Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 115 din 30.06.2020, pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2020;

-Referatul nr. 10125 din 06.07.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10126/16.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546869/1/17.07.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 546869/2/17.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 782/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 783/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 784/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 785/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Ordinului 1.086/ 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/Consiliului LocaVConsiliului General al Municipiului București;

-Prevederile HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal. Art. 3 alin (2) Atribuțiile Direcției ( DAS ) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele: a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de

Consiliul Local Bacău pentru anul 2020, care constituie Anexa nr.l

Art 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATESECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI /

N.O.P.. B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 155 DIN 28.07.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN AVIZ CONSULTATIV conform HCJ 115/30.06.2020

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DE CONSILIUL LOCAL BACĂU PENTRU ANUL 2020

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliului Local Bacău pentru anul 2020, include proiecte care, prin implementarea lor contribuie la atingerea viziunii definite și a țintelor propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019 - 2029 aprobată prin HCL 301/2019.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 (Serviciul Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 (schimbarea denumirii în Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău) și funcționează ca instituție publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în conformitate cu articolul 113, aliniatul (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

Pentru înfăptuirea obiectivelor, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău îndeplinește, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în conformitate cu Regulamentul - cadru de organizare și funcționare aprobat, conform HG nr.797/2017, intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin măsurile și acțiunile de asistență socială în concordanță cu sistemul național de asistență socială, complementar sistemelor de asigurări sociale prin:

1. sistemul de beneficii de asistență socială.

2. sistemul de servicii sociale acordate.

Având în vedere:

 • 1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 301/2019,

 • 2. Ordinul nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local

Urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, care este în concordanță cu Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020, aprobata prin HCJ 111/2014.

 • 3. Procesul-verbal/Minuta nr. 4849 din 12.03.2020 privind consultarea publică din data de 11.03.2020, în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizori publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale beneficiarilor si Formularele cu propuneri primite, liste de prezență.

CAPITOLUL I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale din bugetul consiliului local din structura proprie (DAS - Furnizor public de servicii sociale) și prin contractare în baza legii Legea 98/2016 și HG 395/2016.

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

ANEXAI

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

1

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasBacău .ro

8891

CZ-C-III

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Bacău, str. Oituz, nr. 74, jud. Bacău Tel: 0234520076

30 locuri si 20 locuri in ambulatoriul de specialitate /

Copii cu nevoi speciale

asigurare servicii de recuperare (kinetoterapie, psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității vieții copilului cu handicap, activități de socializare, recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii potențialului copilului, în scopul integrării - reintegrării în societate a copilului cu handicap.

70% in regim intern și 60% in regim ambulato riu /5 cereri in ambulato riu

569.959

Donații

2

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasBacău.ro

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6, jud.

Bacău

Tel: 0234520076, 0234581643, Fax: 0234586492, e-mail: dasBacău@gmaii.ro

20 locuri /Copii aflați în dificultate

servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa și abandonului educațional prin servicii gratuite de educație, îngrijire și recreere pentru copii preșcolari

100% //4

302.005

Donații

3

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail: contact@dasBacău.ro

8891 CZ-C-II

Centrul de zi ”0 școală pentru toți” Bacău, str. Ciprian Porumbescu nr 5, jud. Bacău Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasBacău. ro

25 locuri /Copii aflați în dificultate

servicii pentru copiii aflați în situație de risc social, cu care desfășoară activități de îngrijire, educație, recreere -socializare, consiliere și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și igienă, pentru prevenirea abandonului familial și școlar

100% // 5

238.416

Donații

4

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

8810 CZ-V-I

Centrul de zi

Clubul

50 locuri/

servicii în vederea orientării și integrării

373.781

Donații

Nr. Crt

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mat), web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail:

contact@dasBacău.ro

Pensionarilor, Bacău, Aleea Ghioceilor nr 2A Tel: 0234704593, e-mail: contact@dasBacău. ro

Persoane vârstnice

sociale pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale, prin desfășurarea de activități recreative, consiliere psihologică, kinetoterapie profilactică și de recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activități de socializare, participare ia activități cultural - artistice.

100%// 300 acceptați peste capacitat e

5

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail:

contact@dasBacău.ro

8730 CR-V-I

Căminul pentru persoane vârstnice Bacău

Bacău, str. Aleea Ghioceilor nr. 2, jud. Bacău Tel: 0234544444, Fax: 0234562157, e-mail: cpvBacău@yahoo. c om

210 locuri / Persoane vârstnice

Găzduire ptr. perioada nedeterminata/determinate Asistenta medicala si îngrijire

Consiliere si evaluare psihologica si sociala Asistenta paleativa Socializare si petrecere a timpului liber

100%

/

/3 dosare

ptr.

sectorul

persoane dependen te

6.105.000

0

0

2.118.000

25.000 -sponsori zări

6

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str.

Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859 Fax: 0234586492 e-mail:

contact@dasBacău.ro

8899CZ-F-I

Centrul de Resurse pentru adolescenți Bacău

Bacău, str.

Livezilor nr. 4A, jud. Bacău

Tel:

e-mail:

0234533078contact

@dasBacău.ro

25 locuri / Copii (6- 18 ani)

asigurare servicii de consiliere și informare pentru adolescenți între 6 -18 ani pentru prevenirea situațiilor și comportamente de risc, activități de socializare, recreative și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă precum și consiliere și suport pentru părinții sau aparținătorii legali.

166.260

Donații

u?

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri in așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor "Ovidenia Bacău 2005", Bacău, Str.

Poligonului, Nr. 89 0744.708.838 asociatiaovidenia2 005@vahoo.com

8810 ID-l

îngrijire persoane vârstnice         la

domiciliu

Bacău,          Str.

Poligonului, Nr. 89

0744.708.838

asociatiaovidenia 2005@yahoo.coin

50

LOCURI /

Persoane vârstnice

Îngrijire persoane vârstnice la domiciliu

70%

/

10

0

0

0

0

Sponsor izări -Donații

1.

ASOCIAȚIA NEVAZATORILOR BACAU     STR

VADUL BISTRIȚEI NR 4 A TEL 0234 578 204

persoane nevazatoare adulti

Servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare profesionala

0

5%

10%

80%

5%

1

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel: 0234586002, e-mail: office@asociatiabeni a.ro, web: www.asociatiabetani

a.ro

8891CZ-C-

111

Centrul Delfinul pentru copii cu autism, Bacău, str. Nordului, nr.19, tel. 0234586402, e-mail: delfin@asociatiabet ania.ro, www.asociatiabetan ia.ro

40 locuri / centru de zi pentru copii (Tulburare de spectru autist și alte tulburări de dezvoltare)

abilitare/reabilitare: terapie comportamentală, terapie psihomotrică, formarea și organizarea autonomiei personale, terapie ocupațională, logopedic, stimulare senzorio-psiho-motrică, hidrokinetoterapie; Evaluare psihologică; evaluare comportamentală și a abilităților; Activități recreative și de socializare; Informare la nivelul comunității; Servirea mesei; Transport de la domiciliu la centru și invers.

100% / 80

451.320 lei (Legea nr.

98/2016 privind achizițiile publice)

0

0

0

0

2

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel:

8790CR-II

Centrul de Integrare a Tinerilor, Bacău, str Nordului, nr 19

28 / tineri aflați în dificultate

•activități specifice dobândirii deprinderilor de

100%

/

7 cereri

849,310.0 0 lei (Legea

-

-

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

0234586002, e-mail: offîce@a$ociatiabeni a.ro, web:

www.asociatiabetani

a.ro

bis, tel 0234586002

- interior 114, e-

mail:

office@asociatiabet ania.ro,

www.asociatiabetan ia.ro

(tineri proveniți din centrele de plasament, din familii vulnerabile)

igienă personală și a spațiului de locuit;

 • • activități specifice dobândirii deprinderilor de a prepara alimente;

 • • activități specifice dobândirii abilităților de a-și gestiona bugetul;

 • • activitati specifice dobândirii abilităților și deprinderilor de socializare și activități culturale;

 • • activități specifice dobândirii abilităților de a căuta un loc de muncă; • consiliere individuală și de grup, psihoterapie și asistență psihologică individuală și de grup;

 • • activități specifice consolidării capacității de viață autonomă;

 • • activitati de relaționare și comunicare cu cei din jur;

 • • activități de susținere în procesul educațional.

nr.

98/2016 privind achizițiile publice)

3

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel: 0234586002, e-mail: office@asociatiabeni a.ro, web: www.asociatiabetani a.ro

Centrul de Asistență a Victimelor Traficului de Persoane, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel 0234586002 - interior 114, e-mail: office@asociatiabet

8

/ victime ale traficului de persoane

servicii de îngrijire socio-medicale de natură socială; orientare profesională; promovare relații sociale; găzduire pe perioadă determinată; sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor de criză;

20%

242.660 lei

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

ania.ro, www.asociatiabetan ia.ro

servicii de asigurare a hranei și suplimentelor nutritive;

reintegrare comunitară;

consiliere socială;

reintegrare profesională pe piața muncii;

servicii de suport pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu zi;

consiliere juridică.

4

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel: 0234586002, e-mail: office@asociatiabeni a.ro, web: www.asociatiabetani

a.ro

8899CZ-D-I

Centrul de Zi Betania pentru persoane adulte cu dizabilități, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel 0234586002, e-mail: office@asociatiabet ania.ro, www.asociatiabetan ia.ro

40 /

persoane adulte cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani, persoane aflate în situații de risc, marginalizar e și excludere socială

Activități de socializare și ocupare a timpului; Activități de terapie ocupațională; Terapie recuperatorie; Activități de evaluare psihologică -evaluare comportamentală și a abilităților; Activități de consiliere psihosocială a beneficiarilor; Activități consiliere individuală și de grup a membrilor familiei; Activități de educație non formală și informată în scopul dezvoltării deprinderilor de viață independentă; Activități în care se asigură suport emoțional și asistență în vederea integrării sociale și prevenirea marginalizării.

100%

/

1 cerere

776.082,8

0 lei

5

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel: 0234586002, e-mail:

8899 CZ-

PN-V

Centrul de Consiliere, Infomare și Sprijin pentru familii aflate

60

/

familii

monoparent

menținerea copiilor în familie, continuitatea frecventării cursurilor școlare, reintegrarea /

100%

156.000,0 0 lei

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale ți date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

office@asociatiabeni a.ro, web:

www.asociatiabetani

a.ro

în dificultate, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel 0234586002, e-mail:

office@asociat iabet ania.ro,

www.asociatiabetan ia.ro

ale, familii cu mulți copii, persoane cu dizabilități, văduve, persoane fără adăpost

integrarea școlară a copiilor sau a tinerilor care au abandonat școala, descurajarea instituționalizării copiilor și prevenirea destrămării familiei, consiliere socială, ajutor financiar cazuri medicale de urgență, sprijin material de urgență.

Asociația Trust Orfelinat Ungureni str. Miicov 57A/9/Bacău tel. 0234524679 cip.atou@gmail.com

8790CR-C-I

Centru Rezidențial "Miicov”

Str. Miicov 57A/9

Bacău

tel. 0234522988

4 / Copii separați definitiv de părinți

îngrijire, educare, socializare, DVI, sprijin emoțional, consiliere vocațională, inserție socială

100%

/

0 cereri in așteptare

40.8

00 lei

189.200 lei

1.

Penitenciarul Bacău, ROMÂNIA, Bacău, str. General Ștefan Gușe nr. 3

Telefon:

0234520852, Fax: 0234520456, e-mail: pbacau@anp.gov.ro

http://anp.gov.ro/ penitenciarul-bacau/

8899 CZ-PN-IV

Serviciul educație și asistență psihosocială

Alte

persoane aflate în

situații de

nevoie

409

Consilier e psihosoci ală Informar e Consilier e        și

suport juridic Educare Adaptare culturală Suport emoționa 1 Consilier e vocaționa lă

peste 120%

27.855.1

10 lei

Nr.

Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

Cazare pe perioadă determin ată Masă, Alte activități

1.

ASOCIAȚIA BRONX PEOPLE Adresa: Bacau, str.Miron Costin, nr.3,Sc.A, ap. 19 Email:bronxpeople@ yahoo.com

Telefon :0749336424

8790CR-C-I

Centrul Familial

Maria Bronx

Adresa: Str.Hotarulu i,nr.4,sat

Mărgineni,com.Mar gineni

Email :bronxpeople @yahoo.com

Telefon :07493364 24

12 /

Copii din sistemul de protecție speciala

-îngrijire personala

-îngrijire medicala

-educare

-sport de performanata

-support emoțional

-consiliere psihologica

-supraveghere

-dezvoltare abilitati de viata independenta

-reintegrare comunitare

100%

//

24 cereri

100.000

150.00 0

50.0

00

0

150.000

Asociația CENTRUL DANIEL -AFJ

Str. Pictor Andreescu nr.5 Bacau, tel.0234583036 Z0728219122 centrul_daniel@yaho o.com www.centruldaniel.ro

8891 CZ-C-

III

CENTRUL DE RECUPERARE DANIEL Str.           Pictor

Andreescu nr.5 ,Bacau tel.0234583036   /

0728219122 centrul_daniel@yah oo.com www.centruldaniel. ro

70 locuri /

-copii      si

tineri     cu

dizabilitatisi

-copii     si

tineri cu boli

invalidante

♦Kinetoterapie *Logopedie ♦Terapie         cognitiva

♦Socializare *Asistenta sociala       ♦Reintegrare

comunitara *Art-terapie

♦Stimulare      senzoriala

♦Abilitati de viata *Terapie comportamentala ♦Terapii in aer liber ♦Consiliere psihologica

100%

/

40 cereri

25 copii/tine ri      X

14.313 lei (standard de cost >=357825

In cazul in care au venituri mai mari de 500 lei pe membru de familie

-donatii

sponsori zări

- 3,5 % din impozit -pers. Fizice,

campani i foundras ing

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR www.fsc.ro

881OID-I

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

100 / Persoane vârstnice dependente

îngrijiri la domiciliu Asistenta medicala Recuperare medicala

100%

/

50 cereri Conform studii, e

50 persoane

x 15 lei/ora x

2 ore/zi x

0

0

Doar daca au venituri mai mari de 1500

Cei 100 benefici ari in îngrijiri sunt

Nr. Crt.

Denumire furnizor de servicii sociale ți date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social ți date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri tn așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget judefean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

Email: secretariat@fsc ,ro social@fsc.ro tel: 0234585658

Str.Pictor

Andreescu 5 Tel: 0234546640 czsperanta@fsc.ro

nevoie de îngrijiri pentru 325 persoane lunar in municipi ul Bacau!

20 zile x 12 luni=264, 000 lei (calcul făcut pe baza standardu lui de cost in vigoare) Propune m achiziție de servicii!!!

lei; ne propunem sa preluam acei beneficiar i care nu au venituri

acoperiti prin POCU “Bunicii Comunit ații”, pe toata durata anului 2020

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR www.fsc.ro Email: secretariat@fsc.ro social@fsc.ro tel: 0234585658

8810CZ-V-I

Centrul de zi pentru persoane vârstnice Dr.Stefan Ciobanu Str.Pictor Andreescu 5 Tel: 0234546640 czsperanta@fsc.ro

100

/

Persoane vârstnice active

Socializare si recuperare medicala

100%

0

0

0

Cei 100 beneficiar i in ingrijiri sunt acoperiti prin POCU “Bunicii Comunitat ii”, Pe toata durata anului 2020

Cei 100 benefici ari in ingrijiri sunt acoperiti prin POCU “Bunicii Comunit ații”, Pe toata durata anului 2020

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR www.fsc.ro

8891-CZ-C-II

Centrul de zi pentru copilul si familia dezavantajata Mozaic

25 / Copii vulnerabili (din familii

Program educațional: teme, cluburi

Masa Calda

Program sprijin social: rechizite, haine

100% / Solicitări zilnice, nu putem

10 copii x 11,283 lei (standard ul     de

0

0

Costurile pentru 15 copii vor fi găsite de FSC de

Costuri 1 e pentru 15 copii vor fi găsite de

Nr. Crt

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod serviciu social, conform cu nomenclatorul serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Capacitate / Categorii de beneficiari

Servicii oferite

Grad de ocupare (%) Număr cereri în așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale existente

buget local

buget județean

buget de stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

Email: secretariat@fsc.ro social@fsc.ro tel: 0234585658

monoparent ale, cu părinți plecati in străinătate), afectati de neglijare, violenta domestica

Consiliere psihologica

prelua

mai multi

cost)=ll 2,830

la sponsori

FSCde la sponsori

ASOCIAȚIA LUMINA loc. Bacau, str, Cpt. Emest Tartescu, nr. 5

Tel/fax: 0234 515 887

hospice@asociatialumi na.eu

www.asociatiaiumina.r 0

8810ID-I

Serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu

Tel/ fax: 0234 515 8887 domiciliu@asociatialu mina.eu

www.asociattalumina. ro

Persoane diagnosticate cu afecțiuni (imitatoare de viata /amenîntatoar e de viata

75

Servicii de îngrijiri paliativa la domiciliu (asitenta medicala, asistenta sociala, consiliere, psihologic a        si

spirituala, kinetotera pie)

100%

17

714.4 20 lei/an /30 benef iciari

HOT ÂRÂ

RE Nr. 978/2 015 din 16 dece mbrie 2015

15.000 lei

(L.350

/2005)

43.200 lei

(L.34/19 98)

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029

ANEXA 2

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor "Ovidenia Bacău 2005",

Bacău, Str. Poligonului, Nr. 89

0744.708.838

asociatiaovidenia2005@yahoo.com

-Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

Cod 8899CZ-F-I

- Copii și părinți /

20

40 mp

- Sponsorizări

- Donații

Necesitatea centrului este pentru sprijin și consiliere acordat părinților și copiilor

ASOCIAȚIA BRONX PEOPLE Adresa:Bacau, str.Miron Costin, nr.3,Sc.A, ap. 19

Email :bronxpeople@yahoo. corn

Telefon:0749336424

Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta-/

8891CZ-C-VI

Copii separati sau in risc de separare de părinți Capacitate:32

476 mp

16 persoane

150.000

285.200

Scopul activităților care vor fi desfășurate în cadrul acestui serviciu social este de a oferi copiilor institutionalizati de peste 16 ani,șanse egale pe piața muncii. Prin participarea la cursuri de formare profesională, aceștia vor avea posibilitatea de a contribui în mod activ la propria lor integrare.Copiii instituțional izați reprezintă o categorie care necesită o atenție și o grijă specială din partea statului, fiind privați de afecțiunea și sprijinul unui mediu familial. La împlinirea vârstei de 18 ani obligațiile sistemului legal de ocrotire a copilului încetează, tânărul trebuind să-și asume responsabilitățile vieții adulte și să se integreze în viața socială și profesională.

