privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle precum și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei Ortodoxe "Izvoarele” din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele nr. 46135/ 10.12.2018 și nr. 27023/ 09.05.2019 prin care Parohia Ortodoxă "Izvoarele” din Bacău solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle;

-Referatul nr.543725/ 03.07.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în Bacău, str. Veronica Micle;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 546397/ 15.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546399,1/15.07.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 546399/2/15.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 743/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 744/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 745/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 746/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 747/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 243/ 2019 privind modificarea HCL nr. 27/ 2001 prin care s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită Parohiilor Ortodoxe "Sfanțul Dumitru” și Izvoare a unor suprafețe de teren;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), ale art. 2 alin. (1) și ale art. 3 alin. (2) și alin. (4) și art.4 din Legea nr. 239/ 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 8 din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin.

  • (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.”c” și alin. (6) lit.”b” și art. 139 alin. 2 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a terenurilor, după cum urmează:

  • (1) teren în suprafață de 11.438 mp, cu nr. cadastral 83410, situat în Bacău, str. Veronica Micle nr.39A;

  • (2) teren în suprafață de 5296 mp, cu nr. cadastral 83428, situat în Bacău, str. Veronica Micle nr.45;

ART. 2 - Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Bacău, cu sediul în Calea Mărășești nr.6 Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe "Izvoarele”, cu sediul în Bacău , str. Veronica Micle nr. 35 a terenurilor, după cum urmează :

  • (1) teren în suprafață de 11.438 mp, cu nr. cadastral 83410, situat în Bacău, str. Veronica Micle nr. 39A, delimitat conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) teren în suprafață de 5296 mp, cu nr. cadastral 83428, situat în Bacău, str. Veronica Micle nr.45, delimitat conform Anexei nr. 2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTA- Imobilele descrise Ia art. 2 nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

ART.4 - (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze actul notarial de transmitere cu titlul gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor precizate la art. 2.

(2) cheltuielile privind perfectarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de


proprietate vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă "Izvoarele”.

ART. 5 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.6-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe "Izvoarele”.

ART. 7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ-^?         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

LAURȘOț^-GAȚtr               SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


N.O.P., C. S./0.R. A./EX. l/DS.l-A-2