Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 1764 din 17.07.2020, înaintată de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 547781 din 21.07.2020, însoțită de Hotărârile nr. 1, 2 și 3 din 16.07.2020 ale Consiliului de Administrație, Raportul Administratorilor asupra activității la data de 31.12.2019, Raportul auditorului privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2019 și Situațiile financiare anuale pentru 2019, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Referatul nr. 547851 din 22.07.2020 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 547863/ 22.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 548201/1/22.07.2020;

-Raportul comun al Unității Municipale pentru Monitorizare și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 548201/2/22.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 681/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 682/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 683/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 684/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 685/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 111 alin.(2) lit.”a”, ale art. 121, ale art.125, alin ( 1 ) și ale art. 160, alin.( 1) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 1 alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19 alin. (4), ale art.29 alin.( 1), ale art.30, ale art.34 alin. (1) și alin.(2) și ale art.36 alin.(l) lit. ”a” din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;

-Dispozițiile art.3 și ale pct.III, subpct.3.1, alin. (1) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

-Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

-Dispozițiile art. XIV din Ordonanța de Urgență nr. 48 din 9.04.2020 privind unele măsuri fiscale;

-Dispozițiile art.9.6, pct.l și ale art. 9.7 din Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016, modificat și completat; -Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin.( 1), ale art. 196 alin.( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze pentru Municipiului Bacău, Situațiile financiare aferente anului 2019, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N O.P.. I.P./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXĂ LA HCL NR. 132 DIN 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

 • • RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • • RAPORTUL ANUAL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2019

COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela PțNTILIE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂL NICOLAE - OVTDIL POPOVICI


PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ LAlTTȘpĂ-A^GÂ-IT^ -

Bifați numai daca este cazul:

] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

□ Sucursala

| ] GIE - grupuri de interes economic                            |

|_J Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Si002 ai.o.o 07.05.2020 Tip situație financiară: BL


(•An C Semestru

Anul

2019

2.000.000


Suma de control


Entitatea


SOCIETATEA OE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA BACAU

Județ Bacau


Sector


Localitate

BACAU


Strada___________

CONSTANTIN ENE


Nr.

3


Bloc Scara Ap.


Telefon


Număr din registrul comerțului


J4/4/2017

Forma de proprietate


Cod unic de înregistrare


36886430


34-Societati pe acțiuni


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor

Situatii financiare anuale

Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de

1 interes public____________________


[C' Entități mici


| C Microentități


Entități de


public1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991__________

 • □ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 • 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state


____      ___________aparținând Spațiului Economic European___

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

ZAHARIA NICOLAE


Numele si prenumele ZOTA CRINA ELENA


Calitatea


12-CONTABIL SEF


Semnătura


Semnătura___________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

r nu

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA

(• NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC FINAUDIT ASSISTSRL

Formular VAI IDAT

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/CUI

IUIHIUIQI VL. 1 Lz 1

FA916

2 5 7 9 1 6| 7| 9


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                                       - lei -

Denumirea elementului

{formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

33.836

28.367

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

2.402

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

33.836

30.769

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

47.354

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 -2913)

09

09

577.351

1.602.768

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

32.561

51.898

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6-lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

609.912

1.702.020

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

643.748

1.732.789

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

25

26

194.268

404.017

2. Producția în curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +/- 348' - 393 - 3941 -3952)

27

27

32.664

1.120.737

3. Produse finite șr mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348" + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

26

28

4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)

29

29

4.813

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

226.932

1.529.567

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678' + 2679" - 2966* - 2968’ + 4092 + 411+413 + 418-4902-491)

31

31

732.020

5.354.660

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

0

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

0

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428*"+ 444'*+445+446*’+447“'+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

83.670

24.219

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

3.5

35

0

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

1301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

815.690

5.378.879

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA $1 CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

41

40

1.557.785

791.377

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

2.600.407

7.699.823

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

7.421

42.091

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

7.421

42.091

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 ’)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentă ndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

47

45

46

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

2

9

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

336.627

4.628.976

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup(ct. 1661 + 1685 + 2691 +451*'*)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687+ 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *’* + 436***+ 437**’ + 4381 + 441’” + 4423 +4428*” + 444'*’ + 446*” + 447*” +4481 +455+ 456”’+ 457+ 4581 + 462 + 4661 + 473’*’+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

516.617

1.563.363

TOTAL (rd.45 la 52)

54

53

853.246

6.192.348

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 +43-53-70-73-76)

55

54

1.699.656

1.475.166

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

2.343.404

3.207.955

<5. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451*”)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+ 1686 + 2692+2693+453’”)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436" * * +437”* + 4381 + 441 *” + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*” + 448I + 455 + 456”* + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56la63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

(.VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475')

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

54.926

74.400

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472')

74

73

54.926

74.400

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472")

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

54.926

74.400

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

St

80

2.000.000

2.000.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

2.000.000

2.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

35.785

88.401

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

307.619

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

35.785

396.020

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)       SOLD C (ct. 117)

96

95

307.619

SOLD D (ct. 117)

97

96

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

625.029

864.551

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

625.029

52.616

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

2.343.404

3.207.955

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

2.343.404

3.207.955

Suma de control F10:     8i4266g2 /449250654

•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

•*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**•) Solduri creditoare ale conturilor respective.


11 Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum șl alte creanțe Imobilizate, scadente Intr-o perioadă mal mică de 12 luni.

Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

7AHARIA NICOL AF


Semnătura


Formular

VALIDAT


Numele si prenumele IzOTA CRINA ELENA

Calitatea

-----1 12-CONTABiL SEF

Semnătura ____________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                         . iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele decalcul se refera la Nr.rd. dincol.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

9.720.360

28.164.526

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

02

9.720.360

28.164.526

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

Ventturrdif+dobâft2Hnregtstratede^ntitățtle radiatedtn-Registrul general si care mai au inderulafe-eontracte deleastng (c-t.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

0

1.090.872

Sold D

07

08

48.096

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

52.253

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413+7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

49.960

15.158

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

10.364

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL {rd.01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

9.722.224

29.333.173

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

2.314.844

5.531.377

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

197.280

327.878

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

18

19

55.193

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

20

21

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

3.767.812

9.739.658

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

3.652.162

9.420.618

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

115.650

319.040

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26-27)

24

25

87.405

284.300

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

87.405

284.300

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + dinct.6818)

Z5

29

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

2.687.691

12.377.998

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

it

32

2.653.044

12.132.231

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586')

32

33

34.080

217.953

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

J6

37

567

27.814

—Gheltutelf-eu-dobanziie-de-fefinanțare înregrstrate-de-entitățile-radtate-diri Registrul-generalo care mafemn derulare contracte deleasmg (c+666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40

42

9.055.032

28.316.404

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

667.192

1.016.769

- Pierdere (rd. 42 -16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

521

1.422

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

36

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49 '

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

521

1.458

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

- Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

678

-6.276

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

678

-6.276

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

0

7.734

-Pierdere (rd. 59-52)

59

61

157

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

9.722.745

29.334.631

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

9.055.710

28.310.128

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

667.035

1.024.503

-Pierdere (rd.63-62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

42.006

159.952

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

625.029

864.551

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0


Suma de control F20: 301270512/449250654


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


ZAHARIA NICOLAE


Numele si prenumele

ZOTACRINA ELENA


Semnătura


Calitatea

12-CONTABIL SEF


Semnătura_________________________________


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B}                                                                                 * l^î ■

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.378V 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

Ol

01

1

864.551

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (3on

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

10

19

93

228

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

127

209

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care;

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care;

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ")

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care;

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

42.090

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a

(302)

0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

-după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare***}

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

137

2.402

-avansuri acordate entităților neaflllale nerezldenle pentru imobilizări necorporaie (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

491.332

1.551.947

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd, 50 + 51+52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

491.332

1.551.947

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

491.332

1.551.947

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate (urnizorîlor și alte conturi asimilate, în sume brute

Kct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

240.551

3.868.890

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

19

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

29.880

22.101

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

29.880

22.101

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

_

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

29.880

22.101

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

51.913

42.091

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 +dinct.471 + din ct.473+4662)

8!

73

51.913

42,091

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

8<f

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

763 (3B1

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *"*)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

12.647

4,601

-în lei (ct. 5311)

94

85

12.647

4.601

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.545.109

773.904

-în lei (ct. 5121),din care:

97

88

1.545.109

773.904

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd.96 + 99+ 102+ 103+ 106+108+110 +111 + 116+119 + 122 + 128)

104

95

847.570

6.224.032

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este m^i mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

102

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

- în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

m

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

336.812

4.628.975

-datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct.403 + din ct. 404 *- din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

na

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

252.407

673.356

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

121

111

258.351

918.113

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

149.296

196.397

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

103.861

708.758

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

5.194

12.958

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din Care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

{310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

0

3.588

-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

0

3.588

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

14!

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici “**)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

2.000.000

2.000.000

- acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotate 5)

145

132

2.000.000

2.000.000

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7j, (rd. 142+145+ 149+ 150+ 151 + 152)

154

141

2.000.000

X

2.000.000

X

-deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

2.000.000

100,00

2.000.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

2.000.000

100,00

2.000.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integrai de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

(62

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau focal, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile ți regiile autonome, din care:

166

153

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

- către instituții publice centrale

172

159

-către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

-către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a (312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 51488864 /449250654

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ZAHARIA NICOLAE

ZOTACRINA ELENA

Semnătură________________________ __

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătură

Formular

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

 • *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ngajârii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 • ** ) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 ai Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicarea Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • *• *) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

""*) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. “”*) pentru creanțe)e preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

****’•) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

.2) in sensul alineatului (1), 'venituri' inseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....’.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul ‘datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) la secțiunea 'XII Capital social vărsat’la rd. 155 165 în col. 2 și col. 1 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut In totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31 /1990, precum și modificarea Leg ii nr. 1 /2OO5 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

  Cod 40                                                                                                       - lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (col.S=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  l.lmobilizari necorporafe

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  X

  Alte imobilizări

  02

  33.836

  15.839

  X

  49.675

  \vansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  2.402

  X

  2.402

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  33.836

  18.241

  X

  52.077

  (l.lmobilizari corporale

  Terenuri

  06

  X

  Construcții

  07

  52.253

  52.253

  Instalații tehnice si mașini

  08

  673.499

  1.273.662

  6.553

  1.940.608

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  37.825

  35.738

  73.563

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  .mobilizări corporale in curs de execuție

  13

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  711.324

  1.361.653

  6.553

  2.066.424

  lll.lmobilizari financiare

  17

  X

  ACTIVF IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

  18

  7'15.160

  1.379.894

  6.553

  2.118.501

F40 - pag. 2

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

0

21.308

0

21.308

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

0

21.308

0

21.308

11.1 mobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.899

4.899

Instalații tehnice si mașini

25

96.149

241.690

337.839

Alte instalatii .utilaje si mobilier

26

5.263

16.403

21.666

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

101.412

262.992

364.404

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

101.412

284.300

0

385.712

F40 - pag. 3


SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

((.Imobilizări corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-. ,OTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 15064596/449250654

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

ZAHARIA NICOLAE


Semnătura


Formular

VALIDAT


Numele si prenumele

ZOTACRINA ELENA

Calitatea

12-CONTABILSEF

Semnătura__________________________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, “în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie ți în format electronic sau numai in formă electronico, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • A. întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. {1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMF P nr. 2.844/2016, cu modificările ți completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prîn OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare in cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări in acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ,J încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curentÎJ, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 3’ „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

21 Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decern brie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

31 A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează in contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R8I           OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1

SOCIETATEA

DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2019

CUPRINS

 • 1. Prezentarea generala a Societății. Activitatea desfasurata de Societate in exercițiul financiar 2019

 • 2. Componenta si activitatea Consiliului de Administrație

 • 3. Execuția contractului de mandat al directorului executiv

 • 4. Controlul intern

 • 5. Poziția financiara si rezultatul exercițiului încheiat la 31.122019

 • 6. Sltuatia investitionala

 • 7. Aspecte comerciale

 • 8. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul Societății

 • 9. Prezentarea sintetica a impactului activitatli de baza asupra mediului Înconjurător

 • 10. Aspecte legate de domeniul securității si sanatatii in munca

 • 11. Managementul riscului financiar

 • 12. Obiective pentru exercițiul financiar 2020 si proiecția principalilor indicatori financiari

1. Prezentarea generala a Societății. Activitatea desfasurata de Societate in exercițiu! financiar 2019

A. Prezentarea generala a Societății

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SAțSodetatea) a fost înființata prin Hotararea Consiliului Loca! nr.352/06.12.2016, ca societate pe acțiuni cu capital social public, a vând acționar unic Municipiul Bacau.

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA este înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/4/2017 in baza Certificatului de înregistrare nr. B3224781 din 04.01.2017, avand codul unic de înregistrare 3688430. Societatea funcționează ca persoana juridica romana cu sediul social in Bacau, strada Constantin Ene nr. 3, județul Bacau. Sediul face obiectul Contractului de închiriere nr. 69S98 din 21.12.2016, încheiat cu Municipiul Bacau; durata contractului este de 5 ani de la 21.12.2016, expirând la data de 21.12.2021.

Ca urmare a aprobării in A.G.E.OJL din 26.03.2019 a modificării artȘ din Actul Constitutiv, Societatea a înființat puncte de lucru in următoarele locații: Cimitîru! Central • Calea Marasesti nr. 161, Cimitirul Sarata II • strada Poligonului; Cimitirul Nou - Sarata I - strada A Tolstoi nr. 18, Cimitirul Serbanesti - strada Triumfului nr.18, Cimitirul Gheraiesti - strada Liniștii, Cimitirul CFR - str. Militari 35, Cimitirul Eroilor - strada Constantei, Parcare autoturisme ■ strada Gării, Parcare rapida - strada 9 Mai, Parcare autoturisme - strada Dumbravei, Parcare autoturisme - strada Pietii, parcare autoturisme * strada Popa Șapca; Parcare autoturisme * strada Nicolae Baicescu nr. 10-12, Parcare autoturisme - strada LS. Sturza; parcare autoturisme - strada Mihai Viteazu(Bancpost)Parcare autoturisme - Casa de Cultura, Parcare autoturisme - strada 9 Mai(CAS), Parcare autoturisme - Calea Marasesti(Stadion), Parcare autoturisme - strada C-tin Ene, Parcare autoturisme - Spiru Haret, Parcare rapida - strada Calea Marasesti(Piata Sud); Parcare autoturisme - strada Mihai Viteazu, Parcare autoturisme - strada Constantei nr. 2.

Forma de organizare este societate pe acțiuni; tip de societate - SA de tip închis. Durata Societății este nedeterminata.

Capitalul social subscris este alcătuit din: 2.000.000 lei, aport in numerar, divizat in 200.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/actiune, avand drept acționar unic Municipiul Bacau. Capital social subscris este varsat integral.

Societatea desfasoara activitati de construcții, iluminat public si activitati de administrare a domeniului public si privat al municipiului Bacau, in baza Contractului de delegare încheiat cu Municipiul Bacau Conform clasificării activităților din economia naționala, domeniului principal de activitate ii corespunde codul CAEN 4211 - "Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor". Societatea desfasoara si alte activitati de producție si prestări servicii, corespunzătoare obiectelor de activitate aprobate prin Actul Constitutiv.

Obiecte secundare de activitate conform codificării CAEN Rev.(2): 8130 -Activitati de întreținere peisagistica; 3900 - Alte servicii de decontaminare; 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale; 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4321 - Lucrări de instalatii electrice; 4322 - Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer condiționat; 4329 - Alte lucrări de instalatii pentru construcții; 4333 • Lucrări de pardosi re si placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsite rie, zugrăveli si montare de geamuri; 4339 - Alte lucrări de finisare; 4391 - Lucrări de invelitori, șarpante si terase de construcții; 8122 - Activitati specializate de curățenie; 9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica(spectacole); 9329 - Alte activitati recreative si distractive; 9609 - Alte activitati de servirii; 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești nc.a.; 4776 - Comerț cu amănuntul al fiorilor, plantelor si semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate; 4622 - Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor; 7311 - Activitati ale agențiilor de publicitate; 4741 • Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate; 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate; 5829 - Activitati de editare al altor produse de software; 6201 - Activitati de realizare a software-ului la comanda(software orientat către client); 6311 -Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe; 9511 -Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice; 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii; 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente de birou; 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor; 4673 • Comerț cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcții si echipamentelor sanitare si de încălzire; 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou; 4613 - Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de construcții; 4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse; 4615 -Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie; 8020 • Activitati de servicii privind sistemele de securizare.

Societatea este organizata ierarhic, avand următoarea structura:

J Adunarea Generala a Acționarilor;

S Consiliul de Administrație;

J Director General;

J Direcția tehnica care cuprinde: Biroul Proiectare, Biroul Producție, Serviciul Construcții si Lucrări Tehnico-Edilitare, Biroul Iluminat;

J Secția Domeniul Public, care este subordonata Directorului General si este organizata cu scopul de a desfășura, in conformitate cu prevederile legale, activitățile de administrare a cimitirelor, administrarea parcărilor publice, siguranța circulației. Componenta: Biroul Parcari Publice, Admnistratia Cimitirelor, Siguranța Circulației.

J Serviciul Economic, care asigura organizarea si funcționarea activitatîlor financiar - contabile, de patrimoniu, administrative si de aprovizionare a societății, precum si creșterea eficientei economice in condițiile respectării legislației in vigoare. Serviciul economic este subordonat

Directorului General si se compune din: Biroul Admnistrativ, care sigura gestionarea administrării patrimoniului la nivel de societate; Compartimentul Aprovizionare, care asigura aprovizionarea societății cu materiale, piese de schimb si echipamente in baza unor contracte sau de pe piața libera; Boriul Financiar-con labilitate, care are ca scop inițierea, susținerea, administrarea si finalizarea activitatilor si acțiunilor financiare ale Societății; Compartimentul contabilitate, care are ca scop organizarea, coordonarea si controlul activîtatii de gestiune contabila si evidenta contabila a Societății;

Serviciul Achiziții, subordonat Directorului General, care are ca obiect de activitate asigurarea achiziționării de produse, servicii, lucrări solicitate de compartimentele funcționale, necesare desfășurării activîtatii societății;

J Serviciul Intervenții Rapide, subordonat Directorului general, care asigura organizarea si funcționarea activîtatii de întreținere, exploatare si reparatii de pe domeniul public al municipiului Bacau in scopul funcționarii continue

J Serviciul Strategie, Programe, Statistica si Prognoza, subordonat Directorului general, care asigura prognoza, elaborarea, fundamentarea, monitorizarea si analiza principalilor indicatori tehnico-economici la toate activitatilei, Societății si gestionarea indicatorilor de performanta stabiliti de managementul Societății.

Control financiar de gestiune, care are ca principale obiective: asigurarea integrității patrimoniului Societății prin verificarea respectării prevederilor interne cu privire la existenta, integritatea, păstrarea si utilizarea mijloacelor, resurselor detinuțe cu orice titlu si a modului de refelctare a acestora in evidentele contabile.

J Audit Public Intern, subordonat Directorului General, care are rolul de a oferi consiliere conducerii in vederea bunei administrări a veniturilor si a cheltuielilor acesteia, perfecționând activitatile entităților auditate;

J Serviciul Mediu/ SSPM/PSI, subordonat Directorului General, care urmărește asigurarea realizării obligațiilor ce ii revin Sodetatii conform prevederilor legale in domeniul securității si sanatatii in munca, asigurarea implementării politiii in domeniu la nivelul Sodetatii.

Aspecte tehnice si de funcționare

Societatea, respectând principiile guvernantei corporative, urmărește prin activitatea desfasurata: atingerea dezideratelor propuse privind eficacitatea operaționala; optimizarea performantelor si dezvoltarea durabila capacitatilor tehnice ale sodetatii; creșterea competitivității printr-o dotare tehnica superioara; modernizarea parcului de utilaje; utilizarea de materii prime si materiale la execuția lucrărilor, care asigura un nivel ridicat al raportului calitate -preț

Competente tehnice:

J Realizarea de investitii rentabile si optimizarea capadtatilor de lucru;

Menținerea si dezvoltarea infrastrcturii corelate cu achiziția de utilaje, mașini si echipamente performante;

Gestionarea corespunzătoare a materialelor si echipamentelor care sunt puse in opera;

Optimizarea consumurilor de materii prime, resurse si materiale;

Finalizarea cu succes a lucrărilor contractate si monitorizarea permanenta a modului in care sunt respectate condițiile contractuale;

Menținerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat de mediu si calitate;

Asigurarea efectuării lucrărilor prevăzute in programele de activitate si stabilirea masurilor pentru imbunatatirea prestațiilor si lucrărilor, utilizării eficiente a mijloacelor economice precum si imbunatatirea sistemelor de lucru, in toate domeniile de activitate;

Organizarea si exercitarea prin compartimentele propii de specialitate, a controlului activitatii in toate formațiile de lucru, compartimente, sectoare si servicii din punct de vedere orgabnizatoric, economic si financiar;

Coordonarea activitatii de organizare a producției si a muncii, stabilirea si aprobarea normelor si normativelor de munca, a numărului de persoane, funcții si meserii necesare, cu respectarea legislației in vigoare;

Asigurarea urmăririi execuției si puenrii in funcțiune a obiectivelor de investitii in conformitate cu hotărârile beneficiarului;

Unnarirea, executarea si asigurarea recepției lucrărilor si obiectivelor realizate;

Exercitarea atribuțiilor cu privire la stabilirea preturilor si tarifelor in domeniul sau de activitate;

Menținerea condițiilor atașate autorizărilor necesare funcționarii Societății In condiții de legalitate, obținute in exercițiul financiar 2017, respectiv:

J Atestat nr. 12539/21.04.2017 de tip B pentru 'proiectare si executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructil civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0.4 kV, emis de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei;

J Autorizație de funcționare nr. 33817/2474/18.07.2017 emisa de Primăria Municipiului Bacau;

S Autorizație sanltar-veterinara nr. 8105/28.07.2017 emisa de Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Bacau;

J Autorizație pentru prestări de servicii cu produse de protecție a plantelor clasificate ca T si T+, Xn si Xi nr. 88/28.07.2017, emisa de Autoritatea Naționala Fitosanitara

J Autorizație de Mediu nr. 88 din 11,09.2017 emisa de Agenția pentru protecția Mediului Bacau;

J Certificat Q-8978/17 din 11.09.2017 privind implementarea standardului ISO 9001:2015;

 • ✓ Certificat E - 8978/17 din 11.09.2017 privind implementarea standardului ISO 14001: 2015;

J Autorizație seria A nr. 7510 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

 • ✓ Autorizație seria A nr. 7516 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor, emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

Autorizație seria A nr. 7520 din 25.10.2017 pentru efectuarea lucrărilor de Proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

J Licența de Funcționare nr. 4452/T din 27.112017 pentru Proiectare a componentelor sau sistemelor de alarmare Împotriva efracției.

 • B. Activitatea desfasurata de Societate in exercițiul financiar 2019

In exercițiul financiar 2019 societatea a desfasurat activitati privind asigurarea serviciilor comunitare de utilițati publice*, salubrizarea localității, iluminatul public, execuția de lucrări de construcții civile si construcții de drumuri, reabilitări si modernizări de clădiri publice si civile.

La data de 04.12.2018, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local, s-a semnat Contractul nr. 69786/04.12.2018/2333/04.12.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum si a cimitirelor umane din municipiul Bacau. Durata contractului este de 5 ani cu posibilitate de prelungire in condițiile legii. De asemenea, odata cu serviciile propriu-zise, a fost delegata administrarea infrastructurii tehnico-edllitare specifice funcționarii si prestării serviciilor delegate, prin concesionares acesteia, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul component al infrastructurii edilitare, predata pe baza de proces-verbal de predare primire a respectivelor bunuri. Totodată, in vederea prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se predau mijloacele fixe si obiectele de inventar care fac, de asemenea, obiectul contractului de delegare.

In vederea prestării serviciilor care fac obiectul contractului de delegare s-a concesionat, pe durata contractului, bunul aflat in patrimoniul municipiului Bacau, imobil fosta cazarma militară nr. 2592 din strada Constantei nr. 2, teren in suprafața de 28051 mp la care se adauga construcții in suprafața de 7179, număr cadastral 28732. Potrivit pct 23 din contractul de delegare, concesionarea va opera la momentul predării bunului de către municipiul Bacau in stare de funcționare potrivit destinației sale, aceea de sediu al Societății si baza operaționala.

Principalele activitati realizate in anul 2019

J Activitati de igienizare si amenajare:

 • ■ Amenajare Parcul Catedralei. Valoarea lucrărilor executate de societate este de 1.033.571 lei, exclusiv TVA si au constat in amenajarea a peste 100 de locuri de parcare si amenjarea urbanistica a zonei, respectiv: amenajarea platformei pietonale, amenajare de alei si spatii veri, iluminat arhitectural, montarea mobilierului urban.

e Resistematizare intersecții Serbanesti. Valoarea lucrărilor executate este de 3.958.799 lei, exclusiv TVA si au constat in lucrări de proiectare, reconfigurare a sistemului rutier, modernizare a trotuarelor, de deviere a cablurilor de distribuție a energiei electrice, modernizarea infrastructurii de iluminat stradal, turnarea covorului asfaltic pe o suprafața de 12 mii de metri patrati.

 • ■ Parcul Fagaras. In cadrul contractului încheiat cu Municipiul Bacau, Societatea a realizat lucrările de proiectare a Parcului Fagaras, iar in luna octombrie 2019 au fost demarate lucrările de amenajare a parcului, pe o suprafața de 2739 mp.

 • ■ Reabilitare si modernizare a Insulei de Agrement Bacau. In luna iulie 2019 au fost finalizate lucrările la parcarea de la intrarea pe insula, in suprafața de 468 mp. Lucrările au continuat pentru realizarea obiectivelor înscrise in proiect, respectiv amenajarea unui parc acvatic, un loc de joaca pentru copii, o pista de skateboard, un teatru in aer liber.

 • ■ Habitat for Humanity - "Locuințe sociale strada Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces”. Lucrările au început la data de 17.10.2019, in baza Autorizației de construire emisa la 10.10.2019, si vizeaza execuția de drumuri, lucrări tehnico-edilitare la rețele de apa -canal, atat in zona de acces in cartier cat si in cartier.

J Servicii de iluminat festiv, in valoare de 620 mii Iei, exclusiv TVA.

J Servicii de mentenanta a sistemului public de iluminat In baza contractului de întreținere a sistemului de iluminat public, încheiat la începutul anului 2019, Societatea a efectuat lucrări de mentenanta si reparatii, conform comenzilor înaintate de Municipiul Bacau. In cadrul contractului nr. 68533/15.02.2019, au fost efectuate 1453 de intervenții la rețeaua de iluminat public a municipiului Bacau, in perioada ianuarie -septembrie.

J Servicii de organizare de evenimente, in perioada 15-31 decembrie 2019.

J Lucrări de reparatii si intretinere străzi, efectuate in perioada ianuarie -octombrie, constând in: asfaltari pe o suprafața care depășește 65 mii mp, in valoare totala de 6.549 mii lei, respectiv intretinere a sistemului rutier, in baza comenzilor emise de Direcția Drumuri Publice din cadrul primăriei Bacau.

J Administrare parcari publice si siguranța circulației. In anul 2019 s-au realizat investitii pentru amenajarea parcărilor cu plata din municipiu. A fost suplimentat numărul parcometrelor stradale cu 3 unîtati si au fost montate bariere automate in parcările rapide de la Piața Centrala si Piața Sud. Parcarea publica de pe strada Miha» Viteazu a fost prevăzută cu bariera si a fost implementat sistemul de plata cu cârdul. Locurile din parcările cu plata au fost reconfigurate pentru utilizarea cat mai eficienta a spațiului.

Administrare cimitire. In anul 2019, Societatea a demarat activitatea de inventariere a locurilor de veci, motivat de problemele privind dreptul de folosința asupra locurilor de veci si a lacunelor existente in arhivele cimitirelor. Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor prestate in cimitire, au fost realizate investitii in Cimitirul Sarata 1 si Cimitirul Central. In Cimitirul Sarata 1 s-au efectuat lucrări de amenajare constând In: renovarea toaletelor, amenajarea aleilor, Înlocuirea portii de intrare. La Cimitirul Central, s-a înființat al doilea ghișeu ce deservește activitatea cu publicul, in vederea creșterii operativității serviciiloroferite.

/ Activitate de proiectare. In anul 2019, s-au realizat: 17 studii de fezabilitate, 17 documentații tehnice pentru obținerea Autorizației de construire, iar pentru 5 proiecte a fost intocmita documentația aferenta fazei DAU: Reabilitare Parc Gheraiesti, construire străzi: Trecatoarea Islaz, Arinilor, Frunzei, Gheorghe Asachi, Pictor Nicolae Grigorescu, salcâmilor, Timpului, Viilor, A.D. Xenopol, reabilitare PT33, amenajare Parcul catedralei, modernizarea Starea Civila.

Conducerea Sodetatii

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Acționarilor care ia decizii cu privire la activitatea Societății. Societatea este condusa in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri si condus de un președinte. Activitatea desfășurata de Consiliul de Administrație in exercițiul financiar 2019 este detaliata Ia punctul 2 al raportului nostru.

Controlul sodetatii

✓ Controlul intern managerial Necesitatea și obligativitatea organizării controlului intern în entitățile publice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Referitor la cerința implementării controlului intern managerial in Societate, In exercițiu] financiar 2019, Societatea a elaborat si implementat proceduri in vederea dezvoltării sistemului de controlului intern managerial, urmând ca in exercițiul financiar 2020 sa consolideze aceasta activitate prin îndeplinirea cu prioritate a cerințelor de monitorizare.

J Controlul gestiunii Sodetatii: auditul intern si auditul extern. Auditul intern. La nivelul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., funcția de audit intern este înființată la nivel de Compartiment de audit public intern. La nivelul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., funcția de audit intern se raportează direct managementului superior (Directorului General) al societății. Compartimentul de audit public intern din cadrul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. a inceput sa funcționeze în cursul anului 2018, începând cu luna aprilie, când a fost angajata un auditor cu o norma de 10 ore/saptamana, iar in anul 2019 a fost angajata o persoana cu norma întreaga. In cursul anului 2019, planul anual de audit public intern a fost aprobat în luna decembrie a anului 2018, cu respectarea legislației, fara a fi depășit termenul de 20 decembrie 2019. La nivelul S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, în anul 2019 au fost realizate 4 misiuni de asigurare. în cadrul compartimemtului audit public intern au fost realizate următoarele misiuni de asigurare: 1 misiune de asigurare in care s-a abordat domeniul resurselor umane; 1 misiune de asigurare in care s-a abordat Sistemul de prevenire a corupției; 1 misiune de asigurare in care s-a abordat Gestionarea parcului auto; 1 misiune de asigurare in care s-a abordat domeniul Exploatare/Iluminat. în derularea misiunilor de asigurare, auditorii interni au făcut constatări referitoare la abaterile de la modul de organizare si funcționare, respectarea reglementarilor corepunzatoare activitatii din domeniile care au fost suspuse auditului, in cursul anului 2019, si, ca urmare a acestor constatări, au făcut recomandări pentru reglementarea abaterilor si imbunatatirea activitatii; recomandările făcute au avut la baza legislația specifica fiecărui domeniu auditat si toate reglementările corespunzătoare domeniilor care au fost supuse auditului. Menționăm că toate recomandările formulate au fost însușite de conducere. Auditul extern. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip inchis, administrata conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. Societatea intra sub Incidența prevederilor cuprinse in O.M.F.P. 1802/2014 cu modificările si completările ulterioare, capitolul 10 'Auditul', secțiunea 10.1 'Cerințele generale privind auditul’, punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii. Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, Societatea se încadrează in categoria entităților ale căror situatii anuale sunt supuse auditului financiar. Situațiile financiare ale Societății se auditeaza de către auditori financiari inscrisi in Registrul Public Electronic al auditorilor si firmelor de audit tinutprin grija Autorității de Supraveghere Publica a Auditului Statutar(ASPAAS). Societatea are încheiat contract de prestări servicii de audit statutar cu SC FINAUDIT ASSIST SRL Bacau, nr.1/16.12.2016, firma de audit fiind înregistrata in Registrul Public Electronic sub nr. FA916. In numele si in contul firmei de audit, semnează rapoartele de audit statutar auditorul lancu Mihaela-Elena, înregistrat in registrul Public Electronic sub nr. AF2727. Consiliul de Administrație a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului numirea auditorului statutar. Auditul situațiilor financiare se efectuează in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a legislației in vigoare are drept scop exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale. In opinia auditorului independent, situațiile financiare ale exercițiului financiar 2019 ale Societății de Servicii Publice

io

Municipale Bacău S.A, oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

S Controlul financiar de gestiune. In exercițiul financiar încheiat s-a organizat controlul financiar de gestiune in a doua jumătate a trimestrului al IV-lea, prin ocuparea postului de economist desemnat sa exercite controlul financiar de gestiune, prin Decizia 2513/14.10.2019. Pana la sfârșitul anului 2019, s-au desfasurat activitati de control financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau aî unităților administrativ teritoriale aflate in administrare, in concesiune sau închiriere. Concret, tematica de control a cuprins verificarea operațiunilor de aprovizionare, a existentei stocurilor in concordanta cu evidenta contabila, recepția si eliberarea materialelor din depozit si decontarea lucrărilor realizate in perioada 01.01.2019 - 30.06.2019. Constatările au fost consemnate in Procesul verbal de control inanciar de gestiune nr. 3119/30.12.2019,**** prin care s-au dispus masuri, car au fost implementate sau de afla in curs de implementare.

Controlul financiar preventiv. Având in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.l19/31,08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare ia exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Decizia 515/10.11.2017 a Directorului General al Societății, s-a organizat controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunilor care nu respecta condițiile de legalitate si regularitate si prin a căror efectuae s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății. In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului sunt semnate cu certificarea: “Certificat in privința realitatii, regularității si legalității*. Activitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv este asigurata de o pesoana angajata cu contract individual de munca in timp parțial. Persoana desemnata pentru exercitarea controlului financiar preventiv efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al: conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv; economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv; eficacității si eficientei operațiunilor supuse controlului financiar preventiv. In exercițiul financiar 2019 nu s-au Înregistrat refuzuri de acordare a vizei de control financiar preventiv.

Situația litigiilor Societății

In exercițiul financiar 2019, Societatea nu a fost implicata in litigii.

Inventarierea patrimoniului Societății

Inventarierea patrimoniului Societății s-a realizat in baza Deciziei a Directorului General, nr. 3110/23.12.2019, in conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP 2861/1999, a Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, si in baza OMFP 1802/2014, a Manualului politicilor si procedurilor contabile al Societății.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 30.12.2019 - 06.01.2020 asupra: bunurilor din patrimoniul Societății; bunurilor apartinand terților, primite in concesionare/inchiriate/in custodie/in folosintafcare nu fac parte din patrimoniul societății).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost intocmit Procesul verbal al Comisiei centrale nr. 57/10.01.2020, care a fost avizat de Directorul General al Societății si supus spre aprobare Consiliului de Admnistratie al Societății, in conformitate cu Manualul politicilor si procedurilor contabile al Societății.

 • 2. Componenta si activitatea Consiliului de Administrație

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Acționarilor care ia decizii cu privire Ia activitatea Societății.

Societatea este condusa in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri si condus de un președinte.

Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA in structura actuala a fost numit, ca urmare a procedurii de selecție desfasurata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanta corporativa, prin Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 05.11.2019.

Componenta Consiliului de Administrație al Societății este următoarea:

 • 1. Ciuhat Delta Adina - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si Împreuna;

 • 2. Filip Bogdan - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si Împreuna; conform Hotărârii nr. 1/25.01.2017, îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de Administrație;

 • 3. Palea Valentin - administrator, membru in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna;

 • 4. Scortanu Sorin - administrator, membru neexecutiv in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna;

 • 5. Zaharia Nicolae - membru executiv, in Consiliul de Administrație, cu puteri depline, atat separat cat si împreuna.

 • 6. Popa Viad lonut - membru neexecutiv pana la data de 19.09.2019, data încetării cu acordul pârtilor a contractului de mandat nr, 25/06.07.2017

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

J Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare;

 • ✓ Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA;

Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de administrație ai SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA;

J O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unitățile âdministrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

J O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativa, actualizata.

La nivelul exercițiului financiar 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit in cadrul ședințelor ordinare, cu frecventa lunara sau de mai multe ori in aceeași luna, ori de cate ori a fost necesara luarea de hotarari pentru bunul mers al activitatii desfasurata de Societate. Prezenta administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost transmisa pe e-mail înainte de data fixata pentru ședința.

In anul 2019, Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA a luat mai multe hotarari, cele mai importante referindu-se la probleme de natura organizatorica. Intre hotărârile luate de Consiliul de Administrație pot fi enumerate:

J Hotararea 1/14.01.2019 privind prelungirea mandatului d-lui Zaharia Nicolae in funcția de Director General pe o perioada determinata de 2(doua) luni, respectiv de la data de 19.01.2019 pana la data de 19.032019 (inclusiv), perioada in care se va desfasura selecția Directorului General conform procedurii prevăzute de OUG109/2011;

J Hotararea 1/26.02.2019 privind modificarea obiectului principal de activitate al societății din clasa CAEN 8130 * Activități de peisagistica", in clasa CAEN 4221 "Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor", deja existenta in obiectul secundar de activitate;

 • ✓ Hotararea 2/26.02.2019 privind aprobarea înființării mai multor puncte de lucr, necesare desfășurării activitatii în condițiile impuse prin Contractul de delegare a serviciilor publice;

J Hotararea 3/26.02.2019 privind aprobarea Organigramei si Statului de Funcții al societății, conform propunerii inaintate;

J Hotararea 1/19.03.2019 privind numirea d-lui Zaharia Nicolae in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4(patru) luni, respectiv de la data de 20.03.2019 pana la data de 19.07.2019 (inclusiv), perioada in care se va finaliza selecția Directorului General conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011;

Hotararea 1/23.04.2019 privind aprobarea situațiilor financiare întocmite de Societate la 31.12.2018, precum si aprobarea repartizării profitului obtinut in exercițiu;

J Hotararea 2/23.04.2019 privind aprobarea Raportului administratorilor aferent anului 2018;

S Hotararea 3/23.04.2019 privind luarea la cunoștința a Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administrație raportat Ia anul 2018, respectiv înaintarea către A.GA Societății care aproba situațiile financiare;

S Hotararea 4/23.04.2019 privind amanarea aprobării Planului multianual de audit intern (perioada 2019-2021) si a Planului anual de audit intern pentru anul 2019 si de luare la cunoștința a Raportului privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2018, desfasurata la nivelul societății, conform prevederilor art. 14.3 din Actul Constitutiv;

 • * Hotararea 5/23.04.2019 privind aprobarea majorării indemnizației fixe acordate Directorului General al societății;

 • * Hotararea 6/23.04.2019 privind aprobarea delegării de competente manageriale ale Directorului General Zaharia Nicolae către D-l Stefanescu Ion - Director Tehnic, in vederea executării operațiunilor desfășurate in cadrul societății, respectiv atrîbutiunilor manageriale de coordonare si reprezentare ale societății pe perioada cat Directorul General se afla in concediu de odihna, concediu pentru incapacitate de munca, delegație;

J Hotararea 7/23.04.2019 privind aprobarea aprobarea emiterii unei adrese către acționarul unic al societății, respectiv Municipiul Bacau, pentru generarea unei misiuni de audit care sa auditeze si sa verifice modul de Îndeplinire a mandatului administratorilor pe perioada numirii lor de 2 ani conform HCL nr. 352/06.12.2016;

Hotararea 1/05.06.2019 privind aprobarea Planului multianual de audit intern (perioada 2019-2021) si Planului anual de audit intern pentru anul 2019, cu amendamentul ca acestea se vor revizui si vor suferi modificări la data angajarii auditorului intern cu norma Întreaga in cadrul societății;

J Hotararea 2/05.06.2019 privind aprobarea propunerii de modificare a propunerea de modificare a art 12.1 lit c din Actul Constitutiv al societății, potrivit careia Consiliul de Administrație al societății are, în principal, următoarele atribuții: (a) Încheie acte juridice in numele societății, prin care sa dobandeasca, sa intraineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societăți comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, in limita a 50% din capitalul social, pentru fiecare tranzacție din cele enumerate mai sus.

J Hotararea 3/05.06.2019 prin care se ia act de adresa nr. 1408/03.06.2019, dispusa prin Hotararea nr. 7 din 23.04.2019 a Consiliului de Administrație, întocmită de către societate către acționarul unic al societății, respectiv Municipiul Bacau, pentru generarea unei misiuni de audit care sa auditeze si sa verifice modul de îndeplinire a mandatului administratorilor pe perioada numirii lor de 2 ani conform HCL nr. 352/06.12.2016;

Hotararea 1/12.06.2019 privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pe anul 2019;

Hotararea 1/17.07.2019 privind prelungirea mandatului d>lui Zaharia Nicolae in funcția de Director General pe o perioada determinata de 2(doua) luni , respectiv de la data de 19.07.2019 pana la data de 19.09.2019 (inclusiv), perioada in care se va desfasura selecția Directorului General conform procedurii prevăzute de OUG109/2011;

Hotararea 2/17.07.2019 privind aprobarea Planului multlanual de audit intern (perioada 2019-2021) si Planului anual de audit intern pentru anul 2019, propuse de auditorul intern prin Nota nr. 1818/17.07.2019;

Hotararea 1/16.092019 privind prelungirea mandatului d-lui Zaharia Nicolae in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4(patru) luni, respectiv de la data de 20.09.2019 pana la data de 20.01.2020 ( inclusiv), perioada in care se va desfasura selecția Directorului General conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011;

Hotararea 1/07.112019 privind: constatarea încetării de drept, începând cu data de 05.112019, a mandatului administratorilor Filip Bogdan, Ciuhat Delia Adina , Scortanu Sorin , Palea Valentin si Popa Vlad lonut; numirea , incepand cu data de 05.11.2019 a noului Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, conform procedurii de selecție prevăzută de OUG nr.109/2011, compus din: 1. Filip Bogdan - membru neexecutiv si președinte al Consiliului de Administrație; 2. Ciuhat Delia Adina - membru neexecutiv; 3. Scortanu Sorin - membru neexecutiv; 4. Palea Valentin -membru neexecutiv; Zaharia Nicolae - membru executiv;

Hotararea 2/07.11.2019 privind constituirea Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de Audit, care vor Îndeplini atribuțiile stipulate de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Hotararea 3/07.11.2019 privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație;

Hotararea 4/07.11.2019 privind numirea secretarului Consiliului de Administrație, care va asigura si secretariatul Comitetului de Nominalizare si Remunerare si Comitetului de Audit constituite in cadrul Consiliului de Administrație;

Hotararea 1/09.12.2019 privind luarea la cunoștința a propunerii Planului de Administrare elaborata de membrii Consiliului de Administrație, asa cum prevede art 30 din O.U.G. nr,109/2011, precum si propunerile de modificare la plan;

Hotararea 2/0912 2019 privind aprobarea propunerilor de modificare a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al societății;

Hotararea 3/09.12.2019 privind aprobarea delegării către Directorul General al societarii a competentei de a negocia contractul colectiv de munca, precum si modificările intervenite la acesta;

z Hotararea 4/09,12.2019 privind aprobarea delegării dreptului de semnătură si competente manageriale a Directorului General către Directorul Tehnic al societății, pentru perioada când acesta se afla in concediu de odihna, incapacitate de munca, delegație, in vederea efectuării operațiunilor desfășurate in cadrul societății;

S Hotararea 1/16.12,2019 privind aprobarea Planului de Administrare elaborat de membrii Consiliului de Administrație, in concordanta cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr.109/2011;

✓ Hotararea 2/16.12.2019 privind aprobarea propunerilor de modificare a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al societarii, discutate in cadrul ședinței;

J Hotararea 3/16.12.2019 privind luarea la cunoștința a Situației Financiare a societarii la luna noiembrie 2019;

J Hotararea 4/16.12.2019 privind luarea la cunoștința a Raportului verbal al d-lui Stefanescu Ion - responsabil lucrare "insula de Agrement", privind situația lucrărilor efectuate de societate pana la luna decembrie 2019;

J Hotararea 5/16.12.2019 privind luarea la cunoștința a Raportului referitor la Statul de Funcții actual al societarii cu încadrarea nominala si salariala corespunzătoare;

✓ Hotararea 6/16.12.2019 privind luarea la cunoștința a Proiectului Raportului de Inspecție Economico-Financiara Încheiat la data de 12.12.2019 de către ANAF.

Pentru aducerea la Îndeplinire a obligațiilor mandatului, administratorii au întocmit și prezentat in termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare a Societății, in conformitate cu prevederile Ordonanței nr.71), care constituie in fapt scopul constituirii Societății a fost aprobata in Consiliul Local, care a fost înaintat autoritarii tutelare.

Prin Planul de administrare al Societâțiițaprobat la sfârșitul exercițiului 2019], înaintat către autoritatea publica tutelara, s-au stabilit indicatori de performanta financiara precum si indicatori de performanta nefinanciara fundamentati pe baza planului de administrare si scrisorii de așteptări.

In afara acestor obiective, Consiliul de Administrație a definit prin Planul de Administrare o serie de criterii de performanta, in măsură sa asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale Societății, după cum urmeaza: Cifra de afaceri; Productivitatea muncîi(Productie valorica facturata/numar mediu de salariati]; Gradul de încasare; Soluționarea cererilor/petitiilor cetățenilor.

In exercițiul financiar 2019, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr. 109/2011.

3. Execuția contractului de mandat al directorului executiv

In exercițiul financiar 2019, conducerea executiva a fost asigurata de domnul Zaharia Nicolae, conform Hotărârii nr.l/18.09.2018 a Consiliului de Administrație al Societăți, numit pe o perioada determinata de 4 luni, pana la 18.01.2019 si prelungita succesiv pana la 20.01.2020, perioada in care urma sa se desfasoare selecția Directorului General, conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011. Ca urmare a rezultatului procesului de selecție a directorului general, domnul Zaharia Nicolae a fost numit Director general, intre acesta si Societate fiind încheiat un contract de mandat, care are ca obiect organizarea, conducerea si gestionarea activităților Societății, respectiv asigurarea managementului logistic si managementul operațional al producției pe baza unor obiective si criterii de performanta, stabilite anual.

In exercițiul financiar 2019, a produs efecte contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din Municipiul Bacau, in conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 71/2002, atribuit, ca urmare a Hotărârii Consiliului tocai, la sfârșitul anului 2018.

4. Situațiile financiare încheiate la 31.12.2019. Poziția financiara si performanta financiara ale Societății

3. 4.1 Situațiile financiare ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA au fost întocmite in conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, emis de Ministerul Finanțelor Publice("#ntoi 1802/2014"} si Ordinul nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020 si pentru reglementarea unor aspecte contabile, corelate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, precum si in conformitate cu politicile descrise in notele la situațiile financiare, si se refera la exercițiul financiar 2019, care începe la 01,01.2019 si se încheie la 31.122019.

La întocmirea situațiilor financiare s-a mai tinut seama de. prevederile Legii 31/1991 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale. Administratorul Societății a aprobat politici contabile pentru operațiunile derulate, adaptate la specificul activitatii, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație.

Principalele politici contabile aplicate Ia întocmirea si prezentarea acestor Situatii financiare sunt prezentate in continuare:

Bazele întocmirii situațiilor financiare

Aceste situatii au fost întocmite in conformitate cu:

J Legea contabilității nr. 82/1991 republicata in aprilie 2008(tegea 82"), cu modificările si completările ulterioare;

J Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014( "Ordin 1802") cu modificările si completările ulterioare;

J Ordinul nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020 si pentru reglementarea unor aspecte contabile, corelate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare;

S Utilizarea estimărilor.

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate in continuare in politicile contabile.

Moneda de măsurare a situațiilor financiare. Conversia tranzacțiilor in moneda străină

Elementele incluse in Situațiile financiare sunt măsurate in moneda care reflecta ce] mai fidel substanța economica a evenimentelor si circumstanțelor relevante pentru Sodetate(*moneda de măsurare"). Aceste situatii financiare sunt măsurate in lei romanești care este si moneda de măsurare a Societății.

Tranzacțiile Societății in moneda străină sunt înregistrate Ia cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României (*BNR*) pentru data tranzacțiilor. Soldurile in moneda străină sunt convertite la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului(4.7793 RON/1 EUR). Câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr»o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadru) rezultatului financiar.

In aplicarea politicilor contabile Societatea a tinut cont de principiile generale de raportare financiara.

Elementele prezentate in situațiile financiare anuale sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale de raportare financiara. Astfel, situațiile financiare anuale sunt întocmite cu respectarea armatoarelor principii:

S Principiul continuității activității - Acest principiu presupune că Societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor - Politicile contabile și metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

J Principiul prudenței - Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.

J Principiul contabilității de angajamente - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute de Societate atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

S Principiul intangibilității - Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

J Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. -Componentele elementelor de active și de datorii sunt evaluate separat.

S Principiu! necompensării. - Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

J Principiul prevalentei economicului asupra juridicului -înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico- financiare se face în conformitate cu realitatea economică.

J Principiul evaluării Ia cost de achiziție sau cost de producție. -Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție cu excepția reevaluării imobilizărilor corporale.

J Principiul pragului de semnificație - Șocfetoteo se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative

4.2 Poziția financiara a unei întreprinderi este definită de resursele economice pe care le controlează, de structura financiară a activelor, datoriilor și capitalului propriu, de lichiditatea și solvabilitatea valorilor economice și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care tși desfășoară activitatea. Ecuația fundamentala a poziției financiare este de forma: Capital propriu=Activ-DatorU.

Principalii indicatori de bilanț prin care se determina poziția financiara a Societății au următoarele valori la data de 31.12.2019:

Tabel

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Valoare ia 01.01.2019

Valoare la 31.12.2019

Variație % (col.3/coi.2)

0

1

2

3

1

Active imobilizate nete

643.748

1.732.789

169.18%

2

Active circulante

2.600,407

7.699.823

196.10%

2.1

Stocuri

226.932

1529567

574.02%

2.2

Creanțe

815.690

5378,879

+55940%

2.3

Casa si conturi la banei

1557.785

791377

49,19%

3

Datorii

853,246

4.628376

+44252%

3.1

Datori t cu scadenta de,panaJa un an

853,246

4628376

+44252%

4

FGfielfuleTifp avans

7M21

+467.19%

5

Tdtal activ

3t2Ș1.576

41845.727

+49.03%

fi

Capital soda' subscrissivarsat

2ÎOOOIOgO

ZlOOQlffOO

0.00%

7

3VÎ&

+147,(14%

8

Rezultatul exercițiului

625.029

86^4

4633%

Analiza comparativa a poziției financiare înregistrata la 31.12.2019 fata de cea Înregistrata la 31.12.2018, conduce la constatarea faptului ca, in exercițiul financiar 2019, capitalul propriu sau activul neangajat in datorii a crescut in mărime absoluta cu 864.551 lei, corespunzător unei creșteri relative de 36.90%.

Principalii indicatori de bilanț au următoarea structura: 4.1.1 Active imobilizate

In tabelul de mai jos sunt prezentate activele imobilizate la valoarea de achiziție la Începutul si sfârșitul exercițiului financiar, creșterile si cedările de active imobilizate, ajustările cumulate de valoare la Începutul si sfârșitul exercițiului precum si cele Înregistrate in cursul anului, mișcările ajustărilor cumulate de valoare datorate cresterii/descresterii valorii activelor imobilizate.

EtanwMa dk activ

Valoare hn4**~)

DofMeiart *■**) (unoMttw» si

Șefei ta 1 tânuarte ab*

WM1

Jioaii

Șefei b l 2Mfi

,                    — ,’ji

Rădu cad MU retaa rt

»

1

?

1

*Î*M

5

* ...

î

e«*+A7

Ah&imobiltari

□ccc'l iXi/Ahr

iai+1

0

$2.077,

0

'jrijqa.

-

A

îmi»

Terenuri

0

dl

A

0

0

o.

Conflnxtt

0

5Z2S3

0

52053

ft

_

.0.

1 ih. rt ,T aJ-'l 4"Lă-i -U FnS*UTn tenntWrtJ

nresinl

673.499

L273 662

6553

L940508

96.149

241.690

0

337539

Alt» fnitalaUtutUaJe ct mobilier

37.825

35.738

0>

73563

$.263

16403

0

21.666

Avtiuurf il Imobiliari corporale In cur»

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

745.160

1.379.894

6.553

2.11B.5O1

101.412

284500

0

385.712

In exercițiul financiar 2019, Societatea a achiziționat active fixe in valoare totala de 1,379.894 lei. Pe grupe de active fixe situația se prezintă astfel:

J Achiziții de imobilizări necorporalefprograme informatice si licențe) in valoare de 18.241 lei;

J Echipamente tehnologice in valoare de 1.042.462,04 lei;

J Aparate si instalatii de măsurare, control, reglare in valoare de S.783 lei

S Mijloace de transport in valoare de 218.864 Iei;

J Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale in valoare totala de 35.378 lei.

In exercițiul financiar 2019, Societatea a amortizat activele fixe conform politicilor contabile aprobate, metoda utilizata fiind metoda amortizării liniare.

4.1.2 Stocuri

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA. se Înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar 2019 cu următoarele stocuri:

-lei

Nr.

CTt.

Denumire

31.122018

31122019

(col37col;2)

0 J

3

.___1

Materiale de natura obiectelor de inventar

Materiale consumabile*

Lucrări siisQr&rifîln curțiie

u* 0

---29W

S®s5 KT#

_

7QQW

4

+222157%

+lW.tfo%

3;752i81%

:                                   Z ■

s

Semtfibricate

WO

2800

om

6

Ambalaje

Z010

18558

+9.2^6

7

TOTAL

226.932

LS24.754

+671.90% ■

Stocurile sunt prezentate, in bilanțul Încheiat de Societate la 31.12.2019, la cost Nu s-au efectuat in exercițiul financiar 2019 ajustări pentru deprecierea stocurilor.

 • 4.1.3 Creanțe

Creanțele societății, in sold la 31.12.2019, se prezintă astfel:

Nr. Crt

Creante

Sold la 31 decembrie 2019 (col.3+7)

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

4

1

Total din care:

5.378.879

5.378.879

0

2

Creante comerciale

5.354.660

5.354.660

0

3

Creante dinsubventij

0

0

0

4

Creante bugetul de stat

22:101

22.101

0

S

Debitori diverși

2.118

2JL18

0

La data bilanțului, Societatea nu prezintă creanțe restante, Îndoielnice care sa faca necesara constituirea de provizioane pentru ajustarea de valoare.

La data bilanțului, Societatea Înregistrează creante comerciale in valoare totala de 5.354.660 lei, din care clienti neincasati - 3.580.557 leifprincipalul client neincasat, după valoare soldului este UAT. Municipiul Bacau - 3.467.259 lei, respectiv avansuri acordate pentru bunuri si servicii furnizorilor In valoare de 61.365 leifprincipalul debitor din avansuri pentru servicii este SC CLASSICS AGENCY SRL-49.200 lef).

De asemenea, la 31.12.2019, Societatea înregistrează creante in valoare totala de 22.101 lei, reprezentând in principal sume de incasat privind indemnizațiile de asigurări sociale plătite personalului beneficiar, sume pentru care Societatea a depus la Casa de Asigurări de Sanatate Bacau cereri de restituire.

 • 4.1.4 Numerar si echivalente in numerar

Numerarul si echivalentele in numerar constau in disponibilități bănești, in solduri la banei si investitii in instrumente de pe plata monetara.

In bilanțul încheiat de Societate la 31.12.2019 sunt prezentate următoarele sume, reprezentând numerar si echivalente in numerar:

-tei-

Nr. C t

Elenrtnte'de bilanț

31.1X2818

-lei-

31.123019

Variație (coU/coD)

0

I

2

1

Numerar in casa

12.647

*

2

Numerar in conturi te banei

1.545.138

?7X9<W

Alte disponibilități valori Total

0

1357.785

IsȘjTT 791376

 • 4.1.5 Capitaluri proprii. Capitalul social

Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei, divizat in 200.000 acțiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Capitalul social subscris a fost varsat in întregime. In exercițiul financiar care se încheie la data de 31.12.2018 nu au avut loc modificări ale capitalului social.

Structura actionariatului, la data de 31.12.2019, este următoarea:

 • 4.1.6 Datorii

Situația datoriilor pe vechimi este prezentata in tabelul de mai jos:

-lei

țfr. Cri.

Datorii

Sold la M decembrie 2019 (Cpl.2+3+4)

Termen de eriribiUtato

șdblan

k-Sani

peste 5 ani

0

2

2

3

4

£

1

Total din care:

6,192348

6.192.348

o

0

2

Furnizori

4!628!97fi'

336^27

c

0

3

Clienti-creditori

9*

9

0

0

4

Datorii către personal

663.431

663.431

0

0

5

, Datorii IffKugtKiil destatsi (Bugetele, ffgfgurarilor sociale

882.113

882.113

0

0

6

Alte datorii

17.819

17.819

0

ta data bilanțului. Societatea Înregistrează datorii comerciale in valoare de 4.628.976 lei, principalii furnizori neachitati, după valoarea soldului, fiind: SC

BVA Servicii SRL - 2.513.406 lei, SC NEON L1GHGTING SRL - 254.274 lei, SC HTI INTERNATIONAL SRL -151.730,00 lei.

De asemenea, la 31.12.2019, Societatea înregistrează datorii curente către personal si bugetul consolidat al statului, astfel: drepturi nete de natura salariata de 663431 lei, contribuții sociale reținute de la angajati in suma de 196.397 lei, contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator in valoare de 19.332 lei, impozit pe venituri de natura salariilor retinut de la angajati de 193 lei, impozit pe profit de 154.226 lei, taxa pe valoare adaugata de 499.007 lei. La aceeași data, Societatea mai datoreaza cu titlu de taxe si varsaminte asimilate suma de 12.958 lei.

 • 4.1.7 Datorii contingente

In exercițiul 2019, Societatea a făcut obiectul unei inspecții economico-financiare, efectuata de organele de inspecție fiscala din structura ANAE

Ca urmare a constatărilor efectuate, organul de inspecție fiscala a dispus in sarcina Societății, prin Dispoziția 32/2020, aducerea la Îndeplinire a unei serii de masuri menite sa înlăture, corecteze si prevină neregulile identificate in activitatea economico-financiara a Societății, pe de o parte, respectiv recuperarea unor pagube produse DAT. Municipiul Bacau, prin supraevaluarea situațiilor de lucrări facturate, pe de alta parte. Valoarea acestor pretinse pagube se ridica la suma de 213.984,60 lei, la care se adauga cheltuieli indirecte in cota de 10%, profit in cota de 5% si taxa pe valoare adaugata aferenta.

Societatea a contestat măsură referitoare la restituirea acestor sume, instiintand despre aceasta si clientul in dauna caruia s-ar fi produs un prejudiciu, respectiv UAT. Municipiul Bacau, care nu a initiat insa nicio acțiune in sensul emiterii vreunei pretenții sau inițierii vreunei acțiuni in justiție pentru recuperarea sumelor.

Sumele care formează pretinsul prejudiciu sunt incluse in situatii de plata, confirmate de către beneficiar, ele fiind generate de executarea unor contracte de lucrări încheiate intre Societate si UAT. Municipiul Bacau. Prin urmare, aceste sume nu reprezintă creanțe fiscale administrate potrivit Codului de procedura fiscalafcare la art.2, alin,(4) prevede ca "Prezentul cod nu se aplica pentru administrarea creanțelor bugetare rezultate din raporturile juridice contractuale..."]. Prin raportare la prevederile art 226. alîn.[3) din Legea 207/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care fac distincție intre administrarea creanțelor fiscale de creanțele care deriva din contracte, executarea silita a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează in baza hotărârii judecătorești sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Având in vedere ca, pana la data pregătirii acestor situatii financiare, UAT. Municipiul Bacau nu a promovat o acțiune in pretenții pentru a invalida documentația care ă stat Ia baza facturării de către Societate a sumelor care formează pretinsul prejudiciu, Societatea nu recunoaște niciun provizion in bilanț Ia data pregătirii prezentelor situatii financiare. Totodată arata ca, in eventualitatea promovării de către UAT. Municipiul Bacau a unei acțiuni in pretenții, potrivit dispozițiilor dreptului comun, privind sumele calificate drept

prejudiciu de către organul de inspecție fiscala, exista o obligație potențiala, a cărei existenta va fi confirmata numai de apariția sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul enti tatii.

