HOTĂRÂREA NR. 134 DIN 28.07.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 100/ 2020 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

  • - Adresa Delgaz Grid SA nr. 51714/ 25.06.2020 înregistrată la Primăria Bacău cu nr. 25023/ 25.06.2020 prin care solicită înlocuirea Anexei nr.l din H.C.L. nr. 100/ 2020;

  • - Referatul comun nr. 545130/ 09.07.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea H.C.L. nr.l00/ 2020 , în sensul înlocuirii Anexei nr. 1 din hotărâre;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 545403/ 13.07.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 545404/1/13.07.2020;

  • - Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 545404/2/13.07.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 689/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 690/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 691/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile H.C.L. nr. 100/ 2020 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului;

  • - Prevederile art. 57 alin. (3) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 12 alin. (2), lit. ”b” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (I) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.”c” și ale alin.(6) lit.”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6

din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se înlocuiește Anexa nr.l la H.C.L. nr.l00/ 2020 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.l00/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTEJDE               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

.LAUR>0îpĂ<qAjW^        SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

; Z? /                    NICOLAE - OVIDIU POPOVICJ—x >

N.O P.. C.S./O R.AJEX.l/DS.bA-2