Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 546245/15.07.2020 al Compartimentului Proceduri Administrative și Organizare Alegeri prin care se propune respingerea contestației administrative înregistrată cu nr. 544064/ 06.07.2020

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 546249/ 15.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546250/1 /15.07.2020;

-Raportul Compartimentului Proceduri Administrative și Organizare Alegeri înregistrat cu nr. 546250/2/15.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 763/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. nr. 764.27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 765/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. nr. 766/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. nr. 767/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (3) din Legea Contenciosului Administrativ nr. 554/ 2004 modificată și actualizată;

-Contestația administrativă formulată de SC CON TED COMPANY SRL împotriva H.C.L. nr. 368/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău înregistrată sub numărul 544064/ 06.07.2020;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 197 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se respinge contestația administrativă înregistrată sub nr. 544064/ 06.07.2020, formulată de SC CON TED COMPANY SRL împotriva H.C.L. nr.368/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău.

Art.2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Proceduri Administrative și Organizare Alegeri.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, SC CON TED COMPANY SRL și Compartimentului Proceduri Administrative și Organizare Alegeri.

Art. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV