HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 28.07.2020

privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară Ia data de 28.07.2020, potrivit art. 13 3(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Procesul verbal nr. 4994/ 25.06.2020 al comisiei speciale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

-Referatul nr. 545180/ 10.07.2020 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 546356/ 15.07.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546357/1/15.07.2020;

-Raportul Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 546357/2/15.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 758/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 759/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 760/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 761/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr.762/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit.”c”, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea 114/ 1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 22, ale art, 23 și ale art. 30 HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

-Prevederile H.C.L nr. 440 / 29.11.2019, privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

-Prevederile H.C.L nr. 42/ 28.02.2020, privind aprobarea listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Prevederile H.C.L nr. 238/ 28.06.2019 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fond locativ de stat;

-Prevederile H.C.L. nr.141/ 19.04.2019, privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” și art. 139 alin. 3 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se anulează repartițiile primite de doamna Avădanii Geanina, doamna Cajvan Anca Mihaela și domnul Vlad Grigore, așa cum au fost aprobate prin Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 42/ 2020 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat.

Art. 2 - Se aprobă Lista nominală privind repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și fondul locativ, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - în vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, conform H.C.L nr. 440/ 2019, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înștiințării.

ART. 4 ■ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXĂ LA HCL NR. 149 DIN 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Lista soHcitanților de locuințe sociale și fond locativ aprobați prin HCL nr.440/29.11*2019 și repartizarea pe locații

Nr. crt

Numele si prenumele

Punctaj

Repartiția

Obs.

1

A VĂDANII GEAN1NA

101

NicoIaeTitulescu nr. 37

casă 3 cam

2

POPA MARGARETA

79

Mioriței 90/A/20

apartament 2 cam

3

HERȘCOVICI ION NICU

77

Bucegi 138/A/23

garsonieră

4

ANDRON1C MAR1C1CA

67

Henri Coandă 9/A/5

garsonieră

Director Executiv Adjunct

Cristina Buztiugan


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU / NICOLAE - OVIDIU POPO