HOTĂRÂREA NR. 151 DIN 28.07.2020

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa din partea S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA cu nr. 6666. 11.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 65263/ 20.06.2019 prin care solicită scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public;

-Referatul nr. 545127/ 09.07.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 545566/ 15.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 545567/1/15.07.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 545567/2/15.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 768/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 769/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 770/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 771/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 772/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Hotărârea nr.8/ 2018 a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A.;

-Prevederile art. (l)-(4) din Ordonanța Guvernului nr.l 12/ 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată;

-Prevederile art. 22 și art . 23 din Anexa nr.l la HG. nr. 909/ 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.l5/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, art. 197 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor-mijloace fixe, prezentate în Anexele nr.l-3, părți integrante a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea sau după caz, casarea, bunurilor prezentate în Anexele nr.l-3, părți integrante a prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art.3 Se aprobă mandatarea S.C. Compania Regională de Apă S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe identificate în Anexele nr. 1-3, părți integrante a prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și SC Compania Regională de Apă S.A.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 151 DIN 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Bunuri mijloace-fixe din dotarea Fronturilor de Captare Hemeiuș I și Hemeiuș II (trei electropompe)

Nr. crt

Nr. inv.

Denumire mijloc fix

Nr. buc.

Valoare de inventar

An P.I.F

Durata normat» de funct. (luni)

t

284133

Electropompa cu ax orizontal motor asincron. DNP50* 200/180. AF. montata in put nr. 1,Front captare Hemeiuș 1. Q 36 mc/h. P 7.5 kw. H 43 mea.

1

2330.74

2002

96

2

284137

Electropompa cu ax orizontal motor asincron, NB-200/210. montata in put nr. 5, Front captare Hemeiuș 1, Q_26.4mc/h, P 5.5 kw. H 43 mea.

1

1467.77

2002

96

3

284146

Electropompa cu ax orizontal motor asincron, DNP65-160/152, montata in put nr. 1 Front captare Hemeiuș II, Q-90 mc/h. P~7.5 kw, H 23 mea.

1

2671.58

2002

96

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGANANEXA NR. 2 LA HCL NR. 151 DIN 28.07,2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Bunuri mijloace-fixe - colector canalizare publică M.Viteazu bl.8 și racord guri scurgere Ia colector M.Viteazu bl.20

Nr. crt

Nr. inv.

Denumire mijloc fix

Valoare de inventar

Lungime propusa la casare

Valoare propusa la casare

An P.LF

Durata normata de funct. (luni)

1

211052

Colector canaliz pub. MIHAI VITEAZU BC.8 L-160 ml.

90402.72

75

42376.27

1986

480

2

211053

Rac. Guri scurgere la colect M.VITEAZU BC 20 L 180 ML, nr.inv. secundar Al 1053

102905.05

18

10290.50

1986

480

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA^BUZDUGAN

/W

a
ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 151 DIN 28.07.2020 ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Conducte de apă și elementele aferente de pe unele străzi ale Municipiului Bacău

Nr.c rt

Nr. înv.

Denumire mijloc fix

Nr, buc.

Valoare de inventar

An P.I.F

Durata normata de funct. (luni)

l

205462

Hidrant incendiu Bd. Vasile Parvan

1

63.00

01.12.1976

480

2

205552

Hidrant exterior îngropat str. Martir Horea bl. 1

1

63.00

01.05.1977

480

208055

Hidrant incendiu str. Bd. Vasile Parvan

1

63.00

01.12.1976

480

208584

Hidrant incendiu str. Martir Horia

1

63.00

01.05.1977

480

5

208585

Hidrant incendiu str. Martir Horia

1

63.00

01.05.1977

480

6

208586

Hidrant incendiu str. Martir Horia

1

63.00

01.05.1977

480

7

208587

Hidrant incendiu str. Martir Cloșca

1

63.00

01.05.1977

480

8

208588

Hidrant incendiu str. Ardealului

l

63.00

01.05.1977

480

9

208589

Hidrant incendiu str. Neagoe Vodă

1

63.00

01.05.1977

480

10

208590

Hidrant incendiu str. Neagoe Vodă

l

63.00

01.05.1977

480

11

208591

Hidrant incendiu str. Neagoe Vodă

1

63.00

01.05.1977

480

12

208592

Hidrant incendiu str. Neagoe Vodă

1

63.00

01.05.1977

480

13

208593

Hidrant incendiu str. Neagoe Vodă

1

63.00

01.05.1977

480

14

208594

Hidrant incendiu str. Ardealului

1

63.00

01.05.1977

480

15

208595

Hidrant incendiu str. Martir Horia 3-5

1

63.00

01.05.1977

480

16

214182

Hidrant incendiu str. Gării 2 buc.

1

170.63

1.10.1985

480

17

238528

Hidrant Incendiu str. Logofăt Tautul 3 buc

l

129.94

01.09.1983

480

18

238534

Hidrant incendiu str. Primăverii

1

129.94

01.03.1983

480

238757

Hidrant incendiu str. Neagoe Vodă 4 buc

l

135.19

01.07.1983

480

20

280335

Hidrant incendiu str. Digu Barnat

1

206.07

01.01.1988

480

21

280336

Hidrant incendiu str. Digu Barnat

l

206.07

01.01.1988

480

22

280337

Hidrant incendiu str. Digu Barnat

l

206.07

01.01.1988

480

23

205259

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

173.26

01.12.1985

480

24

205639

Hidrant incendiu str. Venus 4 buc

1

173.26

01.12.1985

480

25

206554

Hidrant incendiu str. Hatman Berescu 4 buc

1

173.26

01.12.1985

480

26

206560

Hidrant incendiu str. Zefirului

1

173.26

01.12.1985

480

27

208481

Hidrant incendiu str. Cartier CFR

1

4.25

01.01.1962

480

28

208482

Hidrant incendiu str. Cartier CFR

1

4.25

01.01.1962

480

29

208483

Hidrant incendiu Str. Cartier CFR.

1

4.25

01.01.1962

480

30

208484

Hidrant incendiu str. Cartier CFR

1

4.25

01.01.1962

480

31

208485

Hidrant incendiu str. Cartier CFR

1

4.25

01.01.1962

480

32

225072

Hidrant incendiu str. Mioriței

1

141.75’

