HOTĂRÂREA NR. 140 DIN 28.07.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 10599 din 03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

  • - Cererea d-lui Husaru Petru - Administrator al S.C. KINGS S.R.L., inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 21529/31.03.2020, completata cu cererea nr. 60640/20.05.2020;

  • - Contractul de concesionare nr. 10599/03.04.1996, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. KINGS S.R.L.;

  • - Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 543306/02.07.2020;

  • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 543307/02.07.2020 ;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 543449/1/02.07.2020 ;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 543449/2/02.07.2020 ;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 715/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 716/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 717/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 718/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 18.12. din Contractul de Concesionare nr. 10599/03.04.1996;

  • - Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” si ale art. 327 alin. (1) lit. “a” si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 10599/03.04.1996, încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. KINGS S.R.L. pentru suprafața de 70,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacău, situat in intravilanul Municipiului Bacău, str. Marasesti, nr. 7, pentru o perioada de 12 ani si 6 luni, începând cu data de 04.04.2021.

ART, 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Arhitect-Sef a Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 3 Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau prin aparatul de specialitate, sa intocmeasca si sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 10596/28.04.1995, cu persoana menționata la art. 1 din prezenta hotarare.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor menționate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE OVIDIU POPOVICl--,