HOTĂRÂREA NR. 154 DIN 28.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, nr. 10, sc. A, ap. 58

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 1344 din 27.01.2020 a d-nei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, nr. 10, sc. A, ap. 58, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 1344 din 02.06.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadnil Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 10366/1 din 09.07.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 10652 din 14.07.2020 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, nr. 10, sc. A, ap. 58;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10653/ 14.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546841/1/17.07.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 546841/2/17.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 779/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 780/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 781/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 7.500 lei, d-nei Busuioc Lăcrămioara, cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, nr. 10, sc. A, ap. 58, întrucât fiul acesteia Păun Lucian Iustin se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind achiziționarea protezelor recomandate implantării fiului său, Păun Lucian Iustin, a tratamentelor și investigațiilor recomandate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


LAUÎtȘ!


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., C.S./O.R.A./EX. I /DS.I-A-2