grădinița; “Lapte si Corn” program guvernamental de hrană adresat școlarilor dar și copiilor din grădinițe, de la grupele cu program normal.

Servicii acordate copiilor de la naștere la 6 ani și familiilor acestora prin ONG active la nivel local:

- Centrul „Daniel,, oferă servicii de kinetoterapie, logopedie, terapie cognitivă, consiliere psihologică, terapii în aer liber;

ACCMA Betania prin Centrul Delfinul oferă terapii de lucru individual și intensiv cu copii cu autism , pregătindu-i pentru integrarea în școli și grădinițe;

Asociația Lumina prin Hospice Lumina - Centrul pentru îngrijiri Paliative Pediatrice oferă servicii de îngrijire paliativă pentru copii.îngrijirea paliativă oferă suportCttyfy Cu-

emoțional, social, spiritual și un respire pentru familie și aparținători.

Grup țintă

toate familiile din municipiu (în special cele vulnerabile) cu copii, de la naștere la 6 ani, au la dispoziție, în măsura nevoii exprimate/identificate, serviciile sociale și beneficiile acordate prin DAS și prin ONG- urile active pe plan local;

- toți copiii din grădinițele cu program normal din Bacău beneficiază de programe de sprijin guvernamentale.

Acoperire geografică, acces (orar de funcționare, specialiști disponibili)

Din punct de vedere al acoperirii geografice, toate familiile, indiferent de zona de rezidență, au acces la aceste servicii. Personalul din cadrul DAS Bacău realizează vizite pe teren în întreaga comunitate iar familiile pot accesa, la rândul lor, serviciile de informare și consiliere și la sediul DAS Bacău și a centrelor subordonate. ONG active pe plan local sunt cunoscute iar familiile le accesează serviciile.

Programele guvernamentale pentru susținerea familiilor “Fiecare copil in grădiniță" și “Lapte si Corn" sunt accesibile tuturor copiilor înscriși în grădinițe.

Serviciile și programele sociale și programul de funcționare sunt făcute publice la nivelul comunității prin afișarea informațiilor pe site-urile ONG, pe site-ul și la sediul DAS Bacău, prin informări la domiciliu realizate de angajații DAS Bacău, prin mass-media locală.

La nivelul DAS Bacău sunt angajate un număr de 82 persoane din care 34 lucrează direct și deservesc familiile cu copii.

în cadrul ONG-urilor activează diverși specialiști, pentru a oferi familiilor și copiilor servicii la standardele impuse de legislația în vigoare.

Pregătirea personalului

Angajații DAS Bacău beneficiază, funcție de bugetul existent în acest sens, de cursuri de formare/specializare conform activității fiecăruia, respectiv:

 • - cursuri destinate specialiștilor din centrele de zi privind lucrul cu preșcolarii sau cu copiii cu dizabilități, tehnici privind evaluarea și consilierea psihologică a copilului până la 18 ani

 • - cursuri de instruire a asistenților personali privind îngrijirea persoanei cu handicap ( adult/copil)

 • - cursuri de prim-ajutor sau de securitate și sănătate în muncă

 • - instructaje și seminarii pe teme legate de modificările legislative.

Monitorizarea/ evaluarea calității serviciilor

DAS Bacău este acreditat ca furnizor de servicii sociale. Serviciile sociale acordate în centrele de zi ale DAS sunt licențiate, conform legislației în vigoare. Evaluarea acestora în vederea licențierii este făcută de Ministerul Muncii prin AJPIS Bacău. Evaluarea internă și monitorizarea calității serviciilor sociale se realizează prin asigurarea, de către conducerea instituției a respectării continue a standardelor de calitate pentru fiecare serviciu social.

Serviciile acordate prin ONG- urile active pe plan local sunt

Ciirtnjl pvntru Educi Ji» țl Dirvțkttirt Prgfnhniti


Step by Step

Educa: pentru a reușilicențiate, niciun serviciu nu poate funcționa fără acreditare/licențiere, după caz, conform legii.

Grad de satisfacție a părinților beneficiari

 • > Marea majoritate a părinților manifestă încredere față de personalul din asistență socială la care apelează pentru ei și copiii lor, apreciind seriozitatea acestora, disponibilitatea, tratamentul egal, nondiscriminatoriu.

 • > Fiecare centru are reglementată modalitatea de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor. Opiniile prezentate în chestionar oferă beneficiarilor posibilitatea de a se implica în activitățile centrului. Informațiile astfel obținute ajută la îmbunătățirea calității serviciilor sociale.

 • > Este apreciată de marea majoritate a părinților păstrarea confidențialității asupra problemelor pe care le întâmpină familiile , precum și păstrarea legăturii strânse cu familia pe timpul acordării serviciilor dar și după aceea.

 • > Sunt considerate prea birocratice demersurile necesare pentru acordarea diferitelor servicii de sprijin social (date preluate prin interviurile defocus grup).

domeniul educație

SERVICII ȘI PROGRAME DE EDUCAȚIE

 • A. educație formală asigurată prin instituții de stat:

grădinițe de stat și particulare - 181 de grupe de preșcolari, cu 4113 copii înscriși în 2019-2020;

Centrul Bugetar Creșe Bacău, care are în subordine 6 unități tip creșă, cu 23 de grupe în anul școlar 2019-2020, în care sunt înscriși 460 copii;

servicii de consiliere și asistență psihopedagogică oferite de profesorii consilieri școlari copiilor, cadrelor didactice din învățământul preșcolar și părinților (toate școlile din municipiul Bacău sunt deservite de cabinete școlare/ interșcolare de asistență psihopedagogică);

servicii de consiliere acordate de către psihologul Centrului Bugetar Creșe;

 • - servicii de diagnosticare și terapie logopedică, la care apelează preponderent familiile cu copii începând de la vârsta de 5 ani care prezintă tulburări de vorbire;

servicii de educație și terapii specifice oferite copiilor cu cerințe educaționale speciale înscriși în învățământul special, în cele două unități de învățământ din municipiul Bacău: Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 1 Bacău și Școala Specială Maria Montessori Bacău.

 • B. educație non-formală și informală, asigurată de alte instituții, organizații, în parteneriat sau nu cu școlile/grădinițele din Bacău

(servicii gratuite):

 • - Palatul Copiilor Bacău (cu cercuri la care sunt înscriși și copii cu vârste de 4-6 ani, în special de la cercurile de pictură, muzică, dans, judo-în medie 15 de copii pe an, pe intervalul de vârstă 4-6 ani);

 • - Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău în cadrul căreia funcționează, la Compartimentul pentru Copii, o ludotecă ce oferă servicii tuturor copiilor de 2- 14 ani, familiilor și educatorilor acestora;

 • - Asociația Betania oferă, prin Centrul „Delfinul” pentru copii cu autism, servicii de Intervenție educațional -terapeutică individuală și în grup - ABA/DTT, PECS, TEACHH copiilor cu tulburare de spectru autist și alte tulburări de dezvoltare, preșcolari și școlari;

 • - Teatrul Municipal ”Bacovia” organizează activități cu acces gratuit pentru copiii cu vârste între 4 și 6 ani;

 • - activități de formare, educative, sportive și de recreere , activități educativ-recreative în locuri dejoacă închise private sunt oferite contra cost de numeroase organizații nonguvernamentale sau asociații care își au sediul în municipiul Bacău și se adresează inclusiv copiilor cu vârste de la 2 la 6 ani.

Grup țintă

 • > 460 copii antepreșcolari și aproximativ 4000 de copii preșcolari beneficiază de educație în grădinițele de stat și în creșele din cadrul Centrului Bugetar Creșe Bacău;

 • > copii preșcolari din Bacău și din zonele limitrofe, împreună cu părinții beneficiază de activitățile de educație non-fbrmală și informală;

 • > copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale beneficiază de servicii educaționale și terapii specifice în cadrul Centrului Școlar de Educație Inclusivă nr 1 Bacău , care are și grupe de grădiniță, sau în cadrul grădinițelor de masă, având curriculum adaptat și servicii de sprijin,

Acoperire geografică, acces (ore de funcționare, specialiști disponibili)

r grădinițele au program de funcționare 7:00 - 12:00 pentru unitățile cu program normal și respectiv 7:00 - 18:00 pentru unitățile cu program prelungit; creșele au program de luni până vineri, în intervalul orar 6.00 - 18.00;

r locațiile sunt relativ ușor accesibile, grădinițele sunt amplasate în apropierea școlilor și deservesc inclusiv cartierele limitrofe, nefiind dificultăți de acces nici în zonele urbane marginalizate;

x numărul de cadre didactice care deservesc grădinițele este suficient ca număr și calificat, existând însă un număr insuficient de personal ca profesori de sprijin pentru copii cu CES din grădinițele de masă; de asemenea, în cadrul Centrului Bugetar Creșe există personal suficient angajat (6

Ctntrul ptniru Educați* ți Oizvcltuv Prafwionili
Step by Step

Educat pentru a reuși


Cm, twi.

coordonatori, 15 asistenți medicali, 2 educatori puericulturi, 57 îngrijitori copii).

Pregătirea personalului

> Personalul didactic din grădinițe este 100 % personal calificat, însă în cadrul Centrului Bugetar Creșe există doar 2 educatori puericulturi (la Creșa nr. 3), iar personalul de îngrijire (57 îngrijitori copii) nu au pregătire în domeniul educației copiilor de la naștere la 3 ani, cu excepția unui curs desfășurat în noiembrie 2019 în cadrul proiectului România crește cu tine și a resurselor de învățare și dezvoltare profesională puse la dispoziție pe platforma proiectului. Totuși, aceștia au urmat cursuri de formare, astfel, 21 de foști infirmieri au devenit îngrijitori copii cu atribuții de puericultori.

Personalul din grădinițe beneficiază de cursuri de formare continuă oferite în principal prin CCD Bacău, dar accesează individual și alte cursuri organizate de instituții acreditate, fiind obligate să își asigure 90 de credite profesionale o dată la 5 ani de activitate la catedră.

r Cadrele didactice din grădinițe parcurg perfecționările obligatorii prin grade didactice, perfecționarea continuă prin Comisii metodice de specialitate și prin Cercuri pedagogice.

Monitorizarea/ evaluarea calității serviciilor

 • > monitorizare internă a calității, prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității înființată la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar care au în subordine grădinițe/nivel preșcolar;

 • r monitorizare externă realizată de ISJ și ARAC1P;

r monitorizarea calității serviciilor oferite de Centrul Bugetar Creșe de către Primăria Bacău.

Grad de satisfacție a părinților beneficiari

 • > părinții apreciază importanța deosebită a activităților instructiv - educative oferite copiilor și sprijinul pe care îl primesc în educație, urmat de pregătirea profesională, amabilitatea și profesionalismul cadrelor didactice din grădinițe și a personalului de îngrijire și medical;

 • > părinții au exprimat nevoia creșterii numărului de locuri în grădinițe, în regim de program prelungit;

 • > nu există cursuri de educație parentală, care să îi ajute pe părinți în cunoașterea stadialității dezvoltării în copilăria timpurie și a modalităților concrete de sprijin ai propriilor copii în creștere și dezvoltare;

r există foarte multe solicitări, anual, pentru locuri în creșe, care nu pot fi onorate pentru că nu există locuri suficiente în cele 6 creșe din municipiul Bacău (doar 460 locuri).

r Aspecte calitative privind serviciile oferite familiilor și copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani


MINISTERUL

Educației NAȚIONALE


Pentru realizarea unei analize calitative privind serviciile și programele pentru copilăria timpurie existente și necesare la nivelul municipiului Bacău, în cadrul proiectului România crește cu line! echipa constituită la nivel local a construit Chestionarul privind serviciile pentru copilăria timpurie, aplicat părinților cu copii cu vârste de la naștere la 6 ani. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 624 de părinți cu copii cu vârste de la 3 la 6 ani și respectiv unui număr de 109 părinți au copii înscriși de la naștere la 3 ani.

Chestionarul cuprinde un număr de 24 de întrebări, dintre care primele 9 vizează informații legate de respondenți (vârstă, sex, stare civilă, mediul de rezidență, nivelul studiilor, numărul copiilor etc), iar următoarele se referă la aspecte precum:

serviciile existente/necesare în comunitate,

importanța pe care părinții o acordă și interesul față de diferite aspecte legate de serviciile de creștere, educare și îngrijire a copiilor;

identificarea instituțiilor/autorităților/persoanelor care ar trebui să ofere aceste servicii;

- principalele servi ci i/programe/facilități de care părinții consideră că au nevoie și nu le găsesc în comunitate; principalele probleme;

principalele dificultăți cu care se confruntă în creșterea și îngrijirea copiilor.

Pe dimensiunile urmărite de chestionar, care vizează opinia părinților cu privire la serviciile de care beneficiază în comunitate pentru creșterea,educarea și îngrijirea copiilor, distribuția răspunsurilor la itemii formulați a scos în evidență următoarele aspecte:

Cu privire la serviciile existente în comunitate, cunoscute de părinți, distribuția răspunsurilor scoate în evidență faptul că marea majoritate a familiilor cunosc și accesează ca principale servicii în comunitate grădinițele, creșele și locurile dejoacă publice, în timp ce un număr foarte mic de familii numesc ca existente în comunitate o serie de servicii complementare precum locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor (9,3 %), grupuri de joacă, programe cu ședere scurtă organizate de grădinițe sau alte servicii pentru copii și familii (12,18 %), centre de informare/consiliere pentru părinți ( 13,46 % ) și sprijin și consiliere, prenatale și postnatale (14,42%), ceea ce demonstrează că foarte puține familii beneficiază de/valorifică aceste servicii.

et Relativ la importanța acordată diferitelor aspecte din grădiniță/creșă, răspunsurile înrregistrate au demonstrat faptul că părinții apreciază ca fiind de cea mai mare importanță în primul rând siguranța copiilor (93%), urmată de activitățile instructiv-educative (89%) și de pregătirea profesională a personalului și amabilitatea acestora (88%, respectiv 79%). Aprecierea în mai mică măsură (doar 47%) a importanței consilierii oferite părinților demonstrează o slabă conștientizare a necesității acestor servicii, mai ales în contextul în care la nivelul unităților de învățământ din municipiul Bacău posturile de profesor consilier școlar deservesc un număr mult prea mare de elevi/preșcolari (800 de elevi sau 400 preșcolari), ceea ce afectează semnificativ capacitatea de acoperire a tuturor solicitărilor din partea copiilor și familiilor acestora, iar alte servicii de consiliere pentru părinți, respectiv cele din sectorul privat, sunt foarte puține și nu reprezintă servicii pe care să și le poată permite familiile cu situație materială precară.

nk Unul din itemii chestionarului solicita respondenților să acorde o notă de la 1 la 10 serviciilor de care au beneficiat, pentru ei și copiii lor. Conform răspunsurilor înregistrate la acest item, grădinițele publice și creșele reprezintă cel mai bine cotat serviciu asigurat familiilor și copiilor cu vârste de la 3 la 6 ani, urmat de programele cu ședere scurtă oferite tot de creșe și de grădinițele publice. Serviciile complementare, precum centrele de informare /consiliere pentru părinți, locuri de întâlnire adresate părinților și serviciile de sprijin și consiliere prenatale și postnatale sunt cotate cel mai slab, ceea ce plasează aceste servicii pe lista zonelor de intervenție necesară pentru creșterea disponibilității și calității acestor servicii la nivelul comunității din Bacău.
Mai mult, mediile mici acordate acestor servicii trebuie interpretate și din perspectiva numărului foarte mic de respondenți care au acordat note acestor servicii, la acest item și pot fi corelate și cu răspunsurile de la itemul 10 Care dintre serviciile următoare, adresate copiilor de la naștere la 6ani, existăm comunitatea dumneavoastră?, la care grupurile părinți copii, locurile de întâlnire destinate copiilor mici și părinților lor și centrele de informare/consiliere pentru părinți au cotele cele mai mici (respectiv: 10%, 9%, 13% - răspunsuri părinți cu copii preșcolari; 9%, 8%, 6% - răspunsuri părinți copii 0-3 ani).

d* Cu privire la aspectele de care sunt cel mai interesați, în grădiniță/creșă, părinții copiilor se declară cel mai puternic interesați în primul rând de faptul de a fi anunțați atunci când copilul întâmpină o problemă (91,67% dintre respondenți părinți copii preșcolari; și de siguranța și securitatea copilului (90,54 % dintre respondenți părinți copii preșcolari și respectiv 95% respondenți părinți copii antepreșcolari), precum și de nivelul înalt de specializare a personalului care lucrează cu copilul ( 87,66% - părinți copii preșcolari).

Implicarea părinților la solicitarea specialiștilor din grădiniță și creșă și a personalului care le oferă copiilor diferite servicii (medicale, sociale, de educație) este percepută ca foarte importantă de un număr redus de părinți (doar 58,17% - părinți copii preșcolari; 61% - părinți copii antepreșcolari), fapt ce subliniază inexistența unei practici constante, a unei culturi a implicării părinților în activitățile din creșe și grădinițe. Disponibilitatea scăzută a părinților de a se implica în activități la solicitarea personalului trebuie privite și în contextul în care doar 10% dintre respondenți cu copii preșcolari sunt mame casnice și respectiv 5 din 109 respondenți mame cu copii antepreșcolari sunt casnice,, restul având loc de muncă, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea ca aceștia să participe la activități din grădinițe/creșe.

Procentul relativ ridicat (69,23 % - părinți copii preșcolari, 65% - părinți copii antepreșcolari) al respondenților care apreciază ca foarte importantă desfășurarea de activități în aer liber cu copiii, în programul de grădiniță/creșă, corelat cu existența unor spații de joacă de cele mai multe ori neamenajate corespunzător și cu o dotare foarte slabă, repune în discuție necesitatea intervențiilor pentru asigurarea standardelor de calitate pentru spațiile de joacă din grădinițe și creșe, în condiții de siguranță maximă, securitate și igienă.

ti- Referitor la serviciile pe care le consideră necesare în comunitate și care nu există sau sunt slab reprezentate în acest moment, părinții apreciază că pentru familiile din Bacău, cu copii de la naștere la 6 ani, serviciile cele mai necesare sunt creșele, grădinițele și locurile dejoacă publice (între 94 % și 97 % dintre respondenții cu copii preșcolari), urmate de existența unui centru medical pentru copii (89,74%) și de programe comunitare adresate familiilor dezavantajate socio-economic, familiilor vulnerabile, familiilor cu copii cu nevoi speciale (centru/cabinet logopedic privat/public, kinetoterapie, logopedie, psihoterapie, sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice, sprijin social, medical, educațional (între 86,70% și 88,62% dintre respondenții părinți ai unor copii de vârstă preșcolară).

Analiza statistică a răspunsurilor la această întrebare scoate în evidență, de asemenea, polarizarea lor funcție de sursa de finanțare, serviciile publice fiind considerate de cei mai mulți dintre părinți ca necesare la nivelul comunității (cele mai mari scoruri: creșele, grădinițele și locurile dejoacă publice) și mai puțin necesare cele private ( ultimele scoruri, cele mai mici: creșe private, grădinițe private, locuri dejoacă private).MINISTERUL

■Educației Naționale

Ctejt» Cu,

Printre principalele probleme cu care părinții se confruntă și pe care le descriu atât în chestionarul privind serviciile pentru copilăria timpuri e cât și în întâlnirile din cadrul focus grupurilor o reprezintă timpul insuficient petrecut cu copilul (19.09% dintre răspunsurile părinților cu copii preșcolari și 40,54% dintre răspunsurile părinților cu copii antepreșcolari) și dificultățile de relaționare și comunicare ale părinților cu copiii, dificultăți pe care aceștia le pun pe seama comportamentului inadecvat al copiilor (25,24% - preșcolari; 29,73% antepreșcolari), cele mai des invocate fiind: accesele de furie, lipsa controlului emoțional, atașamentul exagerat față de părinte, minciuna, comportamentul opozant, dificultățile de adaptare la grădiniță respectiv creșă. Această prevalență a răspunsurilor aduce în discuție necesitatea dezvoltării ofertei de servicii complementare de informare și consiliere a părinților privind etapele de dezvoltare a copilului, comunicarea cu acesta și stimularea dezvoltării fizice, psihice și emoționale, programe de educație parentală.

 • < 4 Cu privire la activitățile gratuite pentru părinți și copii la care aceștia și-ar dori să participe, părinții au identificat trei mari categorii, de departe cel mai frecvent indicată fiind categoria activităților din domeniul sportiv, educativ, artistic urmate de activități de consiliere, educație parentală, grupuri suport pentru părinți și apoi de activități adresate părinților cu copii cu CES (terapii - logopedie, kinetoterapie, logopedie, terapii prin joc, întâlniri, activități de consiliere și învățare despre copilul cu CES).

 • * 4 în ce privește persoanele/instituțiile care ar putea contribui la crearea unor oportunități pentru o educație timpurie de calitate adresată copiilor de 0-6 ani, Implicarea autorităților publice locale, în colaborare cu creșele și grădinițele este considerată de părinți prima soluție (33,24 % și respectiv 51,50 % dintre răspunsuri), fără a omite și implicarea cadrelor didactice, cadrelor medicale, specialiștilor, psihologilor (24,80%). Răspunsurile denotă pe de o parte perspectiva amplă asupra responsabilității instituțiilor și statului față de serviciile asigurate familiilor, pe de altă parte conștientizarea nevoii de specialiști din toate domeniile (sănătate, educație, servicii sociale).

Pentru completarea datelor și informațiilor calitative obținute prin aplicarea chestionarului privind serviciile de educație timpurie, au fost organizate și focus grupuri la care au participat 57 de părinți din municipiul Bacău, care au copii preșcolari și antepreșcolari. Ghidul de focus grup a orientat discuțiile cu părinții către.

 • - identificarea serviciilor de educație timpurie existente în comunitate;

 • - identificarea nevoilor și serviciilor resimțite de aceștia ca necesare;

 • - propunerea unor posibile surse materiale și financiare pentru asigurarea de noi servicii la nivelul comunității.

Cu privire la serviciile existente în comunitate, marea majoritate a părinților au nominalizat în primul rând serviciile de educație oferite de grădinițele și creșele de stat și private, dar au fost menționate și locurile de joacă publice, ca spații de învățare pentru copii. Mențiunile despre grădinițe și creșe au făcut referire la numărul insuficient de locuri sau la costurile inaccesibile pentru unele familii, iar în legătură cu locurile dejoacă publice părinții au menționat că nu sunt dotate și amenajate corespunzător și nu asigură condiții suficiente de igienă și securitate De asemenea, au fost menționate și servicii de educație oferite de firme private, de cluburi pentru copii , dar care ridică problema costurilor pentru multe dintre familii.

Principalele categorii de servicii (nu doar cele de educație) pe care părinții le apreciază pentru calitatea lor și de care copiii lor sau ei beneficiază în municipiul Bacău sunt următoarele:

activitățile oferite copiilor în grădiniță ( cele mai multe dintre răspunsuri);

activități oferite de diverse ciuburi pentru copii (Clubul de dans ADAMAS; Club Babywearing (ACEBA) care oferă cursuri pentru mămici, activități senzoriale pentru copii; cercurile de dans și muzica din cadrul Palatului Copiilor, clubul Smarty Kids Bacău etc);

serviciile de logopedic și serviciile de consiliere din grădiniță;

serviciile de terapie și recuperare ( kinetoterapie, masaj etc. ) cu plată;

serviciile oferite copiilor cu nevoi speciale de către Asociația Betania și Centrul Daniel.

Cu privire la principalele servicii/facilități de creștere, îngrijire, educație pe care părinții le-ar crea la nivel local, dacă ar sta în puterea lor, aceștia au enumerat:

 • - locuri dejoacă, parcuri;

modernizarea și securizarea grădinițelor;

grupuri de suport și servicii de consiliere pentru mămici (,. consiliere mamă-copil: cursuri legale de alăptare, creștere’'; „întâlniri ntame-copii”; „grupuri de suport cu anumite tematici ”; „ consiliere psihologică”; „ servicii pentru mămicile care nu au unde să își lase copiii”; „informare, sprijin și consiliere gratuită pentru părinți”; „grupuri de suport pentru părinții singuri, pentru părinții separate sau cu copii cu nevoi special, sau familii vulnerabile „grupuri de suport pentru părinții divorțați sau singuri pentru că au nevoie de mai multă atenție în creșterea copiilor”);

servicii medicale gratuite pentru mămici;

servicii terapeutice pentru copii cu nevoi speciale, cabinete gratuite de logopedie;

servicii pentru copiii înalt abilitați {„cluburi pentru preșcolarii cu un anumit talent"');

cluburi cu activități de învățare și recreative pentru copii („cluburi de dezvoltare personală pentru copii ”; „centre publice de zi, gratuite, de recreere și joacă „ un centru care să preia copiii după grădiniță, până la terminarea programului de lucru al părinților ”);

- bibliotecă pentru copiii mici /ludotecă.

Principalele activități la care și-ar dori să participe, dacă acestea ar fi oferite la nivelul comunității, sunt activități de tip educație parentală, în care să fie ajutați/învățați cum să relaționeze mai bine cu copilul și să îl sprijine în dezvoltare, activități recreative, de joc părinți - copii și respectiv terapii părinte - copil.

Cu privire la destinația unor resurse alocate comunității pentru a sprijini copilăria tmpurie, principalele categorii menționate de părinți au fost:

 • a) resurse financiare pentru grădinițe și creșe (jocuri interactive pentru dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, cărți, rechizite, spații dejoacă sigure și bine amenajate, mobilier, suplimentarea cadrelor didactice, de sprijin și a personalului de îngrijire din creșe și grădinițe, masa subvenționată);

 • b) resurse financiare și materiale pentru amenajarea spațiilor dejoacă, sau alte spații destinate activităților cu copiii;

 • c) resurse financiare pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru copilăria timpurie (personal suficient și resurse necesare pentru screening medical și psihologic în creșe și grădinițe; centre pentru copiii aflați în convalescență pentru a fi îngrijiți și supravegheați, întrucât părinții nu pot beneficia de concedii, sau zile libere; servicii de consiliere în cadrul secției de pediatrie din Spitalul Județean);

 • d) resurse pentru sprijinirea părinților (cursuri de parenting, cursuri de dezvoltare personală pentru părinți și copii);

 • e) resurse financiare de sprijini pentru familii vulnerabile ( ajutor financiar pentru familii cu un singur părinte, cu copii cu nevoi speciale sau dezavantajați socio-economic ).

 • III.6.C Nevoia de acțiune, față de programele și serviciile existente. Vulnerabilități identificate și măsuri necesare
EDUCAȚIE:

4- VULNERABILITĂȚI

numărul insuficient de locuri la creșă, mai ales în condițiile revenirii în țară, o dată cu situația generată de pandemie, a unui număr tot mai mare de familii plecate la muncă în străinătate, care au copii de vârstă antepreșcolară și solicită acum oferirea de servicii specializate în creșe;


lipsa personalului specializat, respectiv educatori puericultori în creșe, dublată de inexistența acreditării /autorizării serviciilor oferite prin Centrul Bugetar Creșe, datorită lipsei normelor la nivel de legislație națională;

numărul prea mare de copii din grupele de grădiniță raportat la numărul personalului didactic și de îngrijire;

dotarea insuficientă cu resurse materiale și material didactic la nivelul grădinițelor (sprijin financiar insuficient de la stat completat cu o contribuție constantă și substanțială din partea părinților și a cadrelor didactice; nevoia de mobilier nou, de jocuri și jucării educative interactive, cărți pentru copiii mici);

numărul insuficient de spații de joacă în aer liber, în curtea grădinițelor, amenajate și dotate cu aparate care să stimuleze dezvoltarea dar și care să asigure condiții de securitate, - provocarea resimțită de părinți în ce privește abordarea comportamentelor copiilor,

educării acestora (nevoia de servicii de tip educație parentală, de informare și consiliere pentru optimizarea comunicării și relaționării cu copilul mic, a disciplinării acestuia, a abordării comportamentelor dificile);

interesul foarte scăzut pentru educația timpurie a copiilor în rândul familiilor care locuiesc în zonele urbane marginaiizate, familii defavorizate, cu numeroase vulnerabilități (gospodării multigeneraționale numeroase sau monoparentale, în risc de sărăcie, în locuințe supraaglomerate);

număr insuficient de consilieri si logopezi (7 profesori logopezi deservesc toate școlile și grădinițele din rețeaua de învățământ din municipiul Bacău, toți școlarii mici și preșcolarii);

închiderea instituțiilor ECEC (creșe, grădinițe, școli, centre de zi, after school) pe perioada de criză și alertă, generate de pandemia de Covid-19;

accesul redus/lipsa accesului familiilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic la resursele fizice necesare continuării procesului de educație în sistem Online;

competențe digitale reduse sau insuficient dezvoltate ale copiilor preșcolari și ale părinților;

copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate nu au putut accesa resursele de învățare online, întrucât bunicii în grija cărora se află nu dețin, în marea lor majoritate, cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-i îndruma pe copii și a le oferi suport în activitățile educaționale de la distanță ;

 • - număr limitat de cadre didactice care au propus copiilor învățare online sau la distanță, fie din cauza competențelor limitate în domeniul învățării asistate de resursele IT, fie dinMINISTERUL Educației Naționale


cauza lipsei resurselor educaționale Online adecvate educației timpurii care să răspundă noului curriculum;

copiii de etnie romă din zonele sărace ( în special din ZUM) întâmpină dificultăți suplimentare în accesarea serviciilor de educație, unde lipsa de acces la tehnologie și internet este una comunitară, iar dezvoltarea abilităților digitale este considerată precară nu doar intra-familial, dar și la nivel comunitar (inclusiv școlar).

4 MĂSURI NECESARE:

J creșterea numărului de locuri în creșe ( deschiderea, în timp, a celor 5 creșe propuse spre amenajare încă din 2018, dar pentru care nu s-au putut asigura toate condițiile legale și nu s-au obținut avize ISU - creșe amenajate în spații identificate în cadrul Școlii Gimnaziale „Alecu Russo” Bacău, al Școlii Gimnaziale „Nicu Enea” Bacău, al Școlii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău, al Colegiului „N.V. Karpen” Bacău și al Bisericii Trei Ierarhi Bacău);

'f acreditarea/autorizarea serviciilor de educator - puericultor la nivelul Centrului Bugetar Creșe Bacău;

S dezvoltarea serviciilor de consiliere și logopedie oferite copiilor de nivel preșcolar și părinților acestora;

S scăderea numărului de copii din grupele de copii de la grădinițe și sprijinirea dotării grădinițelor cu materiale didactice, cu jocuri și resurse care să stimuleze dezvoltarea copiilor; reamenajarea spațiilor dejoacă din incinta grădinițelor;

J extinderea programelor de educație parentală la nivelul grădinițelor și creșelor și a serviciilor de consiliere a părinților privind etapele de dezvoltare a copilului, comunicarea cu acesta și stimularea dezvoltării fizice, psihice și emoționale;

identificarea de soluții pentru finanțarea, achiziția sau distribuirea gratuită de device-uri/ echipamente pentru învățarea online pentru copii din familii cu venituri reduse

asigurarea de device-uri pentru cadrele didactice necesare în desfășurarea activităților online, asigurarea unor cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, la nivel local;

crearea de rețele de suport și de comunități de practică între copii, părinți și cadre didactice, pentru susținerea învățării online;

 • ■S implementarea unor programe destinate distribuției de echipamente electronice gratuite sau facilitarea achiziției acestora la preturi subvenționate pentru copii din familii cu venituri reduse, cât și asigurarea acestor echipamente pentru cadrele didactice

SOCIAL:

4 VULNERABILITĂȚI:


MINISTERUL Educației naționale

Uiaproximativ un sfert din populația municipiului Bacău trăiește în sectoare de recensământ marginalizate, dezavantajate simultan din punctul de vedere al capitalului uman, ocupării forței de muncă și calității locuirii (etnia fiind un factor secundar);

 • - număr semnificativ de familii cu copii de la naștere la 6 ani care au un venit foarte scăzut, sau fără de locuri de muncă și care primesc diferite forme de sprijin social, în specia] familiile din zonele urbane marginal izate|;

criza generată de pandemia de Covid-19 a dus la creșterea incidenței cazurilor de violență domestică și la probleme economice generate de disponibilizări și de creșterea prețurilor, iar aceste fenomene au afecta: și vor continua să afecteze viața familiilor cu copii de la naștere la 6 ani, care nu își vor mai permite asigurarea tuturor serviciilor care erau înainte accesate, pentru copiii lor;

limitarea mobilității în teritoriu a lucrătorilor din domeniul asistenței sociale (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, lucrători sociali), cu preluarea doar a cazurilor în regim de urgență, în perioada de criză/alertă;

în schimb a crescut numărul de deplasări în teren în vederea asigurării de sprijin pentru diferite categorii defavorizate în această perioadă (alimente, produse de igienă și substanțe dezinfectante, cumpărături, monitorizare cazuri persoane aflate în izolare/carantină);

accesul redus al familiilor sărace și foarte sărace la serviciile de informare și consiliere oferite de Direcția de Asistență Socială, în condițiile în care aceste servicii au fost transferate în online în perioada de criză/alertă iar aceste familii nu dispun de resursele și competențele digitale necesare; acestea s-au adresat personal instituției și au fost consiliați și informați, cu respectarea tuturor masurilor de igienă și distanțare socială impuse;

suspendarea serviciilor oferite prin centrele de zi și diminuarea semnificativă a accesului copiilor cei mai vulnerabili ( copiii cu nevoi speciale) la serviciile de îngrijire la domiciliu ;

4 MĂSURI NECESARE:

S amenajarea și dotarea corespunzătoare a parcurilor dejoacă pentru copii, a spațiilor publice existente și crearea de noi facilități în parcuri (piste de biciclete, role, trotinete, adaptate pentru copiii mici);

crearea unor centre publice de zi gratuite pentru copii, de recreere și joacă, cu activități de dezvoltare personală, activități recreative pentru copii și activități comune părinți -copii;

programe de intervenție și asistență (online) pentru categorii specifice de beneficiari ai serviciilor sociale, din rândul familiilor cu copii de la naștere la 6 ani;

S suplimentarea resurselor și a bunurilor de bază pentru familiile vulnerabile;

S extinderea colaborării funcționale care există deja la nivelul municipiului Bacău între instituțiile relevante pentru furnizarea serviciilor de asistența socială (DGASPC, DSP, DAS, autorități locale) și asigurarea cu sprijinul autorității locale a resurselor necesare pentru digitalizarea serviciilor, pentru a face posibilă continuarea activităților specifice în teren în noile condiții;

J sprijinirea DAS pentru creșterea capacității instituționale de furnizare a serviciilor, realizarea de investiții pentru digitalizare (în dotările și echipamentele de lucru, cât și formarea personalului și suport oferit beneficiarilor pentru a avea acces Ia dispozitive care să permită comunicarea online), care ar asigura accesul la anumite servicii sociale (de informare, de consiliere), chiar în absența interacțiunilor directe.
C-tejtfc Cm,

SĂNĂTATE:

4 VULNERABILITĂȚI:

personal medical insuficient care deservește copiii din grădinițe: serviciile medicale sunt asigurate în cele 63 cabinete medicale școlare de către un număr de 7 medici școlari specialiști, 8 medici stomatologi și 62 asistente medicale; aceștia deservesc inclusiv cele 181 de grupe de preșcolari, cu 4113 copii înscriși în 2019-2020, pe lângă întregul efectiv de copii de vârstă școlară, de la nivel primar, gimnazial și liceal din municipiul Bacău, iar în noul context generat de pandemie, categoriile și necesarul de servicii de furnizat copiilor și familiilor va fi imposibil de asigurat cu aceleași resurse de personal ca până în prezent;

accesul dificil la serviciile de sănătate în cazul familiilor din zonele urbane marginalizate, cu copii de la naștere la 6 ani;

asigurarea unor servicii de sănătate suplimentare, pentru susținerea copiilor în situații medicale deosebite și a familiilor acestora (screening medical și psihologic în creșe și grădinițe; amenajarea în cadrul Spitalului Județean a unui spațiu pentru copii și părinți ca spațiu de joacă și de socializare pentru a diminua starea emoțională negativă specifică mediului; înființarea unor centre pentru copiii aflați în convalescență pentru a fi îngrijiți și supravegheați, întrucât părinții nu pot beneficia de concedii, sau zile libere; servicii de consiliere în cadrul secției de pediatrie din Spitalul Județean, pentru părinții cu copii de la naștere la 6 ani);

declanșarea crizei COVID a afectat furnizarea serviciilor medicale în comunitatea municipiului Bacău, prin restricționarea accesului populației și implicit a familiilor cu copii de la naștere la 6 ani la serviciile medicale, în special la serviciile oferite de medicii de familie și medicii de specialitate;

mutarea accentului către telemedicină, în special în medicina de familie, a determinat reducerea accesului la servicii a familiilor cu copii de la naștere la 6 ani aparținând unor categorii vulnerabile, în special în cazul comunităților defavorizate, familiilor sărace care locuiesc în zonele urbane marginalizate; în contextul actual, copiii în situație sau risc de sărăcie și copiii cu boli cronice sau cu dizabilități reprezintă categoriile cele mai expuse problemelor de acces la servicii medicale.

MĂSURI NECESARE:

S creșterea numărului de personal medical care deservește grădinițele, mai ales în condițiile generate de pandemie și de evoluția furnizării serviciilor de sănătate la nivelul comunității și implicit la nivelul unităților școlare - nivel preșcolar;

J asigurarea unei informări mult mai largi a părinților cu privire la programele de sănătate existente și la gratuitățile disponibile precum testări periodice, examene medicale etc dar și referitor la aspectele medicale legate de pandemie);

pregătirea întoarcerii la grădiniță/ creșă a copiilor și continuarea, pe o perioadă nedefinibilă în acest moment, a oferirii serviciilor specifice în creșe și grădinițe, prin: asigurarea dezinfectanților, măștilor și a botoșilor de protecție; realizarea zilnică a triajului epidemiologie; reorganizarea funcționării cabinetelor medicale școlare astfel încât să poată asigura serviciile

medicale impuse de revenirea în grădinițe a copiilor, după noile proceduri medicale care vor


funcționa în unitățile de învățământ preșcolar;

J realizarea unor campanii de informare privind COVID și modalitățile de prevenție, care să

adreseze cât mai multe dintre familiile cu copii de la naștere la 6 ani, din municipiul Bacău.
IV. Cooperare și formare de rețele, informare și participare la nivelul municipiului Bacău

Cooperare și formare de rețele între actorii relevanți

Asigurarea serviciilor de educare și îngrijire pentru copilăria timpurie trebuie realizată la nivelul comunității printr-o abordare integrată, deoarece „copilul nu aparține nici unui minister,, iar demersurile trebuie să vizeze simultan toate domeniile care susțin dezvoltarea armonioasă a copilului.

Astfel, rețelele interinstituționale existente pe plan local (Structura Comunitară Consultativă, rețeaua creată prin proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate Sa nivelul comunității,, implementat împreună cu UNICEF), prin abordarea proprie a acestui proiect s-au extins prin cooptarea unor reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care oferă servicii în municipiul Bacău pe cele 3 domenii (sănătate-social-educație).

O structură interinstituțională importantă la nivelul comunității este Consiliul Comunitar Consultativ, structură foarte activă care acționează în beneficiul familiilor și copiilor (și a celor de până la 6 ani) prin găsirea unor soluții care să prevină separarea copilului de familia sa.

In ce privește tranziția copiilor de la grădiniță la școală, există deja rețele și mecanisme de susținere a copiilor și familiilor în acest sens, prin activități și proiecte derulate, anual, de personalul din grădinițe în parteneriat cu cei din școlile primare, împreună cu familiile și cu implicarea unor instituții care oferă servicii complementare, precum Biblioteca Județeană - secția pentru copii, teatrul Municipal Bacovia, ONG cu domeniu de activitate pe zona educației.

De asemenea, există deja parteneriate care acoperă activități foarte diverse, între Asociația Betania, Primăria Bacău, școlile din Bacău și alte instituții interesate de oferirea de programe și servicii familiilor cu copii cu nevoi speciale (asistență socială, medicală și educațională adaptată). Prin dezvoltarea și consolidarea acestor rețele interinstituționale se urmărește dezvoltarea unor strategii locale sau revizuirea celor existente, astfel încât să se ia în considerare înființarea de noi servicii de educație și îngrijire timpurie sau adaptarea și îmbunătățirea celor existente.

V. Arii de interes, acțiuni necesare la nivelul municipiului Bacău

(*ordinea adresării lor va fi decisă de membrii Consiliului Local, în ședințe de lucru, urmând a fi luate decizii adaptate cu privire la introducerea graduală a unor măsuri punctuale, în planurile anuale corelate cu strategia de dezvoltare a municipiului Bacău)

sprijinirea creșterii participării la învățământul ante-preșcolar a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani (inclusiv 3 ani neîmpliniți) din Municipiul Bacău, cu precădere pentru copiii care provin din familii vulnerabile, prin asigurarea mai multor locuri la creșe (în contextul revenirii în țară a numeroase familii, o dată cu fenomenul pandemiei);

susținerea familiilor cu venituri scăzute, în asigurarea serviciilor de creștere și îngrijire a copiilor ante-preșcolari, prin susținerea financiară a acestor familii în vederea angajării unor bone;

asigurarea unor programe de educație parentală și ateliere de dezvoltare a competențelor digitale, adresate părinților copiilor ante-preșcolari și preșcolari, pentru a facilita accesul egal la resursele de educație online, după redeschiderea unităților de învățământ și a creșelor;
organizarea unor cursuri de formare/specializare adresate educatorilor și personalului angajat în cadrul creșelor, pentru creșterea calității serviciilor de educație timpurie; acreditarea/autorizarea serviciilor de educator - puericultor la nivelul Centrului Bugetar Creșe Bacău;

susținerea unor campanii de informare și sensibilizare în comunitate pentru promovarea importanței participării copiilor la educația timpurie și pentru combaterea discriminării (campanii care să țintească în special familiile din zonele urbane marginalizate);

 • - pregătirea întoarcerii la grădiniță/ creșă a copiilor și continuarea oferirii serviciilor specifice în creșe și grădinițe, prin sprijin în asigurarea dezinfectând lor, măștilor, a botoșilor de protecție, alte materiale necesare dezinfectării și igienizării;

 • reorganizarea funcționării cabinetelor medicale școlare astfel încât să poată asigura serviciile medicale impuse de revenirea în grădinițe a copiilor, după noile proceduri medicale care vor funcționa în unitățile de învățământ preșcolar și în creșe;

creșterea numărului de personal medical care deservește grădinițele, mai ales în condițiile generate de pandemie și de evoluția furnizării serviciilor de sănătate la nivelul comunității și implicit la nivelul unităților școlare nivel preșcolar;

identificarea de soluții pentru finanțarea, achiziția sau distribuirea gratuită de device-uri/ echipamente pentru învățarea online pentru copii din familii cu venituri reduse, sau facilitarea achiziției acestora la prețuri subvenționate;

extinderea colaborării funcționale care există deja la nivelul municipiului Bacău între instituțiile relevante pentru furnizarea serviciilor de asistența socială adresate familiilor cu copii de la naștere la 6 ani (DGASPC, DSP, DAS, autorități locale) și asigurarea cu sprijinul autorității locale a resurselor necesare pentru digitalizarea serviciilor, pentru a face posibilă continuarea activităților specifice în teren în noile condiții.


Abrevieri folosite:

SPAS

Serviciul Public de Asistență Socială

CJRAE

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

1SJ

Inspectoratul Școlar Județean

OMS

Organizația Mondială a Sănătății

UAT

unitate administrativ teritorială

CMIF

cabinet medical individual medicina de familie

ODD

obiectiv de dezvoltare durabilă

VMG

venit minim garantat

CES

cerințe educaționale speciale

ARACIP

Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar

Centrul pentru Educație țf Dezvoltare Profesionali


Step by Step

Anexe:

Anexa 1

Acordul de parteneriat între Primăria Bacău, Reprezentanța UNICEF în România, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step și Ministerul Educației Naționale

Anexa 2a

Dispoziția cu nr. 1831/24.07.2019 prin care se propune numirea echipei locale de proiect în vederea implementării proiectului “România crește cu tine -Educația timpurie, o investiție în viitor!”;

Anexa 2b

Dispoziția cu nr. 2250/27.09.2019 prin care se propune numirea ca membru în echipa de proiect a doamnei Diana-Alina Buganu - director Centrul Bugetar Creșe Bacău

Anexa 3a

Chestionar servicii educație timpurie

Anexa 3b

Interpretarea rezultatelor - Chestionar servicii educație timpurie - creșe

Anexa 3c

Interpretarea rezultatelor - Chestionar servicii educație timpurie - grădinile

Anexa 4a

Ghid focus-grup

Anexa 4b

Raport rezultate focus-grupuri

Anexa 5

Ghid interviu instituții

Anexa 6

Fundament juridic pentru copilăria timpurie__________________________________Ministerul Educației Naționale tC>îA !/ -'.'STtȚlT' ?OCiALÂ|

HA


V i IHI!J|OJ!JL1!! ,,or;,(l

<......

ROMÂN IA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


JM.


ds

DISPOZIȚIE


privind constituirea, la nivelul municipiului Bacau, a grupului local de coordonare in vederea implementării proiectului „Rmnania creste cu tine - Educația timpurie, o investiție de viitor

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

Acordul de partcncrint nr. 6911)9/10.05.2019, incheiat mire Municipiul Bacau si Reprezentanta UN1CEF in Romanța;

- Referatul nr. 13253/15.07.2019, întocmit de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacau.

- Aprobarea Primarului municipiului Bacău.

In temeiul art. 196. alin. (1). Iii. b) din O.U.G. nr. 57.2019, privind Codul administrativ, emite

următoarea;

DISPOZIȚIE


ART. 1. Se constituie, la nivelul municipiului Bacau, grupul local de coordonare in vederea implementării proiectului „Romania creste cu tine - Educația timpurie, o investiție de viitor”, in următoarea componenta:

L Coordonator local proiect - Diaconu Carmen Mihacla Director Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacau;

2. Reprezentant sector ONG - Muit Adrianus - Președinte ACCMA Bclania;

3. Reprezentant al sectorului de educație - Roșea Elena - Director Școala Gimnaziala ..Alccu Russo": 4. Reprezentant sector servicii sociale - Fifirig Carmen Georgeta - Scf Serviciu in cadrul Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacau;

 • 5. Reprezentant sector sanatatc - Caleap Florin - Inspector de specialitate Compartiment Invatamant. Cultura. Sanatate;

 • 6. Reprezentant agenti economici - Padurarc Mircla - Manager Smarty Kids Bacau;

 • 7. Reprezentant servicii consiliere - Mihaila Cecilia - Consilier școlar CJRAE Bacau;

 • 8. Reprezentant al bisericii - lehim Radu - Gabricl - Preot;

 • •»    9. Asistent medical comunitar - Stanciu Luminița - Direcția de Asistenta Sociala a municipiului

Bacau - Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare.

ART. 2. Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacau, care va asigura comunicarea acesteia catrc toii membrii grupului local de coordonare, pentru a fi adusă la îndeplinire.

ART. 3. Prin grija Secretarului municipiului Bacau, prezenta dispoziție va ti comunicata Instituitei Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


AVIZAT PENTRU LEGAI 11 ATI:, SECRETARUL MUNICIPIU! U l


OVIDIU NICOL

VIZAT JU

Martuneac Ro/ana Gybrgiana

•.'!JU!GlPHJLUi BACAU

NR.....................

Ziua..^’. Iw ..£&..... Anu£S-


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


DISPOZIȚIE nr.         ..din.

privind modificarea Dispoziției nr. 1831 din 24.07.2019 privind constituirea, la nivelul municipiului Bacau, a grupului local de coordonare in vederea implementării proiectului

„Romania creste cu tine - Educația timpurie, o investiție de viitor”


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Având in vedere:

-Dispoziția nr. 1831 din 24.07.2019 privind constituirea, la nivelul municipiului Bacau, a grupului local de coordonare in vederea implementării proiectului „Romania creste cu tine - Educația timpurie, o investiție de viitor”;

-Referatul nr. 17610/18.09.2019, intocmit de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacau;

-Aprobarea Primarului municipiului Bacău.

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea:


DISPOZIȚIE

Art.l. Se modifica art, 1 al Dispoziției nr. 1831 din 24.07.2019 in sensul ca se completează grupul local de coordonare, constituit la nivelul municipiului Bacau, in vederea implementării proiectului „Romania creste cu tine - Educația timpurie, o investiție de viitor” cu dna Buganu Diana Alina - Director Centrul Bugetar Crese Bacau, in calitate de reprezentant al creselor.

Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 1831 din 24.07.2019 sunt si raman in vigoare.

Art.3. Serviciul Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locală, va comunica prezenta dispoziție persoanei nominalizata la art. 1 din prezenta, Serviciului Managementul Resurse Umane si Administrativ si Direcției de Asistenta Sociala a


municipiului Bacau, care va asigura comunicarea acesteia către toti membrii grupului local de coordonare, pentru a fi adusă la îndeplinire.

Art.4. Prin grija Secretarului municipiului Bacau, prezenta dispoziție va fi comunicata Instituției Prefectului-^-"Județul Bacau, in vederea verificării legalității.NEGUL


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU, OVIDIU NICOLAE POPOVICI


MRG/Ds. I-A-6/EX. 1VIZAT J

Martuneac Ro?țâna-georgiana


Anexa 3a


Chestionar servicii pentru copilăria timpurieRolul acestui chestionar este colectarea unor date și informații relevante privind educația, creșterea și îngrijirea timpurie a copiilor.

Datele și informațiile culese vor fi utilizate de reprezentanții comunității la nivelul Primăriei Comănești, pentru creșterea accesului familiilor și copiilor lor de 0-6 ani la servicii de calitate și care să răspundă nevoilor reale ale comunității.

Vă mulțumim pentru sprijin și vă asigurăm de faptul că răspunsurile dumneavoastră sunt absolut confidențiale.

Grădinița la care este înscris copilul:


La Vârsta dumneavoastră:
 • 1. sub. 25 ani

 • 2. între 26-35 ani

 • 3. între 36-45 ani

 • 4. între 46-55 ani

 • 5. peste 56 ani

 • 2. Sexul
 • 1. masculin

 • 2, feminin


Lb Calitatea :
 • 1. părinte

 • 2. tutore

 • 3. bunic

 • 4. alta..............


 • 3. Starea civilă
 • 1. necăsătorit(ă)

 • 2. căsătorit(ă)

 • 3. divorțat(ă)

 • 4. văduv(ă)

 • 5. alte situații


6. Profesia


 • 4. Mediul de rezindență:
 • 1. urban

 • 2. rural

 • 5. Nivelul studiilor:
 • 1. mediu

 • 2. liceal

 • 3. postliceal

 • 4. studii superioare

 • 5. altele________________________

7. Numărul copiilor

8. Vârsta copiilor

9. Sunt înscriși în (răspuns multiplu):

1. creșă

2. grădiniță


3. școală

4. nu sunt înscriși


Cfafo Cu, tini


10. Care dintre serviciile următoare, adresate copiilor de 0-6 ani, există în comunitatea dumneavoastră? (puteti alege mai multe răspunsuri).

 • 1. Creșe publice

 • 2. Creșe private

 • 3. Grădinițe publice

 • 4. Grădinițe private

 • 5. Locuri de joacă publice

 • 6. Locuri de joacă private

 • 7. Centre de zi de recreere și joacă

 • 8. Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

 • 9. ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

 • 10. Grupuri de joacă (programe cu ședere scurtă organizate de creșe sau alte servicii pentru copii și familii)

 • 11. Grupuri părinți-copii

 • 12. Sprijin și consiliere pentru părinți (prenatale și postnatale)

 • 13. Locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor

 • 14. Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

 • 15. Centru medical pentru copii

 • 16. Centru/cabinet logopedic privat/public

 • 17. Centru de informare/consiliere pentru părinți

 • 18. Biblioteca pentru copii.'Ludotecă

 • 19. Palatul Copiilor

 • 20. Altele

11. Cum apreciați importanța următoarelor aspecte la nivelul creșei/grădiniței? (bifați căsuța corespunzătoare, de la foarte important la deloc important)

Nr crt

Aspecte

foarte important

important

relativ important

puțin important

deloc important

1

Activitățile instructiv-educative

2

Programe/proiectele desfășurate în parteneriat cu alte instituții din comunitate

3

Activitățile comune cu părinții

4

Sprijinul oferit în educația copilului

5

Serviciile de consiliere pentru părinți oferite

6

Pregătirea profesională personalului

7

Controlul efectuat de asistenta medicală

8

Intervenția logopedului

9

Intervenția consilierului/psihologului școlar

10

Programul creșei/grădiniței

11

Dotare cu mobilier și materiale educaționale

12

Siguranța copiilor

13

Managementul creșei/grădiniței

14

Amabilitatea și profesionalismul angajaților

15

Altele (vă rugăm precizați):

 • 12. Acordați o notă de la 1 la 10 pentru serviciile mai jos, în măsura în care ați beneficiat de ele. Unde nu cunoașteți sau nu ați beneficiat, nu acordați nici o notă.

  Nr. crt.

  Serviciu

  Nota

  1

  Creșe publice

  2

  Creșe private

  3

  Grădinițe publice

  4

  Grădinițe private

  5

  Locuri dejoacă publice

  6

  Locuri de joacă private

  7

  Centre de zi de recreere și joacă

  8

  Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

  9

  ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

  10

  Grupuri de joacă (programe cu ședere scurtă organizate de creșe sau alte servicii pentru copii și familii)

  11

  Grupuri părinți-copii

  12

  Sprijin și consiliere pentru părinți (prenatal și postnatal)

  13

  Locuri de întâlnire și centre pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor

  14

  Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

  15

  Centru medical pentru copii

  16

  Centru/cabinet logopedic privat/public

  17

  Centru de informare/consiliere pentru părinți

  18

  Biblioteca pentru copii/Ludotecă

  19

  Palatul Copiilor

  20

  Altele...............................................................

 • 13. în ce măsură sunteți interesat/ă de următoarele aspecte ce țin de creșterea, îngrijirea și educația copilului dumneavoastră de 0-6 ani?

  Nr. crt.

  Aspecte

  în foarte mare măsură

  în

  mare măsură

  parțial

  interesat

  în mică măsură

  în foarte mică măsură

  1

  Să aibă parte de supraveghere

  2

  Să se joace în aer liber

  3

  Să interacționeze cu alți copii de vârsta lui

  4

  Să am unde să duc copilul atunci când sunt ocupat/ă

  5

  Să beneficieze de activități diverse specifice vârstei

  1

  6

  Să fiu implicat/ă în activități atunci când sunt solicitat

  7

  Copilul să beneficieze de profesori/educatori/specialiști     în

  programul/cursul unde-1 înscriu

  8

  Să fiu informat/ă asupra progresului înregistrat de copilul meu în orice situație

  9

  Să mi se spună când copilul meu întâmpină o problemă

  10

  Cel care lucrează cu copilul meu să găsească singur soluțiile pentru a depăși o problemă

  11

  Copilul meu să beneficieze de servicii gratuite

 • 14. Pentru familiile din comunitatea dumneavoastră care au copii de 0-6 ani, considerați că următoarele servicii/programe sunt/ar fi necesare?

  Nr. crt.

  Servicii/Programe

  Da

  Nu

  1

  Creșe publice

  2

  Creșe private

  3

  Grădinițe publice

  4

  Grădinițe private

  5

  Locuri dejoacă publice

  6

  Locuri dejoacă private

  7

  Centre de zi de recreere și joacă

  8

  Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

  9

  ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

  10

  Grupuri dejoacă (programe cu ședere scurtă, organizate de grădinițe/creșe sau de alte instituții)

  11

  Grupuri părinți-copii, pe diferite probleme specifice

  12

  Sprijin și consiliere pentru părinți (prenatal și postnatal)

  13

  Locuri de întâlnire și centre pentru familii, destinate copiilor mici și părinților lor

  14

  Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

  15

  Centru medical pentru copii

  16

  Centru/cabinet logopedic privat/public

  17

  Centru de informare/consiliere pentru părinți

  18

  Programe concepute pentru familii și copii în anumite cartiere/zone defavorizate (de exemplu pentru familii dezavantajate din punct de vedere socioeconomic)

  19

  Programe comunitare pentru a sprijini familiile dezavantajate socioeconomic sau familiile deosebit de vulnerabile la riscuri (agresiune, violență, cerșetorie, abandon școlar etc.)

