HOTĂRÂREA NR. 143 DIN 28.07.2020

privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020. potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 544647/ 08.07.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea și modificarea HCL nr.22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 545970/ 14.07.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 545971/1/14.07.2020 ;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 545971/2/14.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 728/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 729/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 730/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 731/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 732/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Raportul nr. 544170/ 07.07.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Anexa la HG nr. 392/ 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și ” b”, art. 286 alin. (1) și (4) și art. 289 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018- secțiunile ” Terenuri și clădiri proprietatea Municipiului Bacău, precum și instituții publice de interes local” și "Școli, grădinițe, creșe” în sensul înscrierii următoarelor bunuri:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică actuală

2148.1

2.1.17.3.1

Echipamente de climatizare

Locație: Incubatorul de Afaceri, str. Calea Dr.Alexandru Șafran, nr. 145

2013

473.651,68

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1649.1

2.1.17.7.

Instalații de încălzire Grădinița 26 Cuza Vodă

Locație: Grădinița nr. 26, str. Cuza Vodă, nr. 10

2018

38.280,46

Domeniul

Public al municipiului Bacău

Art.2. Se modifică Anexa la HCL nr. 22/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău- secțiunile „Parcuri, părculețe dejoacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire,, și „Terenuri și clădiri proprietatea Municipiului Bacău, precum și instituții publice de interes local”, pozițiile 1293, 1203 și 1953, urmând să aibă următorul conținut:

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică actuală

1293

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str Vasile Alecsandri nr.3; S=408,28mp, -ansamblu tobogan cu 2 leagăne-1 buc.

-rotativă - 1 buc.

-leagăn dublu metalic Ibuc.

-bănci - 10 buc.

1998,2010

60.873

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 213/2010

1203

-

Teren

S-67.111mp,       nr.

cadastral 73554, situat în hotar cu cimitirul Sărata 11, cu intrare din str. Poligonului (a făcut parte din terenul fostei cazarme 5203)

2004

6.913.819,06

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 108/2004 Act de dezmembrare nr. 2986/2007

1953

-

Teren

S=5.005 mp, număr cadastral 64177, situat în           vecinătatea

Cimitirului Sărata II (a făcut parte din terenul fostei cazarme 5203), atribuit în folosință gratuită       Asociației

creștine      „Ovidenia

Bacău 2005” prin HCL 52/2010

2004

542.072,39

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL 108/2004 Act de dezlipire nr. 911/2010 HCL 52/2010

Art. 3. Se actualizează Anexa la HCL nr. 22/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, în sensul scoaterii din domeniul public a unui mijloc fix, evidențiat la poziția 1292, ca urmare a dublei înregistrări, atât în inventarul domeniului public cât și în inventarul domeniului privat al municipiului Bacău:

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică actuală

1292

1.6.6.

Părculeț de joacă pentru copii

Str Vasile Alecsandri, S=397mp

-tobogan 3 uluce- Ibuc. -leagăn simplu 4 locuri -Ibuc.

-bănci fibră - 2 buc.

1999

31.760

Domeniul

Public al municipiului

Bacău HCL 213/2010

Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI Z

Z'"       —