01.12.1983

480

33

225260

Hidrant incendiu str. Energiei 3 buc

1

141,75

Oi.12.1983

480

34

237004

Hidrant incendiu str. Constantei 5 buc

1

63.00

01.12.0976

480

35

238531

Hidrant incendiu str. 22 Decembrie 3 buc

1

129.94

01.03.1983

480

36

280318

Hidrant incendiu str. Prelungirea Bradului

1

206.07

01.01.1988

480

37

280319

Hidrant incendiu str. Prelungirea Bradului

1

206.07

01.01.1988

480

38

280320

Hidrant incendiu str. Prelungirea Bradului

1

206.07

01.01.1988

480

39

280341

Hidrant incendiu str. Primăverii

1

206.07

01.01.1988

480

40

280342

Hidrant incendiu str. Primăverii

l

206.07

01.01.1988

480

41

280343

Hidrant incendiu str. Primăverii

1

206.07

01.01.1988

480

42

280351

Hidrant incendiu str. Aprod Purice

1

206.07

0L01.1988

480

43

280708

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

217.88

01.10.1988

480

44

280709

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

217.88

01.10.1988

480

45

280710

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

i

217.88

01.10.1988

480

46

280711

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

l

217.88

OL 10.1988

480

47

280712

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

217.88

01.10.1988

480

48

280716

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

217.88

01.10.1988

480

49

280717

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

l

217.88

01.10.1988

480

50

280927

Hidrant incendiu str. Energiei 36

l

21/88

01.12.1988

480

51

281465

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

236.26

01.12.1989

480

_52

281466

Hidrant incendiu str. Ștefan cei Mare

l

236.26

01.12.1989

480

281467

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

l

236.26

01.12.1989

480

34

281468

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

236.26

01.12.1989

480

55

283246

Hidrant incendiu str. Calugareni

1

377.95

01.10.1993

480

56

283248

Hidrant incendiu str. Zefirului

1

335.92

01.10.1993

480

57

283375

Hidrant incendiu str. Mioriței

1

406.20

01.11.1993

480

58

480737

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

114.85

01.10.1988

480

59

281456

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

1918.67

01.12.1989

480

60

281457

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

1918.67

01.12.1989

480

61

281458

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

1927.09

01.12.1989

480

62

281459

Hidrant incendiu str. Ștefan cel Mare

1

1927.09

01.12.1989

480

63

205726

Rețea distr. Apa Bd.Vasile Parvan L=195 ml

1

1959.69

01.12.1976

360

64

207468

Cond. Distribuție apa str. Ardealului L-84 ml

1

678.57

01.03.1976

360

65

238527

Cond. Distribuție apa str. L.Tautul L=28O ml

1

8256.15

01.03.1983

360

66

205570

Cond. Distribuție apa str. Venus L^540 ml

1

13715.18

01.12.1985

360

67

280350

Cond. Distribuție apa str.Aprodu Purice L=120 mi

1

20218.65

01.01.1988

360

68

206552

Cond. Distribuție apa str.Hatman Berescu L=340

1

12002.52

01.12.1985

360

w y

280352

Cond. Distribuție apa str.Zefirului L 120 ml

I

13654.98

01.01.1988

360

70_

205646

Cond. Distribuție apa str.Aprodu Purice L=485 ml

1

1126.17

01.12.1985

360

71

280349

Cond. Distribuție apa str.Venus L~ 150 ml

1

16349.45

01.01.1988

360

72

208117

Hidrant incendiu str. Serbanesti

1

63.00

01.12.1976

480

73

208118

Hidrant incendiu str. Serbanesti

1

63.00

01.12.1976

480

74

208119

Hidrant incendiu str. Serbanesti

1

63.00

01.12.1976

480

75

211198

Hidrant incendiu bd. Unirii

l

191.63

01.02.1987

480

76

211199

Hidrant incendiu bd. Unirii

l

191.63

01.02.1987

480

77

225385

Hidrant incendiu bd. Unirii 3 buc

1

144.38

01.02.1984

480

78

210092

Hidrant incendiu str. Piața Policlinicii

1

11.31

01.12.0972

480

79

2ÎOO93

Hidrant incendiu str. Piața Policlinicii

1

11.31

01.12.0972

480

80

210094

Hidrant incendiu str. Piața Policlinicii

1

11.31

01.12.0972

480

81

210095

Hidrant incendiu str. Piața Policlinicii

1

25.44

01.12.0972

480

82

225779

Hidrant incendiu str. Livezilor

l

164.07

01.05.1985

480

83

225780

Hidrant incendiu str. Livezilor

1

164.07

01.05.1985

480

84

225788

Hidrant incendiu str. Florilor

l

164.07

01.05.1985

480

85

225789

Hidrant incendiu str. Florilor

1

164.07

01.05.1985

480

86

225790

Hidrant incendiu str. Florilor

1

164.07

01.05.1985

480

87

225791

Hidrant incendiu str. Florilor

1

164.07

01.05.1985

480

88

225799

Hidrant incendiu str. 1 mai

1

164.07

01.05.1985

480

89

225800

Hidrant incendiu str. 1 mai

1

164.07

01.05.1985

480

90

225803

Hidrant incendiu str. Aleea Solii Livezilor

1

164.07

01.05.1985

480

91

237023

Hidrant incendiu str. Viitorului

l

85.31

01.05.1980

480

92

237029

Hidrant incendiu str. Licurici

1

85.31

01.05.1980

480

93

237051

Hidrant subteran incendiu str. Muncii

1

85.31

01.05.1980

480

94

237759

Hidrant incendiu str. Lupeni

1

105.00

01.01.1981

480

95

211123

Hidrant incendiu str. Cremenea-Progresului

1

189.00

01.12.1986

480

96

211124

Hidrant incendiu str. Cremenea-Progresului

1

189.00

01.12.1986

480

97

211125

Hidrant incendiu str. Cremenea-Progresului

1

189.00

01.12.1986

480

98

211126

Hidrant incendiu str. Cremenea-Progresului

1

189.00

01.12.1986

480

99

237767

23Hidrant incendiu str. Viselor

1

105.00

01.08.1981

480

100

237782

Hidrant incendiu str. Licurici

l

105.00

01.08.1981

480

101

237783

Hidrant incendiu str. Licurici

1

105.00

01.08.1981

480

238892

Hidrant incendiu str. Licurici buc 7.

1

140.44

01.11.1983

480

1 ud

280792

Hidrant incendiu str. Razboieni 7

I

217.88

1.10.1988

480

104

280908

Hidrant incendiu str. M. Viteaza

1

220.51

01.12.1988

480

105

283334

Hidrant incendiu str. Aleea Parcului 2 buc

1

480.14

01.11.1993

480

106

283503

Hidrant incendiu str. Vadul Bistriței

1

727.45

01.03.1994

480

107

205543

Hidrant incendiu str. Aleea Ghioceilor 2 buc

1

63.00

01.05.1977

480

108

207699

Hidrant incendiu str. 1 mai 2 buc

1

63.00

01.09.1978

480

109

207764

Hidrant incendiu str. Serbanesti 9 buc

1

68.25

01.04.1979

480

110

208029

Hidrant incendiu str. Bârladului

1

63.00

01.12.1976

480

111

208030

Hidrant incendiu str. Bârladului

1

63.00

01.12.1976

480

112

208031

Hidrant incendiu str. Bârladului

1

63.00

01.12.1976

480

113

208288

Hidrant incendiu str. V. Alecsandri- Erou Nechita

1

9.90

01.12.1972

480

114

202289

Hidrant incendiu str. V. Alecsandri- Erou Nechita

1

9.90

01.12.1972

480

115

208290

Hidrant incendiu str. V. Alecsandri- Erou Nechita

1

9.90

01.12.1972

480

116

208291

Hidrant incendiu str. V. Alecsandri- Erou Nechita

1

9.9

01.12.1972

480

Li 7

208459

Hidrant incendiu str. M. Costin 2 buc.

l

110.26

01.12.1984

480

208573

Hidrant incendiu str. Șoimului

1

63.00

01.12.1976

480

119

208574

Hidrant incendiu str. Șoimului

1

63.00

01.12.1976

480

120

208575

Hidrant incendiu str. Șoimului

1

63.00

01.12.1976

480

121

208576

Hidrant incendiu str. Șoimului

1

63-00

01.12.1976

480

122

208577

Hidrant incendiu str. Șoimului

l

63.00

01.12.1976

480

123

208581

Hidrant incendiu str. Libertății

1

63.00

01.12.1975

480

124

208582

Hidrant incendiu str. Libertății

1

63.00

01.12.1975

480

125

280910

Hidrant incendiu str. Libertății 12

l

220.51

01.12.1988

480

126

225542

Hidrant subt. Stin. incendiu str. Amurgului 2 buc

1

140.44

01.11.1983

480

127

225581

Hidrant incendiu str. Amurgului 2 buc

1

141.75

01.11.1983

480

128

283292

Hidrant incendiu str. Șoimului 2 buc

1

332.50

1.11.1993

480

129

225733

Hidrant incendiu str. Piața Agroalimenîara Livezilor

1

165.38

01.06.1985

480

130

225734

Hidrant incendiu str. Piața Agroalimenîara Livezilor

1

165.38

01.06.1985

480

131

237743

Hidrant incendiu str. Ghe. Marinescu

1

105.00

01.08.1981

480

132

237758

Hidrant incendiu str. Lupeni

1

105.00

01.08.1981

480

133

238902

Hidrant incendiu str Muncii 3 buc

1

140.44

01.11.1983

480

134

280915

Hidrant incendiu str. M. Viteazu

l

220.51

01.12.1988

480

135

280916

Hidrant incendiu str. M. Viteazu

1

220.51

01.12.1988

480

136

238899

Rețea apa str. Muncii OL 125, L=18 ml

1

921.81

01.11.1983

360

137

238898

Rețea apa str. Muncii AZBO 100, L~245 ml

1

2443.4

01.11.1983

360

138

237048

Rețea apa str. Muncii OL 095X4 , L'-420 ml

1

2989.30

01.05.1980

360

139

238889

Rețea apa str. Licurici OL 125, L 24 ml

1

691.01

01.11.1983

360

140

237777

Rețea apa str. Licurici OL 108X4, L 230 ml

1

1709.56

01.08.1981

360

141

237027

Rețea apa str. Licurici OL 095X4, L=200 ml

1

1347.46

01.05.1980

360

142

238888

Rețea apa str. Licurici Azbo 100, L“340 mi

1

3329.27

01.11.1983

360

143

237024

Rețea apa str. Șiretului OL 108 x4 L 60 ini

1

543.13

01.05.1980

360

144

237021

Rețea apa str. Viitorului OL 108 x4 L 60 ml

1

543.13

01.05.1980

360

145

207763

Rețea apa str. Ulmilor OL 108 x4 L-400 ml

1

4817.70

01.04.1979

360

146

237760

Rețea apa str. Viselor OL 108 x4 L 350 ml

1

2844.18

01.08.1981

360

147

237753

Rețea apa str. Lupeni OL 108 x4 L^250 ml

1

1980.42

01.08.1981

360

148

23//J8

Rețea apa str. Ghe. Marinescu OL 108 x4,250 ml

l

1976.28

01.08.1981

360

149

207762

Rețea apa str. Ilarie Voronca OL 108 x4 L’r270 ml

l

3428.78

01.04.1979

360

150

207760

Rețea apa str. Arțarului OL 108 x4 L=l70 ml

1

2339.75

01.04.1979

360

l/’

207757

Rețea apa str. Iasomiei OL 108 x4 L-230 ml

1

3553.16

01.04.1979

360

4

225776

Rețea apa str. Livezilor L-330 ml

l

3618.02

01.04.1985

360

153

225785

Conducta apa str. Florilor, L 365 ml

1

3713.08

01.05.1985

360

154

205536

Hidrant incendiu atelier A.G.G.

1

7.07

01.12.1973

480

155

208472

Hidrant incendiu atelier A.G.G.

1’

11.31

01.12.1973

480

156

208598

Hidrant ext, ingropat str. V. Babes

1

63.00

01.05.1977

480

157

208599

Hidrant ext. ingropat str. V. Babes

1

63.00

01.05.1977

480

158

208600

Hidrant ext, ingropat str. V. Babes

1

63.00

01.05.1977

480

159

208601

Hidrant ext, ingropat str, V. Babes

1

63.00

01.05.1977

480

160

208602

Hidrant ext. ingropat str. Narciselor nr.8

1

12.73

01.05.1971

480

161

208603

Hidrant ext, ingropat str. V. Babes

1

14.14

01.05.1971

480

162

208604

Hidrant ext, ingropat str. V. Babes

1

14.14

01.05.1971

480

163

205557

Hidrant ext, ingropat CT4 str. Neptun

1

6.56

01.05.1975

480

164

205555

Hidrant ext, Calea Republicii școala gen. Nr.15

1

8.48

01.05.1971

480

165

207649

Hidrant incendiu Cremenea 4

1

63.00

01.12.1977

480

166

207650

Hidrant incendiu Cremenea 4

1

63.00

01.12.1977

480

207651

Hidrant incendiu Cremenea 4

1

63.00

01.12.1977

480

168

208141

Hidrant incendiu Cremenea 4

1

63.00

01.10.1976

480

169

205547

Hidrant ext. URA Bl. 121, PI 0, 115

1

7.07

01.12.1974

480

170

205583

Hidrant incendiu ext. Cresa URA

1

12.73

01.11.1972

480

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN

PREȘEDINTE DE ȘED! LAUR ȘQVĂ - GATU ■ 'G ■' ,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPQVICI