HOTĂRÂREA NR. 153 DIN 28.07.2020

privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în

Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 14, sc. A, ap. 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 6377 din 14.04.2020 a d-lui Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 14, sc. A, ap. 9, prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 6377 din 29.06.2020 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 10366 din 09.07.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 10649 din 14.07.2020 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-lui Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 14, sc. A, ap. 9;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10650/ 14.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546835/1/16.07.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 546835/2/16.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 776/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 777/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 778/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197

(1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b” și “c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 32.500 lei, d-lui Pavel Remus-Cătălin, cu domiciliul în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 14, sc. A, ap. 9, întrucât fiul acestuia Pavel Mihai Alexandru se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile privind intervenția chirurgicală, investigațiile medicale recomandate, tratamentul și transportul la clinici de specialitate.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI