r/șt (■<'(/*!(</"i        <•<%,/


HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 31.01.2020 privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Plângerea prealabilă nr. 39819/ 13.11.2019 formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian prin care solicită abrogarea HCL nr. 202/ 2019 prin care s-a aprobat închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

-Referatul nr. 71624/ 26,11.2019 al Direcției Piețelor prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13203/ 17.12.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13204/1/17.12.2019; -Raportul Direcției Piețelor înregistrat cu nr. 13204/2/17.12.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 95/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 96/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 97/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 98/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 99/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1), (1A1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 202/ 2019 privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 39819/ 13.11.2019 formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian prin care solicită abrogarea HCL nr. 202/ 2019 privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău.


Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcției Piețelor și persoanelor menționate la art. 1.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în


termen legal Instituției Pri,- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE 4/OVIDIU POPOVICI