HOTĂRÂREA NR. 142 DIN 28.07.2020 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

 • - Cererea d-nei Hagima Doinita, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24250/11.06.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68741/05.03.2020 de la d-nii Calimandruc Dumitru-Catalin si Amarinei Loredana-Laura;

 • - Cererea d-lui Calimandruc Dumitru-Catalin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24249/11.06.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68741/05.03.2020 către d-nii Hagima Dan-Ovidiu si Hagima Doinita;

 • - Contractul de Concesionare nr. 68741/05.03.2020 încheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Calimandruc Dumitru-Catalin si Amarinei Loredana-Laura;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 760/10.03.2020 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

 • - Cererea d-nei Munteanu Maria, Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24101/10.06.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 45060/25.10.2007 de la d-na Lungu Tatiana-Magdalena;

 • - Cererea d-nei Lungu Tatiana-Magdalena, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24102/10.06.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 45060/25.10.2007 către D-na Munteanu Maria;

 • - Contractul de Concesionare nr. 45060/25.10.2007 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Lungu T atiana-Magdalena;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 2230/08.11.2018 la Societatea Profesionala Notariala ”Zaharia-Ciorcila” ;

 • - Cererea d-lui Mihu Nicolae, Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20737/11.03.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 48/03.01.2001 către S.C. PRODAGRO BRAIFNER S.R.L. si d-nii Oprea loan si Oprea Casiana;

 • - Cererea S.C. PRODAGRO BRAIFNER S.R.L., Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20840/12.03.2020 prin care solicita preluarea parțiala a Contractului de Concesionare nr. 48/03.01.2001 de la dl. Mihu Nicolae;

 • - Cererea d-lui Oprea loan, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24291/12.06.2020 prin care solicita preluarea parțiala a Contractului de Concesionare nr. 48/03.01.2001 de la dl. Mihu Nicolae;

 • - Contractul de Concesionare nr. 48/03.01.2001 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Mihu Nicolae si Mihu Cocuta;

 • - Contractul de apartamentare autentificat sub nr. 195/28.01.2020 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

 • - Contractul de Vanzare-Cumpărare autentificat sub nr. 470/25.02.2020 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

 • - Contractul de Vanzare-Cumpărare autentificat sub nr. 421/21.02.2020 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

 • - Cererea S.C. MODIMPULS S.A. Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24828/22.06.2020, prin care solicita preluarea cotei de 33,35 % din Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, incheiat pentru suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL ;

 • - Sentința Civila nr. 45 pronunțata de Tribunalul Bacau - Secția Comerciala si Contencios Administrativ in Dosar nr. 2765/110/2010 prin care s-a constituit S.C. MODIMPULS S.A. prin divizarea S.C. CONIMPULS S.A. si Protocolul de predare-primire a elementelor patrimoniale, rezulta ca S.C. MODIMPULS S.A.;

 • - Cererea S.C. CASA S.A., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24563/17.06.2020, prin care solicita preluarea cotei de 6,55 % din Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, incheiat pentru suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau -prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL ;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1227/05.12.2014 la Biroul Individual Notarial Riglea Adrian ;

 • - Cererea S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS S.R.L, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24930/23.06.2020, prin care solicita preluarea cotei de 8,77 % din Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, incheiat pentru suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL;

 • - Actul Adițional la Actul Constitutiv al S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS S.R.L.;

 • - Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, incheiat pentru suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intre Municipiul Bacau si S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL ;

 • -Referatul nr. 543314/02.07.2020 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-Iui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 543316/02.07.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 543501/1/02.07.2020 ;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 543501/2/02.07.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 723/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 724/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 725/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 726/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 727/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 243 alin.

(1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68741/05.03.2020 incheiat pentru suprafața de 31,86 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-nii Calimandruc Dumitru-Catalin si Amarinei Loredana-Laura la d-nii Hagimă Dan-Ovidiu si Hagimă Doinița.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 45060/25.10.2007, incheiat pentru suprafața de 27,58 m.p. teren de la d-na Lungu Tatiana-Magdalena la d-na Munteanu Maria.

(3.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48/03.01.2001, pentru suprafața de 19,30 m.p. teren aferent apartamentului nr. 3, etaj III, cu nr. cadastral 60266-C1-U9 din Municipiul Bacau, de la d-nii Mihu Nicolae si Mihu Cocuta, la S.C. PRODAGRO BRAIFNER S.R.L.

(3.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 48/03.01.2001, pentru suprafața de 18,90 m.p. teren aferent apartamentului nr. 3A, etaj IV, cu nr. cadastral 60266-C1-U10 din Municipiul Bacau, de la d-nii Mihu Nicolae si Mihu Cocuta, la d-nii Oprea loan si Oprea Casiana.

(4.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru suprafața de 337,02 m.p. teren, ce reprezintă cota de 33,35 % din suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la S.C. MODIMPULS S.A., proprietara spatiilor înscrise in C.F. nr. 62021-CI-UI4, 62021-CI-UI 1, 62021-CI-UI6, 62021-CI-UI2, 62021-CI-UI3 si 62021-CI-UI5 Bacau.

(4.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru suprafața de 66,19 m.p. teren, ce reprezintă cota de 6,55 % din suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la S.C. CASA S.A., proprietara spatiilor înscrise in C.F. nr. 62021-C1-U6,62021-C1-U7,62021-C1-U8 si 62021-C1-U9 Bacau.

(4.3.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru suprafața de 88,62 m.p. teren, ce reprezintă cota de 8,77 % din suprafața de 547,70 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19364/03.11.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 2929/2/12.02.2002, de la S.C. CONIMPULS S.A. Bacau - prin Lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la S.C. TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS S.R.L., proprietara spatiilor înscrise in C.F. nr. 62021-C1-U21, 62021-C1-U20 si 62021-C1-U22 Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de Concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau. Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi Comunicata la Instituția Prefectului — Județul Bacau, in vederea verificării legalității.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICI


N.O.P., I.M./O.R.A./EX.l/DS.I-A-2