HOTĂRÂREA NR. 141 DIN 28.07.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017,

nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea D-nei Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24712/19.06.2020;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68756/11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CARNU MONICA-TEREZIA-LYANA;

-Decizia nr. 1/25.05.2020 a Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Bacău;

-Referatul Arhitectului- Șef al Municipiului Bacău Compartiment Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 543299/02.07.2020;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 543300/02.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 543419/1/02.07.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 543419/2/02.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 719/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 720/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 721/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 722/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 391 alin. (1) si alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata;

-Prevederile art. 108 lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 și ale art. 243 alin.l lit. ”a” și ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. ”c” și alin 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiat intre Municipiul Bacău si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, cu sediul in Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 7 încăperi in suprafață totala de 90,40 m.p. si teren in suprafața totala de 31,82 m.p. in vederea desfășurării activității de medicina de familie, pentru o perioada de 1 (unu) an, începând cu data de 21.06.2020.

ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308 12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, rămân neschimbate.

ART. 3 Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68756/11.04.2011, așa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 69308/12.10.2017, nr. 69302/27.07.2018, nr. 69201/05.06.2019 si nr. 69410/07.08.2019, încheiat intre Municipiul Bacău si d-na Câmu Monica-Terezia-Lyana, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA.

ART. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Șef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul-Șef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVID1U POPOVIC1

N O P., [.M./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2