HOTĂRÂREA NR. 138 DIN 28.07.2020

privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 543594/ 03.07.2020 înaintat de Direcția Piețelor prin care se propune plata cotizației către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2020;

-Hotărârea Asociației Administratorilor de Piețe din România nr.73/ 2019 prin care se stabilește cuantumul cotizației la suma de 3000 de lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 545765 13.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 545766/1/13.07.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Piețelor înregistrat cu nr. 545766/2/13.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 701/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 702/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 703/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 704/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 705/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, modificată și completată;

-Prevederile H.C.L. nr. 125/ 2015 prin care s-a aprobat afilierea Direcției Piețelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău la Asociația "Administratorilor de Piețe din România”;

-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă plata sumei de 3000 de lei , reprezentând cotizația de membru a municipiului Bacău, către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2020.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău Direcției Piețelor, Direcției Economice precum și Asociației Administratorilor de Piețe din România.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN LAUR ȘOyjt-^ÂTU


t "         ,        " j i

N.O.P.. CS/OR^^EXJvDȘJ-A'Z