  20

  Ore de pregătire a nașterii

  21

  Programe care să-i ajute pe părinți să facă față problemelor de creștere și educare a copiilor, de integrare, de trecere de la o etapă la alta: familie-creșă/ creșă-grădiniță/ grădiniță-școală

  22

  Grupuri de discuție pentru părinți aflați în situații speciale (de exemplu părinți despărțiri sau singuri, părinți care au pierdut un copil, părinți care se luptă cu dependențele etc)

  23

  Programe care promovează multilingvismul în rândul copiilor și îi ajută să învețe limba vorbită de familiile lor (pentru minorități etnice).

  24

  Servicii pentru familii și copii cu nevoi educaționale speciale (kinetoterapie, logopedie, psihoterapie etc)

  26

  Sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice ( sprijin social, medical, educațional)

  27

  Terapii părinte-copil

  28

  Evaluări și măsuri luate de serviciile pentru protecția copilului

  30

  Servicii pentru copii supradotați

  31

  Altele. Vă rugăm să le precizați.

 • 15. Ați fi dispus să plătiți pentru a beneficia de servicii/programe pentru copii, altele decât cele oferite de stat?
 • 1. Da

 • 2. Nu

 • 3. Nu știu

 • 16. Cine cedeți că ar trebui să se ocupe de oferirea acestor servicii/facilități/programe pentru copii și familii?
 • 17. Cunoașteți situații în care părinții refuză să-și ducă copiii să frecventeze grădinița?

 • 1. Da

 • 2. Nu

 • 3. Nu știu

Dacă răspunsul este nu, se trece la întrebarea nr. 20.

 • 18. Dacă răspunsul este da, vă rog să precizați care credeți că sunt motivele părinții©r/tutoriior legali?

 • 19. De ce serviciu/program/facilitate aveți nevoie în creșterea, îngrijirea și educația copilului dvs. și nu îl puteți găsi în comunitate?

(' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. Care este principala problemă/dificultate cu care vă confruntați în creșterea copilului dvs.?

 • 21. Cărei persoane îi cereți cel mai des ajutorul/sprijinul în creșterea și educația copilului dumneavoastră? ( sau ați fi dispus să îi cereți ajutorul/sprijinul, dacă ați avea nevoie).

 • 22. La ce activități gratuite pentru părinți și copii ați dori să participați, care în prezent nu sunt oferite în comunitatea dumneavoastră?

 • 24. Care credeți că ar fi persoanele/instituțiile care ar putea contribui ia crearea unor oportunități pentru o educație timpurie de calitate adresată copiilor de 0-6 ani?

Vă mulțumim pentru amabilitate și răspunsurile oferitei


Anexa 3b grădinițe

Interpretarea rezultatelor obținute în urma aplicării Chestionarului privind serviciile pentru copilăria timpurie la nivelul municipiului Bacău (familii având copii cu vârste de la 3 la 6 ani)

Pentru realizarea unei analize calitative privind serviciile și programele pentru copilăria timpurie existente și necesare la nivelul municipiului Bacău, în cadrul proiectului România crește cu line! echipa constituită la nivel local a construit Chestionarul privind serviciile pentru copilăria timpurie, aplicat părinților cu copii cu vârste de la 3 la 6 ani. Chestionarul a fost aplicat în perioada 3-29 septembrie 2019, cu sprijinul echipelor manageriale din cel 9 școli incluse in proiect care au structuri unități de învățământ preșcolar, precum și cu sprijinul partenerului Asociația Betania. Un număr de 624 de părinți ai completat chestionarul, în format on-line.

Chestionarul cuprinde un număr de 24 de întrebări, dintre care primele 9 vizează informații legate de respondenți (vârstă, sex, stare civilă, mediul de rezidență, nivelul studiilor, numărul copiilor etc.), iar următoarele se referă la aspecte precum:

serviciile existente/necesare în comunitate;

importanța pe care părinții o acordă și interesul față de diferite aspecte legate de serviciile de creștere, educare și îngrijire a copiilor;

identificarea instituțiilor/autorităților/persoanelor care ar trebui să ofere aceste servicii; principalele servicii/programe/facilități de care părinții consideră că au nevoie și nu le găsesc în comunitate; principalele probleme;

principalele dificultăți cu care se confruntă în creșterea și îngrijirea copiilor.

După aplicarea chestionarelor și centralizarea răspunsurilor, datele au fost prelucrate și interpretate statistic pentru fiecare dimensiune și item în parte. Prezentăm mai jos analiza statistică și interpretarea datelor obținute, în vederea susținerii documentate a nevoii de dezvoltare la nivelul comunității Bacău a serviciilor de creștere, educare și îngrijire pentru copilăria timpurie - nivel preșcolar.

In ce privește respondenții la chestionar, aceștia au fost selectați având drept criteriu faptul de a avea cel puțin un copil cu vârsta între 3 și 6 ani. Caracteristicile eșantionului asupra căruia a fost aplicat chestionarul sunt următoarele:

r repartiția, după vârste:

vârsta

nr. respondenți

procent

sub 25 ani

31

4.97

între 26-35 ani

381

61.06

între 36-45 ani

198

31.73

între 46-55 ani

12

1.92

peste 56 ani

2

0.32


vârsta respondențfiar


■ sub 25 ani

 • ■ între 26-35 ani

 • ■ între 36-45 ani

 • ■ între 46-55 ani ■ peste 56


fcmi

mas.


> distribuția pe sexe sex nr. I procent distribuția resporidenților,. pe sexe


■ feminin

■ masculin


r mediul de rezidență a părinților chestionați

mediul de rezidență

procent

rural

62

9.94

urban

562

90.06


distribuția respondenților, pe mediul de rezidență

> starea civilă a părinților chestionați

starea civilă

nr

procent

necăsătorit(ă)

32

5.13

căsătorit(ă)

560

89.74

divorțat(ă)

28

4.49

văduv(ă)

3

0.48

alte situații

1

0,16> nivelul studiilor părinților respondenți

nivelul studiilor

nr

răspunsuri

procent

mediu

68

10.90

liceal

164

26.28

postliceal

66

10.58

studii superioare

308

49.36

altele

18

2.88

distribuția/dupâ nivelul studiilor

x distribuția respondenților după numărul de copii

Populația căreia i-a fost aplicat chestionarul are, așadar, drept caracteristici generale: apartenența în cea mai mare măsură la grupele de vârstă 26-35 ani (61.06 %) și respectiv 36-45 ani (31,73%);

proveniența majorității familiilor din mediul urban (90 % %), respectiv orașul Bacău dar zonele suburbane;

 • - apartenența la o familie constituită prin căsătorie, a unui procent semnificativ de 89,74 % dintre respondenți, dar și familii monoparentale (necăsătoriți 5,13 % % , divorțați 4,49 %), ceea ce permite o abordare mai complexă a dificultăților și nevoilor percepute de respondenți față de serviciile și programele de sprijin pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor;

 • - distribuția relativ echilibrată pe nivelul studiilor, cu predominanță pe studii superioare (în ordine: studii superioare 49,36 %, studii liceale 26,28 %, studii postliceale 10.58 %);

toți părinții chestionați au copii care beneficiază de serviciile asigurate în creșă/grădiniță/școală, putând să-și exprime astfel opinia și despre aceste categorii de servicii, alături de serviciile sociale și medicale.

Pe dimensiunile urmărite de chestionar, care vizează opinia părinților cu privire la serviciile de care beneficiază în comunitate pentru creșterea,educarea și îngrijirea copiilor, distribuția răspunsurilor la itemii formulați a fost următoarea:

r Care dintre serviciile următoare, adresate copiilor de la naștere la 6 ani, există în comunitatea dumneavoastră (puteți alege mai multe răspunsuri)?

Servicii

nr. răspunsuri

procent (din 109 respondenți)

13. Locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor

58

9.29%

11. Grupuri părinți-copii

61

9.78%

10. Grupuri dejoacă (programe cu ședere scurtă organizate dc grădinițe sau alte servicii pentru copii și familii)

76

12.18%

17. Centru de informare/consiliere pentru părinți

84

13.46%

12. Sprijin și consiliere pentru părinți (prenatale și postnatale)

90

14.42%

9. ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

134

21.47%

7. Centre de zi dc recrcerc și joacă

141

22.60%

8. Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

180

28.85%

14. Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

187

29.97%

18. Biblioteca pentru copii/Ludotecă

194

31.09%

15. Centru medical pentru copii

219

35.10%

16. Centru/cabinet logopedic privat/public

232

37.18%

19. Palatul Copiilor

260

41.67%

2. Creșe private

282

45.19%

6. Locuri de joacă private

307

49.20%

4. Grădinițe private

342

54.81%

1. Creșe publice

456

73.08%

5. Locuri de joacă publice

487

78,04%

3. Grădinițe publice

569

91.19%


Servicii pentru copilăria timpurie; cunoscute ța existente în comunitate

grădinițe publice locuri de joacă publice creșe publice grădinițe private locuri de joacă private

creșe private palatul Copiilor centru/cabînet logopedic privat/public centru medical pentru copii biblioteca pentru copii/Ludotecă cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii centre de recuperare/îngrijire terapeutică centre de zi de recreere și joacă ONG pentru copii și familii aflate în dificultate sprijin și consiliere pentru părinți (prenatale și.,MMV 491 MH 45% Ml 42% ra 37% ■ 35% 31%

30% 29%


15%


91%


■ 78%

73%


centru de informare/consiliere pentru părinți          11%

grupuri de joacă (programe cu ședere scurtă... ^353 12% grupuri părinți-copii

locuri de întâlnire pentru familii, destinate...


10°4

9%Seriei


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Distribuția răspunsurilor scoate în evidență faptul că marea majoritate a familiilor cunosc și accesează ca principale servicii în comunitate grădinițele, creșele și locurile dejoacă publice, în timp ce un număr foarte mic de familii numesc ca existente în comunitate o serie de servicii complementare precum locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor (9,3 %), grupuri de joacă, programe cu ședere scurtă organizate de grădinițe sau alte servicii pentru copii și familii (12,18 %), centre de informare/consiliere pentru părinți ( 13,46 % ) și sprijin și consiliere, prenatale și postnatale (14,42%), ceea ce demonstrează că foarte puține familii beneficiază de/valorifică aceste servicii.

'r Cum apreciați importanța următoarelor aspecte la nivelul grădiniței?

Pentru fiecare din aspectele propuse, scala de apreciere acoperea 5 trepte (foarte important ; important; relativ important; puțin important; deloc important). Distribuția răspunsurilor a fost următoarea:

1. activitățile instructiv educative

nr.

procent

foarte important

556

89.10%

important

55

8.81%

relativ important

5

0.80%

puțin important

4

0.64%

deloc important

4

0.64%

2 Programe/proiectele desfășurate în parteneriat cu alte instituții comunitare

nr.

procent

foarte important

310

49.68%

important

246

39.42%

relativ important

58

9.29%

puțin important

4

0.64%

deloc important

6

0.96%

J. Activitățile comune cu părinții

nr.

procent

foarte important

329

52.72%

important

232

37.18%

relativ important

41

6.57%

puțin important

16

2.56%

deloc important

6

0.96%

4. Sprijinul oferit în educația copilului

nr.

procent

foarte important

526

84.29%

important

85

13.62%

relativ important

4

0.64%

puțin important

3

0.48%

deloc important

6

0.96%

5. Serviciile de consiliere pentru părinți

nr.

procent

foarte important

292

46.79%

important

239

38.30%

relativ important

55

8.81%

puțin important

27

4.33%

deloc important

11

1.76%

6. Pregătirea profesională a personalului

nr.

procent

foarte important

546

87.50%

important

66

10.58%

relativ important

2

0.32%

puțin important

2

0.32%

deloc important

8

1.28%

7. Controlul efectuat de asistenta medicală

nr.

procent

foarte important

498

79.81%

important

100

16.03%

relativ important

14

2.24%

puțin important

8

1.28%

deloc important

4

0.64%

8. Intervenția logopedului

procent

foarte important

349

55.93%

important

184

29.49%

relativ important

70

11.22%

puțin important

11

1.76%

deloc important

10

1.60%

9. Intervenția consilierului/psihologului școlar

nr.

procent

foarte important

376

60.26%

important

206

33.01%

relativ important

23

3.69%

puțin important

11

1.76%

deloc important

8

1.28%

10. Programul creșei/grădiniței

nr.

procent

foarte important

456

73.08%

important

137

21.96%

relativ important

22

3.53%

puțin important

3

0.48%

deloc important

6

0.96%

11. Dotare cu mobilier și materiale educaționale

nr.

procent

foarte important

455

72.92%

important

151

24.20%

relativ important

7

1.12%

puțin important

5

0.80%

deloc important

6

0.96%

12. Siguranța copiilor

nr.

procent

foarte important

581

93.11%

important

33

5.29%

relativ important

2

0.32%

puțin important

3

0.48%

deloc important

5

0.80%

13. Managementul creșei/grădiniței

nr.

procent

foarte important

355

56.89%

; important

168

26.92%

I relativ important

39

6.25%

1 puțin important

35

5.61%

deloc important

27

4.33%

14. Amabilitatea și profesionalismul angajaților

nr.

procent

foarte important

492

78.85%

important

85

13.62%

relativ important

17

2.72%

puțin important

15

2.40%

deloc important

15

2.40%

Centralizarea numărului răspunsurilor care acordă calificativul „foarte important" pe cele 14 aspecte urmărite, este următoarea:

aspecte apreciate ca foarte importante

nr răspunsuri «foarte important», din 624

procent

serviciile de consiliere pentru părinți

293

<17%

programe/proiectele desfășurate în parteneriat cu alte instituții comunitare

312

50%

activitățile comune cu părinții

331

53%

intervenția logopedului

349

56%

managementul creșei/grădiniței

356

57%

intervenția consilicrului/psihologului școlar

374

60%

programul creșei/grădiniței

456

73%

dotare cu mobilier și materiale educaționale

456

73%

controlul efectuat de asistenta medicală

487

78%

amabilitatea și profesionalismul angajaților

493

79%

sprijinul oferit în educația copilului

524

84%

pregătirea profesională a personalului

549

88%

activitățile instructiv educative

555

89%

siguranța copiilor

580

93%

Wi

CUțti CU

Corelarea datelor, funcție de răspunsul acordat, scoate în evidență faptul că părinții apreciază ca fiind de cea mai mare importanță în primul rând siguranța copiilor (93%), urmată de activitățile instructiv-educative (89%) și de pregătirea profesională a personalului și amabilitatea acestora (88%, respectiv 79%). Aprecierea în mai mică măsură (doar 47%) a importanței consilierii oferite părinților demonstrează o slabă conștientizare a necesității acestor servicii, mai ales în contextul în care la nivelul unităților de învățământ din municipiul Bacău posturile de profesor consilier școlar deservesc un număr mult prea mare de elevi/preșcolari (800 de elevi sau 400 preșcolari), ceea ce afectează semnificativ capacitatea de acoperire a tuturor solicitărilor din partea copiilor și familiilor acestora, iar alte servicii de consiliere pentru părinți, respectiv cele din sectorul privat, sunt foarte puține și nu reprezintă servicii pe care să și le poată permite familiile cu situație materială precară.

Acordati o notă de la 1 la 10 pentru serviciile mai josLîn măsura în care ati beneficiat de ele:

Servicii acordate copiilor și familiilor

Nota medie

Nr răspunsuri

locuri de întâlnire destinate copiilor mici și părinților lor

6.82

85

centru de informare/consiliere pentru părinți

6.87

85

cursuri de limbi straine/oratoric pentru copii

7.03

122

locuri de joacă publice

7.06

445

grădinițe private

7.2

126

ONG pentru copii și familii aflate în dificultate

7.22

81

centre de recuperare/îngrijire terapeutică

7.28

95

sprijin și consiliere pentru părinți (prenatale și postnatale)

7.31

87

grupuri părinți-copii

7.42

89

centru medical pentru copii

7.46

184

biblioteca pentru copii/Ludotecă

7.52

132

centre de zi de recreere și joacă

7.54

114

centru/cabinet logopedic privat/public

7.79

119

Palatul Copiilor

7.86

131

creșe publice

7.89

256

locuri de joacă private

7.89

293

creșe private

7.93

95

grupuri de joacă (programe cu ședere scurtă organizate de grădinițe sau alte servicii pentru copii și familii)

8.85

92

grădinițe publice

9.53

478

Conform răspunsurilor înregistrate la acest item, grădinițele publice reprezintă cel mai bine cotat serviciu asigurat familiilor și copiilor cu vârste de ia 3 la 6 ani, urmat de programele cu ședere scurtă oferite tot de creșe și de grădinițele publice.

Serviciile complementare, precum centrele de informare /consiliere pentru părinți, locuri de întâlnire adresate părinților și serviciile de sprijin și consiliere prenatale și postnatale sunt cotate cel mai slab, ceea ce plasează aceste servicii pe lista zonelor de intervenție necesară pentru creșterea disponibilității și calității acestor servicii la nivelul comunității din Bacău.

Mai mult, mediile mici acordate acestor servicii trebuie interpretate și din perspectiva numărului foarte mic de respondenți care au acordat note acestor servicii, la acest item ( doar 85 răspunsuri din 624 pentru Centru de informare consiliere pentru părinți și respectiv pentru Locuri de întâlnire pentru familii; 87 răspunsuri din 624 pentru Sprijin și consiliere pentru părinți). Aprecierea slabă a acestor servicii și accesarea lor foarte redusă de către familii este susținută și de


(Atfâ. Cu, tiu corelarea răspunsurilor la acest item cu răspunsurile de la itemul 10 Care dintre serviciile

următoare, adresate copiilor de la naștere la 6 ani, există în comunitatea dumneavoastră?, la care


grupurile părinți-copii, locurile de întâlnire destinate copiilor mici și părinților lor și centrele de informare/consiliere pentru părinți au cotele cele mai mici, respectiv: 10%, 9%, 13%.

r In ce măsură sunteți interesat/ă de următoarele aspecte ce țin de creșterea, îngrijirea și educația copilului dumneavoastră de 0-6 ani?

