<7<‘ăfS


HOTĂRÂREA NR. 136 DIN 28.07.2020

privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 62003/ 16.06. 2020, nr. 24576/ 17.06.2020 și nr. 24575/ 17.06. 2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 545132/09.07.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.545415/13.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 545419.1.13.07.2020;

-Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 545419/2/13.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 695/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 696/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 697/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 109 lit. ”a” și ”c”, ale art. 111 alin. (1), art. 112 și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și”’b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 129 (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra : (1) suprafeței de 40,40 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ” Conductă distribuție și două branșamente gaze naturale presiune redusă pentru imobil particular din Bacău, Calea Romanului nr. 254, jud. Bacău ”, în vederea realizării lucrărilor de execuție a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării a două branșamente gaze naturale presiune redusă, pe strada Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri. (2) suprafeței de 8,8 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ” Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Veronica Micle nr. 28, Bacău, jud. Bacău ” , în vederea realizării lucrărilor de amplasare a rețelei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui racord gaze naturale presiune redusă, pe strada Veronica Micle din municipiul Bacău,delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri; (3) suprafeței de 11,5 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării ” Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Gheorghe Hociung nr. 39, Bacău, jud. Bacău ” , în vederea realizării lucrărilor de amplasare a rețelei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui racord gaze naturale presiune redusă, pe strada Gheorghe Hociung din municipiul Bacău, delimită conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3- Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute legală prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART.6 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.7- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA. ART.8 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

^REȘEDINȚE                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE- OV1DIU POPOVICI


N.O.P., C.S./O.R.A./EX. l/DS.l-A-2

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 136 DIN 28.07.2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA SECRE FARUL GENERAL AL MUN. NICCI.AE - OVIDIU POPOVICIJUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU*---


PREȘEDINTE DE SET

L\XUR ȘO AT.


®’5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


! INSTALA

GAZe^NATl]


LE Ti 139


169270

607.45


IMG. PADURARU HOMEO instala GAZE PGI FGI


POR AUTORIZAT aturale tjp 1*2160097

l2i2160096


EGlO 412160191 ___EGO *1?1GO164


Practici

ln().Flore»t,u C.

DENUMIRE: EXTINDERE REȚEA SI RACORD G.N.PRESIUNE REDUSA AMPLASAMENT. STR.VERONICA MICLE. NR.28 A

l Of RAC AU JUD RAC Al 1

Prc«»cl

Desenai

Irug.Florescu C

Verificat

tng.Poduraru R

SOLICITANT INVESTIȚIE TIMPU ALEXANDRU VASILE

2020

Grec lor

Inț.Poduroru R.

mold_iSsttf8 y .               023« 5.

O7AA55C

ihooxom

0930

>i 1

SCARA

1 500

PLAN DE SITUAȚIE

COORDONATOR REȚELE

Fozo

Plonja Gl

11 SC MOLDINSTAL SRS SRL


ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 136 DIN 28.07.2020


ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6. avand contul 07TREZ06I2IA300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA. denumit în continuare proprietar

S.C. DELGAZ GR1D S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod 1BAN ROI I BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak - Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de

BENEFICIAR

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în

Bacău, str...................... atlat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce

constituie Anexă la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare - primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea.............................  ,

delimitat conform planului de situație Anexa nr.....parte integrantă a HCL nr...../................

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de ia data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp necesară pentru

realizarea lucrării;

 • b) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii ;

 • c) în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a) să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala proprie;

 • c) să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d) să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e) să execute . pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f) să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g) să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți

drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h) să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i) să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiara bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚAMAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție. Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

 • VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.


Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.


IX. CLAUZE FINALE


Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA


PRIMAR

Cosmin Necula


Direcția Juridică


Radu Petre Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta FlorinPR^SEDIN 1E DE ' LAUR


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LE( SECRETARUL GENERAL AL MUi NICOLAE - OVIDIU POPQVI


CRISTINA BUZDUGAN

|AL1TATE /

BACĂU /1/)