 • 4.2 Performanta financiara

La finele anului 2019 societatea SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA a obtinut profit net de 828.551 lei.

In exercițiul financiar 2019, Societatea a realizat venituri in valoare totala de 29.333.173 lei, din care cifra de afaceri neta de 28.164.526 leL

In ceea ce privește rezultatul obtinut de Societate, prezentam in continuare principalii indicatori din contul de profit si pierdere încheiat la data de 31.12.2019, comparativ cu indicatorii obținuți in exercițiul financiar 2018:

Tabel

Nr. crt.

Denumirea Indicatorilor

Valoare la 31.1242018

-Iei-

Valoare la 31.1212019

-iei

Variație % (coL3/col2J

0

1

2

3

4

1

CIfmdjfeafttortneța

9.720360

23.164526

+28945%'’

2

Venituri aferente cosiuiuf produciiel'lfi curs de execuție

(48’096)

L090S72

**

3

Venituri din producția de imobilizări necorponde si corporale

țr

52253

-

3

Venituri din subvenții de' ețpftwtare

491960

1SȘS8

*

4

Alte vențuri din exploatare

0

K3«

4

■*r jjr

Venituri din exploatare total (ClTeltuleli de exploatare total

9422424

94)S5tO32

------

2*333.173

2IWM.4M

+3£2472%>

6

ijtfezultot brut din exploatare

ă£Kț)35

1.016.769

7

Venituri financiare

521

1AS8

ir

8

Cheltuieli financiare

678

-&255T

Tt-

9

Rezultatflnancfare

71734

10

Venituri tetele

9.722.745

29:334^31

+301.72%

11

GHiltoleiitotofe

9.055410

28310^

^+312.72%

12

'Rezultatul exercițiului inatotol de impozitare ^

667.035

l',0245035

4

13

poiit pe profit

47.732

159.932

14

Rezultat net al exercițiului

619303

864.3151

raportul anual al consiliului de administrai ie al societății de

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. PE ANUL 2019

Analiza comparativa a indicatorilor din contul de profit si pierdere inregistrati la 31.12.2018, fata de cei inregistrati la 31.12.2019, conduce la următoarele constatări:

S Cifra de afaceri a crescut de la 9.720.360 lei la 28.164.526 lei, in mărime relativa de 289.75%;

S Veniturile totale ale exercițiului au crescut de la 9.722.745 lei la 28.164.526 lei, in mărime relativa cu 301.72%;

J Cheltuielile totale ale exercițiului au crescut de la 9.055.710 lei la 28.310.128 lei, in mărime relativa cu 312.72%%;

✓ Rezultatul exercițiului financiar 2019, inainte de impozitare este profit in valoare totala de 1.024.503 lei, fata de rezultatul obtinut in exercițiul financiar 2018, pierdere in suma totala de 864.551 lei.

Activitatea Societății este orientata pe următoarele segmente de activitate: lucrări de construcții, iluminat, dezinsectie, dezinfectie si deratizare, administrare parcari si cimitire publice, alte activitati.

Raportarea pe segmente este raportarea segmentelor operaționale ale unei entitati in notele explicative la situațiile financiare anuale. Aceasta raportare urmărește sa ofere informatii pârtilor interesate de entitate cu privire la rezultatele financiare ale celor mai importante unitari operaționale ale acesteia.

Un segment operațional este o unitate care generează venituri si antrenează cheltuieli. Prin segment de activitate se înțelege o componenta distincta a entitatii care este angajata în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.

Factorii care sunt luări în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt, in principal:

 • a) natura produselor si serviciilor;

 • b) natura proceselor de producție;

 • c) tipul sau clasa de dienti pentru produse sau servicii;

In exercițiul financiar care se Încheie la 31.12.2019, Societatea a realizat o cifra de afaceri neta de 28.164.526 Iei.

Cifra de afaceri, pe segmentele de activitate menționate, se prezintă in exercițiul financiar care se incheie la 31.12.2019, după cum urmeaza:

- lei -

Nr.

crt

Segment de activitate

Cifra desfaceri 2019

Sume (lei)

% din total CA

0

1

2

3

1

Execuție de lucrări - construcții sl drumuri

9.942 658

35.31% .

2

Execuție dfe lucrări • drumuri

13.700.098

48.64%

3

Activități de dez)nsectierdezinfectie, deratizare

50.933

0.18%

4

Activități de proiectare

324.896

1.16%

5

Activități recreative

719.492

2,55%

6

M^ftenanta iluminat

701.303

2.49%

7

intretinere peisagistica

465.518

1.65%

8

Jntretinereîimftire

1307.503

4164%

9

Intretinere parcari

95E290

3.37%

1.8

Venltiâirdifichirii

035

0;01%'

LF

TOTAL dini desfaceri 2019

28164.526

Cea mai mare parte a cifrei de afaceri e realizata din prestări de servicii si execuție de lucrări realizate in baza contractelor Încheiate cu Municipiul Bacau.

Referitor la cheltuielile efectuate in exercițiul financiar 2019, prezentam in continuare elementele de cost cu pondere, asa cum sunt agregate in Contul de profit si pierdere al Societății, întocmit la data de 31.12.2019:

Tabel

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Valoare

-lei’

1

2

1

Cheltuirii cu materii prime și materiale consumabile

51531.37?’

2

Alte cheltuiriiHnateriale(obiecte de inventar si

3271878

materialei neștocat»)

3

ChrifflrirWefspnăluIlfoSirdincare:

9.7M6&

34

Salariisi'indemwzatli

9.420.610

33

L 319.040

4

Afustari de valoare privificlF^iSfbHjlizartle “necorporale sj^rporale(amortlzari)

284.300 '          • f’.

5

Alte chrituIeUTde'e>mloatare tptal. diricare:

1237^8.

S.1

tOieltufeii prirind'prestâtiilfeexterne

12432.281

5.2

Alte cheltuieli pentru exploatare

217.953

6

Total cheltuieli pentru exploatare^

28.316,404

Asa cum se poate observa, cheltuielile cu pondere sunt: cheltuielile materiale, cheltuielile cu resursa umana si cheltuielile cu prestațiile externe.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari in anul 2019

1

Indicatori de lichiditate


2018        2019


a

Indicatorul lichidității curente =

Active curente

2.600.407

3.03

7.699.823

1.24

(Indicatorul capitalului circulant)

Datorii curente

858.972

6.192.348

b

Indicatorul lichidității imediate = (Indicator test acid)

Active curente-Stocuri

2.373.475

2.76

6.170.256

1.00

Datorii curente

858.972

6.192.348

I 2 | Indicatorul de ri»c

a

Indicatorul gradului de îndatorare c=

Capital împrumutat

0

0

0

0

Capital propriu

2.337.678

3.207.955

3

Indicatori de activitate (de .«adune)

a

Viteza de rotatie a debitclor-clienti

Sold mediu clienti

*365

839.148*365

31.51

1.749.263*365

22.67

Cifra de afaceri

9.720.360

28.164526

b

Viteza de rotatie a creditelor

-furnizor

Soldul mediu furnizori *365

883.654*365

33.18

2.146.175*365

27.81

Cifra de afaceri

9.720.360

28.164.526

C

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

9-720.360

15.10

28.164.526

1615

Active imobilizate

643.748

1.732.789

d

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

9.720.360

3.00

28.164.720

2.98

Total active

3.244.155

9.474.703

0 analiza comparativa a indicatorilor înregistrați de Societate la 31.12.2019 cu indicatorii înregistrați la 31.12.2018, scot in evidenta următoarele constatări:

J Cu privire la indicatorii de lichiditate, se constata o scădere de la 3.03 la 1.24, in cazul lichidității curente o scădere de la 2.76 la 1.006, in cazul lichidității imediate. Valoarea indicatorilor de lichiditate indica o situație optima, respectiv Societatea are capacitatea de a-si achita obligațiile de plata exigibile. Valoarea optima a cestui indicator este in jur de 1, ea variind in funcție de sectorul de activitate. Rata curenta este un indicator des utilizat in testarea lichidității unei companii, care reflecta raportul dintre activele circulante disponibile (concretizate in stocuri, creanțe, investitii pe termen scurt, disponibilități bănești) si datoriile curente, cat este mai mare valoarea acestui raport, cu atat mai protejata este poziția creditorilor companiei. O valoare ridicata a acestui indicator ar oferi o mult mai mare protecție Împotriva pierderilor potențiale, ce s-ar datora falimentului afacerii. Un excedent semnificativ al activelor curente fata de datoriile curente ar putea fi considerat un mijloc de protecție, in condițiile in care stocurile ar trebui lichidate rapid, iar la colectarea creanțelor s-ar înregistra pierderi sau probleme de recuperare. Practica sugerează ca un nivel de 2:1 este potrivita pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proporție ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o data. Lichiditatea rapida sau testul acid se calculează utilizând doar o parte a activelor circulante - numerar, echivalente de numerar si creanțe - care sunt raportate la nivelul datoriilor curente. Valoarea acestei rate se considera normala, potrivit uzanțelor internaționale, daca este de 0,8 si 1.

Cu privire la indicatorii de risc, se constata ca Societatea nu Înregistrează riscuri determinate de împrumuturi, gradul de îndatorare fiind egal cu zero.

/ Cu privire la indicatorii de gestiune se constata o îmbunătățire globala acestora, respectiv:

 • • A scăzut numărul de zile pentru Încasarea creanțelor, de la 31.51 zile la 22.67 zile; Acest indicator arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu active. Viteza de rotatie a creanțelor indica ritmul Încasării creanțelor concretizate in clienti, debitori. Cu cat marimea acestui indicator este mai mica cu atat creanțele se incaseaza mai repede. Acest indicator se exprima in mod concret in numărul de zile in care compania recuperează creanțele.

