privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 545399/ 10.07.2020 înaintat de Compartimetul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 546855/ 17.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 546856/1/17.07.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 546856/2/17.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 733/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 734/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 735/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 736/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 737/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Raportul nr. 545401/ 10.07.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art.7 alin. (2), ale art. 552, ale art. 553 alin. (1) și alin.( 4) și ale art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată ;

-Prevederile art. 353, ale art. 355 și ale art.357 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” art. 286 alin. (1) și (4) și art. 289 alin. (1), (2) și (9) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se actualizează inventarul bunurilor cuprinse in HCL nr. 157/ 2018, în sensul completării acestuia, cu bunurile identificate în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se actualizează inventarul bunurilor cuprinse in HCL nr. 157/ 2018, în sensul modificării poziției nr.447 cu noile suprafețe identificate în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 157/ 2018 rămân în vigoare.

Art.4. Piiinaiul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEP1NȚĂ?           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

LAUR ȘOVĂ^dĂjuV^Z             SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂEH~

NICOLAE - OV1DIU POP

N O P, C S /O.R.A^ptl/DS I-A-2                                                             / /

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 144 DIN 28.07.2020

cu terenurile propuse pentru includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL 157 2018 la următoarele capitole:

CAP. TERENURI CONCESIONATE

Nr.

Crt.

Cod de dasi ficare

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al darii în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

4

5

6

2190

0

Teren

S= 7mp, str.Erou Gh.Rusu nr.4

2020

6.979

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

CAP. TERENURI ÎNCHIRIATE

Nr. Crt. HCL 157/ 2018

Cod de clasific are

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

5573.2

0

Teren

S = 14,59 mp, str.Ștefan cel Mare, nr.24

2020

14.547

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

ALTE TERENURI

Nr. Crt. HCL 157/ 2018

Cod de clasific are

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

5858.1

0

Teren

S=l01.805mp, str.Lunca Bistriței

2020

12.318.405

Domeni ui privat al municipi ului Bacău

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 144 DIN 28.07.2020

cu completări ale suprafețelor terenurilor incluse în inventarul domeniului privat a! Municipiului Bacău, însușit prin HCL 157/2018. ca urmare a măsurătorilor cadastrale actualizate

CAP. CASE NAȚIONALIZATE

Nr. Crt.

HCL 157/ 2018

Cod de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

447

1.6.1

Teren

S=176,00mp

(S=39,00mp+S=9,00mp+

S= 1O,00mp+S=60,00mp+S=5 8,00mp)

Str.Razboieni, nr.14

1996

175.479

Domeniul privat al municipiului Bacău

DIRECTOR. EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU PQPOVICI