HOTĂRÂREA NR. 145 DIN 28.07.2020

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile, clădiri și terenuri, situate în Bacău și transmiterea acestora fără plată, cu titlu gratuit în proprietatea Parohiei ”Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele nr.17941/ 31.01.2020, nr.17944/ 31.01.2020 și nr.17942/ 31.01.2020 prin care Parohia "Sfinții Voievozi” Șerbănești din Bacău solicită transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu gratuit, asupra unor bunuri imobile , clădiri și terenuri;

-Referatul nr. 543724/ 03.07.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, clădiri și terenuri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 546571/ 15.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546572/1 /15.07.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 546572/2/15.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 738/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 739/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 740/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 741/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 742/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Adresa nr.550 / 2020 din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;

-Prevederile HCL nr. 442/ 29.11.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia "'Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Șerbănești;

-Prevederile conform HCL nr. 301/ 2018 privind acordarea, cu titlul gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Șerbănești;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), ale art. 2 alin. (1) și ale art. 3 alin. (2) și alin. (4) și art.4 din Legea nr. 239/ 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.8 din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin.

  • (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.”c” și alin. (6) lit.”b” și art. 139 alin. 2 și alin. 6 din

O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a următoarelor bunuri:

  • (1) teren în suprafață de 2735 mp , cu nr. cadastral 85773 și a clădirii biserică Parohia "Sfinții Voievozi” Șerbănești - CI în suprafață de 171 mp , cu nr. cadastral 85773 - CI, situate în Bacău str. Triumfului nr.18.

  • (2) teren în suprafață de 2617 mp , cu nr. cadastral 85604, situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, cu destinația cimitir.

  • (3) teren în suprafață de 827 mp, cu nr. cadastral 85957 și a clădirilor: CI - locuință în suprafață de 121 mp, cu nr. cadastral 85957 - CI și C2- magazie în suprafață de 63 mp, cu nr. cadastral 85957 - C2, situate în Bacău, Calea Romanului nr. 37.

  • (4) teren în suprafață de 511 mp, cu nr. cadastral 85599 și a clădirilor : CI-locuință în suprafață de 98 mp, cu nr. cadastral 85599 - CI, C2 - anexa în suprafață de 10 mp , cu nr. cadastral 85599 - C2 și C3 - anexa în suprafață de 23 mp, cu nr. cadastral 85599 - C3, situate în Bacău, str. Triumfului nr. 20.

ART. 2 - Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului Bacău, cu sediul în Calea Mărășești nr.6 Bacău, în proprietatea Parohiei "Sfinții Voievozi” Șerbănești, cu sediul în Bacău , Calea Romanului nr. 37, a următoarelor bunuri:

  • (1) teren în suprafață de 2735 mp , cu nr. cadastral 85773 și a clădirii biserică Sf. "Voievozi Mihail și Gavril” - CI în suprafață de 171 mp , cu nr. cadastral 85773 - CI, situate în Bacău str. Triumfului nr.18, înscrise în cartea funciară nr. 85773, delimitate conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) teren în suprafață de 2617 mp, cu nr. cadastral 85604, situat în Bacău, str. Triumfului nr.18, cu destinația cimitir, înscris în cartea funciară nr. 85604, delimitat conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) teren în suprafață de 827 mp, cu nr. cadastral 85957 și a clădirilor : CI- locuință în suprafață de 121 mp, cu nr. cadastral 85957 - CI și C2- magazie în suprafață de 63 mp, cu nr. cadastral 85957 - C2, situate în Bacău, Calea Romanului nr. 37, înscrise în cartea funciară nr. 85957, delimitate conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) teren în suprafață de 511 mp și a clădirilor : C1 -locuință în suprafață de 98 mp, C2-anexa în suprafață de 10 mp , C3 - anexa în suprafață de 23 mp, situate în Bacău, str. Triumfului nr. 20, înscrise în cartea funciară nr. 85599, delimitate conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3.- Imobilele descrise la art. 2 nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

ART. 4 - (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze actul notarial de transmitere cu titlul gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor precizate la art. 2.

  • (2) cheltuielile privind perfectarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate vor fi suportate de către Parohia "Sfinții Voievozi” Șerbănești.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 6 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe "Sfinții Voievozi” Șerbănești.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE- DEȘgDira> LAUlt£0¥S^^tSr

c 1

<//

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -

N.O.P., C S./O R A /EX 1 -DS.I-A-2
ROMÂNIA------------------------

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 145 DIN 28-07.2020


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

■>6773

2735

str. Triumfului nr. 18, mun. Bacau, jud. BacauUnitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Bacau


5676.


jjROfSl c’ujțr.

cadastral I


50

52


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SEC tETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POI’OVICI______


34


'otal


566300


_.V c£RT’FiCAT /OE !S AU’oRtZAne_

Z set-a

K S.C.GE0P0W2735


2735


Lotul 1 -teren imprejmuit parțial cu gard din placi de beton si gard de plasa


B. Date referitoare la construcții

1 Q6d cunsir.

Deslinatia

Suprafața construita la sol {mp]

Mențiuni

CI

CAS

*71

Biserica " Sf Voievozi Mibaîi si Gavril Scrbancstt ” (Î93S) * P, țuprafata construita desfășurata 171 m p.                               ,

C2

CAS

58

Magazie anexa-P( 1970), suprafața constr. desfasurata 58 m.p.

C3

CAS

104

Magazie ancxa-P( 1978 ),suprafața constr. desfasurata 104 m p.

loial

333

Suprafața totala masurata a imobilului” 2735 m.p. Suprafața din actr- 2735 tn.p.


Z^xExccutant:

UEO PtȘJNT EXPERT SRL l PF Autorizata /

;®tianDRAGOMlRESCU 'eîixutdrea ni^sutĂtorilor la teren.


orect|^d>neauhțoctiui/t documentației :nta acesteia cu


3RA& .......

■ • teii SemnUti

’’ 'Data :\ai


ea/m teren li Ștampila K 2019


inspector


Nume datehuearaH IsWltiUEtei-ftiiH&flui

Funcția CONSILI&^Șffi'lAData


ROMÂNIA-----------------------------------------—

'județul BACĂU                     § ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 145 DIN 28.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU5 56710(11-----------------------ZJZ


\567000PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000$66900


Imobil cu nr. cadastral 5(^27


Contrasemnează pentru legalitate^ ^SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Nn ÎCategOfia dd Suprafața parcela folosința__[mp]


Total


Cod constr.


TotalCe


iprafa [mp]

2617

2617Teren împrejmuit parțial pe latura de N si E cu gard de beton


Destinația Suprafața construita __la sol |mpjcorccljt

si c’Oțespț:


. Exe^â^îT -t

^mifrskL % ^Ip^târikata^^E

ttoiji m^SSf^rrl/irifa teren.; c^ii'docun^mjti^ cada^d


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dale integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila n 1 n _

Data™.............. WZ,r7


erh natufa.șfslampi I a


Data: scbțcfahrieg0i8y.


Stanca BC&,' ■irjZeitate imobilism B Ufrj. u          7< LAIȚĂ VIAN


Ținq;» C-jNSIIJER GA.IAROMÂNIA

TT RAirÂtf


§ ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 145 DIN 28.07.2020


JUDEȚ

CONS1StUetn de         , Y STEREO Ți

Sixtcr» de refennii alhYmlrtt Marea Hețf u


romania

JUDEȚUITBSCĂU                 §

CONSILIUL LOCAL AL. MUN, BACĂU


ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 145 DIN 28.07.2020


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. cadastral


Adresa imobiluluiCseS^S?^^,Ientru legalitate SECIS2^5UL GENERAL al mun. bacău nicolae - ovidiu popovici

imobil ca nr cadastral 83418

- cimitir Șerb onești -.566900


Ce


511


Mențiuni

Teren Împrejmuit cu gard de Semn cu fundație de beton


Total


Cod constr. _C1_

C2 C3


Destinația


CL

CA

CA


511


8. Date referitoare la construcții


CERTIFfqrtT _____DE 1

| Seria RO.9-J |t \S7S

* S.C.G60Ptț \ EXPERTU L,

<?•

x               cfîretSi

si coSuprafața construita ia sol [mp]

98

10

23


Mențiuni

Locuința P, in suprafața constr. desf. de 98 m.p.

Anexa P, in suprafața constr. desf. de 10 m.p.

Anexa P. in suprafața constr. desf. de 23 m.p.


. X ihe r-


Suprafața totnla măsurată a imobilului» 511 m.p.

Suprafața din act ■■ 511 m.p.___


lasucclac


integrata si atribuirea numărului cadaslfăT Mi ime și prenume

țyțjfjțjfocumeiăâ/iei ca^astr; țj>

ițea din teret '*1


CSHWSuratorw la teren,


integrata si atribuirea numărului cadaslfăT


MffS® ^Semnătură si a i E>bta ț se pĂm brie 2018