HOTĂRÂREA NR. 152 DIN 28.07.2020

privind aprobarea de servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

  • - Adresa nr. 1093/7.07.2020 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.544565/8.06.2020;

  • - Referatul nr. 545773/14.07.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 545819/ 14.07.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546120/1/14.07.2020;

  • - Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 546120/2/14.07.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 773/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 774/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 775/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art.43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 10 lit. ”s” și ”t” și ale art. 28 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 350/28.09.2018;

  • - Dispozițiile art. 140 alin.(l ) și alin.(3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” și art. 139 alin. 3 lit. și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prestarea de către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău a serviciilor conexe serviciului public de alimetare cu energie termică și a tarifelor și taxelor aferente după cum urmează:

Denumire servicii conexe

Tarif/Taxa

A. ÎNCHIRIERE UTILAJE

închiriere macara 18 tone

196,00 lei/oră

închiriere Telemak 12,5 tone

196,00 lei/oră

închiriere stivuitor 3,5 tone

96,00 lei/oră

închiriere buldoexcavator CAT

129,00 lei/tonă

B. VERIFICARE/ ELIBERARE AVIZE

Aviz amplasament pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană juridică

120,00 lei

Aviz amplasament pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană fizică

100,00 lei

Verificare aviz tehnic de racordare la energie electrică pentru o construcție, un obiectiv sau o

120,00 lei

instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană juridică

Verificare aviz tehnic de racordare la energie electrică pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație în vederea obținerii autorizațiilor legale de către o persoană fizică

100,00 lei.

C. EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR E PRESIUNII NECESARE FURNIZĂRII LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIMI BAC

>E HIDROFOR PENTRU ASIGURAREA APEI POT A VILE LA BLOCURILE DE PESTE P+4 ETAJE DIN MUNICIPIUL

:ău

Tarif pentru prestare serviciu privind exploatarea instalațiilor de hidrofor pentru asigurarea presiunii necesare furnizării apei potabile la blocurile de locuințe cu regim de înălțime peste P+4 etaje din Municipiul Bacău

8,13 lei/oră

D. DEBRANȘAREA/DECONECTAREA U DE LA

NUI UTILIZATOR SAU CONSUMATOR

SACET

Avizare documentație de debranșare pentru o construcție, un obiectiv

147,00 lei

sau o instalație pentru persoane fizice sau juridice

Taxă de urgență

100,00 lei

Debranșare un calorifer

97,84 lei

Reîntregire circuit de încălzire baie cu țeavă OL

D !/2

214,19 lei

Reîntregire circuit de încălzire baie cu ștuțuri filetate și tub multistrat

308,00 lei

Bușonare racord acc

64,61 lei

Debranșare racord scară și interior apartament

1.019,91 lei

Blindare branșament încălzire (scară/bloc)

88,44 lei

Blindare branșament acc (scară/bloc)

32,50 lei

Bușonare racord acc

64,61 lei

E. LUCRĂRI DE REPARAȚII EFECTUATE PE REȚELELE DE DISTRIBUȚIE ALE UTILIZATORILOR/CONSUMATORILOR DE ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

Tarif orar manoperă pentru lucrări de reparații efectuate pe rețelele de distribuție ale utilizatorilor/consumatorilor de energie termică în sistem centralizat

37 lei/oră

F. ASIGURARE REGIM DE CIRCULAȚIE FORȚATĂ ȘI TEMPERATURĂ SUPERIOARĂ CELEI DIN DIAGRAMA DE REGLAJ PENTRU S.C.AEROSTAR SA BACĂU

Tarif orar aferent serviciului de asigurare regim de circulație

forțată și temperatură superioară celei din diagrama de reglaj

pentru S.C. Aerostar S.A Bacău

1.828,62 lei/oră

Notă: Taxele și tarifele conțin TVA.

ART. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice prevederi contrare.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare și prin Societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDI^TĂ^^

LAUR$OVA£j8Ă'fu X


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE-OVID1U POPOVICI


N.O.P., P/’/O.R Aj/EX.l/DS.l-A-2