Acești tineri sunt o categorie vulnerabilă de persoane expusă riscului excluderii sociale și marginalizării:sunt expuși șomajului, întâmpinând greutăți la angajare,nu au o locuință, familie și mijloace proprii de subzistență-Educația precară, capacitatea scăzută de socializare și lipsa unei pregătiri profesionale cauzează dificultăți reale în ceea ce privește integrarea în societate. Nu sunt obișnuiți să ia decizii și să ducă o viață socială

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

independentă pentru că nu au primit aceste deprinderi în sistemul instituționalizat de protecție socială, lucru care poate conduce la marginalizare și excludere socială. Incluziunea socială și integrarea profesională a tinerilor este o temă de maxim interes atât la nivel european, cât și național. Se consideră că integrarea tinerilor în viața activă și în societate, precum și folosirea optimă a potențialului lor reprezintă elemente esențiale pentru ajungerea la o creștere durabilă. O atenție deosebită și măsuri sporite de protecție socială, în vederea incluziunii sociale și profesionale, trebuie acordate tinerilor aflați în situații de vulnerabilitate, care riscă să fie marginalizați la intrarea lor în viața socială și profesională, datorită lipsei unui sprijin din partea familiei. Tinerii instituționalizați care la împlinirea vârstei de 18 ani părăsesc sistemul de ocrotire și totodată statutul de „copil” trecând în viața adultă trebuie sprijinită

ASOCIAȚIA BRONX PEOPLE Adresa:Bacau, str.Miron Costin, nr.3,Sc.A, ap. 19

Email:bronxpeople@yahoo.com

Telefon:0749336424

Centru rezidențial pentru copiii separati definitiv sau temporar de părinții sai-

/

8790CR-C-I

Copii din sistemul de protecție speciala / Capacitate :12

476 mp

6 persoane

100.000

326.169

Prin acest seviciu social, Asociația Bronx People, va oferi copiilor servicii de găzduire, educare, socializare și petrecerea timpului liber, consiliere psihologică, îngrijire de tip familial, suport social în vederea reintegrării familiale și comunitare. Serviciile oferite sunt benefice pentru copii, aceștia reușind să depășească situațiile critice prin care au fost nevoiți să treacă, traumele sufletești și psihologice. De asemenea, serviciile acordate au scopul de a identifica și dezvolta aptitudinile fiecărui beneficiar și de a-1 orienta către partea pozitivă și utilă a vieții. Ca urmare a

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

intervenției profesionale, copiii simt dragostea și afecțiunea care li se arată din partea personalului, au devenit mai deschiși și responsabili, relatează aspecte privind problemele și traumele avute și abordează viața cu destulă maturitate (bineînțeles, această observație ține cont de vârsta și gradul de dezvoltare a copiilor).

Având în vedere tendința la nivel european vizibilă și în legislația românească cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului (dezinstituționalizarea copilului, crearea serviciilor alternative și crearea unui sistem organizat de protecție a copilului), serviciul social va veni în întâmpinarea nevoilor nou identificate.

Asociația Bronx People va asigura, prin serviciul oferit, atingerea obiectivelor operaționale cuprinse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in municipiul Bacau 2019-2029:

«Imbunatatirea accesului tuturor copiilor la educație in condiții egale si nedescriminatorii; « imbunatatirea accesului copiilor si familiilor acestora la servicii de sanatate de calitate « ;« Promovarea accesului copiiilor la activitati recreative si de petrecere a timpului liber” ; « Imbunatatirea calitatii de tip rezidențial si continuarea tranziției de la îngrijire in instituție a copiilor la îngrijirea familiala

CENTRU DE ZI PERSOANE CU DIZABILITAT1

PERSOANE NEVAZATOARE -20 PERS

55 MP

5 PERSOANE

10000 EURO

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

Centrul multifuncțional de cazare temporară a persoanelor fără adăpost Bacău, str. Milcov, nr. 9E, jud Bacău / Cod serviciu social: 8790 CR-PFA-I

30 locuri (paturi) in situație de criza pot fi cazați 35 beneficiari (paturi pliante)

persoane fără adăpost

victimele violentei domestice,

tinerii care părăsesc sistemul de protecție si nu se pot reintegra in familie,

persoane eliberate din penitenciar care nu se pot reintegra in familie,

suprafața inițială a punctului termic rămas disponibilizat

210 mp

suprafața centrului

social după reabilitare

496,20 mp

8 noi locuri de munca ocupate în faza de operare (centrul social

funcțional)

900.000 lei fără TVA, bugetat in bugetul municipiului Bacău la capitolul

68.02 cu suma de 559507,77 lei

Eficiența acestui serviciu va contribui pe plan local la scăderea costurilor cu spitalizarea persoanelor fără adăpost, în regim hotelier sau pentru tratarea unor afecțiuni generate de lipsa unei locuințe, la creșterea calității vieții beneficiarilor prin oferirea alternativei de a se reintegra social și de a beneficia de servicii care să prevină deteriorarea sănătății prin afecțiunile generate sau agravate de faptul ca nu au locuință (degerături, TBC, hepatită, scabie, pediculoză etc). Calitatea mediului va fi, de asemeni îmbunătățită prin degrevarea de focarele de infecție pe care le generează persoanele fără adăpost care nu pot beneficia de cele mai elementare condiții de igienă. Creșterea capacității centrului va contribui la sporirea numărului de persoane care vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea/redobândirea deprinderilor de viață independentă și a competențelor profesionale, caracteristice persoanelor fără adăpost.

Centrul prin dotări, compartimentări si personalul care il deservește, poate fi transformat in centrul social multifuncțional in care sa putem oferi servicii pentru: tinerii care părăsesc sistemul de protecție si nu se pot reintegra in familie, reintegrarea persoanelor care după eliberarea din penitenciar nu se pot reintegra in familie, persoanele fără adăpost identificate in strada, pentru a oferi cazare pe o perioada determinata si alte servicii sociale in conformitate cu standardele in vigoare in vederea reintegrării sociale.___________

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Investiția este in curs de realizare, finalizarea reabilitării clădirii - rest de executat este in curs de evaluare după licitație, in vederea semnării contractului de execuție.

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax:0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

Centrul de zi "Clubul Seniorilor"

Bacău, Cartierul Aviatorilor, incinta

Punctului Termic nr. 33

/

Cod serviciu social: 8810CZ-V-II

50 locuri

persoane vârstnice

159,31 mp

722685,83 lei fără TVA

Având în vedere numărul mare de persoane in vârstă din municipiul Bacău care au rămas singure si izolate in locuințe, cu risc de excluziune sociala, și numărul mare de persoane in vârsta care solicita servicii sociale la Clubul pensionarilor existent respectiv, cererile in așteptare, înființarea unui nou serviciu social in alta locație ar răspunde nevoii sociale identificate si ar prevenii riscul ca acestea sa devină dependente social, daca nu le este menținută capacitatea funcțională.

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

Centrul Comunitar din Cartierul Republicii, Centrul de zi "Cantina socială

Cod serviciu social: 8899 CPDH-I

cofinanțare

Valoarea totală estimata:

1000000 Euro

Valoarea ajutorului nerambursabil 980000 Euro

acest serviciu social poate contribui la prevenirea instituționalizării copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza, de asemenea ar fi un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate Bacău

/

Cod serviciu social: 8891 CZ-C-II

20 locuri Copii aflați în dificultate + cererile în așteptare

buget local

Acest centru social funcționează într-un sediu care nu mai acoperă nevoia sociala identificata datorita numărului mare de solicitări

Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Cod serviciu social: 8891 CZ-C-III

30 locuri si 20 locuri in ambulatoriul de specialitate Copii cu nevoi speciale + cererile in așteptare

buget local

Acest centru social funcționează într-un sediu care nu mai acoperă nevoia sociala identificata datorita numărului mare de solicitări mutarea într-un nou sediu va contribui si la creșterea calității serviciului social

Municipiul

Bacau Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A, jud. Bacău Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

ZUM Izvoare 378 persoane.

POR (euro)

1200000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 20i7)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Reabilitarea locuințelor sociale și colective, cu accent pe reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate

Municipiul

Bacau Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro / Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social

ZUM Izvoare 378 persoane.

POR (euro)

100000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Municipiul

Bacau Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17 A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro / Cursuri de calificare și recalificare a forței de muncă, inclusiv calificare pentru persoanele cu dizabilități

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

450000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Crearea unei întreprinderi sociale de inserție care să asigure locuri de muncă incluzive (inclusiv tineri, femei, persoane cu dizabilități etc.)

ZUM Izvoare 378 persoane.

POR (euro)

200000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Crearea de locuri de muncă protejate pentru persoanele cu dizabilități, mame, persoane vârstnice, etc, în cadrul întreprinderii sociale de inserție și promovarea acestora prin intermediul unei campanii de informare

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

400000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Stimularea participării în cadrul proiectelor de tip “A doua șansă” pentru toate categoriile de persoane dezavantajate prin campanii de informare și oferirea de pachete integrate (transport, masă, rechizite), inclusiv monitorizarea parcursului acestora

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

100000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Oferirea de pachete integrate de ajutoare copiilor din comunitățile dezavantajate pentru a putea continua și finaliza învățământul obligatoriu, inclusiv monitorizarea parcursului acestora

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

100000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Municipiul

Bacau Direcția de Asistență Socială a mun. Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro /

Dezvoltarea centrului 0 școală pentru toți care conține și clase primare

ZUM Izvoare 378 persoane.

POR (euro)

850000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Municipiul

Bacau Direcția de Asistență Socială a mun, Bacău

mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.

17A, jud. Bacău

Tel: 0372777859

Fax: 0234586492

e-mail: contact@dasBacău.ro / Furnizarea de servicii socio -educaționale în cadrul centrului 0 școală pentru toți

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

300000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Asigurarea transportului gratuit la școală, A doua șansă și la activitățile de educație alternativă realizate de mediatori prin intermediul achiziționării de microbuze care să deservească întreaga comunitate în relație cu Școala Octavian Voicu, Școala Nicolae lorga, Centrul 0 școală pentru toți și Centrul integrat

ZUM Izvoare 378 persoane.

Alte surse

50000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare - Zum Izvoare, conform (SDL Bacău, 2017)

Mediere personalizată în școli în vederea eliminării discriminării și a segregării, cu accent pe antrenarea copiilor în activități intercuiturale motivaționale de educație alternativă, inclusiv campanii de conștientizare

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

275000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017)

Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunității

ZUM Izvoare 378 persoane.

POR (euro)

900000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017)

Denumire serviciu Social propus / Cod Serviciu Social

Categorie de beneficiari /

Capacitate necesara

Capacitate clădire / Spațiu necesar (mp)

Resursa umana necesară

Bugetele estimate pentru surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi finanțate

Justificare

Buget local

buget județ, de stat, contribuții personale ale beneficiarilor, alte surse

Furnizarea de servicii in centrul comunitar integrat medico-social în cooperare cu AJOFM, DGASPC, ISJ, DSP si ISP, având o componenta de consultare a comunității dezavantajate în vederea designului participativ al serviciilor socio-medicale din cadrul centrului precum și o componentă de personalizare a exteriorului centrului cu membri comunității

ZUM Izvoare 378 persoane.

BUGET POCU (euro)

475000 euro

Intervenție indicativă în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017)

Metode de asigurare a sustenabilității proiectelor subsumate listei indicative de intervenții: Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare va include între criteriile de selecție a proiectelor un criteriu conform căruia organizația care aplică să aibă nu doar experiență în domeniu, ci și în lucrul cu grupurile țintă. Vor primi punctaj suplimentar organizațiile care în ultimele 24 luni au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și reținut un număr mai mare de persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă. Va include între criterii de selecție a proiectelor prin care acordă puncte suplimentare organizațiilor care preiau responsabilitatea sustenabilității, din fonduri proprii după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. Proiectele au fost propuse astfel încât orizontul de implementare a SDL să acopere perioada 2018-2023 Intervențiile indicative sunt propuse pentru a reduce numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Așa cum a fost identificat în cadrul analizei, populația se confruntă cu o serie de probleme care împreună duc la încadrarea acestora ca fiind marginalizați sau dezavantajați. Principala problemă este lipsa veniturilor. Aceasta are o serie de cauze cum ar fi nivelul redus de educație și calificare al persoanelor, precum și lipsa oportunităților de angajare. Problema lipsei locurilor de muncă generează și o serie de efecte cum ar fi imposibilitatea de a avea condiții optime de locuire, de a avea un stil de viață sănătos, inclusiv imposibilitatea de a motiva și a menține copiii în sistemul de învățământ până la finalizarea acestuia, creându-se astfel un efect ciclic în care noua generație nu va putea avea o calitate a vieții mai ridicată. (SDL Bacău, 2017) La aceste intervenții indicative în Asociația GAL IDD Bacău - ZUM Izvoare privind serviciile sociale se adaugă cele care completează indicatorii de calitate a vieții (Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, Asigurarea iluminatului și a supravegherii spațiului public, Crearea unui spațiu public urban care să permită comercializarea și promovarea produselor locale)

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, aprobată prin HCL 301/2019. și a programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiului Bacău, în conformitate cu legislația în vigoare, poate acorda finanțare nerambursabilă, pentru furnizorii de servicii sociale care au

servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA3

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005

pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local    jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

1.

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor ”Ovidenia Bacău 2005", Bacău,        Str.

Poligonului, Nr. 89 0744.708.838 asociatiaovidenia 2005(aivahoo.com

8810ID-I

îngrijire      persoane

vârstnice la domiciliu Bacău, Str. Poligonului, Nr. 89 0744.708.838 asociatiaovidenia2005 @yahoo.com

Persoane vârstnice

50

îngrijire persoane vârstnice la domiciliu

La domiciliu

Necesitatea ajutării persoanelor vârstnice la domiciliu, pentru a nu fi scoși din mediul familial

0 lei

Sponsorizări Donații

Nr. crt

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005 pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local   jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

1

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str. Nordului, nr. 19 bis, tel. 0234586402,e-mail: office@asociatiab etania.ro, www.asociatiabetania.ro

8891CZ-C-

III

Centrul Delfinul pentru copii cu autism, Bacău, str. Nordului, nr.19, tel. 0234586402, e-mail: delfin@asociatiabetania ,ro, www.asociatiabetania.r 0

Copii cu dizabilități (Tulburare de spectru autist și alte tulburări de dezvoltare)

35

Abilitare/reabilitare: terapie comportamentală, terapie psihomotrică, formarea și organizarea autonomiei personale,terapie ocupațională, logopedie, stimulare senzorio-psiho-motrică, hidrokinetoterapie; Evaluare psihologică; evaluare comportamentală și a abilităților;

Activități recreative și de socializare;

Consiliere și sprijin pentru părinți;

Informare la nivelul comunității;

Servirea mesei; Transport de la domiciliu la centru și invers.

526 mp

 • - numărul mare de solicitări;

 • - insuficiența serviciilor pentru copiii cu tulburări din spectrul autist;

 • - necesitatea informării beneficiarilor cu privire la drepturile pe care Ie au;

 • - schimbarea mentalității despre persoana cu deficiență;

 • - creșterea gradului de acceptare a copiilor cu deficiențe de către comunitate;

 • - colaborarea cu autoritățile locale implicate în protecția copilului.

401.847 .00 lei

* în cazul în care nu se aplică Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

2

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str. Nordului, nr.

8790CR-II

Centrul de Integrare a Tinerilor, Bacău, str Nordului, nr 19 bis, tel 0234586002 - interior

tineri aflați în dificultate (tineri proveniți din

22

activități specifice dobândirii deprinderilor de igienă personală și a spațiului

3 căsuțe de tip familial x 260 mp / căsuța

Categoria foarte afectată de contextul actual socio-economic este reprezentată de

246,156 .00 lei

♦ în cazul în care nu se aplică Legea nr. 98/2016

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; exla domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005 pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local   jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

19 bis, tel. 0234586402, e-mail: office@asociatiab etania.ro, www.asociatiabetania.ro

114, e-mail: office@asociatiabetania .ro, www.asociatiabetania.r

0

centrele de plasament, din familii vulnerabile, victime ale traficului de persoane)

de locuit; • activități specifice dobândirii deprinderilor de a prepara alimente; • activități specifice dobândirii abilităților de a-și gestiona bugetul; • activitati specifice dobândirii abilităților și deprinderilor de socializare și activități culturale; • activități specifice dobândirii abilităților de a căuta un loc de muncă; • consiliere individuală și de grup, psihoterapie și asistență psihologică individuală și de grup;

• activități specifice consolidării capacității de viață autonomă; • activitati de relaționare și comunicare cu cei din jur; • activități de susținere în procesul educațional.

tinerii care se găsesc în postura de a părăsi centrele de plasament, dar și cei care se află în dificultate (victime ale traficului de ființe umane, tineri fără familie, fără mijloace financiare pentru a continua studiile, fără calificare și în imposibilitatea de a-și găsi un loc de muncă).

privind achizițiile publice

3

A.C.C.M.A. Betania, Bacău, str. Nordului, nr.

8899 CZ-D-I

Centrul de Zi Betania pentru persoane adulte cu dizabilități, Bacău,

persoane adulte cu dizabilități

23

Activități de socializare și ocupare a timpului; Activități

141 mp

absența serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități;

169,361 .00 lei

* în cazul în care nu se aplică Legea

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005 pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local    jude  de stat persoane   de

țean          beneficiare finanțare

19 bis, tel. 0234586402, e-mail: office@asociatiab etania.ro, www.asociatiabetania.ro

str Nordului, nr 19 bis, tel 0234586002, e-mail: offîce@asociatiabetania .ro, www.asociatiabetania.r

0

cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani, persoane aflate în situații de risc, marginal izar e și excludere socială

de terapie ocupațională; Terapie recuperatorie; Activități de evaluare psihologică - evaluare comportamentală și a abilităților; Activități de consiliere psihosocială a beneficiarilor;

Activități consiliere individuală și de grup a membrilor familiei; Activități de educație non formală și informată în scopul dezvoltării deprinderilor de viață independentă;

Activități în care se asigură suport emoțional și asistență în vederea integrării sociale și prevenirea marginalizării.

necesitatea informării beneficiarilor cu privire la drepturile pe care le au; schimbarea mentalității despre persoanele adulte cu dizabilîtăți; creșterea gradului de acceptare a persoanelor adulte cu dizabilîtăți de către comunitate;

colaborarea cu autoritățile locale implicate în protecția copilului.

nr. 98/2016 privind achizițiile publice

1.

ASOCIAȚIA BRONX PEOPLE Adresa:Bacau, str.Miron Costin, nr.3,Sc.A, ap. 19

8790CR-C-I

Centrul Familial Maria Bronx

Adresa: Str. Hotarului,nr

.4,sat

Mărgineni,com.Margin eni

Copii din sistemul de protecție speciala

12

-îngrijire personala

-îngrijire medicala

-educare

-sport de performanata

-support emoțional

-consiliere psihologica

384 mp/ la domiciliu/ sala de judo

Proiectul se incadreaza si este relevat pentru obiectivele programului avand in vedere ca isi propune sa promoveze incluziunea sociala a

100.000

100.0

00

0

0

0

Nr. crt

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat oruiui serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005 pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local    jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

Emailrbronxpeopl e@yahoo.com Telefon:0749336 424

Email :bronxpeople@y ahoo.com

Telefon :0749336424

-supraveghere

-dezvoltare abilitati de viata independenta -reintegrare comunitare

grupurilor vulnerabile, respectarea drepturilor si libertăților fundamentale ale beneficiarilor din grupul tinta. Tododata proiectul susține dezvoltarea abilitatilor copiilor prin creșterea gradului de autocunoastere a acestora, crearea unei imagini pozitive asupra propriei persoane. Prin activitatile pe care si le propune se urmărește asigurarea accesului egal la servicii sociale pentru copiii din sistemul de protecție si creșterea șanselor de incluziune sociala. Un alt aspect promovat prin intermediul proiectului se refera la intarirea capacitatii sectorului neguvemamental de a acorda servicii sociale în funcție de nevoile si prioritățile identificate

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005

pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local    jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

la nivel local si nu in ultimul rând, promovarea si intarirea parteneriatelor ca factor primordial in furnizarea de servicii sociale

ASOCIAȚIA NEVAZATORIL

OR BACAU

CENTRU DE ZI

PERSOANE ADULTE NEVAZAT OARE

0

0

0

0

0

1.

Asociația CENTRUL DANIEL -AFJ Str. Pictor Andreescu nr.5 Bacau,tel.

0234583036 70728219122 centrul_daniel@y ahoo.com www.centruldanie l.ro

8891 CZ-C-III

CENTRUL DE RECUPERARE DANIEL

Str. Pictor Andreescu nr.5, Bacau tel.0234583036 / 0728219122 centrul_daniel@yahoo. com www.centruldaniel.ro

■ copii     si

tineri    cu

dizabilitati

•  copii     si

tineri    cu

boli invalidante

70

*Kinetoterapie

♦Logopedie

♦Terapie cognitiva

♦Socializare

♦Asistenta sociala

♦Reintegrare comunitara *Art-terapie

♦Stimulare senzoriala

♦Abilitati de viata

♦Terapie omportamentala

♦Terapii in aer liber

♦Consiliere psihologica

180 m2

Nr. mare de copii si tineri din municipiul Bacau cu dizabilitati care solicita servicii de recuperare si reabilitare

25 copii/tin eri * 14.313 lei (standar d de cost )=35782 5

Doar daca au venituri mai mari de 500 lei pe membru de familie

- donatii sponsorizări - 3,5 % din impozit -pers. Fizice, -campanii foundrasing

1.

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR www.fsc.ro

8810ID-I

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Str.Pictor Andreescu 5 Tel: 0234546640

Persoane vârstnice dependente

100

îngrijiri la domiciliu Asistenta medicala Recuperare medicala

La domiciliul persoanelor

Conform studii, e nevoie de îngrijiri pentru 325 persoane

50 persoan e x 15 lei/ora x 2 ore/zi

Doar daca au venituri mai mari de 1500 lei; ne propunem sa

Cei 100 beneficiari in îngrijiri sunt acoperiti prin POCU

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005 pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național buget   buget buget  contribuții alte surse

local   jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

Email: secretariat@fsc.ro social@fsc.ro tel: 0234585658

czsperanta@fsc.ro

lunar in municipiul Bacau!

x20 zile x

12 luni=26

4,000 lei (calcul făcut pe baza standard ului de cost in vigoare) Propune m achiziție de servicii!

ii

preluam acei beneficiari

care nu au venituri

“Bunicii Comunității” , pe toata durata anului 2020

2.

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR www.fsc.ro Email: secretariat@fsc.ro social@fsc.ro tel: 0234585658

8891 CZ-

C-II

Centrul de zi pentru copilul si familia dezavantajata Mozaic

Copii vulnerabili (din familii monoparenta le, cu părinți plecati in străinătate), afectati de neglijare, violenta domestica

25

Program educațional: teme, cluburi

Masa Calda

Program sprijin social: rechizite, haine Consiliere psihologica

100%

Solicitări zilnice, nu putem prelua mai multi

10 copii X 11,283 lei (standar dul de cost)-l 12,830

Costurile pentru 15 copii vor fi găsite de FSC de la sponsori

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale in baza Legii 350/2005

pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local    jude  de stat persoane   de

țean          beneficiare finanțare

ASOCIAȚIA

LUMINA

loc. Bacau, str, Cpt.

Emest Tartescu, nr. 5

Tel/fax: 0234 515

887 hospice@asociatial uminaeu

www.asociatialumi na.ro

8810ID -I

Serviciul de ingrijiri paliative la domiciliu

Tel/ fax: 0234 515 8887 domiciliu@asociatialumina.e u

www.asociatialumina.ro

Persoane diagnosticate cu afecțiuni ■imitatoare de viata /amenințat oare deviata

75

Servicii de ingrijiri paliativa la domiciliu (asitenta medicala, asistenta sociala, consiliere, psihologica si spirituala, kinetoterapie)

La domiciliul beneficiarului

Potrivit definiției Organizației Mondiale a Sanatatii, îngrijirile paliative sunt îngrijire care imbunatatesc calitatea vieții pacientilor si a familiilor care se confrunta cu probleme asociate bolilor amenintatoare de viata, prin prevenirea si alinarea suferinței prin identificarea precoce,    evaluarea si

tratamentul adecvat al durerii si al altor probleme de natura fizica, psiho-sociala si spirituala.    0 cercetare

statistica     realizata de

Ministerul Sanatatii, pentru determinarea numărului de pacienti care au nevoie anual de îngrijire paliativă în România a utilizat datele populafionale din 2015, respectiv         19.819.697

locuitori, si datele de mortalitate și cauze de deces din același an. S-a identificat că în anul 2015 în România s-a înregistrat un număr de total de 261.697 decese, dintre care 53% au fost în mediul rural și 47% în mediul urban. Conform aceluiași studiu, județul Bacau se Numără printre județele cu nevoie ridicata de ingrijiri paliative (peste 5000 de persoane anual).

Zi de zi, copiii si adultii diagnosticati cu boli

714.420 iei/an/30 beneficiari

HOTĂRÂ RENr. 978/2015 din 16 decembrie 2015

15.000 lei

(L.350 /2005)

43.200 lei (L.34/199 8)

0

240.000 lei (donatii)

Nr. crt

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005

pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local   jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

incurabile, duc o lupta, inegala cu boala. In momentul in care medicii sunt nevoiti sa le spună „ne pare rau, dar nu mai putem face nimic”, indiferent de varsta lor, pacientii sunt nevoiti sa isi petreacă ultima perioada din viata, acasa, fara nici un fel de indrumare medicala sau consiliere sociala, psiho-emotionala sau spirituala. Noi, Asociația Lumina, oferim ingrijiri paliative si intervenim tocmai in momentul in care medicul nu mai poate face nimic, îngrijirea paliativa acordata pacientilor cu afecțiuni limitaîoare de viata contribuie la creșterea calitatii vieții pacientului si familiei acestuia. Cu toate că boala nu mai răspunde la tratament, starea bolnavului poate fi ameliorată prin contrcdui simptomelor supărătoare, alinarea durerii, consiliere psihologică (de care pot beneficia și membrii familiei), servicii de asistență socială (pentru obținerea drepturilor legale și pentru familiile care se confruntă cu greu:ăți materiale) său consiliere spirituală din partea preoților, în funcție de opțiunea și confesiunea religioasă a fiecăruia.

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Cod serviciu social,

Conform nomenclat orului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, email, web)

Categorii de beneficiari

Conform nomenclator ului serviciilor sociale

Capa citate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare; ex la domiciliu

Justificare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale în baza Legii 350/2005

pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget   buget buget  contribuții alte surse

local    jude  de stat persoane  de

țean          beneficiare finanțare

Viziunea echipei de ingrijiri paliative este de a asigura îngrijire holistica (medicala, sociala, emoționala si spirituala) copiilor si adultilor, pentru care tratamentul curativ nu mai este eficient iar prognosticul este limitat. îngrijirea paliativa oferă suport emoțional, social, spiritual si un respiro pentru familie si aparținători.

Anual se publica pe site-ul Municipiului Bacău Anunțul de participare pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău pentru activități nonprofit de interes general. Eligibile sunt proiectele întocmite în conformitate cu Ghidul solicitantului afișat, finanțarea sa acorda în urma evaluării comisiei, în baza bugetului Municipiului Bacău, aprobat. în urma propunerilor din consultările publice privind prezentul document, proiectele care sunt premergătoare proiectelor SIDU si SDL ale Municipiului Bacău și în concordanță cu obiectivele din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, vor avea un plus valoare pentru comunitate.

Furnizorii de servicii sociale care au servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare, pot aplica pentru a obține finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005. în urma consultărilor publice propunerile au fost pentru variante alternative de finanțare din bugetul local, deoarece acestă formă de finanțare nu asigură continuitatea finanțării serviciilor sociale licențiate, pe toată perioada acordăriilor, în funcție de nevoia identificată, începând cu anul 2020, nu vor fi acordate finanțări în baza acestei legi. (https://municipiulBacău.ro/primaria/finantari-nerambursabile).

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare. (Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții; Bugetul estimat al programului de subvenționare, codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare; b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului; c) bugetul estimat al programului de contractare.) Municipiului Bacău, ( https://municipiulBacău.ro), în conformitate cu legislația în vigoare, poate acorda finanțare nerambursabilă, pentru furnizorii de servicii sociale care au servicii sociale licențiate, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA4

Nr. crt.

Denumire furnizor de servicii sociale și date de contact (adresa, telefon, e-mail, web)

Cod CPV conform Regulamentului CE nr. 213/2008 și Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin H.G. 867/2015

Denumirea serviciului social și date de contact

(adresa, telefon, e-mail, web)

Categorii de beneficiari

conform nomenclatorului serviciilor sociale

Capacitate

Servicii ce vor fi oferite

Suprafață clădire

Spațiu necesar (mp) //locul de acordare (ex. la domiciliu)

Justificare

Bugete estimate de subvenționare, pentru serviciile sociale In baza Legii 34/1998 (lei, fără TVA) pe baza standardelor de cost aprobate la nivel național

buget local //bugetul estimat al programului de contractare

buget județean

buget se stat

contribuții persoane beneficiare

alte surse de finanțare

1.

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor "Ovidenia Bacău 2005", Bacău, Str. Poligonului, Nr. 89 0744.708.838 asociatiaovidenia2005@ yahoo.com

8810 ID-I

îngrijire persoane vârstnice la domiciliu

Bacău, Str. Poligonului, Nr. 89

0744.708.838

asociatiaovidenia2005(a), yahoo.com

Persoane vârstnice

50

îngrijire persoane vârstnice la domiciliu

La domiciliu

Necesitatea ajutării persoanelor vârstnice la domiciliu, pentru a nu fi scoși din mediul familial

0

0

0

0

Sponsori zări Donații

2.

Asociația Trust Orfelinat Ungureni

Str. Milcov nr.57/A/9, Bacău

Tel. 0234524679

Centru Rezidețial ” Milcov” Str. Milcov57/A/9, Bacău 0234522988

Copii separați definitiv de părinți

4

îngrijire, educare, socializare, DVI, sprijin emoțional, consiliere vocațională,

65,6 mp

continuitate servicii sociale

0

0

12.0

00

0

189.200 lei

inserție socială

CAPITOLUL II

Informarea publica va fi transparenta privind documentele și serviciile publice, cu respectarea legislației in vigoare in ceea ce privesc datele cu caracter personal. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local conform HGnr, 797/2017, art. 6, cuprinde:

Nr. crt.

Informații publice pe pagina proprie de internet si afișate la sediul DAS

Termen privind Revizuirea / actualizarea

Observații

1.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029

10 ani - Strategia pe termen mediu si lung pentru perioada 2019 - 2029, va fi actualizata in conformitate cu strategia județeană a serviciilor sociale.

2.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliului Local Bacău pentru anul 2019

anual

3.

Activitatea proprie și serviciile DAS

(formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc)

lunar

4.

Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia (date de contact)

lunar

furnizorii de servicii sociale din comunitate vor comunica DAS Bacău lunar, daca apar modificări în structura proprie

5.

Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea DAS: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile

trimestrial / anual

Perioada diferă in funcție de termenul legal în care se pot centraliza datele in document, sunt

(7*

Nr. crt.

Informații publice pe pagina proprie de internet si afișate la sediul DAS

Termen privind Revizuirea / actualizarea

Observații

și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc.

menționate obligatoriu perioadele la cere se face referință, respectiv, data actualizării

6.

Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului

anual

Este afișat și link-ul spre site-ul DGASPC Bacău

7.

Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul municipiului Bacău

trimestrial

8.

Telefonul verde

folosit prin centrala DAS si telefonul DGASPC

9.

Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, menționate în Planul de acțiune va fi actualizat anual, în funcție de obiectivele strategice.

Planul de acțiune va fi actualizat anual pe pagina de internet și pe alte canale de informare vor fi publicate periodic, la momentul desfășurării

1(

Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS

Planul de acțiune va fi actualizat anual pe pagina de internet și alte canale de informare vor fi publicate periodic, la momentul desfășurării

11

Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc

periodic, la momentul desfășurării

E

Activități de informare și consiliere realizate de DAS (conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc)

Planul de acțiune va fi actualizat anual pe pagina de internet și pe alte canale de informare vor fi publicate periodic, la momentul desfășurării

k

Mesaje de interes public transmise prin presă

periodic

în funcție de situație si de activitate

CAPITOLUL III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

DAS

Cursuri de perfecționare

Cursuri de calificare

Sesiuni ce instruire

Buget estimat

Personalul de specialitate, personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate

5 asistenti sociali din cadrul DAS

5 asistenti sociali din cadrul DAS

8 educatori din cadrul DAS

8 educatori din cadrul DAS

4 șefi centru din cadrul DAS

4 sef centru din cadrul DAS

4 kinetoterapeuti din cadrul DAS

4 kinetoterapeuti din cadrul DAS

3 psihologi din cadrul DAS OSPT

3 psihologi din cadrul DAS OSPT

5 asistenti medicali din cadrul DAS

5 asistenti medicali din cadrul DAS

41 inspectori cu atribuții de asistență socială formați din cadrul DAS

41 inspectori cu atribuții de asistență socială formați din cadrul DAS

60 specialiști formați din cadrul DAS

60 Specialiști formați din cadrul DAS

Asistenți personali

250 asistenți personali din cadrul DAS

îngrijitori informali

Voluntari

2 voluntari OSPT

Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național

Altele

2. Organizarea de întâlniri de tip peer review (evaluare reciprocă), inclusiv prin structurile asociative ale municipiului Bacău, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc:

Teme de interes

Număr de persoane

Buget estimat

întâlniri peer review cu medicii de familie

100 Iei

întâlniri peer review cu reprezentanti de la instituții și ONG-urile interesate sa implementeze proiecte la nivel local și pentru a stimula implicarea acestora

100 lei

întâlniri peer review cu asociații reprezentative ale beneficiarilor și cu ONG-urile care acorda servicii sociale la nivel local

100 lei

întâlniri peer review cu instituții care prin activitatea desfășurată la nivel local pot contribui in procesul de acordare a serviciilor sociale (prevenire, informare, identificare de riscuri)

100 lei

Menționate in Planul de acțiune la fiecare componenta si obiectiv pentru corelarea unui mecanism de identificare a situațiilor de risc si a persoanelor aflate in nevoie precum si pentru a folosi eficient resursele.

2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale. - Nu este cazul în 2020

Obiectivele operaționale și direcțiile de acțiune din Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în 2020 duc la îndeplinirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău și a Planului de implementare privind serviciile sociale de ia nivelul Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, în conformitate cu HG 797/2017, sunt în concordanță cu obiectivele operaționale și direcțiile de acțiune din strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile sociale locale identificate.

COMPONENTA: PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI Șl A FAMILIEI "Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării"

OBIECTIV GENERAL 1: ASIGURAREA BUNĂSTĂRII VIEȚII TUTUROR COPIILOR ÎNTR-UN MEDIU FAMILIAL SĂNĂTOS Șl FUNCȚIONAL O.S.1.1 ASIGURAREA UNOR SERVICII SOCIALE FUNCȚIONALE IN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Angajarea personalului de specialitate in cadrul DAS;

Completarea organigramei și a schemei de personal

trim 1- IV

DAS-Compartimentu! Resurse Umane

Buget local

1.1.2. Formarea continuă și

profesionalizarea personalului din cadrul DAS;

(corelat cu Obiectiv General -Modernizarea sistemelor de servicii sociale, Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

Participare la cursuri (Pentru centrele de zi, Contractarea de cursuri de formare in conformitate cu standardulele in vigoare, fiecare angajat al CZ, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiază de formare continuă în domeniul protecției copilului sau domenii conexe / interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului)

trim 1 -IV

Persoane din cadrul DAS formate/an

Compartimentul Resurse Umane (OSPT CZCD CZCNS CRA BPC BPVH BBS)

Buget local

1.1.3. Dezvoltarea competențelor profesioniștilor/membrilor SCC pentru creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului (corelat cu Obiectiv General -Modernizarea sistemelor de servicii sociale, Creșterea calității serviciilor sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

Identificarea și derularea de cursuri care să răspundă nevoilor de perfecționare ale membrilor SCC

TRIM 1 - IV

1 curs deformare în domeniu derulat

Compartiment resurse umane BPC

Buget local

1.1.4. Schimburi de experiență de bune practici în domeniul serviciilor și politicilor pentru copil;

(corelat cu Obiectiv General -Modernizarea sistemelor de servicii sociale, Creșterea calității serviciilor

Schimburi de experiența pentru personalul din cadrul BPC si Centrele specializate din structura DAS

TRIM 1 - IV

1 schimb de experiență

Birou Protecția Copilului, OSPT, CZCD, CZCNS, CRPA

Buget local

Contract de colaborare - schimb de bune practici- vizita la un centru social specializat si la DAS (SPAS) in alt municipiu din regiune (ex. Galați sau lași)

TRIM 1-IV

1 schimb de experiență

DAS - centrele DAS (SPAS sau DAC)

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

sociale furnizate atât în sectorul public cât și privat)

încheiere de contracte de colaborare cu

ONG si întâlniri semestriale de analize pe legislație si modul de implementare a acesteia;

TRIM 1 - IV

Nr participanți, Nr parteneriate încheiate

DAS

Buget local

1.1.5. Implementarea unor activități intersectoriale pentru asigurarea bunăstării vieții copiilor și familiilor acestora

corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional și cu Obiectiv General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce, Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectiv General -Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor / adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

Intervenții de prevenire privind consumul de alcool, tutun si drog

TRIM 1 - IV

1 activitate / 20 părinți

OSPT si CRA in colaborare cu ANACPECA

Buget local

activități de prevenire privind consumul de alcool, tutun si drog

TRIM 1 - IV

1 activitate/25 copii

OSPT

buget local

intervenții de prevenire a consumului de droguri: universale, selective si indicate in parteneriat cu specialiștii in domeniu

TRIM 1 - IV

8 activități

DAS, ANA CPECA, ISJ, CJRAE

buget local

Ziua Familiei

TRIM 1-II

1 activitate

DAS

Buget local

Ziua lei

TRIM 1 - II

1 activitate

DAS

Buget local

Campanii de prevenire și combatere a cerșetoriei la copii

TRIM 1

1 activitate

DAS

Buget local

Campanii de informare pe drepturi si obligații

TRIM 1- IV

5 activitati

DAS

Buget local

Sesiune de informare privind siguranța in comunitate, educația rutiera si violenta domestica

TRIM 1 * IV

4 activități

OSPT in colaborare cu Politia locala

Buget local

Sesiune de informare privind violenta domestica

TRIM 1 - IV

2 activități

DAS, colaborare cu ISJ,

Buget local

Sesiune de informare privind traficul de persoane

TRIM IV

1 activitate

DAS, colaborare cu ISJ,

Buget local

1.1.6. Continuarea programului pilot implementat in cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de

Sustenabilitatea proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău"

TRIM 1-IV

1 convenție semnata

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău" care la nivelul municipiului Bacău a fost desfășurat doar zonele arondate următoarelor școli: Școala Gimnazială „Alecu Russo" Bacău, Școala Gimnazială „ Dr. Alexandru Șafran", Școala Gimnazială „Constantin Platon" Bacău, Școala Gimnazială „Octavian Voicu" Bacău, Liceul Tehnologic „Petru Rareș" Bacău recenzate in platforma Aurora

Oferirea de servicii integrate și identificare de vulnerabilități, completarea bazei de date in platforma AURORA

TRIM 1 - IV

Servicii funcționale / baza de date actualizata

Compartiment

Servicii Sociale Integrate Comunitare

Buget local

Desfășurare microgrant"V(iata), 1 (ndependenta), S(anatate)"

TRIM 1 - IV

1 proiect aprobat si finanțat UNICEF SI HCL

DAS, UNICEF

Buget local, UNICEF

O.S.1.2 ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI TUTUROR COPIILOR LA EDUCAȚIE ÎN CONDIȚII EGALE Șl NEDISCRIMINATORII

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Identificarea continuă a numărului și profilului copiilor cu dizabilități și/sau cu CES școlarizați în învățământul de masă, cât și a celor care au vârsta corespunzătoare dar nu mai frecventează școala;

Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în ancheta socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor

TRIM 1 - IV

Numărul de anchete sociale realizate

BPC

Buget local

1.2.2. Acțiuni de informare și educare a comunității, părinților și copiilor privind importanța participării la educația de bază;

Sesiune de informare cu părinții, privind importanța participării la educația de bază

TRIM 1 - IV

1 activitate, 25 părinți participanti

DAS prin OSPT, si CJRAE

Buget local

Contract de colaborare cu CJRAE

TRIM 1

1 contract semnat

DAS si CJRAE

Buget local

Crearea unei baze de date cu persoanele de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă cu tineri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării de măsuri integrate de sprijin prin proiectul "INTESPO-înregistrarea tinerilor in evidentele serviciului public de ocupare"

TRIM 1 - IV

Numărul de t neri înregistrați

DAS, AJOFM

Buget local

1.2.3. Creșterea gradului de implicarea a unităților de învățământ în monitorizarea

întâlnire de lucru cu Școala Octavian Voicu, învățătorii, diriginții, mediatorul școlar si consilierul

TRIM 1 - IV

1 activitate

DAS OSPT si Școala 0 Voicu

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

participării copiilor la educația de bază, de nivel primar și gimnazial;

școlar din școala privind copii frecventează CZ OSPT din cadrul DAS

Parteneriat semnat cu Școala 0 Voicu

TRIM 1 - IV

1 contract de colaborare

DAS OSPT si Școala 0 Voicu

Buget local

1.2.4. Creșterea gradului de înțelegere și de respectare a drepturilor copilului în rândul cadrelor didactice;

întâlniri între reprezentanții DAS și cadrele didactice

TRIM 1 - IV

Minim o întâlnire Organizată

DAS

Buget local

1.2.5. Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru copii care au părăsit sistemul de învățământ prin programe de tip "a doua șansă"

Integrarea școlară a copiilor prin programul "A doua șansă"

TRIM 1 - IV

Nr de copii integrați

BPC

Buget local

1.2.6. Colaborarea cu mediatori școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, îmbunătățirea comunicării și colaborării cu instituțiile de învățământ;

întâlniri anuale pentru planificare campanii de informare si prevenire

TRIM 1 - IV

Nr copii participanți

DAS

Buget local

Parteneriat cu ISJ pentru informare DAS cu privirea la cazurile in risc de abandon școlar;

1 parteneriat semnat

DAS

Buget local

O.S.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI COPIILOR Șl FAMILIILOR ACESTOR LA SERVICII DE SĂNĂTATE DE CALITATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.3.1. Promovarea serviciilor de asistență medicală primară cu accent pe serviciile preventive furnizate prin pachetul de servicii de bază

Dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

1.3.2. Definirea unui rol activai medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în asigurarea accesului

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate

DAS, DGASPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

copiilor la servicii medicale de bază și identificare situațiilor de riscțîmbunătățirea comunicării și colaborării cu medicii de familie);

lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

Comunitare funcțional

1.3.3. Derularea de programe și acțiuni cu medicii de familie și specialiștii de la nivelul comunităților locale în depistarea precoce a copiilor cu probleme de sănătate.

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

1.3.4. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, DSP, cu scopul de a îmbunătăți accesul copiilor și familiilor acestora la servicii de sănătate

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii în situație de vulnerabilitate; Dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

TRIM 1 - IV

1 Compartiment Servicii Sociale Integrate Comunitare funcțional

DAS, DGASPC

Buget local

1.3.5. Acțiuni de informarea părinților, copiilor, în formate accesibile cu privire ia drepturile ior și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

Sesiuni de informare privind importanța serviciilor medicale preventive pe teme de planificare familiala, cancer de col si de sân, bolile copilăriei, parazitoze, gripe, etc, in colaborare cu instituțiile medicale de profil

TRIM 1-IV

1 contract de colaborare

DAS-OSPT, SJ-Cabinet planificare familiala, DSP

Buget local

Sesiuni de informare privind importanța serviciilor medicale, in baza contractului semnat

TRIM 1 - IV

4 sesiuni de informare

DAS - OSPT, SJ -Cabinet planificare familiala, DSP

Buget local

1.3.6. Implementarea de intervenții de prevenție primară pentru copii/adolescenți privind principalele riscuri legate de sănătate - consum de alcool, tutun, droguri, nutriție sănătoasă etc.

Campanii de informare împreună cu serviciile specializate din domeniu: DSP,ANA, IPJ etc.

TRIM 1-IV

Nr copii participanți; Nr parteneriate încheiate

DAS

Buget local

1.3.7. Facilitarea formarii continue a profesioniștilor de la nivel local în furnizarea serviciilor sociale integrate;

Participarea la cursuri de formare organizate de DGASPC

TRIM 1-IV

1 curs

DAS și DGASPC

Buget local

O.S.1.4 PROMOVAREA ACCESULUI COPIILOR LA ACTIVITĂȚI RECREATIVE Șl PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.4.1. Dezvoltarea de către autoritățile locale a facilităților destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber;

Organizare in CZ OSPT - activitatea "Club recreativ", facilitarea accesului la Baza de agrement Letea, teren sport și la ștrand, de luni pana vineri, pe perioada sezonului estival

TRIM II-III

1 contract semnat

DAS OSPT, Municipiul Bacău - Direcția administrare baze sportive

Buget local

1.4.2. Implementarea de către autoritățile locale în parteneriat cu ONG-uri, instituții de învățământ a unor programe de petrecere a timpului liber ( excursii, Școala de vară etc);

Excursie anuala in perioada de vara, pentru beneficiarii centrului OSPT pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă în conformitate cu standardele de funcționare a centrului social și pentru recompensarea copiilor care au respectat regulamentul centrului social, ne propunem organizarea acestei excursii în care vom avea ca scop urmărirea conduitei si respectarea regulilor de grup în activități organizate in afara centrului social, verificarea și aprofundarea cunoștințelor despre natura, istorice si culturale precum și oferirea acestei oportunități copiilor care provin din familii cu situații socio-economică precară.

TRIM II

1 activitate/25 copii + voluntari

DAS - OSPT DAS - CRA

Buget local + ONG partener

Organizarea de activități în afara centrului (efectuarea de vizite la diferite muzee, la Vivariu, Parc Dendrologic, la Teatru, la diferite instituții din comunitatea Municipiului Bacău.)

Trim l-IV

Aproximativ 2 vizite/an

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate / Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale /OSPT /CRA

Buget local

Implicarea copiilor în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent al fiecărui copil.

Trim l-IV

50beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Dezvoltarea de campanii de informare si prevenire in cadrul Școlilor de vara

TRIM II- III

Nr copii participant

Birou Achiziții, Monitorizare,

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Nr partener ate încheiate

Programe, Proiecte

1.4.3. Campanii de informare a în comunitate privind dreptul copiilor la activități recreative și timp liber

In cadrul Școlilor de vara in Școli si centre din DAS

TRIM II - III

Nr copii participa nți Nr partener ate încheiate

DAS

Buget local

O.S.1.5. CREȘTEREA CAPACITĂȚII BENEFICIARILOR DE A ACCESA Șl UTILIZA SERVICIILE COMUNITARE INTEGRATE DESTINATE COPILULUI Șl FAMILIEI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.5.1. Acțiuni de informare și educare periodică a părinților cu privire la drepturile copilului și responsabilitățile parentale; (minim 2 acțiuni/an/comunitate)

Campanii de informare in comunitate pentru prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor și privind drepturile si responsabilitățile copilului si parentale

TRIM 1 - IV

2 campanii de informare/an / comunitate

DAS + centre

Buget local

1.5.2. Acțiuni de informare a părinților cu privire la serviciilor comunitare existente pentru copii (informare directă și informare prin campanii locale de informare/educare/conștientizare)

Acțiuni de informare in comunitate privind serviciile de care copiii beneficiază sau pot beneficia prin intermediul centrului de zi (distribuire de pliante in școlile, dispensarele si bisericile din zona si afișarea de postere privind serviciul, date de contact, serviciile oferite, categoria de beneficiari)

TRIM I - IV

2 acțiuni ce informare

DAS - OSPT

Buget local

Ziua Porților Deschise

TRIM 1 - IV

1 activitate

DAS

Buget local

1.5.3. îmbunătățirea competențelor parentale în ceea ce privește îngrijirea și educarea copiilor (implementarea programelor de tipul "Școala părinților", a programelor de consiliere parentală la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie, școlii)- minim 1 program/an/comunitate) (corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea accesului copiilor și familiilor

Activitate "Școala părinților"

TRIM 1 - IV

 • 1 program / an / comunitate

 • 2 activități in CZ OSPT - 25 părinți informați / CRA

DAS - centre

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

la servicii comunitare integrate ți prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie)

1.5.4. Accesibilizarea informației în sensul prezentării acesteia în formate prietenoase, ușor de citit, adaptate grupurilor țintă;

Materiale promoționale privind serviciile OSPT (pliante, broșuri), al căror conținut este adecvat grupului țintă (copii, părinți)

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS - OSPT

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS - CRA

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS CZPCD

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS CZPCNS

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS CZCP

Buget local

Materiale promoționale privind serviciile

TRIM 1 - IV

150 pliante

DAS

Buget local

Campanie de sensibilizare a comunității referitoare la prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor.

TRIM 1 - IV

1/an

DAS-OSPT, CZPCD

Buget local

Activitate de recrutare de voluntari

TRIM 1 - IV

1/an

DAS-CENTRE

Buget local

Acțiuni de promovare a serviciilor pe care le oferă CZ

TRIM 1 - IV

2/an

DAS- CENTRE

Buget local

Articole/materiale publicate, avizate de coordonator, privind activitatea CZ

TRIM 1 - IV

15/an / centru

DAS- CENTRE

Buget local

O.S.1.6 DEZVOLTAREA Șl IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM LOCAL EFICIENT DE EVALUARE Șl MONITORIZARE A RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.6.1. Crearea și implementarea unui mecanism de identificare și înregistrare și monitorizare a tuturor copiilor vulnerabili

implementarea HG 691/2015 la nivelul municipiului Bacău

TRIM 1 - IV

Registrul ce evidență a copiilor aflați în situație de risc

BPC

Buget local

1.6.2. Crearea unei baze de date comune la nivel de DAS cu privire la beneficiarii direcți cu vulnerabilități si modalități de intervenție.

Continuarea situației AJPIS

TRIM 1 - IV

1 baza de date actualizata

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR AFLAȚI IN SITUAȚII DE VULNERABILITATE O.S.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII COPIILOR AFLAȚI ÎN DIFICULTATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Facilitarea accesului familiilor aflate in dificultate la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin și acompaniere, obținerea actelor de identitate, forme individualizate de sprijin etc); si creșterea accesului si participării la educație pentru copii preșcolari.

Prezentarea si descrierea beneficiilor si serviciilor sociale in cadrul campaniilor din școli.

Trim l-IV

Nr copii participanți, Nr parteneriate încheiate

DAS

Buget local

Furnizarea de servicii de informare, consiliere și sprijin pentru depășirea situațiilor de criză pentru familii vulnerabile referite de către DGASPC, unități de învățământ, solicitări directe ,etc.

Trim l-IV

Minim 30 familii vor beneficia de sprijin

BPC

Buget local

Consilierea familiilor interesate cu privire la modul de accesare a serviciilor specifice din cadrul Centrului de zi a copilului aflat in dificultate.

Trim l-IV

60 de familii consiliate

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Integrarea copilului în cadrul instituției, evaluarea acestuia si realizarea planului personalizat de intervenție.

Trim l-IV

-32 de familii care vor beneficia de sprijin, realizarea evaluărilor periodice, realizarea PP -trimestrial

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Evaluarea periodica și orientarea copilului, în funcție de rezultatele evaluării, spre continuare activității în cadrul centrului sau în cadrul altei instituții abilitate de educație (grădiniță, școală)

Trim l-IV

-Realizarea evaluărilor periodice, realizarea PPI -trimestrial

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

2.1.2. Implementarea pachetului minim de servicii în comunități si îngrijirea copilului aflat in dificultate.

Asigurarea unui climat adecvat dezvoltării armonioase și propice învățării abilităților de

Trim. I-IV

- 45 de copii care beneficiază      de

sprijin

Centrul de zi pentru copilul aflat in

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

autonomie, autoservire a copilului aflat in dificultate

dificultate și

OSPT

Susținerea serviciilor integrate

Nr copii care beneficiază de sprijin

Compartiment servicii integrate

Buget local

Implicarea copilului aflat in dificultate în activități individuale și de grup care să faciliteze achiziția comportamentelor sociale specifice comunității.

Trim. I-IV

- 45 de copii care beneficiază      de

sprijin

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Implicarea copiilor în activități recreative și educaționale în vederea inducerii unei stări de bine și crearea premiselor pentru învățare, dezvoltare și atingerea potențialului latent al fiecărui copil.

Trim. MV

- 45 de copii care beneficiază      de

sprijin

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

2.1.3. Implicarea copiilor aflați în dificultate în viața comunității.

Atragere de voluntari din cadrul comunității în activitățile specifice centrului, în vederea creșterii capacității de socializare, creșterea calității serviciilor oferite.

Trim. 1-iV

Minim 3 voluntari

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Organizarea de proiecte în colaborare cu alte instituții ce pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor aflate in dificultate (O.N.G., instituții de învățământ)

- Minim 3 proiecte realizate

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

2.1.4.lmplicarea familiei în procesul de îngrijire, dezvoltare si educație a copilului aflat in dificultate

Organizarea de Reuniuni periodice pentru informarea părinților și persoanele de referință pentru copiii beneficiari, referitoare la cum să abordeze problemele curente legate de îngrijirea și educarea copilului în mediul familial.

Trim MV

-Minim 2 Reuniuni periodice cu părinți i/an

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Organizarea programelor de educare a părinților "școala pentru părinți" cu o tematică diversificată și de interes pentru aceștia.

-Minim 2 Scoli pentru parinti/an

Centrul de zi pentru copilul aflat in

Buget local

c

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

dificultate și OSPT

Facilitarea discuțiilor intre părinți și a persoanelor relevante pentru îngrijirea copiilor cu personalul centrului, ce au ca obiectiv prezentarea programului personalizat de intervenție cu privire la dezvoltarea copilului și implicarea familiei în vederea continuării activității în mediul familial.

- Comunicare zilnică cu părinții beneficia-ilor - 20 familii

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

implicarea familiei în activități desfășurate în cadrul instituției (serbări, vizite în afara instituției, lecții deschise, serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor)

30 de familii implicate in activitatile specifice centrului

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

buget local

O.S.2.2. ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR Șl FAMILIILOR LA SERVICII COMUNITARE INTEGRATE Șl PREVENIREA SITUAȚIILOR CARE POT CONDUCE LA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE Șl CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII FAMILIILOR AFLATE IN DIFICULTATE.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Definirea unui rol activai furnizorilor privați de servicii sociale în compensarea deficitului de servicii în comunități, prin dezvoltarea continuă a programelor și serviciilor de suport pentru copii și familiile lor și informare familiilor aflate in dificultate cu privire la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

Monitorizarea rapoartelor lunare transmise de către ONG cu privire la cazurile active si serviciile oferite.

Trim l-IV

Nr rapoarte primite

Fiecare Birou in funcție de specificul ONG

Buget local

Proiectele propuse pentru finanțare si/sau finanțare nerambursabila Lg 350/2005 și sau 34/1998 vizează prioritar servicii comunitare integrate și prevenirea situațiilor care pot conduce la separării copilului de familie.

TRIM 1

servicii finanțate

DAS, MB, CLB

Buget local

Actualizarea bazei de date lunar, privind furnizorii privați si serviciile sociale oferite. Actualizarea lunara a informației privind locurile vacante

TRIM 1 -IV

Actualizarea si afișarea informației

ONG, DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Informarea comunității privind serviciile specializate oferite la nivel local in sistem privat

TRIM 1 -IV

Afișarea informației si verbal

DAS

Buget local

Informarea familiilor cu privire la serviciile sociale oferite.

Trim l-IV

60 familii

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Informarea și consilierea familiilor asupra demersurilor necesare pentru depășirea situațiilor de vulnerabilitate in care se afla si îndrumarea către diferite instituții abilitate.

Trim l-IV

33 familii

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

2.2.2. Susținerea și promovarea parteneriatelor public-privat, privat -privat pentru derularea de servicii complementare de sprijin pentru copil și familie, evitând suprapunerile și dublarea alocării de resurse;

Baza de date funcțională la nivelul municipiului prin întâlniri semestriale de analiza a activității desfășurată si a rezultatelor obținute, identificarea unui mecanism de creare a unei baze de date pentru a evita suprapunerile și dublarea alocării de resurse;

Trim l-IV

Nr întâlniri realizate si nr. participanți

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Trim l-IV

1 baza de date (pe baza de CNP beneficiar de servicii finanțate de autorități locale si județene)

DAS - Municipiul Bacău, CJ-DGASPC, ONG (beneficiare de finanțări)

Buget local

2.2.3. Asigurarea serviciilor prin centrele de zi funcționale in funcție de nevoia sociala identificata si pentru a preveni serviciile specializate în situații tardive, mai costisitoare și mai traumatizante pentru copil si familie, prevenirea abandonului copiilor din familiile aflate in dificultate

Oferirea de servicii de zi pentru copil si consiliere pentru familiile acestora pentru prevenirea abandonului școlar si al instituționalizării

Trim l-IV

25 copii

20 familii comunitatea din

Izvoare

Centru! de zi 0 Școala pentru toți

Buget local

Informarea familiei cu privire ia drepturile și obligațiile față de copil.

Trim l-IV

33 familii informate

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Oferirea de servicii de zi pentru copil pentru a facilita îngrijirea acestuia în mediul familial.

Trim l-IV

-30 copii beneficiari

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate și OSPT

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Crearea de grupuri suport pentru familiile aflate in dificultate, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză.

Trim l-IV

20 familii beneficiare (Discuții zilnice/lunare/ întâlniri zi nice)

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea în continuare a serviciilor comunitare integrate pentru a sprijin familia (centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc) centre de resurse pentru părinți, construirea și dezvoltarea unor rețele comunitare de suport pentru copil și familie etc)

Servicii comunitare integrate create prin colaborarea cu UNICEF si DGASPC funcționale

Trim l-IV

1 serviciu funcțional

DAS

Buget local

2.2.5. Creare / dezvoltare de infrastructură de prevenire a separării cum ar fi: locuințe sociale pentru familii numeroase / familii sărace cu locuire precară / familii fără locuință etc

Colaborare cu GAL pentru identificare resurse materiale si financiare /valorizarea celor existente

Trim l-IV

nr locuințe create/reabilitate

DAS, ADL (GAL)

Buget local, finanțări nerambursabile

2.2.6. Dezvoltarea capacității autorităților locale de a dezvolta servicii comunitare integrate eficace și eficiente;

Servicii comunitare integrate create prin colaborarea cu UNICEF si DGASPC funcționale

Trim l-IV

1 serviciu funcțional

DAS

Buget local

colaborare cu GAL pentru identificare resurse materiale si financiare /valorizarea celor existente

Trim l-IV

1 serviciu funcțional

DAS

Buget local

2.2.7. Creșterea accesului copiilor din municipiul Bacău la educație, sănătate și servicii sociale;

CZ OSPT funcționează la capacitate maxima, identificarea de resurse pentru a putea oferi servicii si copiilor din lista de așteptare

Trim l-IV

25 copii din OSPT au acces la servicii sociale care previn abandonul școlar si familial

OSPT

Buget local

Asigurarea rechizitelor pentru beneficiarii care sunt in risc de abandon școlar - Ordinul 27/2019

Trim l-IV

25 copii din OSPT au asigurat necesarul de rechizite școlare

OSPT

Buget local

Asigurarea materialelor deparazitare si de menținere a igienei

Trim l-IV

25 copii din OSPT au asigurat necesarul de menținere a igienei

OSPT

Buget local

Activități de informare in parteneriat cu alte instituții (DSP, CJRAE, ISJ)

Trim l-IV

25 copii din OSPT, 20 părinți

OSPT

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.8. Furnizarea serviciilor de sprijin mamelor aflate în situație de risc (mame singure, mame minore)-programe de consiliere la nivelul serviciilor sociale, medicului de familie; găzduire temporară și asistență specializată, servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 etc)

Programe de consiliere pentru dezvoltarea capacităților parentale pentru depășirea situațiilor dificile; Creșterea accesului si îndrumarea către alte servicii sociale

Trim l-IV

20 mame care au beneficiat de servicii

DAS

Buget local

Furnizarea de servicii de consiliere și informare pentru mamele aflate în situație de risc privind serviciile de care pot beneficia la nivel local;

Monitorizarea cuplurilor mama-copil în vederea reintegrării sociale

Trim l-IV

Minim 5 mame aflate în situație de risc au fost informate si consiliate;

Minim 2 cupluri mama-copil vor beneficia de servicii post reintegrare

BPC

Buget local

2.2.9. Asigurarea funcționării Centrului de zi 0 Școala pentru toți, in conformitate cu standardele de funcționare in baza cărora a fost licențiat

Centrul social de zi OSPT asigura servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor cu personal calificat

Trim l-IV

1 centru social specializat funcțional

DAS- OSPT

buget local

Servicii de reabilitare și igienizare a spațiilor unde CZ OSPT își desfășoară activitatea + firma sediu -Centrul de zi "0 școala pentru toți" cu însemnele CLB - DAS Bacău îndeplinirea standardului privind vizibilitatea in comunitate, (misiunea si activitatea de asistenta sociala nu este confundata cu activitatea educațională a școlii)

Trim l-IV

Centrul este reabilitat, dotat și igienizat

DAS- OSPT

Buget local

O.S.2.3. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI PROMOVÂND DREPTUL LA EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, VIAȚĂ ÎN FAMILIE Șl ÎN COMUNITATE Șl CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII COPILULUI CU DIZABILITĂȚI.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1.Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de depistare precoce și evaluare a copilului cu dizabilități (definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate în depistarea precoce a copiilor cu dizabilități și orientarea lor către servicii

Promovarea activității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale Ea nivelul comunității ( medici de specialitate, medici de familie, instituții de învățământ, alte instituții ce au ca obiect de activitate persoane cu nevoi speciale)

Trim i-IV

100 pliante, 20 postere diseminate in comunitate, Evenimente promovate pe rețele de socializare (săptămânal)

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

specializate, identificarea timpurie a nevoilor educaționale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile, educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învățare, identificarea timpurie a nevoilor de

recuperare/reabilitare și asigurare accesului la serviciile de recuperare, reabilitare, educație, integrare -reintegrare socială și școlară

Consilierea familiilor interesate cu privire la modul de accesare a serviciilor specifice din cadrul Centrului de zi a copilului cu nevoi speciale.

Trim MV

50 familii consiliate

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Integrarea copilului în cadrul instituției și planificarea planului de recuperare individualizat.

Trim MV

50 benefic ari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Evaluarea periodica și orientarea copilului, în funcție de rezultatele evaluării, spre continuare activității de recuperare în cadrul centrului sau în cadrul altei instituții abilitate de educare (grădiniță, școală)

Trim MV

50 benefic ari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Actualizarea listei de servicii de recuperare disponibile la nivel local și informare privind lista actualizata a furnizorilor de servicii

Trim MV

lista actualizata privind furnizorii de servicii

DAS

Buget local

2.3.2.Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și educaționale accesibile pentru copii cu dizabilități și familiile acestora (extinderea echipelor mobile de intervenție la domiciliu în zonele/comunitățile în care dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare nu a fost posibilă; înființarea unor servicii de tip respiro, centrelor de recuperare etc) și îngrijirea copilului cu nevoi speciale

Furnizarea de servicii integrate destinate copilului cu dizabilități in servicii de recuperare de zi si asigurarea unui climat adecvat dezvoltării armonioase și propice învățării abilităților de autonomie, autoservire si a deprinderilor de viața independente.

Trim l-IV

45 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea copilului cu nevoi speciale în activități individuale și de grup care să faciliteze achiziția comportamentelor sociale specifice comunității

Trim MV

45 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

2.3.3. Dezvoltarea centrelor de intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilități în vederea accesării educației formale si Implicarea copiilor cu nevoi speciale în viața comunității

Dezvoltarea serviciilor comunitare, privind copii cu dizabilități,

Trim MV

1 centru social specializat înființat in altă

DAS

Buget local

Identificarea unei soluții pentru creșterea capacității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi special și a calității serviciilor oferite.

Trim MV

1 centru social specializat dezvoltat

DAS, CZPCNS

Buget local

Atragerea de voluntari din cadrul comunității în activitățile specifice centrului, în vederea schimbării stereotipiilor legate de persoanele cu dizabilități.

Trim MV

minim 3 voluntari voluntari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Organizarea de proiecte în colaborare cu alte instituții ce pot contribui la creșterea calității vieții persoanelor cu nevoi speciale (O.N.G., instituții de învățământ)

Trim l-IV

minim 3 proiecte realizate

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea beneficiarilor centrului de zi în activități derulate în cadrul comunității (ziua iei, ziua familiei, 1 Iunie etc.)

Trim l-IV

30 de benef ciari implicaț

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Identificarea unei soluții pentru creșterea capacității Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Trim l-IV

1 centru social specializat dezvoltat

DAS

Buget local

2.3.4. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități în vederea creșterii și îngrijirii acestora în mediul familial prin dezvoltarea abilităților parentale specifice, informarea acestora privind dizabilitate, alternativele de abilitare/reabiiitare, tratament și integrare educațională și socială disponibile pentru copil prin implicarea familiei în procesul de îngrijire, recuperare, reabilitare, educație a copilului cu nevoi speciale.

Organizarea de reuniuni generale cu părinții și persoanele de referință pentru copiii beneficiari, ce să abordeze problemele curente legate de îngrijirea și educarea copilului cu dizabilități în mediul familial.

Trim l-IV

Minim 2 Reuniuni generale cu părinții /an

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Organizarea periodică de "școlii pentru părinți" cu o tematică diversificată și de interes pentru aceștia.

Trim l-IV

Minim 2 Școli pentru părinți/an

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Facilitarea discuțiilor părinților și a persoanelor relevante pentru îngrijirea copiilor cu personalul centrului, ce au ca obiectiv prezentarea planului personalizat individual de intervenție cu privire la recuperarea copilului și implicarea familiei în vederea continuării activității în mediul familial.

Trim l-IV

Comunicarea zilnică cu părinții beneficiarilor (30 familii)

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Implicarea familiei în activități desfășurate în cadrul instituției (serbări, vizite în afara instituției, ședințe de recuperare, lecții deschise, serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor)

Trim l-IV

30 de familii implicate in activitățile specifice centrului

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii din familie și implicit încheierea contractului cu familia

Trim l-IV

Numărul de rapoarte de monitorizare

BPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Nr de contracte cu familia

2.3.5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive în familie și societate față de copii cu dizabilități prin acțiuni de informare, educare și comunicare în comunitate

Activitate cu părinții si copii beneficiari ai centrului OSPT, pentru a accepta si a nu mai "eticheta", (de exemplu copii purtători de ochelari din centru), de a cunoaște nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități, instituțiile care le pot veni in sprijin și atitudinea corecta fata de aceștia.

Trim l-IV

1 activitate in centru

OSPT

Buget local

Campanii de informare cu privire la drepturile pers cu dizabilități si dezvoltarea unei atitudini pozitive in societate

Trim l-IV

Nr. activitati

DAS

Buget local

2.3.6. Formarea continuă a profesioniștilor/personalului care lucrează cu copilul cu dizabilități( inclusiv asistenții personali)

organizarea de cursuri pentru asistenți personali

Trim l-IV

250 asistenți personali formați

RU

buget local

O.S.2.4. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII FAMILIILOR ÎN CARE SUNT INTEGRATE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.4.1.Informare familiilor persoanelor cu dizabilități la drepturile, facilitățile și programele de sprijin din cadrul comunității

Informarea familiei cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității (mediul fizic, transport, informații și mijloace de comunicare)

Trim l-IV

-40 familii beneficiare

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Informarea și consilierea familiilor asupra demersurilor necesare integrării persoanei cu dizabilități într-un grad de handicap, și a drepturilor ce decurg din aceasta.

Trim l-IV

-40 familii beneficiare

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

2.4.2.Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilități

Informarea familiei cu privire la drepturile și obligațiile față de copil

Trim l-IV

-40 familii informate

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

(A

Oferirea de servicii de zi și de recuperare pentru copilul cu handicap, pentru a ușura îngrijirea acestuia în mediul familial

Trim l-IV

-45 beneficiari

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

Crearea de grupuri suport pentru familiile copiilor cu nevoi speciale, și consilierea acestora în vederea depășirii situației de criză

Trim l-IV

-40 familii beneficiare (Discuții zilnice /Lunare/intalniri zilnice)

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

Buget local

O.S.2.5. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A COPIILOR DEZAVANTAJAȚI DE ETNIE ROMĂ ASIGURÂND ACCESUL LA EDUCAȚIE, SĂNĂTATE Șl SERVICII SOCIALE, ÎN CONDIȚII DE EGALITATE DE ȘANSE Șl NEDISCRIMINARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.5.1.Colabora rea cu mediatori școlari și mediatori sanitari și colaborarea cu CJRAE, DSP (corelat cu Obiectiv General -Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional; îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la educație în condiții egale și nediscriminatorii)

Menținerea colaborării cu Mediatorul școlar și consilierul școlar din școlile in care sunt înscriși beneficiarii centrului in baza unui parteneriat semnat cu Școala 0 Voicu si alte școli din zona. Menționăm ca in centrul social beneficiarii (copii și reprezentanții legali) nu sunt vorbitori de limba rromani, nu se declara in timpul întocmirii dosarului social și se consideră discriminați, dacă în școală, centrul social sau in general, in comunitate sunt etichetați ca fiind rromi

Trim l-IV

1 contract de colaborare

DASOSPTsi

Școala 0 Voicu

Buget local

Identificarea copiilor cu vârstă școlară de etnie romă cu risc de abandon școlar și monitorizarea cu scopul prevenirii si medierii conflictelor dintre familie, comunitate și școală, facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, a informării autorităților despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective

Trim l-IV

lista copiilor cu risc de abandon școlar transmisa de care mediatori si consilierii școlari

BPC

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.5.2. Colaborarea cu personalul specializat în intervenția la nivelul comunităților de romi- mediatori școlari, mediatori sanitari, experți locali romi, pentru a facilita accesul copiilor romi la servicii sociale, educaționale și medicale (identificarea copiilor/părinților fără acte de identitate, pentru obținerea actelor de identitate, pentru înscrierea la medicul de familie, la școala, orientarea către servicii sociale specializate etc);

Activități de informare si consiliere privind punerea in legalitate a persoanelor aflate într-una din următoarele situații: persoane fără acte de identitate sau de stare civilă, copii născuți în străinătate pentru care părinții doresc să facă demersuri in vederea transmiterii actului de naștere in Romania.

Trim l-IV

Număr de cazuri

BPC

Buget local

2.5.3.Creșterea gradului de implicare și responsabilizarea a ONG-urifor locale pentru romi în scopul incluziunii sociale a copiilor romi și familiilor acestor;

Dezvoltarea de campanii pentru romi in scopul incluziunii sociale

Trim f-IV

Nr activitati

DAS

Buget local

2.5.4.Combaterea atitudinii negative a societății față de romi, în general și față de copiii romi în special prin acțiuni de reducerea a stereotipurilor negative, promovarea unor modele de succes

Campanie de combaterea atitudinii negative a societății față de romi

Trim l-IV

Nr activitati

DAS

Buget local

O.S.2.6 GESTIONAREA EFICIENTĂ A FENOMENULUI "COPIILOR STRĂZII"

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.6.1. îmbunătățirea strategiilor de identificare a copiilor din mediul stradal prin colaborare cu instituțiile /ONG-urile partenere;

Realizarea de evenimente stradale periodice în scopul identificării/instrumentării/soluționarii actelor de cerșetorie

Trim l-IV

Nr activitati

DAS

Buget local

2.6.2. Campanii de descurajare a cerșetoriei - ca formă de exploatare economică a copilului

Campanie de combatere / descurajare a cerșetoriei

Trim l-IV

Nr activitati

DAS

Buget local

O.S.2.7. PREVENIREA DELINCVENTEI JUVENILE Șl A RECIDIVELOR

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.7.1. Acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile;

Sesiune de informare privind traficul de persoane si cerșetoria cu părinții copiilor din OSPT

Trim l-IV

1 activitate

OSPT in colaborare cu IPJ și ANTIP

Buget local

Sesiune de informare privind siguranța in comunitate, educația rutiera si violenta domestica activități cu părinții și copil

Trim l-IV

Nr activități

OSPT in colaborare cu IPJ și Politia locala

Buget local

2.7.2. Dezvoltarea colaborării interinstituționale atât în scopul prevenirii delincvenței juvenile, cât și în procesul furnizării serviciilor de sprijin;

Contract de colaborare privind acțiuni comunitare de informare, educare, comunicare privind educarea copiilor în spiritul respectului față de lege cu scopul prevenirii delincvenței juvenile

Trim i-IV

1 contract

DAS - OSPT in colaborare cu IPJ, ANTiP si Politia locala

Buget local

O.S.2.8. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI SAU ALTE SUBSTANȚE NOCIVE ÎN RÂNDUL COPIILOR/ADOLESCENȚILOR/TINERILOR Șl REDUCEREA CONSECINȚELOR ACESTUI FENOMEN

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.8.1. Derularea de acțiuni/intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea, educarea și conștientizarea efectelor grave ale consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/ adolescenților / tinerilor; (corelat cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/ tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

Sesiune de informare privind consumul de alcool, tutun si drog

Trim l-IV

1 sesiune de informare privind consumul de alcool, tutun si drog

DAS OSPT

Buget local

întâlniri de responsabilizare și educare a copiilor/adolescențifor

Trim l-IV

200 de cop i / adolescenți instruiți

CRA Bacău

Buget local

Campanii de informare si prevenire consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/adolescenților/tinerilor

Trim l-IV

Nr activitati

DAS

Buget local

O.S.2.9. ASIGURAREA SERVICIILOR DE SUPORT ADECVAT COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE Șl COPIILOR REMIGRANȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.9.1. Dezvoltarea de măsuri specifice de suport pentru copii cu părinți plecați în străinătate și copii remigranți (identificarea tuturor copiilor cu ambii părinți/părintele unic susținător plecați la muncă în străinătate; implementarea unor programe personalizate de consiliere și suport, asigurarea accesului la serviciile sociale de suport existente în comunitate);

Implementarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului și HG 691 din 2015 privind procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la munca in străinătate.

Trim l-IV

Nr. notificări

BPC

Buget local

O.S.2.10. PREVENIREA SARCINILOR NEDORITE ÎN RÂNDUL ADOLESCENTELOR

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.10.1. Diversificarea și extinderea intervențiilor de educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților, inclusiv educație pentru prevenirea HIV și ITS ; Sesiuni de informare pentru prevenirea comportamentelor la risc (sarcini nedorite, și asupra serviciilor disponibile oferite la nivelul municipiului Bacău, sensibilizarea si promovarea unui stil de viața sănătos in parteneriat cu instituțiile abilitate (DSP, ISJ)

Sesiuni de informare cu privire la dezvoltare normală și educație sexuală în rândul copiilor și adolescenților

Trim l-IV

250 de copii/adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local

Activitate de informare in cadrul liceelor din municipiului Bacău privind educația sexuală in parteneriat cu DSP, ISJ si Voluntari.

Trim l-IV

1 activitate

DAS

Buget local

2.10.2. Asigurarea accesului adolescenților la servicii de planificare familială; Informare si îndrumare/referire către serviciile disponibile oferite la nivelul municipiului Bacău

Activități de informare/distribuire de materiale informative

Trim l-IV

4/an

Centrului de resurse pentru adolescenți

Buget local

Colaborare cu instituțiile de învățământ și cu cabinetul de planificare familială pentru informarea copiilor și adolescenților

Trim l-IV

30 de copi; / adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local, Buget instituții partenere

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.10.3. Implementarea programelor de educație pentru sănătate în comunități;

Realizarea de sesiuni de informare privind educația pentru sănătate în școli și licee

Trim l-IV

200 copii / adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local

O.S.2.11. AUTO-CUNOAȘTERE Șl DEZVOLTARE PERSONALĂ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.11.1. Asigurarea accesului copiilor/ adolescenților la servicii de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee

Realizarea de sesiuni de informare privind recunoașterea și gestionarea emoțiilor, comunicarea asertivă, creșterea nivelului de abilități non-cognitive, tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, în cadrul CRA Bacău în școli și licee

Trim l-IV

200 copii / adolescenți informați

CRA Bacău

Buget local

2.11.2. Servicii de consiliere psihologică

Organizarea de ședințe de consiliere pentru copii / adolescenți și părinților sau reprezentanților legali

Trim l-IV

10 copii / adolescenți consiliați 20 de părinți consiliați

CRA Bacău

Buget local

2.11.3 Asigurarea serviciilor de suport pentru părinții copiilor/adolescenților

Organizarea de întâlniri și grup de suport pentru părinți

Trim l-IV

Min 2 întâlniri pe an

CRA Bacău

Buget local

OBIECTIV GENERAL 3: PREVENIREA Șl COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPILULUIțNEGLIJ ARE, VIOLENȚĂ FIZICĂ, PSIHOLOGICĂ, SEXUALĂ, EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ, EXPLOATAREA SEXUALĂ, PORNOGRAFIE INFANTILĂ, TRAFICUL DE COPII) INDIFERENT DE MEDIUL UNDE SE PRODUCE

O.S.3.1. PROMOVAREA VALORILOR NON-VIOLENȚEI Șl IMPLEMENTAREA UNOR ACȚIUNI DE SENSIBILIZARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.1.1. Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare de către copii, părinți

Sesiuni de informare privind violenta, riscurile de a fi traficat si de nu reacționa corect

Trim l-IV

25 copii informați, 25 părinți informați

CZ OSPT, Politia locala

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

și profesioniști și populația generală a tuturor formelor de violență ( acțiuni de schimbare a percepției colective cu privire la violență, eliminarea formelor de disciplinare violentă și pedeapsa corporală a copiilor în toate mediile, cu accent pe impactul negativ asupra dezvoltării copilului, implicarea părinților în activități derulate în scopul prevenirii și diminuării violenței împotriva copiilor, implicarea copiilor prin educația de la egal la egal în activități derulate la nivelul școlii de prevenire și diminuare a violenței asupra copiilor, etc) corelat cu Obiectiv General - Asigurarea bunăstării vieții tuturor copiilor într-un mediu familial sănătos și funcțional, Asigurarea unor servicii sociale funcționale in cadrul Direcției de Asistenta Socială a Municipiului Bacău si cu Obiectiv General - Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Asigurarea unui minim de resurse pentru copii și familiile aflate in situație de dificultate, Prevenirea delincventei juvenile și a recidivelor) si cu Obiectiv General - Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență împotriva copilului (neglijare, violență fizică, psihologică, sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală, pornografie infantilă, traficul de copii) indiferent de mediul unde se produce, Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare) și cu Obiectiv General -

Activități recreative in comun părinți si copii cu scopul de a promova o atitudine corecta fata de persoana care nu a respectat regula

Trim l-IV

2/an

CZOSPT

Buget local

Activități recreative cu copii cu scopul de a promova o atitudine corecta fata de persoana care nu a respectat regula

Trim l-IV

lunar

CZ OSPT

Buget local

Campanii de informare privind formele, cauzele si consecințele violentei, bullying în școli.

Trim l-IV

1/luna Nr copii informați

DAS

Buget local

Sesiune de informare privind utilizarea responsabila de către copii a internetului și a tehnologiilor moderne de informare și comunicare (inclusiv acțiuni de combatere a pornografiei infantile și protejării copiilor față de conținuturile ilegale sau dăunătoare din mediul virtual);

Trim l-IV

1 activitate

25 copii informați

OSPT

PL/ISJ

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

Garantarea drepturilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, Prevenirea consumului de droguri sau alte substanțe nocive în rândul copiilor/ adolescenților / tinerilor și reducerea consecințelor acestui fenomen)

O.S.3.2. ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII DAS ÎN PREVENIREA Și COMBATEREA ORICĂREI FORME DE VIOLENȚĂ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.2.1. Creșterea capacității de intervenție a DAS-ului, furnizorilor privați în situațiile de violență care implică copilul - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență, indiferent de locul de producere;

Depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie;

Trim l-IV

Nr de cazuri

BPC

Buget local

3.2.2. Implementarea unui mecanism eficient de înregistrare, monitorizare și evaluare a numărului de cazuri și a dimensiunii abuzului, neglijării, exploatării sau a oricărei forme de violență asupra copilului;

Facilitarea accesului la mijloacele de asigurare a sprijinului (servicii și beneficii sociale) pentru familie și copil prin întocmirea planurilor de servicii, fișelor de risc și observație, anchetelor sociale, rapoarte de vizita;

Trim l-IV

Nr de cazuri

8PC

Buget local

3.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor inter-instituționaleîn scopul prevenirii expunerii copiilor la formele de violență și protejarea siguranței acestuia;

Activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare

Trim l-IV

Comunitatea este informată și implicată ‘n soluționarea cazurilor de abuz, neglijare si exploatare

DAS

Buget local

3.2.4. Derularea de acțiuni / intervenții de prevenire în școală, familie și comunitate pentru informarea,

Sesiuni de informare privind violenta, riscurile de a fi traficat si de nu reacționa corect

Trim l-IV

25 copii informați, 10 părinți informați

CZ OSPT, Politia locala

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

educarea și conștientizarea asupra fenomenului și efectelor grave ale traficului, exploatării copiilor;

OBIECTIV GENERAL 4: STIMULAREA CONSULTĂRII Șl PARTICIPĂRII COPIILOR

O.S.4.1. ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR LA INFORMAȚII UTILE Șl ADAPTATE NIVELULUI LOR DE ÎNȚELEGERE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.1. Derularea de campanii de informare în școli cu privire la formele și activitățile concrete prin care copii pot participa la procesul de luare a deciziilor care-i privesc;

Activitate de informare in CZ OSPT

Trim l-IV

1 activitate

25 copii informați,

10 părinți informați

CZ OSPT

Buget local

COMPONENTA: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Dl. ACCESIBILITATE-CONDIȚIE PREMERGĂTOARE PENTRU PARTICIPAREA LA VIAȚA SOCIALĂ Șl ECONOMICĂ

OBIECTIV GENERAL 1: ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN CONDIȚII DE EGALITATE CU TOȚI CETĂȚENII LA MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAȚIE Șl MIJLOACE DE COMUNICARE, LA TOATE RESURSELE COMUNITĂȚI) (BUNURI, SERVICII, ÎNCLUSIV SERVICII PUBLICE) ÎN COMUNITATE

O.S.1.1 IDENTIFICAREA RESURSELOR LOCALE Șl COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII PUBLICE Șl A PERSOANELOR JURIDICE CU CAPITA. PRIVATÎN IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL ACCESIBILITĂȚII;

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Asigurarea unor modalități de comunicare și informare accesibile

Adaptarea site-ului pe care îl deține DAS

Trim l-IV

1 site adaptat

BPVH, Biroul Informatizare

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

persoanelor cu dizabilități (ex. Interpretare mimico-gestuală, transpunerea în formate accesibile a documentelor oficiale ale autorităților publice, inclusiv afișajul public (scriere Braiile, înregistrări audio, versiuni simplificate, scriere in caractere mari, pagini web accesibilizate);

Tipizate adaptate pentru nevăzători

Trim l-IV

nr de tipizate adaptate pentru nevăzători

BPVH, Biroul Informatizare

Buget local

încheierea de protocoale de colaborare cu ONG-uri, instituții de profil

Trim l-IV

nr protocoale

BPVH

Buget local

l.l.Z.Asigurarea unor servicii / activități de consultanță și instruire pentru factorii implicați în accesibilizarea domeniului informării și comunicării pentru persoanele cu dizabilități;

Cursuri specializate în interpretarea mimico-gestuală pentru inspectorii din cadrul BPVH

Trim l-IV

1 curs

BPVH, RU

Buget local

Contract de colaborare încheiat cu un specialist sau cu o instituție specializată

Trim l-IV

1 contract

BPVH,

Buget local

1.1.3. Acțiuni de informare și educare pe tema accesibilizării mediului fizic, transport, mijloacelor de comunicare;

Întâlniri organizate cu specialiștii din domeniu

Trim l-IV

1 activitate

BPVH

Buget local

consiliere si informare

Trim l-IV

medie nr cazuri lunar

BPVH

Buget local

O.S.1.2 ÎMBUNĂTĂȚIREA GRADULUI DE INFORMARE AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI Șl FAMILIILOR ACESTORA CU PRIVIRE LA DREPTURILE LOR ÎN DOMENIUL ACCESIBILITĂȚII (MEDIUL FIZIC, TRANSPORT, INFORMAȚIONAL Șl MIJLOACE DE COMUNICARE)

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Informarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității prin mijloace mass-media, puncte de informare ("info-point") din instituțiile publice de la nivel local s.a.;

împărțirea de pliante de informare in comunitate

Trim l-IV

1 activitate

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.2. Identificarea de resurse pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare, comunicare și învățare, inclusiv a tehnologiilor asistive (sprijin în achiziționarea echipamentelor, instruire pentru utilizarea acestora etc.);

Identificarea de resurse pentru organizarea unui curs de informatică pentru tinerii cu handicap

Trim l-IV

1 curs

DAS

Buget local

1.2.3. Proiectarea și derularea în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice publice ori private, unor programe de accesibilitate și/sau de conștientizare asupra importanței acesteia în viața socială;

încheierea de protocoale de colaborare, asocierea a mai multor ong-uri împreună cu instituțiile publice

Trim l-IV

Nr protocoa e încheiate

DAS

Buget local

D2. PARTICIPARE (VIAȚĂ INDEPENDENTĂ Șl INTEGRATĂ ÎN COMUNITATE, VIAȚA DE FAMILIE, PARTICIPARE LA VIAȚA PUBLICĂ Șl POLITICĂ Șl ACCES LA JUSTIȚIE)

OBIECTIV GENERAL 2: ASIGURAREA PARTICIPĂRII DEPUNE A PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI ÎN SOCIETATE ÎN CALITATEA SA DE CETĂȚEAN AL ROMÂNIEI Șl RESPECTIV AL UNIUNII EUROPENE

O.S.2.1 CREAREA CONTEXTULUI NECESAR RESPECTĂRII DREPTULUI PERSOANEI CU DIZABILITĂȚI LA VIAȚĂ INDEPENDENTĂ Șl INTEGRARE ÎN COMUNITATE-ÎNGRIJIRE IN MEDIUL FAMILIAL

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la nivelul comunității( servicii de îngrijire ia domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență personală) necesare vieții și integrării în comunitate și pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate;

Dezvoltarea parteneriatului public-privat

Trim l-IV

nr parteneriate

MB, DAS

Buget local

servicii finanțate

Trim l-IV

NR servicii finanțate

MB, DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.2. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități la viață independentă și participativă în societate;

întâlniri periodice cu ong-urile ce desfășoară activități de specialitate

Trim MV

Nr întâlniri

8PVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.1.3. Implementarea acțiunilor din domeniul accesibilității pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la toate resursele comunității

Activitati in comunitate privind facilitarea accesului la resursele comunității

Trim MV

nr activitati informare

MB, DAS

Buget local

2.1.4. Facilitarea accesului persoanei cu dizabilități la informațiile necesare accesării unei locuințe;

Informare cu privire la prevederile Legii 448/2006

Trim MV

Nr cazuri informate

BPVH

Buget local

îndrumare către Direcția Patrimoniu

Trim 1-IV

nr cazuri îndrumate

BPVH

Buget local

2.1.5. Asigurarea suportului pentru adaptarea locuinței, în funcție de nevoile persoanei cu dizabilități;

încheierea unui protocol cu Universitatea "V.

Alecsandri", Facultatea de Terapie Ocupațională și Kinetoterapie

Trim 1-IV

1 protocol semnat, 100 de studenți

BPVH

Ong-uri, Buget propriu al persoanei

Activități de practica si terapie in baza protocolului semnat cu Universitatea "V. Alecsandri",

Trim MV

100 de studenți

DAS

-

Implicarea voluntarilor și a studenților de a merge pe teren, la domiciliul persoanelor cu dizabilități

Trim 1-IV

100 de studenți

DAS

Ong-uri, Bugetul propriu al persoanei

2.1.6. încurajarea și sprijinirea participării persoanelor cu dizabilități la activități sportive, de recreere și culturale de masă, precum și la evenimente dedicate lor (ex. Jocurile Paralimpice, etc.), desfășurate în țară sau în țări din cadrul Uniunii Europene;)

Organizarea de activități sportive la nivel local

Trim MV

1 activitate

MB, DAS

Buget local

Susținerea persoanelor cu dizabilități în desfășurarea diverselor activități de recreere

Trim 1-IV

1 activitate

BPVH

Buget local

O.S.2.2. ASIGURAREA CADRULUI NECESAR Șl FAVORABIL EXERCITĂRII DREPTULUI LA VIAȚĂ DE FAMILIE Șl VIAȚĂ PRIVATĂ DE CĂTRE PERSOANA CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Acțiuni de conștientizare și sensibilizare a comunității locale în vederea eliminării oricărei discriminări în materie de căsătorie, familie, statut de părinte și relații interpersonale;

Sesiuni de informare

Trim l-IV

2 sesiuni de informare,

BPVH

Buget local

2.2.2. Evaluarea / reevaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

Efectuarea anchetelor sociale

Trim l-IV

nranchete sociale

BPVH

Buget local

Autosesizarea

Trim l-IV

nr autosesizari

BPVH

Buget local

2.2.3. Responsabilizarea și implicarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare și integrarea socială a persoanei cu dizabilități;

Sesiuni de informare periodice a asistenților personali sau reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap

Trim l-IV

1 sesiune

BPVH

Buget local

Consilierea asistenților personali sau a reprezentanților legali

Trim l-IV

nr consilieri

BPVH

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități (centre de resurse, programe de formare, programe de susținere între părinți și specialiști, grupuri de suport, echipe mobile de intervenție la domiciliu, etc);

Sesiuni de instruire a asistenților personali conform Legii 448/2006

Trim l-IV

nr asistenți personali instruiti

BPVH, Biroul

Resurse Umane

Buget local

2.2.5. Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil dezvoltării persoanei cu dizabilități;

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu

Trim l-IV

serv dezvoltat

BPVH

Buget local, Ong-uri

Sesiuni de informare a familiei

Trim l-IV

NR sesiuni

BPVH

Buget local, Ong-uri

2.2.6. Colaborarea cu ONG-urite si alte instituții disponibile sa oferă sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

încheierea de parteneriate

Trim l-IV

nr parteneriate

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

D3. EGALITATE Șl NEDISCRIMINARE

OBIECTIV GENERAL 3: ASIGURAREA Șl PROMOVAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEPLINA EXERCITARE A DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINAREÎN RAPORT CU CEILALȚI MEMBRI Al SOCIETĂȚII.

05.3.1 CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ÎN SOCIETATE, INCLUSIV LA NIVELUL FAMILIEI, ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, DEZVOLTAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAȚĂ DE ACESTEA, COMBATEREA STEREOTIPII LOR, PREJUDECĂȚILOR Șl PRACTICILOR DĂUNĂTOARE;

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.1.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare destinate să încurajeze receptivitatea fața de drepturile persoanelor cu dizabilități, să încurajeze percepțiile pozitive cu privire la persoanele cu dizabilități;

împărțirea de pliante informative

Trim l-IV

nr pliante,

BPVH

Buget local

3.1.2.Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație, inclusiv la toți copiii, de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități;

Sesiuni de informare în școli cu privire la persoanele cu dizabilități

Trim l-IV

nr sesiuni de informare nr de voluntari

BPVH

Buget local

Implicarea elevilor ca voluntari în deplasarea pe teren

Trim l-IV

nr sesiuni de informare nr de voluntari

BPVH

Buget local

3.1.3.Promovarea programelor de informare care să crească gradul de conștientizare a problematicii persoanelor cu dizabilități și a drepturilor acestora

Sesiuni de informare a populației prin împărțire de pliante

Trim l-IV

nr pliante

BPVH

Buget iocal

O.S.3.2. PROMOVAREA RECUNOAȘTERII CAPACITĂȚILOR Șl CONTRIBUȚIILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.2.1. Inițierea și dezvoltarea de campanii publice care sa promoveze recunoașterea calificărilor, meritelor și abilităților persoanelor cu dizabilități și a contribuției acestora la locul de muncă și pe piața muncii;

împărțirea de pliante

Trim l-IV

100 pliante,

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

3.2.2. Promovarea conceptului de abilitate versus dizabilitate;

cazuri consiliate si informate

Trim l-IV

nr cazuri

BPVH

Buget local

3.2.3. încurajarea mass-media să prezinte persoanele cu dizabilități într-un mod pozitiv și valorizant;

invitarea presei/comunicate de presa la activitatile organizate

Trim l-IV

nr activitat

DAS

Buget local

O.S.3.3. ASIGURAREA CADRULUI NECESAR Șl FAVORABIL EXERCITĂRII DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN CONDIȚII DE NEDISCRIMINARE Șl EGALITATE DE ȘANSE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.3.1. Implementarea unui mecanism / proceduri de semnalare și intervenție a situațiilor de încălcare a drepturilor și libertăților persoanei, a situațiilor de abuz, discriminare, tortură și rele tratamente asupra persoanelor cu dizabilități;

Stabilirea unei proceduri de intervenție

Trim l-IV

1 procedură

BPVH

Buget local

3.3.2. Implementarea unor programe de formare a specialiștilor, lucrătorilor comunitari care lucrează cu persoane cu dizabilități și / sau furnizează servicii publice de interes general;

Cursuri de specializare pentru inspectorii BPVH

Trim l-IV

nr cursuri

BPVH, Biroul

Resurse Umane

Buget local

Sesiuni de informare periodice

Trim l-IV

nr cursuri

BPVH, Biroul

Resurse Umane

Buget local

D4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

OBIECTIV GENERAL 4: ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A UNU I NUMĂR CÂT MAI MARE DE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, ÎN SPECIAL PE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII O.S.4.1. CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRIN STIMULAREA /MOTIVAREA ACESTORA ÎN VEDEREA ACCESĂRII PIEȚEI LIBERE A MUNCII.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.1. Acțiuni de informare, educare și comunicare având ca și grup țintă persoanele cu dizabilități și familiile acestora, privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de muncă, depășirea propriilor bariere;

Sesiuni de informare a persoanelor cu dizabilități

Trim l-IV

3 sesiuni de informare,

BPVH,

Buget local

împărțirea de pliante în comunitate

Trim l-IV

nr pliante

BPVH

Buget local

4.1.2. Susținerea persoanelor cu dizabilități apte de muncă pentru integrarea socio-profesională prin activități specifice pentru angajare, promovare și menținerea în muncă: evaluare a capacității și aptitudinilor de muncă, consiliere și orientare profesională, sprijin pentru calificare/recalificare, sprijin pentru găsirea și menținerea locului de muncă; facilitarea accesului la informațiile privind resursele comunitare în domeniul ocupării forței de muncă (burse ale locurilor de muncă, locuri de muncă disponibile, servicii de sprijin, etc);

încheierea de parteneriate cu AIOFM sau ONG-uri

Trim l-IV

Nr parteneriate semnate

BPVH,

Buget local

4.1.3. Sprijinirea pentru angajarea pe piața liberă a muncii a persoanelor cu dizabilități prin măsuri de "muncă asistată";

Parteneriate încheiate cu ong-uri

Trim l-IV

Nr parteneriate semnate

BPVH,

Buget local

Colaborarea cu firme private

Trim l-IV

Nr acorduri de colaborare semnate

BPVH,

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.4. Dezvoltarea unui dialog/ parteneriat social între toți factorii implicați în domeniul ocupării forței de muncă - instituții de educație și formare profesională, instituții de asistență socială, AJOFM, O.N.G.-uri, angajatorii din sectorul public și / sau privat, sindicate etc, în scopul implementării unui sistem eficient de formare, orientare profesională și angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități;

Parteneriate încheiate cu ong-uri

Trim l-IV

Nr parteneriate semnate

BPVH,

Buget local

Colaborarea cu firme private

Trim l-IV

Nr acorduri de colaborare semnate

BPVH,

Buget local

O.S.4.2. IMPLICAREA ANGAJATORILOR/POTENȚIALILOR ANGAJATORI ÎN ASIGURAREA ACCESULUI LA MUNCĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.2.1.Informarea angajatorilor din sectorul public și privat privind facilitățile legislative privind angajarea persoanelor din rândul persoanelor cu dizabilități;

Organizarea de întâlniri cu instituții private, ong-uri

Trim l-IV

2 întâlniri

BPVH,

Buget local

4.2.2.Promovarea și asigurarea cunoașterii de către angajatori/potențiali angajatori a dreptului la muncă al persoanei cu dizabilități;

Împărțirea pliantelor de informare

Trim l-IV

100 pliante

BPVH,

Buget local

întâlniri periodice

Trim l-IV

100 pliante

BPVH

Buget local

O.S.4.3. DEZVOLTAREA "ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE", PRECUM Șl A ORICĂREI FORME DE ANGAJARE PROTEJATĂ (UNITĂȚI PROTEJATE, LOCURI DE MUNCĂ PROTEJATE), CA STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN TRANZIȚIA A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI CĂTRE PIAȚA LIBERĂ A MUNCII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.3.1. Crearea la nivelul local de "întreprinderi sociale", ca structuri de tranziție ia economia de piață, valorificând oportunitățile de finanțare din Fondul Social European;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

resurse identificate/ parteneriate

MB, DAS

Buget local

4.3.2. Accesarea fondurilor structurale pentru asigurarea de focuri de muncă protejate, în măsură să pregătească tranziția persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii (prin derularea de activități competitive cu cele de pe piața liberă a muncii, eficientizarea calificării la locul de muncă, etc.);

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

resurse identificate / parteneriate

MB, DAS

Buget local

4.3.3. Dezvoltarea proiectelor ce au ca obiectiv angajarea persoanelor cu dizabilități, „adaptarea rezonabilă" la locul de muncă, cu finanțare din Fondul Social European;

identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

resurse identificate / parteneriate

M8, DAS

Buget local

4.3.4. Promovarea oportunităților pentru activități independente, dezvoltarea spiritului antreprenorlal, dezvoltarea de cooperative și începerea unei afaceri proprii;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

resurse identificate/ parteneriate

MB, DAS

Buget local

D5 PROTECȚIE SOCIALĂ

OBIECTIV GENERAL 5: PROMOVAREA UNOR CONDIȚII DECENTE DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI PRIN IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ ( SERVICII SOCIALE DE SPRIJIN, LOCUIRE, BENEFICII SOCIALE, DREPTURI Șl FACILITĂȚI, ASIGURĂRI SOCIALE)

O.S.5.1. SPRIJINIREA PROCESULUI DE REFORMĂ INSTITUȚIONALĂ A SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC PRIN TRECEREA DE LA ÎNGRIJIREA INSTITUȚIONALIZATĂ LA ÎNGRIJIREA LA NIVELUL COMUNITĂȚII

O.S.5.2. TRECEREA DE LA ÎNGRIJIREA INSTITUȚIONALIZATĂ LA ÎNGRIJIREA LA NIVELUL COMUNITĂȚII "DEZINSTITUȚIONALIZARE" ÎNGRIJIRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.2.1. Dezvoltarea structurii de servicii comunitare de sprijin a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora pentru viața independentă și/sau în comunitate (asistență personală, îngrijiri la domiciliu, echipe mobile, centre de tip respiro care, centre de recuperare de zi etc), valorificând oportunitățile de finanțare prin fondurile structurale.

Centru de zi pentru persoane cu dizabilități

Trim l-IV

resurse identificate / parteneriate

MB, DAS

Buget local

O.S.5.3. îmbunătățirea continuă a calității vieții persoanelor cu dizabilități

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.3.1. încurajarea și sprijinirea participării persoanei cu dizabilități la viața comunității;

Organizarea de activități de recreere

Trim l-IV

2 activități

BPVH,

Buget local

5.3.2. Formarea continuă a asistentului personal implicat în supravegherea și îngrijirea persoanei cu dizabilități si a personalului îl supervizează;

Sesiuni de instruire a asistentului personal conform Legii 448/2006

Trim l-IV

nr sesiuni

BPVH,

Buget local

O.S.5.4. RESPECTAREA DREPTURILOR Șl PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI AFLATE ÎN SITUAȚII VULNERABILE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.4.1. Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate care permit

Servicii de îngrijire la domiciliu în parteneriat cu ONG-uri

Trim l-IV

creșterea capacitatii

MB DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

menținerea persoanelor cu dizabilități în familie, evitând plasamentul acestora în instituții rezidențiale (servicii de îngrijiri la domiciliu, servicii comunitare de suport, inclusiv asistență personală, echipe mobile, centre comunitare etc)

persoane beneficiare

Centru de zi pentru persoanele cu dizabilități în parteneriat cu ONG-uri

Trim l-IV

creșterea capacitatii persoane beneficiare

BPVH,

Buget local

5.4.2. Evaluarea nevoii de sprijin a persoanei cu dizabilități în mediul ei de viață;

Efectuarea anchetelor sociale

Trim l-IV

nr anchete sociale

BPVH

Buget local

5.4.3. Responsabilizarea și implicarea autorităților publice locale care să ofere sprijin persoanelor cu handicap și familiilor acestora;

Acordarea ajutoarelor financiare in funcție de nevoia identificata

Trim l-IV

nr ajutoare in funcție de nevoia identificata

BPVH si BBS

Buget local

O.S.5.5. CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI LOCAL Șl IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN SCOPUL INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

5.5.1. Implicarea societății civile, ONG-uri, asociații și organizații ale persoanelor cu dizabilități, instituții de cult recunoscute de lege, în implementarea măsurilor pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;

Parteneriate publice-private

Trim l-IV

Nr parteneriate

BPVH

Buget local

5.5.2. Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat;

Implicarea voluntarilor elevi și studenți

Trim l-IV

Nr activităț

BPVH

Buget local

5.5.3. Dezvoltarea unui dîalog/parteneriat social între toți factorii implicați în parcursul persoanei cu dizabilități (autorități publice locale, servicii sociale publice, AJOFM, ONG-uri, angajatorii din sectorul public și/sau privat, instituții de educație și formare profesională) în scopul implementării eficiente a măsurilor care favorizează incluziunea socială aacesteia.

organizarea de întâlniri comune

Trim l-IV

nr întâlniri

BPVH

Buget local

D6. SĂNĂTATE

OBIECTIV GENERAL 6: ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII Șl FACILITĂȚI PRIVIND SĂNĂTATEA, ÎN CONDIȚII DE ECHITATE SOCIALĂ Șl ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI LIBER EXPRIMAT O.S.6.1. FACILITAREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA ÎNGRIJIRE MEDICALĂ Șl PROGRAME DE SĂNĂTATE DE MASĂ, INCLUSIV LA SERVICII DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII Șl RECUPERARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

6.1.1. Acțiuni de informarea persoanelor cu dizabilități, în formate accesibile cu privire la drepturile lor și la oferta de servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;

crearea unei baze de date actualizata privind oferta de servicii de recuperare și tratament

Trim l-IV

1 baza de date actualizata

BPVH

Buget local

6.1.2. Conștientizarea la nivel public a drepturilor persoanelor cu dizabilități privind accesul la sistemul de sănătate;

informare, consiliere si referire

Trim l-IV

nr cazuri

BPVH

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

6.1.3. Continuarea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în accesarea serviciilor medicale de către persoanele cu dizabilități;

Parteneriate cu medicii de familie

Trim MV

nr parteneriate

BPVH

Buget local

Implicarea medicilor de familie în cazurile sociale

Trim MV

nr medici implicati

BPVH,

Buget local

O.S.6.2. PROMOVAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A RISCURILOR APARIȚIEI DIZABILITĂȚII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

6.2.1.Participarea la programe de educație pentru sănătate la nivel local;

Identificarea de alternative pentru un stil de viata sănătos și posibili parteneri pentru informarea comunității

Trim MV

1 baza de date

BPVH

Buget local

6.2.2.Definirea unui rol activ al medicului de familie și al specialiștilor din comunitate (asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar etc) în depistarea precoce a persoanei cu dizabilității și orientarea acesteia către servicii eficace de prevenție primară și secundară;

colaborare cu medicii de familie și implicarea acestora în cazurile sociale

Trim MV

nr activitati

BPVH Șl CSSCI

Buget local

COMPONENTA: PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR VÂRSTNICE Șl ASIGURAREA CONDIȚIILOR PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ Șl VIAȚĂ DEMNĂ O.S.1.1. ASIGURAREA ACCESULUI PERSOANELOR VÂRSTNICE LA SERVICII SOCIALE, MEDICALE, EDUCAȚIE PE TOT PARCURSUL VIEȚII, OCUPARE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii și beneficii sociale;

informare la nivelul comunității privind serviciile oferite de CZ

Trim l-IV

100 pliante

CZ Clubul Pensionarilor

1.1.2. Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstnice la servicii de sănătate

Ședințe periodice de informare a beneficiarilor pe teme de sănătate

Trim l-IV

12 pe an

CZ Clubul Pensionarilor, DSP, Medici de familie, specialiști

Buget local

Contract de parteneriat semnat

Trim l-IV

1 contract semnat

CZ Clubul Pensionarilor, DSP, Medici de familie, specialiști

Buget local

Colaborarea cu medicii de familie și intâlniri periodice

Trim l-IV

1 activitati

BPVH,

Buget local

1.1.3. Suport acordat vârstnicului în accesarea sistemului de beneficii sociale și a programelor guvernamentale pentru îmbunătățirea propriei situații economice

Informare privind beneficiile sociale pt. persoane vârstnice

Trim l-IV

2 pe an

CZ Clubul Pensionarilor, BPVH, BBS

Buget local

Consiliere

Trim l-IV

nr cazuri

BPVH

Buget local

Informare

Trim l-IV

nr cazuri

BPVH

Buget local

O.S.1.2. PROMOVAREA IMPLICĂRII Șl PARTICIPĂRII PERSOANELOR VÂRSTNICE LA VIAȚA COMUNITĂȚII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Crearea de oportunități pentru implicarea persoanelor vârstnice în activități sociale, culturale și civice ale comunității

Protocoale semnate cu diverse instituții si desfășurarea de activități in diverse domenii

Trim l-IV

5 noi parteneriate semnate

CZ Clubul Pensionarilor

Buget local

1.2.2. Dezvoltarea unei culturi pro-active și participative în rândul populației vârstnice după pensionare, prin implicarea acestora în activități de economie socială și de voluntariat

Identificarea de oportunități pentru crearea SES

Trim l-IV

1 structura creata

DAS

Buget local

Activități de voluntariat - pentru ecologizarea mediului, implicarea in ajutorarea unor cazuri sociale

Trim l-IV

3 acțiuni de voluntariat /an

CZ Clubul Pensionarilor Beneficiarii

Buget local

1.2.3. încurajarea ocupării in forme atipice, alternative, inclusiv si mai ales prin sprijinirea ocupării gospodărești si a celei artizanale

Confecționare perne, steaguri, cocarde, mărțișoare, coronițe, tablouri

Trim l-IV

1 activitate de confecționare pe săptămână

CZ Clubul Pensionarilor, Parteneri - furnizori de materiale

Buget local

1.2.4. Organizarea de campanii locale de informare si mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie

Organizare de activități pentru valorizarea persoanelor vârstnice

Trim l-IV

Eveniment „Tinerețe fără bătrânețe!,,

DAS

Buget local

împărțirea de pliante informative

Trim l-IV

nr pliante

BPVH

Buget local

1.2.5. Facilitarea implicării de către autoritățile publice a persoanelor vârstnice în luarea deciziilor cu privire la acțiunile și măsurile ce le sunt destinate

Organizarea de întâlniri intre persoanele de vârsta a treia si autoritățile locale (Primar, Viceprimari, consilieri locali)

Trim l-IV

1 întâlnire organizata la CZ cu 2 -3 consilieri locali

Șef centru, Director

Buget local

Sesiuni anuale de consultare a asociațiilor de pensionari

Trim l-IV

1 întâlnire

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM COERENT, ECHITABIL Șl SUSTENABIL DE SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE O.S.2.1 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE DE A FURNIZA SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Dezvoltarea structurilor destinate asistenței și protecției persoanelor vârstnice la nivelul autorităților locale

Deschiderea unui nou centru de zi pentru persoanele de vârsta a treia - tip club

Trim l-IV

1 centru nou

DAS, Primăria Bacău

BL

2.1.2. Implicarea autorităților publice locale în activarea resurselor comunitare (valorizarea instituțiilor de cult, a medicului de familie etc), dezvoltarea de parteneriate și colaborări interinstituționale în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice

Parteneriate noi cu instituții de cult, medicii de familie

Trim l-IV

3 noi parteneriate semnate

CZ Clubul Pensionarilor

Buget local

întâlniri periodice cu actori locali

Trim l-IV

3 întâlniri anuale

BPVH,

Buget local

2.1.3. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenței sociale privind persoanele vârstnice

Schimb de experiența intre specialiști - in cadrul evenimentului „Tinerețe fără bătrânețe „ si a altor activități la care participa

Trim l-IV

1 asistent social, 1 kinetoterapeut 1 psiholog

Șef centru, Director

Buget local

Cursuri de specializare pentru personal

Trim l-IV

3 cursuri anual

BPVH

Buget local

O.S.2.2 DEZVOLTAREA Șl DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE DE ÎNGRIJIRE Șl PROTECȚIE A PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PUBLIC, PUBLIC-PRIVAT, PRIVAT

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. înființarea serviciilor de îngrijire de lungă durată acordate la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente

Dezvoltarea parteneriatelor cu ong-uri pentru creșterea numărului de persoane vârstnice îngrijite la domiciliu -Dezvoltarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente in Municipiul Bacau

Trim l-IV

Nr parteneriate / servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Monitorizare in urma acordării subvențiilor prin Legea 350, pentru serviciile de îngrijire la domiciliu

Trim l-IV

Nr contracte

BPVH

Buget local

2.2.2. înființarea serviciilor de îngrijire la domiciliu și a altor servicii alternative{centre de zi,

înființarea centru de zi pentru persoane vârstnice în zona de sud a municipiului, zona cu multa populație vârstnică

Trim l-IV

1 centru de zi creat

DAS, Municipiul Bacău

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

cluburi, locuințe protejate, centre rezidențiale de îngrijire temporară etc)

2.2.3. înființarea unui centru medico - social

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.2.5. înființarea unui set de servicii comprehensive, socio-medicale pentru prevenirea precoce, tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale

Servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu

Trim l-IV

nr persoane pe an

BPVH

Buget local

O.S.2.3. MONITORIZAREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1. Elaborarea și implementarea unei metodologii de identificare a serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, a numărului de persoane vârstnice beneficiare de servicii sociale, a respectării standardelor de calitate

Crearea unei baze de date cu ONG-urile pe problematica persoanelor vârstnice

Trim l-IV

1 baza de date actualizata

BPVH, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

COMPONENTA: PREVENIREA Șl COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE Șl A VIOLENȚEI BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN VEDEREA DIMINUĂRII FENOMENULUI "TOLERANȚĂ ZERO" FAȚĂ DE VIOLENȚA ÎN FAMILIEI;

O.S.1.1. PROMOVAREA VALORILOR NON-VIOLENȚEI Șl IMPLEMENTAREA UNOR ACȚIUNI DE SENSIBILIZARE ( CORELAT CU OS 4.1 - COMPONENTA PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI)

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Informare la nivelul comunității privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia;

Acțiuni de informare în comunitate privind violența în familie

Trim l-IV

Minim 1 acțiune de informare

DAS

Buget local

1.1.2. Informare privind formele violentei domestice pentru prevenirea acesteia in școli si centre din structura DAS;

informare in centre din structura DAS, privind formele violentei domestice si în colectivitate și prevenirea acesteia

Trim l-IV

Nr activități,

DAS

Buget local

Campanii de informare privind formele violentei domestice

Trim l-IV

Nr activități,

DAS

Buget local

O.S.1.2. ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE Șl A INSTITUȚIILOR PUBLICE DE A PREVENI Șl COMBATE VIOLENȚA DOMESTICĂ, CORELAT CU VIOLENȚA ÎMPOTRIVA COPILULUI;

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Parteneriate eficiente cu ONG-uri si instituții abilitate sa intervenim in echipa la nivel local, corelat cu violența asupra copilului - implementarea unui mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență;

Constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul mun. Bacău

Trim l-IV

1 echipa mobila constituita, Nr de cazuri înregistrate la nivelul DAS

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.2. Aplicarea legislației în domeniul violenței în familie (violență domestică, violență împotriva copilului la nivelul comunității municipiului Bacău prin întâlniri de lucru si schimb de experiența cu alte instituții responsabile și participarea la întâlniri de lucru si informare.

DAS întâlnire de lucru si schimb de experiență cu alte instituții responsabile și participarea la întâlniri de lucru si informare

Trim l-IV

întâlnire de lucru si schimb de experiența

DAS

Buget local

1.2.3. Optimizarea mecanismului interinstituționa 1 corelat cu violența împotriva copilului;

Acordarea serviciilor sociale în situații de violență

Trim l-IV

Nr de cazuri de violență

DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII DE PREVENȚIE Șl PROTECȚIE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

O.S. 2.1. EVALUAREA NEVOII DE SERVICII LA NIVEL MUNICIPIULUI BACĂU

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1.Evaluarea nevoilor și a accesibilităților serviciilor oferite victimelor (evaluare de nevoi, evaluarea situației actuale din perspectiva serviciilor existente / a lipsei serviciilor, a accesului la servicii etc

identificare de resurse pentru a accesului la servicii oferite victimelor violentei si agresorului / centre specializate

Trim l-IV

1 centru social

DAS

Buget local

O.S.2.2. DEZVOLTAREA SERVICIILOR / PROGRAMELOR DE PROTECȚIE Șl SPRIJIN

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Acțiuni de informare a victimelor violenței privind serviciile de sprijin și măsurile

Informarea victimelor violenței domestice cu privire la instituțiile și ONG care asigura consiliere psihologică sau alte forme de asistență și protecție a victimei în funcție de

Trim l-IV

informarea victimelor

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

legale disponibilei servicii de consiliere juridică, psihologică, găzduire, asistență în găsirea unui foc de muncă etc);

necesitățile acesteia, organul de urmărire penală la care pot face plângere, etc

2.2.2. Acompanierea victimelor în accesarea serviciilor medicale si sociale existente în comunitate, în conformitate cu legislație în vigoare;

Oferirea de suport victimelor în vederea accesării serviciilor în conformitate cu legislația în vigoare

Trim l-IV

informarea victimelor, referire de caz

DAS

Buget local

O.S.2.3. DEZVOLTAREA Șl CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE RESURSELOR UMANEÎN DOMENIUL PREVENIRII Șl COMBATERII VIOLENȚEI DOMESTICE Șl A BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX

Mâsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1. Participarea la Programe de formare profesională pentru îmbunătățirea cunoștințelor de bază ale profesioniștilor privind legislația națională și cadrul de politici și standarde europene relevante pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (cu accent pe violență domestică) precum și egalitatea între femei și bărbați;

Participarea la curs de formare profesională pentru specialiști

Trim l-IV

curs de formare

DAS

Buget local

2.3.2. Participarea la Programe de formare profesională (specializare) pentru profesioniști privind procedurile de intervenție pentru victime, agresor etc;

Participarea la curs de formare profesională pentru specialiști

Trim l-IV

1 curs de formare

DAS

Buget local

2.3.3. Aplicarea procedurilor și instrumentelor de lucru destinate profesioniștilor (ghiduri, metodologii etc);

implementarea prevederilor Legii 217/2003 și furnizarea de servicii sociale primare

Trim l-IV

Toți beneficiarii primesc servicii sociale primare

BPC, BPCH, BBS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.4. Participarea la schimburi de experiență, transfer de bune practici și promovarea abordărilor inovative ale serviciilor sociale alte instituții abilitate;

încheierea unei colaborări cu un ONG / organism abilitat

Trim l-IV

Nr Activitati

DAS

Buget local

întâlniri de lucru care să reunească specialiști

întâlniri realizate

DAS

Buget local

COMPONENTA: ALTE CATEGORII DE GRUPURI/PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE (VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE, PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST ETC)

OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE Șl ASISTAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN CONFORMITATE CU ARIA DE RESPONSABILITATE INSTITUȚIONALĂ

O.S.1.1. SUSȚINEREA PROGRAMELOR/ACȚIUNILOR DESTINATE PREVENIRII TRAFICULUI DE PERSOANE, INCLUSIV PREVENIREA TRAFICULUI DE COPII

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. Actualizarea de parteneriate eficiente cu instituții si identificarea de ONG-uri abilitate in domeniu, pentru intervenție in echipa la nivelul comunității, în implementarea acțiunilor destinare creșterii gradului de informare și conștientizarea populației în ansamblu și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane, cu impact asupra reducerii factorilor care conduc la victimizare;

Actualizarea parteneriatelor cu Penitenciarul Bacău, care se adresează acum tinerilor si femeilor

Trim 1

2 parteneriate actualizate -violenta, traficul de persoane

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.2. Campanii de informare in școli si centre sociale privind situațiile cu risc, precum și gestionarea cu responsabilitate a deciziilor personale;

Activitatea „Dăruim / Dorim Atenție Sporită"

Trim l-IV

50 elevi si 10 profesori participanți la eveniment

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE, ALTELE DECÂT CELE PREZENTATE ANTERIOR (PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, FĂRĂ SUSȚINEREA FAMILIEI ETC)

O.S.2.1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII Șl BENEFICII SOCIALE, SERVICII MEDICALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Facilitarea accesului familiilor/ adulților cu o situație economica precara la sistemul de beneficii sociale și la programele guvernamentale de securitate socială și reducere a sărăciei (identificare evaluare, informare, sprijin și obținerea actelor de identitate)

Acordarea de tichete valorice pensionari (semestrial)

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de alimente prin programul POAD (beneficiari deVMG siASF))

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget european

Acordarea de abonamente transport gratuit

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de subvenție la căldura

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget național Buget local

Acordarea de beneficii sociale - VMG

Trim 1 - IV

Nr beneficiari VMG / Nr beneficiari ASF

DAS

Buget de stat

Ajutor de înmormântare

Trim 1 - IV

Nr beneficiari VMG

DAS

Buget local

Ajutoare de urgență

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de alocații de stat

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

buget de stat

2.1.2. Sprijinirea familiilor cu copii

Acordarea de indemnizații pentru creșterea copilului și de de stimulent pentru reinserție

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget de stat

Acordarea de tichete valorice educaționale (lunar)

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

Acordarea de beneficii sociale - alocații de susținere

Trim 1 - IV

Nr beneficiari

DAS

Buget local

O.S. 2.2. PROTECȚIA Șl ASISTAREA SPECIALIZATĂ A PERSOANELOR ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1.Identificarea resurselor pentru dezvoltarea serviciilor de asistență și sprijin (adăpost-uri, cantine sociale, locuire, ocupare etc);

Finalizarea Centrului de cazare temporara a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău;

Centrul de cazare dat in folosință

MB, DAS

Buget local

2.2.2.Susținerea persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate în accesarea serviciilor comunitare existente;

identificarea persoanelor in situație de risc cu sprijinul Politiei locale

Trim 1 - IV

Nr persoane cazate in regim de urgenta in adăpost

BBS

Buget local, donații si sponsorizări

COMPONENTA: SERVICII SOCIALE DE SUPORT LA NIVEL LOCAL PENTRU FAMILII Șl PERSOANE IN NEVOIE IN SISTEMUL LOCAL DE

COEZIUNE SOCIALA

OBIECTIV GENERAL 1: CONSOLIDAREA INSTITUȚIONALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE

O.S.1.1. DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE CARE FUNCȚIONEAZĂ IA CAPACITATE MAXIMA, FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE, BAZATE PE COMUNITATE, EFICACE Șl EFICIENTE.

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.1.1. întărirea capacității DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială;

Informarea furnizorilor de servicii sociale de la nivel local privind legislația care întărește capacitatea DAS Bacău de a coordona metodologic măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială;

TRIM 1 -IV

Furnizorilor de servicii sociale informați

DAS

Buget local

1.1.2. Elaborarea unui mecanism instituțional de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, de identificare și evaluare a tuturor cazurilor de risc social, în vederea prevenirii si depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violența, șa;

Crearea unei baze de date si întâlniri in comunitate (beneficiari, reprezentanți organizații, furnizori publici si privați de serv, soc., instituții)

TRIM 1 -IV

1 baza de date creata, nr întâlniri in comunitate

DAS

Buget local

1.1.3. Crearea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării si centralizării la nivel local în timp real a nevoii de înființare, dezvoltare si concentrare a resurselor pe nevoi prioritare la nivel local cu detalii de asistenta sociala colectate de specialiști din teren și de la instituții (număr de nevoi, categorii de beneficiari, concentrație in funcție de localizare și avantaje si dezavantaje - harta sărăciei si excluziunii sociale, venituri, proprietăți imobile si mobile)

Centralizare a bazei de date în rețea, adaptată identificării și centralizării la nivel local în timp real pentru acordarea serviciilor si beneficiilor precum si altor forme de sprijin (tichete valorice, abonamente pe transport public in comun, VMG, alocații de susținere, etc); Verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare și a numărului de beneficiari (care ar putea sa fie cuprinși într-o bază de date in funcție de situația socio-economica)

TRIM 1-IV

Un sistem de centralizare a bazei de date în rețea

MB, Taxe si impozite, DAS, AJOFM, AJPIS

Buget local

1.1.4. Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorităților naționale la serviciile de

Identificarea persoanelor care nu sunt înscrise pe listele medicilor de familie

TRIM 1-IV

Nr persoane

DAS

Buget local

Campanii de informare privind importanța vaccinării minorilor

TRIM 1 -IV

1 campanie

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

sănătate publică și la creșterea speranței de viață si a populației majoritare

Creșterea gradului de informare a populației cu privire la promovarea sănătății și educație pentru sănătate prin Campanii de informare cu privire la importanța igienei și a unui stil de viață sănătos, privind TBC, HIV/SIDA, BTS

TRIM 1 -IV

Nr activități / nr persoane

DAS

Buget local

1.1.5. Promovarea , replicarea bunelor practici în domeniul serviciilor sociale;

Schimburi de experiența /

TRIM 1 -IV

Activități

DAS

Buget local

1.6. Formarea continuă a personalului, profesioniștilor care lucrează în DAS.

Cursuri de formare

TRIM 1 -IV

Nr cursuri, nr specialiști participant

DAS RU

Buget local

O.S.1.2 DEZVOLTAREA $1 IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM LOCAL EFICIENT DE EVALUARE Șl MONITORIZARE A RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI Șl A TUTUROR PERSOANELOR AFLATE ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.1. Crearea și implementarea unui sistem de centralizare a bazei de date în rețea interdepartamentală (în cadrul DAS) de identificare și înregistrare a tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile

Identificarea de resurse, replicarea proiectului AURORA, baza de date funcțională înregistrată in format electronic

Trim MV

1 baza de date

DAS

Buget local

1.2.2. Identificarea unui mecanism de creare a unui sistem interinstituțional de identificare și înregistrare a tuturor persoanelor in situație de risc social de la comunității a tuturor grupurilor în situații de vulnerabilitate, (medici de familie, cadre didactice, Spital, Penitenciar, mediul universitar, mediul economic, biserica, etc)

Creare / actualizare periodica a bazei de date privind instituțiile de la nivel local și date de contact, publicate si pe site-ul DAS și identificarea de resurse; Replicarea proiectului AURORA; Baza de date funcțională înregistrată în format electronic

Trim MV

1 baza de date/ instituție publica 1 baza de date persoanelor in situație de risc social

DAS, Birou Informatizare

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.2.3. Informatizare baze de date cu persoanele vulnerabile la nivelul comunități, elaborarea unei proceduri de monitorizare complete si complexe fără să consume timpul, ca resursa deficitara in situația unei tehnoredactări a situației socio-economice identificate in teren ;

Identificarea de resurse; Replicarea proiectului AURORA; Baza de date funcțională înregistrată in format electronic

Trim l-IV

1 baza de date informatizata

DAS, Birou Informatizare

Buget local

1.2.4. Crearea și implementarea unui mecanism de monitorizare a grupurilor vulnerabile din comunitate (definirea unui rol activ al profesioniștilor locali în procesul monitorizării respectării drepturilor copilului);

Platforma AURORA funcțională

Trim l-IV

Activități înregistrate in platforma

DAS

Buget local

O.S.1.3. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI DE SISTEM LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

1.3.1. îmbunătățirea capacității de planificare, monitorizare și evaluare în scopul dezvoltării serviciilor sociale în funcție de nevoile comunității și resursele acesteia;

întâlniri interne de lucru pentru implementarea Strategie si Planului de acțiune anual

Trim l-IV

întâlniri de lucru interne

DAS, comunitatea locala

Buget local

Identificarea de mecanisme de îmbunătățire a bazei de date privind beneficiarii si resursele comunității

Trim l-IV

1 baza de date cu informații centralizate

DAS, comunitatea locala

Buget local

1.3.2. Implementarea strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2019*2029;

întocmirea Planurilor anuale de acțiune in concordanta cu Strategia

Trim l-IV

întocmirea anuala a planului de acțiune

Mun. Bacău, DAS, comunitatea locala

Buget local

1.3.3. Monitorizarea și evaluarea periodică(anuală) a strategiei locale;

Planuri anuale de acțiune elaborate și monitorizate in concordanta cu strategia

Trim l-IV

Evaluarea anuală a planului de acțiune

Mun. Bacău, DAS

Buget local

1.3.4. Furnizarea serviciilor în baza unor proceduri și metodologii de lucru elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare;

Proceduri elaborate

Trim l-IV

Nr proceduri

DAS

Buget local

1.3.5. Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor;

Monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate beneficiarilor prin finanțări nerambursabile pentru

Trim l-IV

Nr beneficiari monitoriza;!

Mun. Bacău, DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

1.3.6. Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizori privați pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

Acordarea de finanțări nerambursabile pentru a acoperirea nevoii de servicii sociale din comunitate;

Trim MV

Nr contracte semnate

M Bacău, DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 2: DEZVOLTAREA PIEȚEI MIXTE DE SERVICII

O.S.2.1. CONSOLIDAREA COOPERĂRII DINTRE SECTORUL PUBLIC Șl ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.1.1. Asigurarea respectării principiilor concurenței, eficienței și transparenței în finanțarea din surse publice a serviciilor sociale oferite de ONG-uri în calitate de furnizori privați de servicii sociale;

Ghiduri de finanțare / condiții de acordare a finanțărilor elaborate si aplicate cu respectarea principiilor concurenței, eficienței și transparenței, publicarea informației

Trim MV

Ghiduri/alte condiții elaborate si publicate

MB, DAS

Buget local

2.1.2. Consultarea și implicarea ONG-urilor, utilizarea competențelor și expertizei acestora în elaborarea si implementarea strategiilor locale/planurilor de acțiune, în dezvoltarea serviciilor sociale și mobilizarea resurselor comunității

întâlniri cu furnizori publici și privați de servicii cu alte instituții, mediul economic, organizații reprezentative ale beneficiarilor pentru întocmirea Planurilor anuale de acțiune si punerea in aplicare a acestuia in concordanta cu Strategia

Trim MV

Nr consultări publice /întâlniri de lucru

DAS, comunitatea locala

Buget local

2.1.3. Susținerea și încurajarea sectorului nonprofît în a prelua și dezvolta servicii sociale din sectorul public;

Acordarea de finanțări / subvenții și parteneriate

Trim MV

Sectorul nonprofît susținut / nr de contracte

MB, DAS

Buget local

2.1.4. Facilitarea parteneriatelor dintre autoritățile publice și ONG-uri;

Parteneriate in funcție de scop, nevoi si resurse

Trim MV

Nr de parteneriate/ instituții partenere

MB, DAS

Buget local

2.1.5. Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome și a altor minorități la educație la toate nivelurile în

Actualizarea datelor de la nivel local privind participarea copiilor romi și a altor minorități la educație pe niveluri de învățământ precum și a populației majoritare

Trim MV

Date actualizate

DAS, ISJ

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere precum și a populației majoritare

Identificarea copiilor cu vârstă școlară de etnie romă și a altor minorități și a populației majoritare cu risc de abandon școlar și monitorizarea cu scopul: prevenirii și medierii conflictelor dintre familie, comunitate și școală; facilitarea dialogului școală -familie-comunitate; a informării autorităților despre orice posibilă încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective.

Trim l-IV

Date actualizate

DAS, ISJ

Buget local

Informarea familiilor de etnie romă și a altor minorități și a populației majoritare privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Trim l-IV

Nr activități

DAS, ISJ

Buget local

Prevenirea și combaterea cazurilor de discriminare pe baza de etnie, sex, religie, dizabilitate, etc, prin informarea cadrelor didactice despre legislația existentă în domeniu și prin inițierea unor campanii de educație civică la nivelul școlilor din municipiu.

Trim l-IV

Nr activități

DAS, ISJ

Buget local

Informarea posibililor beneficiari despre locurile speciale alocate de către Ministerul Educației Naționale în sistemul de învățământ preuniversitar și superior

Trim l-IV

Nr activități

DAS, ISJ

Buget local

2.1.6. Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității naționale și creșterea atractivității pentru investiții precum si altor persoane aflate in dificultate

Informarea posibililor beneficiari despre locurile de munca disponibile la nivel local și despre

Trim l-IV

Nr activități

DAS,

Buget local

O.S.2.2. CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A SECTORULUI ECONOMIC ÎN SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.1. Promovarea conceptului de "responsabilitate socială";

Dezvoltarea de parteneriate pentru facilitarea angajării persoanelor in situație de risc

Trim l-IV

Nr activități

DAS

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.2.2. Identificarea și implementarea mecanismelor de atragere a factorilor economici în susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

Informare periodica privind legislația care acorda facilități si nevoia pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale / obținere de sponsorizări

Trim l-lV

Nr de activități de colaborare

MB, DAS

Buget local

2.2.3. Definirea rolului activ al sectorului economic procesul de incluziune socială a grupurilor vulnerabil - grupuri de lucru locale de intervenție formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor publice, organizațiilor nonprofit, agenți economici care să identifice soluții la problemele comunității;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

2.2.4. Dezvoltarea structurilor de economie socială;

Identificare de resurse si parteneri

Trim l-IV

1SES format

MB, DAS

Buget local

O.S.2.3. PĂSTRAREA, DEZVOLTAREA Șl AFIRMAREA IDENTITĂȚII CULTURALE (LIMBĂ, OBICEIURI, PATRIMONIU) A MINORITĂȚII NAȚIONALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

2.3.1. întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale

Realizarea unei întâlniri de dialog social între reprezentanții autorității locale și membrii comunităților naționale

Trim l-IV

1 activitate

MB, DAS

Buget local

2.3.2. Promovarea culturii și identității naționale și a minorităților naționale

Participarea la evenimente pentru promovarea culturii și identității minorităților naționale

Trim l-IV

1 activitate

MB, DAS

Buget local

OBIECTIV GENERAL 3: LOCUIRE Șl MICĂ INFRASTRUCTURĂ

O.S.3.1. ASIGURAREA DE CĂTRE INSTITUȚIILE LOCALE Șl PARTENERII SOCIALI A CONDIȚIILOR DE LOCUIT DECENTE ÎN COMUNITĂȚILE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC Șl SOCIAL, PRECUM Șl ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE Șl MICĂ INFRASTRUCTURĂ

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

3.1.1. Alocarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului în baza procedurii de lucru aprobate de către Consiliul local.

Informarea privind procedura de obținere a locuințelor sociale si a criteriilor de acordare

Trim MV

Nr dosare depuse / aprobate la Patrimoniu

MB, DAS, Direcția Patrimoniu

Buget local

3.1.2. Reabilitarea locuințelor sociale și colective cu accent pe reabilitarea specială pentru persoanele dezavantajate

-zona Izvoare

INTERVENȚIE INDICATIVĂ în GAL- ZUM IZVOARE conform (SDL Bacău, 2017) ZUM Izvoare 378 persoane (Documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiză tehnică, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, aplicație POR)

Trim MV

Nr locuințe sociale reabilitate

MB, DAS

POR (euro) 1200000 euro

3.1.3. Prevenirea instituționallzărîi copiilor prin sprijinirea familiei in situație de criza cu un serviciu preventiv pentru persoanele cu risc de excluziune sociala de la nivelul municipiului

Centru comunitar în cartierul Republica, Centrul de zi "Cantina socială

Trim MV

1 cantina - centru înființat

MB, DAS

980000 Euro (+cofinanțare)

3.1.4. Crearea de spatii recreative

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017); Amenajarea de parcuri și spații de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele 0 școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social

Trim MV

Nr spații recreative create

MB, DAS

POR (euro) 100000 euro (+cofinanțare)

3.1.5. Asigurarea accesului la serviciile publice in funcție de nevoia sociala identificate

Intervenție indicativă în GAL - ZUM Izvoare conform (SDL Bacău, 2017); Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunității      ZUM Izvoare

378 persoane

Trim MV

Centru integrat socio-medical

MB, DAS

POR (euro) 900000 euro (+cofinanțare)

OBIECTIV GENERAL 4: MODERNIZAREA SISTEMELOR DE SERVICII SOCIALE

O.S.4.1. CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE ATÂT ÎN SECTORUL PUBLIC CÂT Șl PRIVAT

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.1. Implementarea reglementărilor în vigoare privind calitatea în domeniul serviciilor sociale, actualizarea si crearea de proceduri in funcție de noile reglementari;

Actualizarea documentelor si procedurilor de acordare a serviciilor sociale și beneficiilor sociale in funcție de legislația in vigoare

TRIM MV

Documente și proceduri actualizate

DAS

Buget local

cr

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.1.2. Actualizarea, elaborarea și implementarea de proceduri pentru monitorizarea si creșterea calității serviciilor sociale;

Actualizarea bazei de date privind beneficiarii de servicii si beneficii sociale (model AJPIS)

TRIM l-IV

baza de data actualizata

Birou informatizare

buget local

Finanțări nerambursabile din bugetul local pentru furnizorii privați licențiați in servicii sociale care nu acoperă in sistem public nevoia identificata (Servicii paleative, servicii pentru adulții cu dizabilități, servicii pentru reintegrarea persoanelor care au fost eliberate din penitenciar, servicii pentru tinerii care ies din sistemul de protecție, servicii pentru victimele violentei si pentru agresor etc)

TRIM l-ll

Contracte semnate

MB, DAS

buget local

4.1.3.Schimburi de experiența si modele de bune practici intre specialiștii din cadrul DAS si alți specialiștii din cadrul altor furnizori publici si privați pentru implementarea și respectarea legislației în domeniul calității serviciilor sociale;

Participare la schimb de experiență

TRIM l-IV

87 persoane din DAS

DAS, RU

din bugetul local si sponsorizări

4.1.4. Perfecționarea / calificare / formare resurselor umane care lucrează în domeniul serviciilor sociale si identificarea de masuri sa stimuleze atragerea de personal calificat;

Participare la cursuri

TRIM l-IV

60 persoane

DAS, RU

bugetul local

4.1.5. Sesiuni de instruire pentru personalul din centre, asistenți personali, îngrijitori informaii, voluntari;

Participare la sesiuni de instruire

TRIM l-IV

250 asistenți personali

DAS, RU

bugetul local

O.S..4.2. CREȘTEREA EFICIENȚEI Șl IMPACTULUI SERVICIILOR SOCIALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.2.1. Organizarea serviciilor sociale în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, de locuire, precum și cu alte servicii sociale de interes general, în vederea dezvoltării

Identificare de resurse / surse de finanțare / parteneriate (continuarea activității din proiectul implementat cu UNICEF si DGASPC + alte activități identificate)

Trim l-IV

Resurse Identificate, nr parteneriate

MB, DAS Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

unor mecanisme de sprijin efectiv al grupurilor vulnerabile;

4.2.2. încurajarea dezvoltării serviciilor de îngrijire familială ( case de tip familia 1, locuințe protejate, asistență personalizată la domiciliu etc) atât pentru copii, cât și pentru adulți

Identificare de resurse / surse de finanțare / parteneriate

Trim l-IV

Resurse Identificate, nr parteneriate

MB, DAS Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.2.3. Dezvoltarea capacității de răspuns inter-instituționalîn vederea optimizării intervențiilor;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

Resurse Identificate, nr parteneriate

MB, DAS Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

4.2.4. Monitorizarea și evaluarea intervențiilor pe baza unui sistem de indicatori, cu accent pe rezultate sustenabile și echitabile si asigurarea unui sistem integrat de servicii și beneficii sociale pentru grupurile vulnerabile;

actualizarea bazei de date privind beneficiarii de servicii si beneficii sociale (model AJPIS)

Trim l-IV

Baza de date actualizata

DAS

Buget local

4.2.5. Actualizarea periodică a bazei de date existenta la nivel local si a Hărții serviciilor sociale;

Actualizarea periodică a bazei de date existenta prin colaborare cu furnizorii locali

Trim l-IV

Baza de date actualizata

MB, DAS Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte, Birou informatizare

Buget local

O.S.4.3. PROMOVAREA ABORDĂRILOR INOVATIVEÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

Măsuri

Acțiuni

Termene

Indicatori de rezultat

Serviciul responsabil

Surse de finanțare

4.3.1. Identificarea intervențiilor/ experiențelor de bună practică și promovarea acestora în comunitate;

Identificare de resurse

Colaborare / dezvoltare de parteneriate

Trim l-IV

MB, DAS

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

Buget local

LISTĂ ABREVIERI

ADL

Agenția de Dezvoltare Locală

ADR

Agenție de Dezvoltare Regională

ADR NE

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est

AJOFM

Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă

AJPIS

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

ANA

Agenția Națională Antidrog

ANTIP

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane

APL

Autoritate Publică Locală

BAMPP

Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte

BBS

Birou Beneficii Sociale

BPC

Birou Protecția Copilului

BPVH

Birou Persoane Vârstnice si cu Handicap

CCD

Casa Corpului Didactic

CJAS

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

CJP

Casa Județeană de Pensii

CJ

Consiliul Județean

CJRAE

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

CJRAE

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

CLB

Consiliul Local Bacău

CMB

Colegiul Medicilor Bacău

CMI

Cabinet Medical Individual

CPECA

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

CRA

Centrul de resurse pentru adolescenți

CZ

Centrul de Zi

CZ OSPT

Centrul de Zi 0 Școala pentru toti

CZCP

Centrul de Zi Clubul Pensionarilor

CZPCD

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate

CZPCNS

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale

DAS

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

DGASPC

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

DLRC (CLLD)

Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității

DMI

Domeniu Major de Intervenție

DSP

Direcția de Sănătate Publică

GAL IDD Bacău

Asociația Grup Acțiune Locală “INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ,,

HCL

Hotărâre de Consiliu Local

HCJ

Hotărâre de Consiliu Județean

o o

IPJ

Inspectoratul de Poliție Județean

IJJ

Inspectoratul Județean de Jandarmi

ISJ

Inspectoratul Școlar Județean

MB

Municipiul Bacău

ONG

Organizație Non-Guvemamentală

PMUD

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bacău

PL

Poliția Locala

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

FC

Fondul de Coeziune

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

FSE

Fondul Social European

HG

Hotărâre de Guvern

IMM

întreprinderi Mici și Mijlocii

INS

Institutul Național de Statistică

PIB

Produsul Intern Brut

PID

Plan Integrat de Dezvoltare

PO

Program Operațional

POC

Programul Operațional Competitivitate

POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă

POCU

Programul Operațional Capital Uman

PODCA

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

POR

Programul Operațional Regional

POS

Program Operațional Sectorial

POS CCE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

POS DRU

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

RU

Resurse umane

SCC

Structură Comunitară Consultativă

SIDU

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău

SJ

Spitalul Județean

UE

Uniunea Europeană

VMG

Venit minim garantat (ajutor social)

ZUM

Zonă Urbană Marginal izatăCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVICIDIRECTOR,


CARMEN MIHAELA VASLUIANU