Distribuția răspunsurilor pe cei 11 itemi a fost următoarea:

/. Să aibă parte de supraveghere

nr răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

565

90.54 %

în mare măsură

48

7.69 %

parțial interesat

2

0.32 %

în mică măsură

4

0.64 %

în foarte mică măsură

5

0.80 %

2 Să se joace în aer liber

nr răspunsuri

Procent

în foarte mare măsură

432

69.23 %

în mare măsură

163

26.12 %

parțial interesat

20

3.21 %

în mică măsură

5

0.80 %

în foarte mică măsură

5

0.80 %

3. Să interacționeze cu alți copii de vârsta lui

nr răspunsuri

Procent

în foarte mare măsură

506

81.09%

în mare măsură

104

16.67%

parțial interesat

7

1.12%

în mică măsură

0

0.00 %

în foarte mică măsură

7

1.12%

■/. Să am unde să duc copilul atunci când sunt ocupat/ă

nr răspunsuri

Procent

în foarte mare măsură

381

61.06%

în mare măsură

153

24.52 %

parțial interesat

60

9.62 %

în mică măsură

21

3.37%

în foarte mică măsură

9

1.44 %

5. Să beneficieze de activități diverse specifice vârstei

nr răspunsuri

Procent

în foarte marc măsură

499

79.97 %

în mare măsură

108

17.31 %

parțial interesat

9

1.44%

în mică măsură

1

0.16%

în foarte mică măsură

7

1.12 %

6, Să fiu implicat/ă în activități atunci când sunt solicitat

nr răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

363

58.17 %

în marc măsură

203

32.53 %

7. Copilul să beneficieze de profesori/ educatori/specialiști în programa l/cursul unde-l înscriu

nr răspunsuri

Procent

în foarte mare măsură

547

87.66 %

în marc măsură

59

9.46 %

parțial interesat

7

1.12 %

în mică măsură

2

0.32 %

în foarte mică măsură

9

1.44%

8. Să fiu informat/ă asupra progresului înregistrat de copilul meu în orice situație

nr răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

535

85.74 %

în mare măsură

73

11.70%

parțial interesat

5

0.80 %

în mică măsură

2

0.32 %

în foarte mică măsură

9

1.44 %

9. Să mi se spună când copilul meu întâmpină o problemă

nr răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

572

91.67 %

în mare măsură

32

5.13 %

parțial interesat

3

0.48 %

în mică măsură

2

0.32 %

în foarte mică măsură

9

1.44%

10. Cel care lucrează cu copilul meu să găsească singur soluțiile pentru a depăși o problemă

nr răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

335

53.69 %

în mare măsură

166

26.60 %

parțial interesat

20

3.21 %

în mică măsură

24

3.85 %

în foarte mică măsură

29

4.65 %

11. Copilul meu să beneficieze de servicii gratuite

nr răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

403

64.58 %

în mare măsură

157

25.16%

parțial interesat

43

6.89 %

în mică măsură

15

2.40 %

în foarte mică măsură

6

0 96 %

parțial interesat

37

5.93 %

în mică măsură

10

1.60%

în foarte mică măsură

11

1.76%


cu-


Corelarea datelor, pe cei 11 itemi, funcție de răspunsul acordat, scoate în evidență faptul că părinții se declară cel mai puternic interesați în primul rând de faptul de a fi anunțați atunci când copilul întâmpină o problemă (91,67% dintre respondenți) și de siguranța și securitatea copilului ( 90,54 % dintre respondenți), precum și de nivelul înalt de specializare a personalului care lucrează cu copilul (87,66%).

Ctîtfil Cu twi

Implicarea părinților la solicitarea specialiștilor din grădiniță și a personalului care le oferă copiilor diferite servicii (medicale, sociale, de educație) este percepută ca foarte importantă de un număr redus de părinți (doar 58,17% dintre cei intervievați), fapt ce subliniază inexistența unei practici constante, a unei culturi a implicării părinților în activitățile din creșă. Disponibilitatea scăzută a părinților de a se implica în activitățile din grădiniță la solicitarea personalului trebuie privite și în contextul în care doar 10% dintre respondenți sunt mame casnice, restul având loc de muncă, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea ca aceștia să participe la activități din grădinițe.

Procentul relativ ridicat (69,23 %) al părinților care apreciază ca foarte importantă desfășurarea de activități în aer liber cu copiii, în programul de grădiniță, corelat cu existența unor spații dejoacă de cele mai multe ori neamenajate corespunzător și cu o dotare foarte slabă, repune în discuție necesitatea intervențiilor pentru asigurarea standardelor de calitate pentru spațiile dejoacă din grădinițe.

Centralizarea răspunsurilor părinților care se declară interesați « în foarte mare măsură» de aspectele vizate, este următoarea:

aspecte ce țin de creșterea, îngrijirea și educația copilului

procent răspunsuri

"foarte interesat"

nr. răspunsuri

"foarte interesat"

Cel care lucrează cu copilul meu să găsească singur soluțiile pentru a depăși o problemă

53.69%

335

Să fiu implicat/ă în activități atunci când sunt solicitat

58.17%

363

Să am unde să duc copilul atunci când sunt ocupat/ă

61.06%

381

Copilul meu să beneficieze de servicii gratuite

64.58%

403

Să se joace în aer liber

69.23%

432

Să beneficieze de activități diverse specifice vârstei

80%

499

Să interacționeze cu alți copii de vârsta lui

81.09%

506

Să fiu informat/ă asupra progresului înregistrat de copilul meu în orice situație

85.74%

535

Copilul să beneficieze de profesori/ educatori/ specialiști în programul/cursul unde-1 înscriu

87.66%

547

Să aibă parte de supraveghere

90.54%

565

Să mi se spună când copilul meu întâmpină o problemă

91.67%

572

interes: exprimat pentru aspecțe ce țin de creșterea, îngrijirea șieducația copilului {«foarte itițeresat»)

Pentru familiile din comunitatea dumneavoastră care au copii de 0-6 ani, considerați că următoarele servicii/programe sunt/ar fi necesare?

Servicii considerate necesare

DA

NU

procent DA

1.

Crcșc publice

600

24

96.15

2.

Creșc private

322

302

51.60

3.

Grădinițe publice

606

18

97.12

4. Grădinijc private

335

289

53.69

5. Locuri dejoacă publice

588

36

94.23

6. Locuri dejoacă private

398

226

63.78

7. Centre de zi de recrcere și joacă

536

88

85.90

8. Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

542

82

86.86

9. ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

529

95

84.78

10. Grupuri dejoacă (programe cu ședere scurtă organizate de creșe sau de alte instituții)

514

110

82.37

i 1. Grupuri părinți-copii

494

130

79.17

12. Sprijin și consiliere pentni părinți (prenatale și postnatale)

511

113

81.89

13. Locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor

495

129

79.33

14. Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

538

86

86.22

15. Centru medical pentru copii

560

64

89.74

16. Centru/cabinet logopedic privat/public

553

71

88.62

17. Centru de informare/consilicre pentru părinți

530

94

84.94

18. Programe concepute pentru familii și copii în anumite carticrc/zonc defavorizate (de exemplu pentru familii dezavantajate din punct de vedere sociocconomic)

525

99

84.13

19. Programe comunitare pentru a sprijini familiile dezavantajate sociocconomic sau familiile deosebit de vulnerabile la riscuri (agresiune, violență, cerșetorie, abandon școlar etc.)

546

78

87,50

20. Ore de pregătire a nașterii

432

192

69.23

21. Programe care să-i ajute pe părinți să facă față problemelor de creștere și educare a copiilor . de integrare, de trecere de la o etapă la alta: familic-creșă/ creșă-grădiniță/ grădini ță-școală

516

108

82.69

22. Grupuri de discuție pentru părinți aflați în situații speciale (de exemplu părinți despărțiți sau singuri, părinți care au pierdut un copil, părinți care se luptă cu dependențele etc

525

99

84.13

23. Programe care promovează multilingvismul în rândul copiilor și îi ajută să învețe limba vorbită de familiile lor (pentru minorități etnice).

445

179

71.31

24. Servicii pentru familii și copii cu nevoi educaționale speciale ( kinctotcrapic. logopedic, psihoterapie etc)

547

77

87.66

25. Sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice ( sprijin social, medical, educațional)

541

83

86.70

26 Terapii părintc-copil

532

92

85.26

27. Evaluări și măsuri luate de serviciile pentru protecția copilului

528

96

84.62

28. Servicii pentru copii supradotați

518

106

83.01


■ Senei


Centralizarea răspunsurilor la acest item scoate în evidență faptul că părinții apreciază că pentru familiile din Bacău, cu copii de la naștere la 6 ani, serviciile cele mai necesare sunt creșele, grădinițele și locurile dejoacă publice (între 94 % și 97 % dintre respondenți), urmate de existența

unui centru medical pentru copii ( 89,74%) și de programe comunitare adresate familiilor dezavantajate socio-economic, familiilor vulnerabile, familiilor cu copii cu nevoi speciale (centru/cabinet logopedic privat/public, kinetoterapie, logopedic, psihoterapie, sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice, sprijin social, medical, educațional (între 86,70% și 88,62%).

Analiza statistică a răspunsurilor la această întrebare scoate în evidență , de asemenea, polarizarea lor funcție de sursa de finanțare, serviciile publice fiind considerate de cei mai mulți dintre părinți ca necesare la nivelul comunității (cele mai mari scoruri: creșele, grădinițele și locurile de joacă publice) și mai puțin necesare cele private ( ultimele scoruri, cele mai mici: creșe private, grădinițe private, locuri de joacă private).

> Cine cedeti că ar trebui să se ocupe de oferirea acestor servicii/facilități/programe pentru copii și familii?

Din cei 624 de părinți chestionați, un număr de 464 au răspuns la aceasstă întrebare, considerând că principalele categorii de instituții, autorități, entități, persoane cu atribuții în oferirea serviciilor proprii copilăriei timpurii sunt:_________________________

Categorii de persoane/instituții/ autorități responsabile

nr răspunsuri

APL, statul. Guvernul

100

creșă, grădiniță, școală

49

ONG

44

ISJ, CJRAE, MEN

23

instituții publice

24

comunitatea

7

r Care credeți că este motivul pentru care unii părinți/tutori tutori legali nu își înscriu copiii la grădiniță?

motive pentru care nu înscriu copiii la grădiniță

procent

nr. răspunsuri

situația economică precară, costuri prea mari

34%

24

dezinteres pentru educație, comoditate

29%

20

calitatea scăzută a serviciilor din grădiniță, condiții precare, lipsa dotării

17%

12

teama de a nu se imbolnavi

13%

9

lipsa locurilor suficiente

7%

5lele motive pentru care familiile nu își înscriu copiii la grădiniță
 • ■ situația economică precară, costuri prea mari

 • ■ dezinteres pentru educație, comoditate calitatea scăzută a serviciilor din grădiniță, condiții precare, lipsa

--doiâni-----------------------:             Răspunsurile

înregistrate susțin faptul că în cele mai multe cazuri refuzul de a-și înscrie copiii la grădiniță pentru a beneficia de serviciile specializate oferite aici, au cauze care țin în primul rând de caracteristicile familiilor, respectiv situația economică precară, urmată de dezinteresul pentru educația propriilor copii.

'r De ce sen’iciu/program/facilitate aveți nevoie în creșterea, îngrijirea și educația copilului dvs. și nu îl puteți găsi în comunitate?

Din cele 128 de răspunsuri înregistrate la acest item, cele mai multe au identificat absența locurilor la creșă (49% dintre răspunsuri), urmat de grupuri și locuri dejoacă, centre de recreere pentru părinți și copii (16%).

Servicii considerate necesare, de care nu beneficiază

procent

nr. răspunsuri

psiholog, logoped, servicii pentru copii cu nevoi speciale, grupuri de terapie, programe de vara pentru copii cu CES

6%

8

consiliere pentru părinți

4%

5

activități extrașcolare, activități sportive, activități în aer liber

5%

6

grupuri și locuri de joaca, centre de recrccrc

16%

19

bibliotecă, ludotecă

3%

4

asistenta medicala ( stomatologie, centru medical ptr copii, altele)

2%

3

loc la creșă

49%

63

nici un serviciu in plus

15%

20

serviciu/prograrrt debite au nevoie în creșterea/îngrijirea și . . ■                                   1 educarea copiilor

și Ou îl gâsesc îri comunitate


nici un sen iciu in plus loc la crcsa asistenta medicala (stomatologie, centru medical, bibliotecă, ludotecă grupuri și locuri de joaca, centre de recreere

activități extrașcolare. activități sportive, activități, consiliere pir părinți

psiholog, logoped, servicii ptrcopii cu ne1, oi.

> Care este principala problemă/dificultate cu care vă confruntati în creșterea copilului ?

Problem/dificultate întâmpinată

procent

nr. răspunsuri

comportamentul inadecvat al copilului, dificultăți de adaptare la grădiniță

25.24%

78

timp insuficient petrecut cu copilul

19.09%

59

probleme financiare

8.41%

26

lipsa activităților recreative, a locurilor dejoacă și a dotărilor din instituțiile publice: creșc, grădinițe.

6.15%

19

accesul la tehnologie

1.62%

5


probleme medicale, diagnostic CES, lipsa serviciilor de sănătate de calitate in grădinile


3.88%


12


cMttt caii*


Răspunsurile înregistrate plasează pe primele două locuri timpul insuficient petrecut cu copilul (19.09% dintre răspunsuri) și dificultățile de relaționare și comunicare a părinților cu copiii, pe care aceștia le pun pe seama comportamentului inadecvat al copiilor (25,24%) , cele mai des invocate fiind: accesele de furie, lipsa controlului emoțional, atașamentul exagerat față de părinte, minciuna, comportamentul opozant, dificultățile de adaptare la grădiniță. Această prevalență a răspunsurilor aduce în discuție necesitatea dezvoltării ofertei de servicii complementare de informare și consiliere a părinților privind etapele de dezvoltare a copilului, comunicarea cu acesta și stimularea dezvoltării fizice, psihice și emoționale, programe de educație parentală.

r Cărei persoane îi cereți cei mai des ajutorul/sprijinul în creșterea și educația copilului dumneavoastră? ( sau ați fi dispus să îi cereți ajutorul/sprijinul, dacă ați avea nevoie)

Din cei 624 respondenți, 514 au răspuns la acest item, iar răspunsurile formulate plasează pe primul loc bunicii și familia restrânsă ca fiind persoanele la care apelează cel mai des părinții copiilor cu vârste de până la 3 ani, pentru sprijin în creșterea și îngrijirea copilului. Scorurile obținute în acest sens, din cele 81 răspunsuri înregistrate la această întrebare, sunt următoarele:


Categorii de persoane, la care apelează

nr răspunsuri

procent

bunici

236

46%

familia lărgită

38

7%

tatăl copiilor

119

23%

cadre didactice

68

13%

cadre specializate

15

3%

nu am cui

22

5%

nu am cui 4%

alte variante (vecini, medic, prieteni etc) 3%


Persoanele cărora le cer cel mai efes sprijinulbunici 46%


familia lărgită 8%


care în prezent nu sunt oferite în comunitatea dumneavoastră?


> La ce activități gratuite pentru părinți și copii ați dori să participați,


Răspunsurile înregistrate la această întrebare (281 răspunsuri) pot fi grupate în trei mari categorii, de departe cel mai frecvent indicată fiind categoria activităților desfășurate de părinți împreună cu copiii, din domeniul sportiv, educativ, artistic ( 275 răspunsuri), urmate de activități de consiliere, educație parentală, grupuri suport pentru părinți ( 22 răspunsuri) și apoi de activități adresate părinților cu copii cu CES : terapii - logopedie, kinetoterapie, logopedie, terapii prin joc, întâlniri, activități de consiliere și învățare despre copilul cu CES ( 8 răspunsuri).


Activități gratuite la care ar dori să participe

Nr. răspunsuri ( din 281 total)

activități părinți - copii: educative, artistice, creative, sportive

275

activități de consiliere, educație parentală, grupuri suport pentru părinți

22

activități adresate părinților cu copii cu CES (terapii - logopedic, kinetoterapie, logopedie. terapii prin joc. întâlniri, activități de consiliere și învățare despre copilul cu CES)

8

> Care credeți că ar fi persoanele/instituțiile care ar putea contribui la crearea unor oportunități pentru o educație timpurie de calitate adresată copiilor de 0-6 ani?

Instituții/persoane care ar putea contribui la crearea de oportunități

procent

nr. răspunsuri

APL, statul, guvernul

33.24%

122

cadre didactice, psihologi, specialiști, cadre medicale

24.80 %

91

părinți

15.80 %

58

diverse instituții publice , ISJ, MEN, DGASPC, CJ, grădinițele, școlile

51 50 %

189

ONG

7.63 %

28

comunitatea largă

1.36%

5

biserica

2.18%

8

Implicarea autorităților publice locale, în colaborare cu creșele și grădinițele este considerată de părinți prima soluție pentru crearea de oportunități și dezvoltarea serviciilor pentru copilăria timpurie, adresate în egală măsură copiilor de la naștere la 6 ani și familiilor acestora (33,24 % și respectiv 51,50 % dintre răspunsuri), fără a omite și implicarea cadrelor didactice, cadrelor medicale, specialiștilor, psihologilor (24,80%). Răspunsurile denotă pe de o parte perspectiva amplă asupra responsabilității instituțiilor și statului față de serviciile asigurate familiilor, pe de altă parte conștientizarea nevoii de specialiști din toate domeniile (sănătate, educație, servicii sociale).


Anexa 3c creșe

Intepretarea rezultatelor obținute în urma aplicării

Chestionarului privind serviciile pentru copilăria timpurie la nivelul municipiului Bacău (familii având copii cu vârste de la naștere la 3 ani)

Pentru realizarea unei analize calitative privind serviciile și programele pentru copilăria timpurie existente și necesare la nivelul municipiului Bacău, în cadrul proiectului România crește cu tine! echipa constitutită la nivel local a construit Chestionarul privind serviciile pentru copilăria timpurie, aplicat părinților cu copii cu vârste de la naștere la 6 ani. Prezentul document conține Chestionarul a fost aplicat în perioada septembrie - octombrie 2019, cu sprijinul conducerii Centrului Bugetar Creșe Bacău, unui număr de 109 părinți care au copii înscriși la una din cele 6 creșe din municipiul Bacău.

Chestionarul cuprinde un număr de 24 de întrebări, dintre care primele 9 vizează informații legate de respondenți (vârstă, sex, stare civilă, mediul de rezidență, nivelul studiilor, numărul copiilor etc), iar următoarele se referă la aspecte precum:

serviciile existente/necesare în comunitate;

importanța pe care părinții o acordă și interesul față de diferite aspecte legate de serviciile de creștere, educare și îngrijire a copiilor;

identificarea instituțiilor/autorităților/persoanelor care ar trebui să ofere aceste servicii; principalele servicii/programe/facilități de care părinții consideră că au nevoie și nu le găsesc în comunitate; principalele probleme;

principalele dificultăți cu care se confruntă în creșterea și îngrijirea copiilor

După aplicarea chestionarelor și centralizarea răspunsurilor, datele au fost prelucrate și interpretate statistic pentru fiecare dimensiune și item în parte. Prezentăm mai jos analiza statistică și interpretarea datelor obținute, în vederea susținerii documentate a nevoii de dezvoltare la nivelul comunității Bacău a serviciilor de creștere, educare și îngrijire pentru copilăria timpurie - nivel antepreșcolar.

în ce privește respondenții la chestionar, aceștia au fost selectați având drept criteriu faptul de a avea cel puțin un copil cu vârstă de la naștere la 3 ani. Solicitarea de completare a chestionarului a fost lansată la nivelul Centrului Bugetar Creșe și am primit un număr de 109 chestionare din partea părinților care au fost de acord să se implice în acest demers

nr. chestionare completate/creșă

Cresa nr. 19 Bacău

21

Crcsa nr. 3 Bacău

19

Cresa nr. 4 Bacău

21

Cresa nr. 9 Bacău

14

Cresa Lctea - Bacău

15

Cresa nr. 6 Bacău

19

Caracteristicile eșantionului asupra căruia a fost aplicat chestionarul sunt următoarele:

> repartiția, după vârste:

vârsta

nr. respondenți

procent

sub 25 ani

8

7.34 %

între 26-35 ani

68

62.39 %

între 36-45 ani

31

28.44 %

între 46-55 ani

2

1.83 %

peste 56 ani

0

0.00 %

Distribuția respondenților, pe vârste

peste 56 ani

0.0 %

între 46-55 ani

M 1.83%

între 36-45 ani

între 26-35 ani

sub 25 ani

7.34%

> distribuția pe sexe


r mediul de rezidență a părinților chestionați

mediul de rezidență

nr fam.

procent

rural

9

8.26 %

urban

100

91.74 %r starea civilă a părinților chestionați

starea civilă

nr

procent

necăsătorit(ă)

4

3.67 %

căsătorit(ă)

103

94.50 %

divorțat(ă)

2

1.83 %

văduv(ă)

0

0.00 %


divorțară) „necăsătorit(ă)


STARECIVILĂ


 • ■ necăsătorită)

 • ■ căsătorit(ă)

a divorțat(ă)

a văduv(ă)

 • ■ alte situații


r nivelul studiilor părinților respondenți

nivelul studiilor


nivelul studiilor

nr.

procent

mediu

9

8.26 %

liceal

25

22.94%

postliceal

11

10.09%

studii superioare

62

56.88 %

postuniversitare

2

1.83 %

distribuția respondenților după numărul de copii

Populația căreia i-a fost aplicat chestionarul are, așadar, drept caracteristici generale: apartenența în cea mai mare măsură la grupele de vârstă 26-35 ani (62.39 %) și respectiv 36-45 ani ( 28.44 %), provenienț majorității familiilor din mediul urban (91.74 %), respectiv orașul Bacău dar zonele suburbane;

apartenența la o familie constituită prin căsătorie, a unui procent semnificativ de 94.50 % dintre respondenți, dar și familii monoparentale (necăsătoriți 3.67 % , divorțați 1.83%), ceea ce permite o abordare mai complexă a dificultăților și nevoilor percepute de respondenți față de serviciile și programele de sprijin pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor; distribuția relativ echilibrată pe nivelul studiilor, cu predominanță pe studii superioare (în ordine: studii superioare 56.88 %, studii liceale 22.94 %, studii postliceale 10.09%) asigură, de asemenea, o distribuție relativ echilibrată a eșantionului;

toți părinții chestionați au copii care beneficiază de serviciile asigurate în creșă/grădiniță/școală, putând să-și exprime astfel opinia și despre aceste categorii de servicii, alături de serviciile sociale și medicale.

Cu, tiu


Pe dimensiunile urmărite de chestionar, care vizează opinia părinților cu privire la serviciile de care beneficiază în comunitate pentru creșterea,educarea și îngrijirea copiilor, distribuția răspunsurilor la itemii formulași a fost următoarea:

> Care dintre serviciile următoare, adresate copiiilor de la naștere la 6 ani, există în comunitatea dumneavoastră (puteți alege mai multe răspunsuri)?

Servicii

nr. răspunsuri

procent (din 109 respondenți)

Creșe publice

74

68%

Grădinițe publice

66

61%

Locuri de joacă publice

61

56%

Creșe private

55

51%

Grădinițe private

54

50%

Locuri de joacă private

48

44%

Palatul Copiilor

40

37%

Ccntru/cabinet logopedic privat/public

31

29%

Centru medical pentru copii

27

25%

Biblioteca pentru copii/Ludotecă

25

23%

Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

24

22%

Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

22

20%

Centre de zi de recreere și joacă

19

17%

ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

19

17%

Sprijin și consiliere pentru părinți (prenatale și postnatalc)

11

10%

Grupuri de joacă (programe cu ședere scurtă organizate de creșe sau alte servicii pentru copii și familii)

10

9%

Grupuri părinți-copii

10

9%

Locuri de întâlnire pentru familii, destiante copiilor mici și părinților lor

9

8%

Centru dc informare/consilierc pentru părinți

7

6%Distribuția răspunsurilor scoate în evidență faptul că un număr foarte mic de familii numesc ca existente în comunitate o serie de servicii complementare precum centrele de informare și consiliere pentru părinți ( 6% dintre respondenți) sau locurile de întâlnire pentru copii și părinții lor (8%), ceea ce demonstrează că părinții și copiii lor cu vârste de la naștere la 6 ani nu beneficiază de aceste tipuri de servicii.

x Cum apreciati importanța următoarelor aspecte la nivelul grădiniței?

Pentru fiecare din aspectele propuse, scala de apreciere acoperea 5 trepte (foarte important ; important; relativ important; puțin important; deloc important). Distribuția răspunsurilor «foarte important» acordate pe cele 14 aspecte urmărite, a fost următoarea:

aspecte apreciate ca foarte importante

nr răspunsuri « foarte important», din 109

procent

siguranța copiilor

103

94.50 %

activitățile instructiv educative

102

93.58 %

controlul efectuat de asistenta medicală

96

88.07 %

amabilitatea și profesionalismul angajaților

96

88.07 %

pregătirea profesională a personalului

93

85.32 %

sprijinul oferit în educația copilului

91

83.49 %

dotare cu mobilier și materiale educaționale

81

74.31 %

managementul creșei/grădiniței

81

74.31 %

programul creșei/grădiniței

77

70.64 %

intervenția consilierului/psihologului școlar

73

66.97 %

intervenția logopedului

68

62.39 %

activitățile comune cu părinții

59

54.13 %

serviciile de consiliere pentru părinți oferite

47

43.12%

programe/proiectele desfășurate în parteneriat cu alte instituții comunitare

43

39.45 %

7

TU

Corelarea datelor, funcție de răspunsul acordat, scoate în evidență faptul că părinții apreciază ca fiind de cea mai mare importanță în primul rând siguranța copiilor (94,5%), urmată de activitățile instructiv-educative oferite copiilor (93,58%) și de amabilitatea personalului și îngrijirea medicală

X > /

asigurată în creșă (88,07 %). Aprecierea în mai mică măsură (doar 43%) a importanței consilierii oferite părinților demonstrează o slabă conștientizare a necesității acestor servicii, mai ales în contextul în care la nivelul celor 6 creșe din municipiul Bacău sunt normate doar 1 post de psiholog și 1 post de psiholog logoped (care deservesc, în anul școlar 2019-2020, familiile și copiii înscriși în 23 de grupe).

x- Acordați o notă de la 1 ia 10pentru serviciile mai jos, în măsura în care ati beneficiat de ele.

Servicii acodate copiilor și familiilor

Nota medie

Nr răpsunsuri date

Centru de informare/consiliere pentru părinți

6,02

3

Locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor

6.5

6

Sprijin și consiliere pcntm părinți (prenatale și postnatale)

7.11

9

Locuri dejoacă publice

7.34

70

Centre de zi de recreere și joacă

7.47

17

Centru medical pentru copii

8.01

24

Centru/cabinet logopedic privat/public

8.08

12

Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

8.21

14

Locuri dejoacă private

8.32

46

Creșe private

8.35

105

Grădinițe private

8.43

16

Centre de recuperarc/îngrijire terapeutică

8.55

9

Palatul Copiilor

8.69

13

Biblioteca pentru copii/Ludotecă

8.72

11

ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

8.75

4

Grădinițe publice

9.2

53

Grupuri părinți-copii

9.22

9

Grupuri dejoacă (programe cu ședere scurtă organizate de creșe sau alte servicii pentru copii și familii)

9.57

7

Creșe publice

9,63

102

Nota medie acordată serviciilor pentru copilăria timpurie

Conform răspunsurilor înregistrate la acest item, creșele publice reprezintă cel mai bine cotat serviciu asigurat familiilor și copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani, urmat de programele cu ședere scurtă oferite tot de creșe și de grădinițele publice.

Serviciile complementare, precum centrele de informare /consiliere pentru părinți, locuri de întâlnire adresate părinților și serviciile de sprijin și consiliere prenatale și postnatale sunt cotate cel mai slab, ceea ce plasează aceste servicii pe lista zonelor de intervenție necesară pentru creșterea disponibilității și calității acestor servicii la nivelul comunității din Bacău.

Mai mult, mediile mici acordate acestor servicii trebuie interpretate și din perspectiva numărului foarte mic de respondenți care au acordat note acestor servicii, la acest item (doar 3 răspunsuri pentru Centru de informare consiliere pentru părinți, 6 răspunsuri pentru Locuri de întâlnire pentru familii; 9 răspunsuri pentru Sprijin și consiliere pentru părinți). Aprecierea slabă a acestor servicii și accesarea lor foarte redusă de către familii este susținută și de corelarea răspunsurilor la acest item cu răspunsurile de la itemul 10 Care dintre serviciile următoare, adresate copiiilor de la naștere la 6 ani, există în comunitatea dumneavoastră?, la care grupurile părinți -copii, locurile de întâlnire destiante copiilor mici și părinților lor și centrele de informare/consiliere pentru părinți au cotele cele mai mici, respectiv sub 10%.

a- în ce măsură sunteți interesat/ă de următoarele aspecte ce țin de creșterea, îngrijirea și educația copilului dumneavoastră de 0-6 ani?

Distribuția răspunsurilor pe cei 11 itemi a fost următoarea:

1. Să aibă parte de supraveghere

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

104

95.41

în mare măsură

5

4.59

2 Să se joace în aer Hber

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

65

59.63

în foarte mică măsură

2

1.83

în marc măsură

36

33.03

parțial interesat

6

5.50

3. Să interacționeze cu a Iți copii de vârsta lui

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

95

87.16

în marc măsură

13

11.93

parțial interesat

1

0.92

4. Să am unde să duc copilul atunci când sunt ocupat/ă

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

71

65.14

în foarte mică măsură

5

4.59

în mare măsură

19

17.43

în mică măsură

3

2.75

parțial interesat

11

10.09

5. Să beneficieze de activități diverse specifice vârstei

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

97

88.99

în mare măsură

11

10.09

parțial interesat

1

0.92

6. Să fiu implicat/ă în activități atunci când sunt solicitat

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

67

61.47

în foarte mică măsură

1

0.92

în mare măsură

35

32.11

în mică măsură

1

0.92

parțial interesat

5

4.59

7. Copilul să beneficieze de profesori/ educatori/ specialiști în programul/cursul unde-l înscriu

nr.

răspunsuri

procent

în foarte marc măsură

98

89.91

în foarte mică măsură

1

0.92

în mare măsură

9

8.26

în mică măsură

1

0.92

8. Să fiu informat/ă asupra progresului înregistrat de copilul meu în orice situație

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

95

în foarte mică măsură

1

0.92

în marc măsură

11

10.09

parțial interesat

2

1.83

9. Să mi se spună când copilul meu întâmpină o problemă

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

103

94.50

în mare măsură

6

5.50

10. Cel care lucrează cu copilul meu să găsească singur soluțiile pentru a depăși o problemă

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

57

52.29

în foarte mică măsură

4

3,67

în marc măsură

28

25,69

în mică măsură

3

2.75

parțial interesat

17

15.60

11. Copilul meu să beneficieze de servicii gratuite

nr.

răspunsuri

procent

în foarte mare măsură

67

în mare măsură

33

30.28

în mică măsură

2

1.83

parțial interesat

7

6.42

Corelarea datelor, pe cei 11 itemi, funcție de răspunsul acordat, scoate în evidență faptul că părinții se declară cel mai puternic interesați în primul rând de supravegherea copiilor în creșă, de siguranța și securitatea lor (95% dintre respondenți declară acest aspect ca fiind foarte important), precum și de faptul de a fi informați despre problemele pe care le întâmpină copiii lor (probleme care țin în egală măsură de sănătate, îngrijire, siguranță, educație).

Implicarea părinților la solicitarea specialiștilor din creșă și a personalului care le oferă copiilor diferite servicii (medicale, sociale, de educație) este percepută ca foarte importantă de un număr redus de părinți (doar 61% dintre cei intervievați), fapt ce subliniază inexistența unei practici constante, a unei culturi a implicării părinților în activitățile din creșă. Disponibilitatea scăzută a părinților de a se implica în activitățile din creșă la solicitarea personalului trebuie privite și în contextul în care doar 5 din 109 respondenți sunt mame casnice, restul având loc de muncă, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea ca aceștia să participe la activități din creșă, pe timpul programului zilnic. Iar datele corelează și cu cele de la itemul privind principala problema întâmpinată de părinți, item la care lipsa timpului petrecut cu copilul este percepută de 41 % dintre respondenți ca cea mai mare problemă pe care o au în creșterea și educarea acestora cel mai mare procent de la itemul respectiv).

De asemenea, un procent relativ mic de părinți (doar 65 %) consideră ca foarte important asigurarea activităților dejoacă în aer liber pentru copii. Interpretarea acestui rezultat trebuie să ia în considerare și faptul că în marea majoritate a lor, clădirile aferente desfășurării activităților în cele 6 creșe din municipiul Bacău nu au spații exterioare amenajate astfel încât personalul din creșe să poată organiza activități în aer liber cu copiii, în condiții de siguranță maximă, securitate și igienă.

Centralizarea răspunsurilor părinților care se declară interesați « în foarte mare măsură» de aspectele vizate, este următoarea:

aspecte ce țin de creșterea, îngrijirea și educația copilului

procent

răpunsuri "foarte interesat"

nr. răspunsuri

"foarte interesat"

Să aibă parte de supraveghere

95%

104

Să mi se spună când copilul meu întâmpină o problemă

95%

103

Copilul să beneficieze de profesori/ educatori/ specialiști în programul/cursul unde-1 înscriu

90%

98

Să beneficieze de activități diverse specifice vârstei

89%

97

Să interacționeze cu alți copii de vârsta lui

87%

95

Să fiu informat/ă asupra progresului înregistrat de copilul meu în orice situație

87%

95

Să am unde să duc copilul atunci când sunt ocupat/ă

65%

71

Să fiu implicat/ă în activități atunci când sunt solicitat

61%

67

Copilul meu să beneficieze de servicii gratuite

61%

67

Să se joace în aer liber

60%

65

Cel care lucrează cu copilul meu să găsească singur soluțiile pentru a depăși o problemă

52%

57

Cm, te*

x Pentru familiile din comunitatea dumneavoastră care au copii de 0-6 ani, considerați că următoarele servicii/programe sunt/arfi necesare?

Servicii considerate necesare

procent răspunsuri DA

DA

Creșe publice

99.08

108

Locuri dejoacă publice

92.66

101

Grădinițe publice

90,83

99

Centru medical pentru copii

87.16

95

Programe comunitare pentru a sprijini familiile dezavantajate socio-economic sau familiile deosebit de vulnerabile la riscuri (agresiune, violență, cerșetorie, abandon școlar etc.)

83.49

91

Centru/cabinet logopedic privat/public

82.57

90

Programe concepute pentru familii și copii în anumite carticre/zone defavorizate (de exemplu pentru familii dezavantajate din punct de vedere socioeconomic)

82.57

90

Cursuri de limbi străine/oratorie pentru copii

80.73

88

Programe care să-i ajute pe părinți să facă față problemelor de creștere și educare a copiilor, de integrare, de trecere de la o etapă la alta: familie-creșă/ creșă-grădiniță/ grădiniță-școală

80.73

88

Servicii pentru familii și copii cu nevoi educaționale speciale ( kinetoterapie, logopedie, psihoterapie etc)

80.73

88

Centre de zi de rccreere și joacă

78.90

86

Sprijin integrat pentru familii în funcție de probleme specifice (sprijin social, medical, educațional)

78.90

86

Centru de informare/consilicre pentru părinți

77.06

84

Grupuri de discuție pentru părinți aflați în situații speciale (de exemplu părinți despărțiți sau singuri, părinți care au pierdut un copil, părinți care se luptă cu dependențele etc

76.15

83

Terapii părinte-copil

76.15

83

Evaluări și măsuri luate de serviciile pentru protecția copilului

76,15

83

Servicii pentru copii supradotați

75.23

82

ONG-uri pentru copii și familii aflate în dificultate

74.31

81

Sprijin și consiliere pentru părinți (prenatale și postnatale)

74.31

81

Grupuri dejoacă (programe cu ședere scurtă organizate de creșe sau de alte instituții)

72.48

79

Programe care promovează multilingvismul în rândul copiilor și îi ajută să învețe limba vorbită de familiile lor (pentru minorități etnice).

72.48

79

Centre de recuperare/îngrijire terapeutică

71.56

78

Ore de pregătire a nașterii

71.56

78

Locuri de întâlnire pentru familii destinate copiilor mici și părinților lor

68.81

75

Grupuri părinți-copii

67.89

74

Locuri dejoacă private

57.80

63

Creșe private

53,21

58

Grădinițe private

48.62

53

Centralizarea răspunsurilor la acest item scoate în evidență faptul că părinții apreciază că pentru familiile din Bacău, cu copii de la naștere la 6 ani, serviciile cele mai necesare sunt creșele, grădinițele și locurile de joacă publice (între 99 % și 91 % dintre respondenți), urmate de programe comunitare adresate familiilor dezavantajate socio-economic, familiilor vulnerabile, familiilor cu copii cu nevoi speciale (între 83 % și 80 % ). Analiza statistică a răspunsurilor la această întrebare scoate în evidență, de asemenea, polarizarea lor funcție de sursa de finanțare, serviciile publice fiind considerate de cei mai mulți dintre părinți ca necesare la nivelul comunității ( cele mai mari scoruri: creșele, grădinițele și locurile dejoacă publice) și mai puțin necesare cele private ( ultimele scoruri, cele mai mici: creșe private, grădinițe private, locuri dejoacă private).

Numărul foarte mare de răspunsuri afirmative acordate de respondenți ca expresie a faptului că le consideră necesare (scoruri între 91 % și 68,81% înregistrate de aproape toate serviciile enumerate) reprezintă o expresie a nevoii resimțite la nivelul comunității Bacău pentru servicii complementare, de care în prezent beneficiază într-o prea mică măsură, sau de care beneficiază un număr prea mic de familii.

r Cine cedeți că ar trebui să se ocupe de oferirea acestor servicii/facilități/progranie pentru copii și familii?

oțejte ov ti*-

Din cei 109 părinți chestionați, un număr de 65 au răspuns la acesastă întrebare, considerând că principalele categorii de instituții, autorități, entități, persoane cu atribuții în oferirea serviciilor proprii copilăriei timpurii sunt:

Categorii de persoane/instituții/ autorități responsabile

nr răspunsuri

educatorii

1

ONG

3

cadre special pregătite, asistentul social, consilierul

7

Ministerul Educației, 1SJ, școlile, grădinițele, cresele

9

Printaria, autoritățile locale

16

Guvern, instituțiile de stat în domeniu

28

Ca tieg or î ide p e rs o a n e/i n st i t u titre s p o n s a b i le


Guvern, instituțiile dc stat în domeniu Primăria, autoritățile locale

Ministerul Educației, 1SJ, școlile, cadre special pregătite, asistentul social, ONG profesorii, educatorii

n nr răspunsuri                     0      5      10     15     20     25     30

r- Care este principala probleniâ/dificultate cu care vă confruntați în creșterea copilului dvs. ?

Problem/dificultate întâmpinată

procent

nr. răspunsuri

timpul petrecut împreună cu copilul, din ce in ce mai limitat

40.54

15

comunicarea și relaționarea dificilă cu copilului

29.73

11

situația materiala

10.81

4

programul grădinițclor/creșelor prea scurt

8.11

3

situațiile în care este bolnav

5.41

2

locurile de joacă insuficiente

5.41

2

Răspunsurile înregistrate plasează pe primul loc timpul insuficient petrecut cu copilul, urmat de comunicarea deficitară cu acesta, fapt care reclamă dezvoltarea ofertei de servicii complementare de informare și consiliere a părinților privind etapele de dezvoltare a copilului, comunicarea cu acesta și stimularea dezvoltării fizice, psihice și emoționale, servicii de educație parentală.

r Cărei persoane îi cereți cel mai des ajutorul/sprijinul în creșterea și educația copilului dumneavoastră? (sau ați fi dispus să îi cereți ajutorul/sprijinul, dacă ați avea nevoie)

Din cei 109 respondenți, 81 au răspuns la acest item, iar răspunsurile formulate plasează pe primul loc bunicii și familia restrânsă ca fiind persoanele la care apelează cel mai des părinții copiilor cu vârste de până la 3 ani, pentru sprijin în creșterea și îngirjirea copilului. Scorurile obținute în acest sens, din cele 81 răspunsuri înregistrate la acesastă întrebare, sunt următoarele:

Categorii de persoane, la care apelează

procent

nr răspunsuri

bunici

59.26 %

48

frați, soț, nași

20.99 %

17

nimănui

6.17%

5

bonă

3.70 %

3

educatori

3.70 %

3

psiholog

2.47 %

2

Persoana căreia i se solicită


cel mai des ajutorul


'r La ce activități gratuite pentru părinți și copii ați dori să participați, care în prezent nu sunt oferite în comunitatea dumneavoastră?

Răspunsurile înregistrate la această întrebare (40 de răspunsuri) scot în evidență o paletă foarte largă de activități complementare, la care părinții ar dori să participe, alături de copiii lor; de la activități artistice, ateliere de creație și dezvoltare personală, la activități sportive, în natură, activități de socializare și grupuri de joacă, dar în egală mpsur activități destinate dezvoltării competențelor parentale.

Categorie de activități

procent

număr răspunsuri

terapie prin joc

2.5 %

1

activitati in natura, concursuri educative

5%

2

activități de socializare, grupuri de joacă

10%

4

seminarii de parenting, activități de rccrccre pentru copii si părinți

10%

4

cursuri limba străină

12.5%

5

activități sportive

12.5%

5

orice tip

20%

8teatre, spectacole, filme pentru copii, cursuri de dans, pictură, ateliere de creație si dezvoltare personala

27 5%
oportunități pentru o educație timpurie de calitate adresată copiilor de 0-6 ani?

Instituții/persoane care ar putea contribui la crearea deoportunități

procent

nr. răspunsuri

Guvernul României și administrațiile locale

31.67

19

cresa, grădiniță, unitățile de invatamant

30.00

18

Ministerul Educației, ISJ .școlile

15.00

9

educatorii, învățătorii

13.33

8

alte instituții ale statului

6.67

4

părinții

1.67

1

ONG

1.67

1

Implicarea autorităților publice locale, în colaboare cu creșele și grădinițele este considerată de părinți prima soluție pentru crearea de oportunități și dezvoltarea serviciilor pentru copilăria timpurie, adresate în egală măsură copiilor de la naștere la 6 ani și familiilor acestora ( peste 60 % dintre răspunsuri), fără a omite și implicarea organizațiilor nonguvernamentale și a altor instituții ale statului, dar într-o mai mică mpsură (1.67 % și respectiv 6,67 %).

Anexa 4a

tfafa an, tine


Ghid Focus Group

Prezentul Focus grup urmărește colectarea unor date și informații relevante privind educația și îngrijirea timpurie a copiilor. Datele și informațiile culese vor f utilizate de reprezentanții comunității la nivelul Primăriei Bacău pentru adaptarea, îmbunătățirea și sau dezvoltarea unor servicii de educație, creștere și îngrijire oferite familiilor și copiilor lor de 0-6 ani, pentru creșterea accesului !a serviciile de educație și îngrijire timpurie în funcție de nevoile reale ale comunității.

Opiniile dumneavoastră, caparticipanți lafocus grup sunt foarte valoroase și vă asigurăm că vor rămâne confidențiale și anonime. Este important pentru noi ca răspunsurile să fie directe și oneste. Pentru facilitarea colectării și interpretării datelor, vă rugăm să acceptați înregistrarea audio a discuțiilor.

( La activitate ar trebui să participe nu mai mult de 10-15 persoane. Facilitatorul va face, pentru început, un tur al participanților, solicitând acestora să își spună prenumele, câți copii au, vârsta lor și dacă sunt înscriși la creșă respectiv grădiniță. Apoi se adresează întrebările la care va răspunde fiecare participant în parte, pe cât posibil, fără o ordne obigatorie, dar încercându-se culegrea opiniilor ftuturor participanților. întrebările adresate fac parte dintr-o listă predefinită, iar participanții vor fi încurajați să-și exprime liber opiniile, iară a întrerupe pe altcineva și fără a face observații față de cele exprimate de orice alt participant la întâlnire.J

Serviciile existente de educație timpurie

 • 1. Ce servicii de educație timpurie oferă comunitatea din care faceți parte?

 • 2. Care sunt acele servicii pentru copiii din comunitate pe care le apreciați pentru calitatea lor deosebită?

 • 3. Dacă ați fi o persoană de decizie în comunitate, ce serviciu/facilitate de creștere, îngrijire, educație ați crea pentru copiii dvs., considerând că acest serviciu/facilitate nu există (de ce credeți că ar trebui creat?)

Identificare nevoi specifice/noi servicii

 • 4. Dacă ar fi persoane care să vă ajute în creșterea/educația copilului tău, cui ați fi dispus să-i cereți ajutorul/sprijinul?

 • 5. Dacă la nivel de comunitate s-ar crea diferite activități pentru părinți, părinți și copii, la ce activități ați dori să participați?

 • 6. Descrieți pe scurt cea mai stringentă problemă cu care vă confruntați în creșterea copilului dumneavoastră. Cum credeți că ar putea fi rezolvată? Cu implicarea cui?

Identificare resurse umane/materiale/financiare

 • 7. Dacă ați fi un om de afaceri care ar dori să investească în educația copiilor, ce resurse materiale ați oferi comunității din municipiul Bacău și de ce?

Anexa 4b

RAPORT FOCOS GRUP.

(părinți cu copii având vârste de la naștere la 6 ani, din municipiul Bacău)

 • L Tematica și obiectivele activității

Analiza calitativă realizată în cadrul proiectului România crește cu tine educația timpurie, o educație pentru viitor! și-a propus colectarea unor date și informații relevante privind opinia părinților față de existența și calitatea serviciile de educație, creștere și îngrijire oferite familiilor și copiilor lor de 0-6 ani din comunitățile în care se implementează proiectul, surprinderea nevoilor și așteptărilor părinților față de aceste servicii. Metodele de cercetare folosite în analiza calitativă au inclus: ancheta pe bază de chestionar (adresat părinților), ancheta prin interviu cu întrebări închise și deschise (adresat reprezentanților unor instituții care furnizează la nivel local servicii pentru copilăria timpurie) și ancheta de tip focus group (organizată cu părinți ai copiilor cu vârste cuprinse de la naștere la 6 ani).

Pentru realizarea cercetării calitative bazată pe focus-grup, echipa care implementează proiectul 1a nivelul municipiului Bacău a conceput un ghid de focus group care a orientat discuțiile cu părinții către:

 • - identificarea serviciilor de educație timpurie existente în comunitate;

 • - identificarea nevoilor și serviciilor resimțite de aceștia ca necesare;

 • - propunerea unor posibile surse materiale și financiare pentru asigurarea de noi servicii la nivelul comunității.

>

 • II . Metodologie utilizată:

r participanti:

Echipa care a condus focus grupurile a fost constituită din profesorii consilieri școlari din următoarele școli, implicate în proiect:

Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău - profesor consilier școlar Cecilia Mihăilă Școală Gimnazială Mihai Drăgan Bacău - profesor consilier școlar Anca Temelie Școala Gimnazială Constantin Platon Bacău - profesor consilier școlar Luca Daniela Școala Gimnazială Octavian Voicu Bacău - profesor consilier școlar Laura Bușilă Școala Gimnazială George Bacovia Bacău - profesor consilier școlar Elena Merlușcă

Anterior desfășurării focus-grupurilor cu părinții, facilitatorul din proiect, a organizat o întâlnire cu profesorii consilieri școlari din toate cele 9 școli care au grădinițe incluse în proiect, în care a prezentat proiectul și a explicat scopul și maniera de desfășurare a focus-grupurilor. Au fost de acord să organizeze aceste focus -grupuri și să transmită rezultatele, profesori consilieri din 5 școli, care au susținut sesiunile de focus group cu un număr total de 57 de părinți cu copii având vârste de la naștere la 6 ani, astfel:

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău: 4 oct 2019, 12 părinți participanți;

Școală Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău: 24 și 25 oct 2029, 19 părinți participanți (9 și respectiv 10 părinți);

Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău: 8 oct. 2019, 10 părinți participanți;


Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău: 8 oct. 2019, 6 părinți participanți;

 • - Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău : 18 septembrie, 10 părinți participanți.

Subiecții care au participat la focus-grup au fost selectați de către consilierii școlari, pe baza disponibilității de a participa la acest demers și cu condiția de a avea copii cu vârste cuprinse de la naștere la 6 ani și sunt rezidenți în municipiul Bacău, beneficiind de servicii pentru copilăria timpurie furnizate la nivelul aceste comunități.

> protocol de desfășurare:

La activități au participat nu mai mult de 10-15 persoane. Facilitatorii au făcut, pentru început, un tur al participanților, solicitând acestora să își spună prenumele, câți copii au, vârsta lor și dacă sunt înscriși la creșă respectiv grădiniță.. Apoi s-au adresat întrebările la care s-a solicitat să răspundă fiecare participant în parte, pe cât posibil, fără o ordine obligatorie, dar încercându-se culegerea opiniilor tuturor participanților.

întrebările adresate au făcut parte dintr-o listă predefinită, iar pârtieipanții au fost încurajați să-și exprime liber opiniile, fără a întrerupe pe altcineva și fără a face observații față de cele exprimate de orice alt participant la întâlnire.

Datele furnizate pe parcursul derulării focus-grupurilor au fost înregistrate prin preluarea notelor de către consilierii școlari care au coordonat grupele de discuții sau prin înregistrări audio, acolo unde s-a acordat acceptul de către participanți.

Discuțiile au fost inițiate prin citirea următorului protocol:

„Prezentul Focusgrup urmărește colectarea unor date și informații relevante privind educația și îngrijirea timpurie a copiilor. Datele și informațiile culese vor fi utilizate de reprezentanții comunității la nivelul Primăriei Bacău pentru adaptarea, îmbunătățirea și sau dezvoltarea unor servicii de educație, creștere și îngrijire oferite familiilor și copiilor lor de naștere la 6 ani, pentru creșterea accesului la serviciile de educație și îngrijire timpurie în funcție de nevoile reale ale comunității.

Opiniile dumneavoastră, ca participanți !a focus grup sunt foarte valoroase și vă asigurăm că vor rămâne confidențiale și anonime. Este important pentru noi ca răspunsurile să fie directe și oneste. Pentru facilitarea colectării și interpretării datelor, vă rugăm să acceptați înregistrarea audio a discuțiilor

întrebările cuprinse în ghidul de focus-grup, după care s-au derulat discuțiile, au vizat următoarele aspecte:

Serviciile existente de educație timpurie

 • 1. Ce servicii de educație timpurie oferă comunitatea din care faceți parte?

 • 2. Care sunt acele servicii pentru copiii din comunitate pe care le apreciați pentru calitatea lor deosebită?

 • 3. Dacă ați fi o persoană de decizie în comunitate, ce serviciu/facilitate de creștere, îngrijire, educație ați crea pentru copiii dvs., considerând că acest serviciu/facilitate nu există (de ce credeți că ar trebui creat?)

Identificare nevoi specifice/noi servicii

 • 4. Dacă ar fi persoane care să vă ajute în creșterea/educația copilului tău, cui ați fi dispus să-i cereți ajutorul/sprijinul?

 • 5. Dacă la nivel de comunitate s-ar crea diferite activități pentru părinți, părinți și copii, la ce activități ați dori să participați?

 • 6. Descrieți pe scurt cea mai stringentă problemă cu care vă confruntați în creșterea copilului dumneavoastră. Cum credeți că ar putea fi rezolvată? Cu implicarea cui?

Identificare resurse umane/materiale/financiare

 • 7. Dacă ați fi un om de afaceri care ar dori să investească în educația copiilor, ce resurse materiale ați oferi comunității din municipiul Bacău și de ce?

 • 111- Prezentarea răspunsurilor la întrebările din ghidul de focus grup

 • 1. Ce servicii de educație timpurie oferă comunitatea din care faceți parte?

Marea majoritate a părinților au nominalizat în primul rând serviciile de educație oferite de grădinițele și creșele de stat și private, dar au fost menționate și locurile dejoacă publice, ca spații de învățare pentru copii.

Mențiunile despre grădinițe și creșe au făcut referire la numărul insuficient de locuri sau la costurile inaccesibile pentru unele familii („<?// un număr mare de copii și cu prea puțini educatori „creșă cu un număr prea mic de locuri”; „creșe private, dar cu prețuri prea mari”').

In legătură cu locurile dejoacă publice părinții au menționat că nu sunt dotate și amenajate corespunzător și nu asigură condiții suficiente de igienă și securitate („locuri de joacă publice in parc, dar necorespunzător amenajate pentru copii mai mici ”; „locuri de joacă cu multe defecte, cu multe probleme, murdare, care nu prezintă siguranță, fără gardian; cu spațiu verde care e folosit mai mult de animale'j.

De asemenea, au fost menționate și servicii de educație oferite de firme private, de cluburi pentru copii, dar care ridică problema costurilor („activități private pentru copii, inaccesibile din punct de vedere al prețurilor”).

 • 2. Care sunt acele servicii pentru copiii din comunitate pe care le apreciați pentru calitatea lor deosebită?

Principalele categorii de servicii (nu doar cele de educație) pe care părinții le apreciază pentru calitatea lor și de care copiii lor sau ei beneficiază în municipiul Bacău sunt următoarele: activitățile oferite copiilor în grădiniță ( cele mai multe dintre răspunsuri);

activități oferite de diverse cluburi pentru copii (Clubul de dans ADAMAS; Club Babywearing (ACEBA) care oferă cursuri pentru mămici, activități senzoriale pentru copii; cercurile de dans și muzica din cadrul Palatului Copiilor );

serviciile de logopedie și serviciile de consiliere din grădiniță;

 • - serviciile de terapie și recuperare (kinetoterapie, masaj etc.) cu plată; serviciile oferite copiilor cu nevoi speciale de către Asociația Betania și Centrul Daniel.

 • 3. Dacă ati fi o persoană de decizie în comunitate, ce serviciu/facilitate de creștere, îngrijire, educație ați crea pentru copiii dvs., considerând că acest serviciu/facilitate nu există (de ce credeți că ar trebui creat?)

Principalele servicii/facilități de creștere propuse de părinți au fost:

locuri de joacă, parcuri ( parcuri de calitate, mari, cu gazon”; „locuri de joacă unde copilul să se simtă liber” ; „spațiu verde pentru copii, să petreacă timp în aer


liber'''’-, “ locuri publice dejoacă pentru cei mici, în care să fie permis accesul în funcție de vârstă”; “ grupuri de joacă părinți copii în aer liber”};

modernizarea și securizarea grădinițelor (“securizarea grădinițelor, gardian paznic”; “modernizarea grădinițelor, materiale de calitate, interactive’"); grupuri de suport și servicii de consiliere pentru mămici (“consiliere mamă-copd: cursuri legate de alăptare, creștere “; “ întâlniri mame-copii”; “ grupuri de suport cu anumite tematici”; “ consiliere psihologică”; “ servicii pentru mămicile care nu au unde să își lase copiii “; “ informare, sprijin și consiliere gratuită pentru părinți ”; “ grupuri de suport pentru părinții singuri, pentru părinții separate sau cu copii cu nevoi special, sau familii vulnerabile”; “ grupuri de suport pentru părinții divorțați sau singuri pentru că au nevoie de mai multă atenție în creșterea copiilor “);

servicii medicale gratuite pentru mămici;

servicii terapeutice/ “ servicii terapeutice pentru copii cu nevoi speciale” ; “ cabinete gratuite de logopedic “);

servicii pentru copiii înalt abilitați (“du buri pentru preșcolarii cu un anumit talent”);

cluburi cu activități de învățare și recreative pentru copii (“cluburi de dezvoltare personală pentru copii ”; “ un loc de joacă unde să rămână când avem de rezolvat ceva “; “ centre publice de zi, gratuite, de recreere și joacă “; “ un centru care să preia copiii după grădiniță, până !a terminarea programului de lucru al părinților”);

bibliotecă pentru copii mici /ludotecă.

 • 4. Dacă ar fi persoane care să văi ajute în creșterea/educația copilului tău, cui ați fi dispus să-i cereți ajutorul/sprijinul?

Răspunsurile colectate de la părinți au acoperit următoarele categorii de persoane (în ordinea frecvenței răspunsurilor): bunicilor, altor rude ( cel mai adesea frați/surori ai mamei sau tatălui copiilor), prieteni apropiați, vecinilor în care au încredere, personalului din grădiniță, personalului medical, persoanelor profesioniste cu experiență și calificate .

 • 5. Dacă la nivel de comunitate s-ar crea diferite activități pentru părinți, părinți și copii, la ce activități ați dori să participați?

Răspunsurile propuse de părinți au acoperit următoarele categorii de activități:

activități de tip educație parentală, în care să fie ajutați/învățați cum să relaționeze mai bine cu copilul și să îl sprijine în dezvoltare ( “cum să lucrez cu copilul ca să mă asculte, cum să îl disciplinez”; “consiliere mama tată - copil”; “ consiliere de cuplu ” ; “programe ce sprijină părinții în problem de creștere și educație “);

activități recreative, de joc părinți -copii (“activități în aer liber’’; “de realizat lucruri împreună”; “socializare între familii”; “activități sportive, filme, teatru “; “ activități tematice părinți copii, prin dans, pictură, teatru “) terapii părinte - copil.

 • 6. Descrieți pe scurt cea mai stringentă problemăi cu care vă confruntați în creșterea copilului dumneavoastră. Cum credeți că ar putea fi rezolvată? Cu implicarea cui?


Problemele stringente cele mai frecvente enumerate de părinți au făcut referire la:

 • - întârzieri în dezvoltarea copilului, sau comportamente dificile ale acestuia pe care părinții au dificultăți în a le gestiona (“copil prea timid, care are nevoie de psiholog”; “ dificultăți de vorbire, are nevoie de logoped"; “refuzulcopilului de a sta !a grădiniță, de a dormi singur,de a asculta mesajul și a îndeplini sarcinile nevoia de sprijin din partea cadrelor didactice din grădiniță și a consilierului școlar”; “copilul nu vrea să se îmbrace, nu vrea să lucrez cu el”; “copilul nu mă ascultă deloc"; “ comunicarea dificilăpărinte-copi! “; “ nerespectarea regulilor, copil prea încăpățânat, neascultător “);

timp insuficient petrecut de părinți împreună cu copii (“lipsa timpului liber, program prea încărcat la serviciu “);

nevoie de sprijin și stimulare suplimentară în dezvoltarea copilului (“citește mult, îi place să citească , dar nu avem cluburi de lectură, ludotecă, bibliotecă pentru copiii mici de grădiniță”; “petrece mult timp pe telefon, are nevoie de alte alternative dar nu avem parcuri de calitate”; “copil supradotat, are nevoie de psiholog ■');

insuficiența resurselor pe servicii de sănătate (“nu sunt centre medicale truse de urgențe pentru problem specifice

 • 7. Dacă ați fi un om de afaceri care ar dori să investească în educația copiilor, ce resurse materiale ați oferi comunității din municipiul Bacău și de ce?

Răspunsurile părinților au vizat următoarele categorii:

a), resurse financiare pentru grădinițe și creșe C jocuri interactive pentru dezvoltarea socio-emoțională a copiilor “; “cărți, jocuri interactive și jucării, rechizite “ spații de joacă sigure în grădinițe”; “educație gratuită, mâncare și rechizite, consumabile gratuite"; “videoproiectoare, multifuncționale, pătuțuri noi, cărți colorate, jucării educative ”; “suplimentarea cadrelor didactice, de sprijin și a personalului de îngrijire din creșe și grădinițe”; “programul școală după școală să nu mai fie plătiți de părinți ci din fonduri locale”; „masa copiilor din grădinițe și creșe să fie subvenționată, precum și materia! suficiente, pe care să nu e mai aducă părinții de acasă precum șervețele, hârtie igienică, săpun, dezinfectante, detergenți"; “suplimentarea locurilor la creșe "; „anumite fundații să ajungă în grădinițe, pentru ca așa cum vin piese de teatru , să vină și alte activități ”);

 • b) . resurse financiare și materiale pentru amenajarea spațiilor de joacă, sau alte spații destinate activităților cu copiii (“parcuri de calitate, mari, cu gazon “; “locuri de joacă unde copilul să se simtă liber”; “aparate noi în parcuri “; “locuri dejoacă în aer liber la fiecare grădiniță ”; “aș pune la dispoziție bani pentru amenajarea unui loc de joacă destinat copiilor angajați lor de la firma mea”; “aș organiza diferite evenimente , pentru a dona veniturile strânse astfel, în amenajarea unor locuri destinate copiilor mici ”; “aș dota diferite spatii oferite de comunitatea locală primării, beneficiind de anumite facilități fiscale “; “parteneriate cu Clubul Sportiv Municipal pentru ore de mișcare și sport”; “parteneriate cu școlile și grădinițele din oraș privind activitățile de profil specific: artă, sport, social, muzică, dans”; “ piste de biciclete, role, trotinete adaptate copiilor mici’j;

 • c) . resurse financiare pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru copilăria timpurie (“profesioniști “; “asigurări medicale care permit tratarea copiilor și în străinătate când intervențiile nu pot fi făcute în țară”); “screening medical și psihologic în creșe și

grădinițe "ia spital, un spațiu pentru copii și părinți, spațiu de joacă, socializare pentru a depăși, amortiza starea emoțională negative specific mediului “ centre pentru copiii aflati în convalescență pentru a fi îngrijiți și supravegheat, i, întrucât părinții nu pot beneficia de concedii, sau zile libere “servicii de consiliere în cadrul secției de pediatrie din Spitalul Județean

 • d) resurse pentru sprijinirea părinților (“cursuri de parenting"; “cursuri de dezvoltare personală pentru părinți și copii “);

 • d) resurse financiare de sprijini pentru familii vulnerabile ajutor financiar pentru familii cu un singur părinte, cu copii cu nevoi special sau dezavantajați socio-economic “; (“rechizite și îmbrăcăminte ‘j.

 • IV. Concluzii și recomandări

 • a. puncte forte, provocări

Principalele aspecte semnalate de părinții participanți la întâlnirile de focus grup ca puncte forte la nivelul comunității au vizat: calitatea serviciilor de educație furnizate în grădinițe, existența în comunitate a unor cluburi la care copiii au acces la activități de dans, muzică, sportive, activități de stimulare senzorială etc., precum și existența în municipiul Bacău a oportunității de a apela la servicii specializate de terapie pentru copiii cu nevoi speciale (serviciile oferite de Asociația Betania, Asociația Centrul Daniel, alte organizații nonguvernamentale care vin în sprijinul copiilor cu CES și al familiilor acestora).

De asemenea, principalele provocări semnalate de părinți, cu care aceștia se confruntă în creșterea, îngrijirea și educarea copiilor de la naștere la 6 ani, acoperă ca domenii: condițiile oferite în grădinițe și creșe: numărul insuficient de locuri la creșă, numărul prea mare de copii din grupele de grădiniță raportat la numărul personalului didactic și de îngrijire; costurile prea mari pentru a beneficia de servicii în creșele private; dotarea insuficientă cu materiale didactice în grădinițe (pătuțuri noi, jocuri și jucării educative interactive, cărți pentru copiii mici); materiale de curățenie și igienă pe care să nu le mai asigure părinții; spații de joacă în aer liber, în curtea grădinițelor, amenajate și dotate cu aparate care să stimuleze dezvoltarea dar și care să asigure condiții de securitate);

provocarea resimțită de părinți în ce privește abordarea comportamentelor copiilor, educării acestora (nevoia de servicii de tip educație parentală, de informare și consiliere pentru optimizarea comunicării și relaționării cu copilul mic, a disciplinării acestuia, a abordării comportamentelor dificile);

lipsa/insuficiența spațiilor publice dejoacă ( amenajate corect, cu spații verzi, cu piste de biciclete/ trotinete/ role adaptate pentru copiii mici, care să respecte reguli de securitate).

 • b. comentarii și propuneri

Principalele propuneri de servicii pe care părinții le consideră necesare și care nu există la nivelul comunității din municipiul Bacău, sau despre care consideră că trebuie să fie îmbunătățite/dezvoltate la nivelul comunității pentru susținerea dezvoltării în copilăria timpurie, sunt:

amenajarea și dotarea corespunzătoare a parcurilor dejoacă pentru copii, a spațiilor publice existente și crearea de noi facilități în parcuri ( piste de biciclete, role,

V'&VMLnia (Atfa, O tt* trotinete, adaptate pentru copiii mici) și reamenajarea și dotarea spațiilor dejoacă din curtea grădinițelor;

crearea unor centre publice de zi gratuite pentru copii, de recreere și joacă, cu activități de dezvoltare personală, activități recreative pentru copii și activități comune părinți - copii;

creșterea numărului de locuri la creșă și scăderea numărului de copii din grupele de copii de la grădinițe; sprijinirea dotării grădinițelor cu materiale didactice, cu jocuri și resurse care să stimuleze dezvoltarea copiilor, crearea unor grupuri de suport, asigurarea de mai multe servicii de informare și consiliere pentru părinți, cursuri de educație parentală, activități de socializare între familii și de schimb de informații privind creșterea și îngrijirea copiilor mici, pentru a ști cum să relaționeze mai bine cu copiii, cum să comunice eficient, cum să își stimuleze și sprijine copiii pentru creștere și dezvoltare optimă în perioada naștere - 6 ani;

servicii de sănătate suplimentare, pentru susținerea copiilor în situații medicale deosebite și a familiilor acestora (screening medical și psihologic în creșe și grădinițe; amenajarea în cadrul Spitalului Județean a unui spațiu pentru copii și părinți ca spațiu de joacă și de socializare pentru a diminua starea emoțională negativă specifică mediului; înființarea unor centre pentru copiii aflați în convalescență pentru a fi îngrijiți și supravegheați, întrucât părinții nu pot beneficia de concedii, sau zile libere; servicii de consiliere în cadrul secției de pediatrie din Spitalul Județean, pentru părinții cu copii de la naștere la 6 ani).

Anexa 5

Ghid de interviu semi-structurat — nivel local

INTRODUCEREA CONVORBIRII

Bună ziua! Numele meu este.............și sunt membru al echipei de implementare a proiectului

România crește cu tine.

Unul dintre obiectivele acestui proiect este de a identifica stadiul de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie (adresate copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani) la nivelul Orașului Bacău. De aceea, vă rog să acceptați să discutăm despre acest subiect, expertiza, experiențele și opiniile Dvs. cu privire ia cele menționate fiindfoarte importante pentru noi.

Instituție/organizație:...................

Nume și prenume persoana intervievată:................

Funcția deținută în cadrul instituției/organizației:...................

Conform dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate: transmiterea de informații în cadrul proiectului România crește cu tine - Educația timpurie o investiție în viitor.

Prin participarea la interviu vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de către UNICEF/CEDP în scopul mai sus menționat.

TIPURILE DE SERVICII PE CARE LE OFERĂ INSTITUȚIA, ÎN LOCALITATE

Intervenție de deschidere a secțiunii


întrebare principală


întrebări secundare de aprofundare


Vom discuta în cele ce urmează despre modul în care este organizată și funcționează instituția pe care o reprezentați.

Cum ați descrie serviciile pe care le oferă instituția, în comunitatea dvs.?
 • ■ Care este programul de funcționare?

 • ■ Ce servicii sunt oferite?

 • ■ Cine desfășoară activitățile cu copiii?

" Pentru ce categorii de vârstă sunt gândite serviciile oferite?

“ Ce copii vă trec pragul? (ce vârste, din ce familii, unde locuiesc)

c-lefaca-tcm

 • ■ Care suni principale argumente pentru care familiile și copiii petrec timp în instituția dumneavoastră?

 • ■ Ce aspecte pozitive puteți menționa cu privire la serviciile oferite de instituție?.

  întrebare principală


  întrebări secundare de aprofundare


  ÎNCHEIEREA convorbirii:


Ce anume ar trebui să se schimbe în organizarea acestui serviciu pentru a corespunde nevoilor familiilor și copiilor din zonă?
 • ■ Serviciile oferite sunt organizate pe baza unei analize de nevoi

la nivelul comunității? Aplicați chestionare de satisfacție beneficiarilor? Dacă da, în ce momente și ce ați aflat pe baza acestora.

 • ■ Sunt anumite activități pe care le puteți desfășura pentru copiii antepreșcolari și preșcolari și cu familiile acestora?

 • ■ Implicați voluntari sau alte asociații în activitatea instituției?

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru informațiile utile pe care mi le-ați împărtășit! Vă asigur din nou că nimeni în afara celor implicați în implementarea proiectului România crește cu tine — Educația timpurie o investiție în viitor nu va avea acces !a înregistrarea discuției noastre de astăzi, iar ceea ce mi-a(i comunicat nu va fi folosit decât exclusiv pentru dezvoltarea cunoașterii cu privire la dezvoltarea serviciilor de educație timpurie.

Anexa 6

CADRUL LEGAL PENTRU SERVICIILE PRIVIND COPILĂRIA TIMPURIE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

 • 1. Documente legislative de organizare și funcționare a unității de învățământ (învățământ preșcolar):

'A Legea Educației Naționale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare;

A Curriculunipentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr.4694/02.08.2019

A OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

A O.M.E.N.C.S. nr. 5547 din 06.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;

A O.M.E.N.C.Ș. nr. 5076 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

A O.M.E.N. nr. 3.027 din 08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei -Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr.5079/2016 privind aprobarea ROFUIP,

A O.M.E.N. nr. 4619 din 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

A O.U.G. nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calității educație, O.U.G. nr. 75 din 07.09.2011 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 75 din 12.07.2005;

A Legea Achizițiilor Publice nr. 98 din 10.05.2016

A H.G. nr. 32 din 18.01.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T V A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

A H.G. nr. 30 din 05.02.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T. V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

A Legea nr. 227 din 8.09,2015 privind Codul fiscal;

A O U G nr 96 din 14 10 2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;

A Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale;

A O.M.A.I. nr. 129 din 25.08.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

A H.G. nr. 517 din 10.08,2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

A Standarde de calitate pentru învățământul preșcolar (OM nr.4688/2012);

 • ■S Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP

J Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;

S Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, privind asigurarea calității educației.

Regulamentul privind regimul actelor de studii și ai documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEdC nr. 5565/10.2011;

S O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei pentru reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar;

O.M.Ed.C. nr. 5020/2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu;

S Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2.07.2005, privind asigurarea calității educației.

S Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEdC nr. 5565/10.2011;

S O.M.Ed.C. nr. 4655/2005, modificat prin H.G. nr. 21 și 22/2007, pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităților de învățământ preuniversitar în vederea acreditării;

J Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020;

J Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar;

v'' Strategia Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii;

J O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei pentru reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar;

S Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030;

S Legea 201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (privind finanțarea de bază pentru nivelul antepreșcolar/preșcolar)

J Alte ordine, notificări și precizări ale MEN. în vigoare;

 • 2. Documente legislative de proiectare, planificare, implementare și evaluare a actului didactic:

J Ministerul Educației. Strategia națională privind educația timpurie (2005);

J Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 Curriculum pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr.4694/02.08.2019

S OMECTS nr. 3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani;

S OMECTS nr. 3851/17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;

S H.G. nr 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

O.M.E.C.S. nr. 3678/8.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare și valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare;

 • ■S Adresa MEN nr. 40.377/2000 privind documentele de evidență a activității educatoarelor din învățământul preuniversitar care lucrează la grupele cu predare în limba minorităților naționale;

S Adresa MECTS nr.46.267/2010 privind activitățile specifice funcției de diriginte în învățământul preșcolar;

 • 3. Documente normative pentru organizarea și desfășurarea activităților opționale/extracurriculare/extrașcolare:

Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019 - 2020, Educația timpurie o necesitate. Evoluții în plan sistemic și curricidar, nr. 38407/01.10.2019

E Curriculum pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr.4694/02.08.2019

 • 4. Documente privind formarea, dezvoltarea și activitatea personalului didactic din învățământul preșcolar:

E O.M.E.C.T.S. nr. 5561 din 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

E O.M.E.N. nr. 3240 din 2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561 din 7.10.2011;

E O.M.E.C.T.S nr. 6.143 din 1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar;

E O.M.E.N.C.Ș. nr. 6161 din 22.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 modificat prin O.M.E.N nr. 3,252 din 14.02.2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.161/2016;

 • 5. Documente legislative privind statutul cadrului didactic (salarizare, concedii etc.):

E O.M.E.C.T.S nr. 5.559 din 7.10.2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic

E Legea nr. 153 din 01.07.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice E O.U.G. nr. 91 din 06.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

E O.U.G. nr. 90 din 06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

E O.M.F. nr. 398 din 06.03.2017 privind modificarea O.M.F nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituții publice

E O.U.G. nr. 79 din 08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • 6. Documente strategice pentru formarea părinților:

E Ministerul Educației. Strategia Națională Integrată de Formate de Dezvoltare a Competențelor Parentale 7.04.2010;

 • 7. Documente normative pentru protecția, drepturile și sănătatea copilului:

E O.M.E.N nr. 3623 din 11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale, desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar;

E Legea nr. 248 din 28.10.2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a

copiilor provenind din familii defavorizate;

■f O.M.E.C.T.S. nr. 6555 din 20.12.2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

J O.M.E.C.S. nr. 5289 din 07,09.201 l/O.M.S. nr. 1668 din 09,12,2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

J O.M.S.P. nr. 1563 din 12.09.2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți

 • I.N.S.P.R. 01.08.2016. Metodologie de supraveghere a scarlatinei în România

 • ■S Legea nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ P reuni versitar;

S Legea Nr. 272 / 2004 privind protecția și drepturile copiilor;

 • & Documente de organizare și funcționare a Inspoctoratelor Școlare Județene:

J O.M.E.C.T.S. nr. 5530 din 05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, respective O.M.E.C.Ș. nr. 3400 din 18.03.2015 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare

 • 9. Strategii naționale și internaționale:

LIVRABIL 6 STUDIU SABER - DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI

r Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023

 • > Stadiul implementării strategiei privind educația timpurie si analiza practicilor promițătoare în educația timpurie din România

r Strategie privind educația timpurie (ET) (ca parte a Strategiei convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului)

r Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC);

r Comunicarea Comisiei Europene și Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel mai bun start pentru lumea de mâine (2011/C/l 75/03), A Quality Framework for Early Childhood Education and Care Raportul Grupului de Lucru pentru Educație și îngrijire Timpurie de Ia nivelul Comisiei Europene (2014),

r Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari (mai 2018)

 • > Strategia Europa 2020,

 • > Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015),

 • > Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (HG nr.383/2015),

MM

citate

r Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului (HGnr.l 113/2014):

< Strategia Guvernului României dc incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 (HG 18/14.01.2015);

r Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 - 2020 (HG nr 418/2015),

r Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013 2020 2030.