)/> „ • u/l 07/<f 7/f(f

//// ^3 I

( <X

Yf/M'/////        <// /Yfc:.

//Mțrf'/ifft/fa 'cfâacarf


țȚf»"—« 1.......*—UJBmui-JL mnwHjMgwi>_- =■_■- ■?. n—m

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 31.01.2020

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.20120, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Cererile celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.12.2019;

-Referatul nr. 12807/05.12.2019 întocmit de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 lei pentru cele 51 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.12809/05.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12946/ 09.12.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 12808/ 05.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 92/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 93/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 94/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12.2016 pentru aprobarea acordării „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.„d” și alin. (7) lit. „b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 01.12.2019, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.700 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 51 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art. 5. Prin grija Secretarului Generai al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOALE JOVIDIU POPOVICI

ANEXA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


LA HOTĂRÂREA NR. //j DIN 31.01.2020

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 1.12.2019

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

1.

MACXINAS OCTAVIAN

MACXINAS MARIA

36567/30.09.2019

4.10.1969

2.

BURSUC PETRU BURSUC NICOLETA

36583/1.10.2019

9.10.1969

3.

UNGUREANU GHEORGHE UNGUREAN U ELENA

36642/1.10.2019

17.10.1969

4.

HUȚU NECULAI

HUȚU ELENA

36598/1.10.2019

15.10.1969

5.

IUREA MIHAI

TUREA ANITA

36691/02.10.2019

18.10.1969

6.

TATARCIUC NECULAI TATARCIUC STRATIA

36684/02.10.2019

8.10.1969

7.

FIUP 1LIE

FILIP ECATER1NA

36819/03.10.2019

3.09.1969

8.

PETREANU CONSTANTIN

PETREANU ELENA

36976/07.10.2019

16.10.1969

9.

GOEAN TOMA

GOEAN ELENA

36955/7.10.2019

22.10.1969

10.

CHELARU VALERIAN CHELARU STERIANA

37167/8.10.2019

24.10.1969

11.

TATARU NECULAI

TATARU SANDINA

37221/9.10.2019

15.10.1969

12.

LOVIN VASILE

LOVIN MARIA

37323/10.10.2019

18.10.1969

13.

CREȚU VIRG1L MACOVEI

CREȚU SAFTA

37608/14.10.2019

30.10.1969

14.

BIBIRE EMIL

BIBIRE ELENA

37741/15.10.2019

16.10.1969

15.

BIBIRUȘ MIHAI BIBIRUȘ VARVARA

37931/17.10.2019

18.10.1969

16.

CAIN GHEORGHE

CAIN MARIANA

37930/17.10.2019

25.10.1969

17.

RUSU ȘTEFAN

RUSU FLORENTINA

37924/17.10.2019

30.08.1969

18.

MERE-ALBE CONSTANTIN

MERE-ALBE ILEANA

38021/18.10.2019

31.10.1969

19.

BOUROȘ COSTACHE

BOUROȘ MARIA

38132/21.10.2019

22.10.1969

20.

STANCIU IOAN STANCIU AURICA

38111/21.10.2019

22.10.1969

21.

KORBULY ANDREIU KORBULY EUGENIA

38195/22.10.2019

14.07.1969

22.

STAN GHEORGHE

STAN MARIANA

38196/22.10.2019

24.10.1969

23.

REBEGEA NECULAI

REBEGEA JANICA

38237/22.10.2019

8.10.1969

24.

PUȘCUȚÂ IOAN

PUȘCUȚÂ LUCREȚIA

38190/22.10.2019

28.10.1969

25.

VIZITIU SCARLAT VIZITIU LUCIA

38191/22.10.2019

7.11.1969

26.

MACAIALÂ ION

MÂCÂIALÂ MARINELA

38369/23.10.2019

8.10.1969

27.

POTOP MÂRGÂRINT

POTOP EUGENIA

38443/24.10.2019

31.10.1969

28.

PANȚIRU ALEXANDRU

PANȚIRU VALENTINA

38600/28.10.2019

30.10.1969

29.

ȘTEFĂNESCU SIMION

ȘTEFĂNESCU EMILIA

38602/28.10.2019

10.10.1969

30.

BOHATIR ION BOHATIR ANA

38798/30.10.2019

29.10.1969

31.

DOMBICI MIHAI

38828/30.10.2019

1.08.1969

DOMBICI MARIA

32.

1VANOVICI FLORIN

IVANOV1CI EMILIA

38932/31.10.2019

8.01.1969

33.

BUCȘĂ AUREL

BUCȘĂ VIORICA

39001/01.11.2019

7.11.1969

34.

DIACONU MIHAIL

DIACONU PĂUNA

39074/04.11.2019

26.11.1969

35.

TOEA CONSTANTIN TOEA FLORENTINA

39212/5.11.2019

27.11.1969

36.

CHIRILÂ VASILE

CHIRILÂ VICTORIA

39320/06.11.2019

26.10.1969

37.

JÂMBU ALEXANDRU

JÂMBU ELENA

39328/06.11.2019

01.11.1969

38.

PALADE AUREL PALADE LUCIA

39426/07.11.2019

14.11.1969

39.

BARCAN VASILE BARCAN MARIA

39512/8.11.20'19

15.11.1969

40.

PUȘCUȚÂ CONSTANTIN

PUȘCUȚÂ CATINCA

39529/08.11.2019

23.10.1969

41.

VERDE VASILE VERDE ELENA

39554/11.11.2019

8.11.1969

42.

OPINCARIU PASCU OPINCARIU ELENA

39601/11.11.2019

6.11.1969

43.

CERNAT CONSTANTIN

CERNAT ZENOVIA

39561/11.11.2019

16.09.1968

44.

IORDÂCHIOAIA CONSTANTIN IORDÂCHIOAIA MARIA

39675/12.11.2019

3.10.1969

45.

GAL PETREA

GAL VEROANA

39947/14.11.2019

14.11.1969

46.

SCRIPCARIU CARMEL

SCRIPCARIU VAS1L1CA

40017/15.11.2019

20.11.1969

47.

PETREA GHEORGHE

PETREA MÂRIOARA

40148/18.11.2019

1.12.1969

48.

LUPU IOAN

LUPU CONSTANDA

40195/19.11.2019

28.11.1969

49.

TANASE AUREL

TANASE ELENA

40471/21.11.2019

21.11.1969

50.

CORODEANU GHEORGHE

CORODEANU GINETA

40703/26.11.2019

27.11.1969

51.

CĂRPUCI ALEXANDRU

CÂRPUCI EUGENIA

40872/27.11.2019

10.11.1969


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ( SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE l OVIDIU POPOVICI