HOTĂRÂREA NR. 147 DIN 28.07.2020

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II, anul 2020, al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II anul 2020, înregistrata cu nr. 543460 din. 02.07.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546466/1 /15.07.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 546466/2/15.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 748/27.072020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 749/27.072020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 750/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 751/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 752/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr.6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) lit. ”b” si (4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2020, al Municipiului Bacău, conform Anexelor 1,2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3 -Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. -Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-JUN-2O

Page 1 of 4


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venituri/CheUuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

176,327,673.64

.00

Impozit pe venit

030000

.00

243.072.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031300

.00

243,072.00

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

80.985,912.37

.00

Cete defalcate din impozitul p

040100

00

80 962,501.37

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

.00

23,411.00

.00

impozite si taxe pe propneta

070000

00

27,108.993.00

.00

impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

21.012.951.78

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

00

9.101,401 17

.00

Impozit st taxa pe clădiri de

070102

.00

11,911.550.61

.00

impozit si taxa pe teren

070200

00

3,930,174.52

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1,397,507.86

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

2,530.159.66

.00

impozit pe terenul din extravi

070203

.00

2,507.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

1.063.833.33

00

AJte impozite si taxe pe prep

075000

00

1.102.033.37

.00

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

.00

19,787,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

18,008.000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

806,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

oo

973,000.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

72,114 89

.oo

Impozit pe spectacole

150100

.00

54,746.89

00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

17,368.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor

180000

.00

8.393.213.45

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

7,592.644.95

.00

impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

4,744,135.34

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

2,848,509.61

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

800.568.50

.00

Alle impozite si taxe fiscale

160000

.00

1,355,802.65

.00

Alte impozite si taxe

185000

.00

1,355.802.65

00

Venituri din proprietate

300000

.00

5,115,239.41

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

.00

57,321 95

.00

Venituri din concesiuni sl inc

300500

.00

5,057,917.46

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

5.057.917 46

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

3,977,457.26

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

3.794,339.53

.00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

117,125.00

,00

Venituri din recuperarea chelt

332000

oo

6,017 00

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

59,975.73

.00

Venituri din laxe administrati

340000

.00

72,194.17

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

72,194.17

.00

Amenzi, penalitâti sl confisca

350000

.00

3,098,964.28

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

852,464.40

.00

Venituri din amenzi si alle sa

350102

00

852,464.40

.00

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 30-JUN-20

Sursa de finanțare integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venit uri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Alte amenzi, penalitati si con

355000

.00

2,246.499.88

.00

Diverse venituri

360000

.00

13,478,238.68

.00

Taxe speciale

360600

.00

12,145,363.59

.oo

Alle venituri

365000

.00

1,332,855.09

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

2,563.455.31

.00

Varseminte din secțiunea de fu

370300

.00

9.366.955.31

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

9,366,955.31

,00

Alte Iransfeiuri voluntare

375000

00

2,583,455 31

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

00

169.188 06

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

1,174.00

.00

Depozite speciale pentru con st

391000

.00

168.014.06

.00

Incasari din rambursarea Impru

400000

.00

2,161.194.88

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

2,161,194.68

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

6,646,753.03

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

00

158,006.70

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

00

1,192.00

.00

Finanțarea Programului Nationa

426500

.00

4,233,121 79

.00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

.00

45,486.21

.00

Subvenții de la bugetul de sta

428000

.00

1,688.944.33

.00

Sume alocate pentru sllmulentu

425200

.00

320,000.00

.00

Subvenții de la alle administr

430000

.00

30,444 40

.00

Sume alocate pentru cheltuieli

434100

.00

30.444.40

.00

Sume primite de la UEfalti don

450000

.00

702,069.97

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

00

702.069.97

00

Sume primite In contul piatilo

450102

.00

702.069.97

.00

Sume primite de la UEfalti don

480000

.00

346,365.83

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

.00

261,408.20

.00

Sume primite in contul piatilo

480101

00

960.93

.oo

Sume primite in contul plalilo

480102

.00

260,447.27

.00

Fondul Sociat European (FSE)

480200

.00

84.957.63

.00

Sume primite in contul piatilo

480201

00

42.670,00

.00

Sume primite in contul piatilo

430202

.00

42,287 63

.00

Cheltuielile bugetelor locale

206,202,684.00

156,248,653.56

49,954,030.44

Aulontati publice si acțiuni

510000

28.504.528.00

22.685,756.19

5,818.771.81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

8,980.000.00

8,181,617.00

798.363.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

3,752,000.00

2,163,015.03

1.588,984.97

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000560000

255.928-00

61,829.00

194.099.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

84,00000

79,436 00

4,562.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2.980,000.00

1,446,891.31

1.533.106,69

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

12.452.600.00

10,860,514.85

1.592.085.15

Titlul XIX Plati efectuate in

510000850000

.00

107.549.00

.00

Alte servicii publice generale

540000

4.226,446 00

3,069.101.22

1,157.346.78

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

1,680.000.00

1,610,037.00

69,963.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,537,846.00

1.130,930.05

406,917.95

Contul de execuție ai bugetului tocat

la data de:

30-JUN-20

Page 3 of 4

Sursa de finanțare Integral de la buget

4279337 Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

IncasarU Plăti

Disponibil

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

911,000 00

296,064.00

614.936.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

48,000.00

32.059.18

15,940.82

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

16.000 00

15,145.00

2.855.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

31,600.00

19.873.00

11,727.00

Titlul XIX Plati efectuate in

540000850000

.00

35.007.01

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

5,199.800.00

3.944,672.53

1,255.127.47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

281.200.00

86,185.98

195.014.02

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

4.918.600 00

3.858,486.55

1,060.113.45

Ordine publica si siguranța na

610000

14.206.700.00

12.404,241.90

1.602,458.10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

103,500 00

86.508.00

16,992.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

6,268.000.00

4,644,032.25

1.623.967.75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

6.315.000.00

6,301,830.03

13,169.97

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

1,500.00

1,318.00

182.00

TITLUL Xltl ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

1,518,700.00

1,370,553.62

148.146.36

Invatamant

650000

18.067.996.00

16,595,758.76

1,472.237.24

TITLUL fl BUNURI SI SERVICII

650000200000

12,843.376.00

12,556.886.91

286,489.09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

973,000.00

973,000.00

.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

596.000.00

467.400.10

108,599.90

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000560000

60.000.00

49.689 46

10,310.54

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1.735,600.00

1,441,856.00

293,744.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,360.020 00

1,089,885.75

770,134.25

Titlul XIX Ptalr efectuate in

650000850000

.00

2.959.46

.00

Sanatate

660000

9.767.29000

6.267,515.06

3,499,774.94

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

6,108.671.00

5.096,387.79

1,012,283.21

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

3,658.619.00

1,175,323.27

2.483.295.73

Titlul XIX Plati efectuate In

6600008501X10

.00

4.196.00

.00

Cultura, recreere si religie

670000

19,240,598.00

12,897,400.65

6,343.197,35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

2.229,000.00

2,157,150.00

71,850.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

670000200000

5,679.544.00

4,134,750.84

1,544,793.16

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

6.862.054.00

5.839.078.16

1,022,975.84

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

505.000.00

3.596.33

501,403.67

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

670000590000

2.210.000.00

377.904.45

1,832,095.55

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1,755,000.00

396,345.13

1,358,654.87

Titlul XIX Plati efectuate in

670000850000

.00

11.424.26

.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

32.794,263.00

30.456,031.19

2,338.231.81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

15,532.000.00

15,267.775.00

264,225.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

660000200000

4,076,660.00

3,375,563.23

701,096.77

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680000550000

35,475.00

.00

35.475.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

660000570000

12,212.000.00

11,587.888.66

624,111.34

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

680000580000

175.763.00

2,487.10

173,275.90

IITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

422,000.00

352,034.00

69,966.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

340,365.00

5,603.00

334.762,00

Titlul XIX Plati efectuate in

660000850000

.00

135.319.80

.00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

8,638.273.00

6.546,302.13

2.091.970.87

Contul de execuție al bugetului local

Udata da: 3O-JUN-2O

Sursa de finanțare integral de ia buget

4274337 Municipiul Bacau

PREȘEDINTE DEȘEIJirrfS

LAU.a St>VA',tfiÂȚU s


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV1CI


ÎNTOCMIT

AURA TURCUVenlturifChaltuleli

Cod

Credite

Incasari/Flati

Disponibil

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

7000G0100OO0

1 861 500 00

t,789,240.00

72.260 00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

700000200000

6 303 914 00

4,584.782.59

1 719,131 41

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

30.867.00

27667 00

3.200 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

441.992.00

223,164 87

218.827.13

Titlul XIX Plati efectuate In

700000050000

00

78.55233

.00

Proiecția mediului

740000

38.435 083.00

25,619.496 27

12.815.566 73

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

4 210.000.00

4 117.732 00

92.268.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

740000200000

14 456.896.00

11.655.970 49

2.800,925.51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

7 995.206 00

4 537 920 44

3.457,285.56

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI

740000590000

90,000 00

84 000.00

6.000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

11 682,961 00

5 566 045 06

6 116,915.94

Trilul XIX Plati efectuate in

7400008SOOOO

00

342171 72

.00

Combustibili si enerțje

810000

9.750,000 00

8.059 146 74

1.690,853.26

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

5.500,000 00

5,500,000 00

.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

250,000 00

246.397 51

3,602 49

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

1,500 000 00

1 280,814 02

219,185.98

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

500,000.00

49,274 54

450,725.46

TITLUL XVII RAMBURSĂRI OE CRED

810000810000

2.000,000.00

984,207.21

1 015.792 79

Titlul XIX Plati efectuate in

810000850000

.00

1.546.54

00

Transporturi

840000

17,371.725,00

7,703,230.92

9 668,494 08

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

298,000 00

283,066.00

14 934.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

840000200000

11.300.130.00

4.743.311.45

6.556.818.55

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE

840000560000

1.092.486.00

.00

1.092,486.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

11.083.00

4.391 00

6,692.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

4,670.026 00

2,672.462.47

1,997.563.53

EXCEDENT/DEFICIT

.00

20,079,020.08

.00

Contul de execuție al bugetului local-functionare

Sursa de finanțare integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

la data de: 30-JUN-2O

Page 1 Of 3

Vemturi/Cheltuieli

Cod

Credite

IncasarVPlati

Disponibil

Venilurlle bugetelor locale

.00

159,145,282.89

.00

Impozit pe venit

030000

.00

243,072.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

243,072.00

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

80.985,912.37

.00

Cete defalcate din impozitul p

040100

.00

80,962,501.37

.00

Sume alocate din cotele defalc

040400

00

23.411.00

.00

Impozite si laxe pe propriela

070000

.00

27,108,993.00

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

21,012,951.78

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

9.101,401.17

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

11,911,550.61

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

3,930,174.52

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1.397,507.80

.00

impozit si laxa pe teren de la

070202

.00

2,530,159.66

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

2,507.00

.00

Taxe Judiciare de timbru si al

070300

.00

1.063,833,33

.00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

1,102.033.37

.00

Sume defalcate din TVA ( se se

110000

.00

19,787.000.00

.00

Sume defalcata din taxa pe val

110200

00

18,008,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe vai

110600

.00

806,000,00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

973,000.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

72,114.89

.00

impozit pe spectacole

150100

.00

54.746.89

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

17,368.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

160000

.00

8,393,213.45

.00

impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

7.592,644.95

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

4,744,135.34

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

2.840,509.61

.00

Taxe si tarife pentru ellberar

160300

.00

800.568.50

.00

Alte impozite si taxe fiscale

180000

.00

1,355.802.65

.00

Alte impozite si taxe

105000

.00

1,355,802.65

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

5,115.239.41

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

.00

57.321.95

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

5.057,917.46

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

5.057,917.46

.00

venituri dm prestări de servi

330000

.00

3,977.457.26

00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

3.794.339.53

.00

Contribuție panntilor sau su

331000

.00

117,125 00

.00

Venituri din recuperarea cheli

332800

00

6,017 00

00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

59.975.73

.00

Venituri cin taxe administrati

340000

.00

72.194.17

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

72,194.17

.00

Amenzi, penalitati si confisca

350000

.00

3.098,964.28

.00

Venituri dn amenzi si alte sa

350100

.00

852,464.40

.00

Venituri dn amenzi si alte sa

350102

00

852,464.40

00

Contul de execuție a! bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-20

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Veniiuri/Chefluieli

Cod

Credite

incasari/Plati

Disponibil

Alte amenzi, penalilati si con

355000

00

2.246,499 88

.00

Diverse venituri

360000

00

13,478.233.68

.00

Taxe speciale

350600

00

12,145.383.59

.00

Alte venituri

365000

.00

1,332.855.09

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

6.783,500.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

9.366,955.31

.00

Alte transferuri voluntare

375000

00

2.583.455.31

00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

00

2,210,136 33

00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

oo

1,192 00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

428000

00

1.888,944.33

.00

Sume alocate pentru stimulenlu

428200

.00

320,000.00

.00

Subvenții de la alte administr

430000

.00

30,444.40

.00

Sume alocate pentru cheltuieli

434100

.00

30.444.40

.00

Cheltui olița bugetelor locale

170,503.647.00

139,419,529.22

31,084,117.79

Aulorilati publice si acțiuni

510000

25,268,600 00

21.177.035.88

4.091,564.12

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

8,980,000.00

8,181,617 00

798.383.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

3.752.000.00

2.163.015.03

1,588,984.97

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

84,000.00

79.438.00

4,562.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

12.452,600.00

10,860,514.85

1,592.085,15

Titlul XIX Plati efectuate In

510000850000

.00

107,549.00

.00

Alte servicii publice generale

540000

4.146,848.00

3,017,169.04

1,129,678.96

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

1,680,000.00

1,610.037.00

69,963.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1,537.848.00

1,130,930.05

406,917.95

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

911,000.00

296,064.00

614.935.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

18,000.00

15,145.00

2.355.00

Titlul XIX Plati efectuate in

540010850000

.00

35,007.01

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

5,199,800.00

3.944.672.53

1.255,127.47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

281,200 00

86,185.98

195,014.02

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

4,918,600.00

3,858,486.55

1,060.113.45

Ordine publica si siguranțe na

610000

12,688,000.00

11,033,688.28

1,654.311.72

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

103,50000

86,508.00

16,992.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

610000200000

6,268,000.00

4.644,032.25

1.623.967.75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

6,315,000.00

6,301.830.03

13,169.97

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

1,500.00

1,318 00

182.00

Invalamant

650000

16,147,976.00

15.456,183.55

691,792.45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

12.843.376.00

12.556,886.91

286,489.09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

973,000.00

973.000.00

.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

596,000.00

487,400.10

108,599.90

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1,735.600.00

1,441,856.00

293,744.00

Titlul XIX Plati efectuate m

650000650000

.00

2.959.46

.00

Sanatate

660000

4,852,300.00

4.284,832.49

567,467.51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

4,852,300.00

4,289.028.49

563.271.51

Titlul XIX Plati efectuate in

660000850000

.00

4,196.00

.00

Cultura, recreare sl religie

670000

16,980.598.00

12,497.459.19

4 483,138.81

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-20

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE-OV1DIU POPOVICIÎNTOCMIT

AURA TURCOVenituri/Cheltuieti

Cod

Credite

Incasari/plati

Disponibil

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

2,229,000 00

2.157.150 00

71,850 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

5,679.544 00

4.134 750 84

1 544 793 16

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

6.862.054 00

5,839.078.16

1.022.975.84

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

2,210,000.00

377.904.45

1 832.095 55

Titlul XIX Plati efectuate in

670000850000

.00

11 424,26

00

Asigurări si asistenta sociala

680000

32.278.135.00

30.447,941 09

1 830.193 91

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

15.532,000.00

15,267,775 00

264.225 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

4,076,660 00

3.375,563.23

701 096 77

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680000550000

35,475 00

00

35.475 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

12.212,000.00

11,587,888.66

624,111.34

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

422,000.00

352.034.00

69.966.00

Titlul XIX Plati efectuate in

680000850000

.00

135.319,80

.00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

8,196,281.00

6,326,139.50

1 870,141.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

1,861,500.00

1,789,240 00

72.260.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

6,303,914.00

4,584,782 59

1 719 131 41

TITLUL XI ALTE CHELTU ELI

700000590000

30.867 00

27,667.00

3.200.00

Titlul XtX Plati efectuate in

700000850000

.00

75,550 09

.00

Protecția mediului

740000

25.635.696.00

19.719,432.01

5.916.463.99

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

4,210,000.00

4,117,732.00

92.268.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

14.456,896.00

11,655.970.49

2,800,925.51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

6,879,000.00

4.203,901.24

2,675.098.76

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

90,000.00

84,000 00

6,000.00

Titlul XIX Plati efectuate In

740000850000

00

342,171 72

00

Combustibili st energie

810000

7,500.000 00

6.464 207 21

1.015.792.79

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

5,500,000.00

5.500.000.00

.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

2,000,000.00

984,207.21

1,015.792.79

Transporturi

840000

11,609,213.00

5.030.768.45

6,578.444.55

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

298.000.00

263,066.00

14.934.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

11,300.130.00

4,743.311 45

6.556,818.55

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

11.083.00

4 391 00

6,692.00

EXCEDENT7DEFICIT

.00

19,725,753.67

.00

Contul de execuție al bugetului local-dez volta re

la data de: 30-JUN-20

Pase 1 of 2


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Venit uri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plall

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

17,182,390.75

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

00

9,366,955.31

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

00

9,366,955.31

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

,00

169.188.06

.00

Venituri cin vanzarea locuințe

390300

.00

1,174.00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

.00

168.014.06

.00

Incașari din rambursarea impru

400000

00

2.161,194,88

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

2,161,194.88

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

00

4,436.616.70

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

00

158,008.70

.00

Finanțare» Programului Naticna

426500

.00

4.233,121.79

.00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

.00

45,486.21

00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

702.069 97

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

702,069.97

.00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

702,069.97

.00

Sume primite de la UE/alli don

480000

.00

346,365.83

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

.00

261.408.20

.00

Sume primite in contul platilo

480101

.00

960.93

.00

Sume primite in contul platilo

480102

.00

260,447.27

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

84,957.63

.00

Sume primite in contul platilo

480201

.00

42.670.00

.00

Sume primite In contul platilo

480202

.00

42,287.63

.00

Cheltuielile bugetelor locale

35,699.037.00

16,829,124.34

18,869,91266

Autoritari publice si acțiuni

510000

3,235.928.00

1,508,720.31

1.727.207.69

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

255,928,00

61.829.00

194,099.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,980,000 00

1.446.891.31

1.533,108.69

Alte servicii publice generale

540000

79,600.00

51,932.18

27,667,82

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

48,000.00

32,059.18

15,940 82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

31,600.00

19,873.00

11,727.00

Ordine publice si siguranța na

610000

1.518.700.00

1,370.553.62

148.146.38

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1AR

610000710000

1.518,700,00

1,370.553.62

148.146.38

Invatamant

650000

1,920,020.00

1.139,575.21

780.444.79

TITLULX PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

60,000.00

49,689.46

10,310.54

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1,860,020.00

1,089.885.75

770.134.25

Sanatate

660000

4.914,990.00

1,982,682.57

2,932 307 43

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1.256,371.00

807,359.30

449.011.70

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

3,658,619.00

1.175,323.27

2.483.295.73

Cultura, recreare si religie

670000

2.260,000.00

399,941.46

1 860.058.54

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

505,000.00

3,595.33

501.403.67

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1.755.000.00

396,345.13

1 358,654.87

Asigurări si asistenta sociala

680000

516,128.00

8,090.10

508,037.90

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

680000580000

175.763.00

2.487.10

173,275.90

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

340.365.00

5.603.00

334,762.00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

441.992.00

220.162 63

221,829.37

Contul de execuție al bugetului local-dez volta re

la data de: 30 JUN-20

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bac au

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIVenituri/Cheltuieli

Cod

Credite

IncasarVPIati

Disponibil

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

441 992 00

223.164 87

218,827 13

Titlul XIX PI aii efectuate in

700000850000

OO

3.002 24

.00

Protecția medului

740000

12.799 167 00

5,900.064.26

6,899.102.74

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

1 116.206 00

334.019 20

702,186.80

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

74000O710000

11.662.961.00

5,566,045.06

6.116,915.94

Combustibili si energie

810000

2.250.000.00

1,574,939 53

675.060.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

250.000 00

246,397 51

3,602 49

Trilul VIII PROIECTE CU FINANT

010000560000

1.500,000.00

1.280.814.02

219,185.98

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCÎAR

810000710000

500,000 00

49 274 54

450 725.46

Titlul XIX Plăti efectuate in

810000850000

.00

1,546.54

.00

Transporturi

840000

5,762,512.00

2 672 462 47

3.090.049.53

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

840000580000

1,092,486.00

00

1.092.436.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

640000710000

4 670 026 00

2.672 462 47

1,997,563.53

EXCEDENT/DEFICIT

00

353,266X1

.00

PREȘEDINTE DEȘS&TfîtĂ, 1 LAUR£SjV<7GÂ.ȚU /

Contul de execuție al bugetului local-dezvoOarala date da:

3O-JUN-20

Rage

t of 1

Sursa de lînenUre Credite ntemo

«78337 Municipiul Beeau

Venal urVChel tu leii

L; d

Credite

Incasan/Pteti

Olaponlbll

Veniturile bugetelor locale

.00

4,382,230.99

.00

Alte operațiuni financiare

410000

00

4.362.250.93

00

Sume aferente creditelor Inter

410200

00

4,382,250.99

00

Sumo aferente creditelor inter

410201

00

4,362,250.99

00

Cheltuielile bugetelor locale

11,000,00040

4.382.250.99

6,517,749.01

Sanalato

660000

5 090.000 00

1,036.962 41

3,963.037 59

Titlul xui active nefinanciar

660000710000

5 000,000 00

1.036.962 41

3,963,037 59

Cultura recreare sl religie

670000

6,000,000 00

3,345,208 58

2,654,711 42

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

6.000,000 UO

3.345.288 58

2854 711 42

EXCEDENUDEFtCIT

.00

.00

.00

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU W71OVICI