 • • A scăzut numărul de zile pentru plata datoriilor, de la 33.18 zile la 27.81 zile. Viteza de rotatie a creditelor-fumîzor indica ritmul achitării datoriilor fata de terti ale agentului economic. Valorile mici ale acestui indicator arata ca societatea isi achita obligațiile, mai repede» Ca si durata de recuperare a creanțelor, acest indicator exprima in mod concret numărul de zile in care compania isi rambursează datoriile fata de furnizori.

 • • A crescut viteza de rotatie a activelor imobilizate de ia 15.10 ori la 16.25 ori; Acest indicator arata de cate ori sunt transformate activele imobilizate in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu active imobilizate.

® A ramas relativ constanta viteza de rotatie a activelor totale de cca 3.00 ori. Acest indicator arata de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu active. Cu cat acest indicator este mai mare cu atat este mai bun. In general, sectoarele caracterizate de o rata de rotatie a activelor mai mare au o marja de profit mai mica si invers, cele cu marje de profit mai ridicate au rate de rotatie a activelor mai mici.

 • 5. Situația investitîonala

In exercițiul financiar 2019, Societatea a achiziționat active fixe in valoare totala de 1.379.894 lei. Pe grupe de active fixe situația se prezintă astfel:

S Achiziții de imobilizări necorporalefprograme informatice si licențe) in valoare de 18.241 lei;

 • * Construcții - 52.253 lei;

J Echipamente tehnologice in valoare de 1.042.462 lei;

S Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare in valoare de - 5.783 Iei;

 • ✓ Mijloace de transport in valoare de 218.862 lei;

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale in valoare totala de 35.738 lei.

 • 6. Aspecte comerciale

Activitățile comerciale includ toate procesele care au legătură cu facturarea și încasarea contravalorii serviciilor si lucrărilor executate către partenerii comerciali.

In exercițiul financiar 2019, principalul partener al Societății a fost Municipiul Bacau, valoarea bruta a lucrărilor facturate către acesta a fost de 31,956 miLlei, reprezentând 97% din cifra de afaceri realizata de Societate. La finele exercițiului, Societatea avea de încasat de la acest partener suma de 3,467 mii. lei, care a fost decontata pana la data situațiilor financiare.

Lucrările si serviciile prestate de Societate sunt contractate de la Municipiul Bacau, prin achiziție directa, conform art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Cele mai importante contracte derulate de Societate in exercițiul financiar 2019, prin raportare la valoare, sunt:

v' Contract 68882/18.04.2018 incheiat cu Municipiul Bacau, avand ca obiect proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investitii:

"Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pe străzile Calea Romanului -B-dul Unirii in municipiul Bacau";

S Contract 68876/08,04.2019 încheiat cu Municipiul Bacau, avand ca obiect reablitarea si modernizarea Insulei de Agrement;

S Contract 68724/06.03.2019 încheiat cu Muncipiul Bacau, avand ca obiect servicii de proiectare si execuție - amenajare teren zona Fagaras;

J Contract 69207/06.06.2019 încheiat cu Muncipiul Bacau avand ca obiect servicii de proiectare si executare - 'Amenajare locuri de joaca Municipiul Bacau, Parc Catedrala.

In ceea ce privește activitatea de achiziții a Societății, aceasta s-a derulat in baza Planului de achiziții publice aprobat la începutul exercițiului financiar 2019.

 • 7. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul Societății

Societatea a înregistrat in anul 2019 un număr mediu de salariati de 209 pentru care a plătit salarii in suma de 9.739.568 lei, din care cu asigurările si protecția sociala au fost in suma totala de 319.040 lei. Salariul mediu brut lunar la nivel de societate a fost in anul 2019 de 3.713 lei. Numărul mediu de salariati pe categorii si salariul mediu pe fiecare categorie se prezintă astfel:

Categorie^ersonal

Sume brute

%

Nr. mediu Personal

Salariu mediu brut

I

2

3

4

5

BB2X)ffiB;

1,95%

1

18174

Administrativ

1.Q5W.836

11,04%

1,9

4^

Productiv

8,103286

87.01%

189

%S73

Totarsalarti brute

9313’210

100%

209

8713

In ceea ce privește dinamica si structura personalului in exercițiul financiar încheiat, situația se prezintă după cum urmeaza:

 • a. Pe spedalitati:

  cit-

  Specialitatea

  Nr.de salariati

  0

  1

  2

  1

  Sțudlit^ni ce? inginerie

  17

  2

  -Studli&Qhomke

  *1'4

  3

  Studiijuridice

  1

  4

  Alte studii superioare

  6

  5

  Studii medii

  8

  6

  Maiștri

  .1

  7

  Muncitoricălificati

  136

  8

  Muncitori necalificati

  45

  Total

  228

 • b. Pe categorii de studii:

  Nr. crt

  Studii

  Nr. de salariati

  0

  1

  2

  1

  Studii superioare

  38

  2

  Studii medii, maiștri, postliceale

  145

  3

  Necalificati

  45

  Total

  228

 • c. Pe funcțiuni:

  Nr. crt.

  Funcții

  Nr. de salariati

  0

  1

  2

  1

  EAre^roducțivi

  Tâi

  2

  Indirect productivi

  3.

  Personal ȚESA

  VL

  TStal

  228

 • d. Pe categorii de varsta

  i ti

  Categoria de varsta

  Nr. de salarii 1

  0

  i

  2

  1

  SubZSani

  2

  2S-35'ani

  37

  3

  F35 -45^ni

  62

  45-55fâni

  81

  5

  Peste 55'âni

  5,0

  Total

  228

In exercițiul financiar care se încheie la 31.12.2019, Societatea a acordat tichete cadou in valoare de 42.090 lei.

Procesul de recrutare se desfasoara permanent, din cauza fluctuației mari de personal, este transparent si competitiv, el incluzând mai multe etape: identificarea locurilor de munca pentru care urmeaza a se face recrutarea, întocmirea si publicarea anunțurilor de recrutare in mediul on line(pe site-ul societății) sau in presa locala si pe site-urile de anunțuri publicitare; comunicarea locurilor de munca vacante la AJ.O.F.M. Bacau; primirea CV-urilor, tinerea interviurilor, întocmirea formelor de angajare pentru persoanele selectate; comunicarea către AJ.O.F.M. Bacau a situației locurilor de munca ocupate.

GL

La nivelul societății, drepturile si obligațiile reciproce prevăzute in Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, sunt reglementate in Contractul colectiv de munca înregistrat sub nr. 627/28.12.2017.

 • 8. Prezentarea sintetica a impactului activitatii de baza asupra mediului Înconjurător

Activitatea principala desfasurata de Societate are un impact destul de important asupra mediului. Pentru a contracara efectele activitatii asupra mediului înconjurător, Societatea a stabilit si implementat Sistemul de Management de Mediu, pe care il aplica in conformitate cu Standardul ISO 14001 : 2015 pentm următoarele domenii de activitate:

 • > Proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, branșamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV;

 • > Activitati de intretinere peisagistica;

 • > iluminat public stradal;

 • > Salubritate;

 • > Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

Certificatul nr. E-8978/17, care atesta implementarea standardului menționat mai sus, a fost emis in data de 11.09.2017 de către organismul de certificare in domeniul calității QSCert, spol, s.r.o, rezident in Klimenska 52, Nove Mesto, 11000 Prague, Czech Republic, fiind valabil pana la data de 10.09.2020.

In cadrul Sistemului de Management de mediu implementat la nivel de companie, toate aspectele de mediu sunt identificate atât pentru condițiile de funcționare normală cat si funcționare accidentala si/sau în situații de urgență, determinandu-se, pentru fiecare caz> efectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului și cuantificarea acestora. După caz, se face analiza de mediu periodică cu ocazia careia se revizuiesc activitatile si subactivitile generatoare de impact

Identificarea operațiilor, activitatilor, produselor si serviciilor care sunt sau pot fi asociate aspectelor de mediu semnificative identificate si pentru care sunt necesare masuri de control se face în cadrul unei proceduri de control operațional. Masurile preventive si corective, in corelare cu obiectivele si tintele de mediu sunt concretizate in Programul de Management de Mediu al Societății pentru anul 2019.

Intre acțiunile si masurile pentru imbunatatirea managementului de mediu și prevenirea si/sau limitarea impactului asupra mediului în anul 2019, pot fi enumerate, fiara a se limita la acestea:

 • > Indicarea oportunităților de îmbunătățire a Sistemului de Management de Mediu (SMM);

 • > Instruirea personalului cu responsabilități în domeniul mediului, astfel încât cunoștințele profesionale, abilitățile și experiența acumulată să permită desfășurarea activității de o manieră încât să îndeplinească cerințele SMM;

 • > Asigurarea cunoașterii și respectării legislației de mediu de către toți angajații companiei;

 • > Amenajarea de spații pentru depozitarea temporară și colectarea selectivă a deșeurilor;

 • > Identificarea aspectelor de mediu în toată aria de operare;

 • > Evidența gestiunii deșeurilor rezultate din activitatea proprie.

 • 9. Aspecte legate de domeniul securității si sanatatii in munca

In materie de securitate si sanatate in munca, politica Societății este orientata pe asigurarea protecției colective prin imbunatatirea locurilor de munca si schimbarea tehnologiilor cu risc de accidentare.

A devenit o prioritate pentru conducerea Societății asigurarea, prin activitati specifice de prevenire si protecție, a celor mai bune condiții pentru desfășurarea procesului de munca, apararea vieții, a integrității fizice si psihice a lucratorilor si a altor participanti la proces.

De aceea, in cadrul responsabilităților asumate, la nivelul Societății s-a întocmit un set de programe si planuri de masuri pentru: prevenirea riscurilor profesionale; informarea si instruirea lucratorilor; asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securității si sanatatii in munca,

S-au desfasurat pe parcursul anului 2019, activitati de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si Îmbolnăvire profesionala.

Pe parcursul anului 2019, activitatea din domeniul securității si sanatatii in munca a vizat, in principal, realizarea acțiuni specifice care au contribuit la materializarea masurilor planificate, avand prioritate cele cu caracter tehnic, organizatoric precum si din domeniul sanitar-medical.

 • 10. Managementul riscului financiar

 • a. Riscul de credit

Activele financiare care ar putea expune Societatea la riscul de credit sunt, in principal, creanțele. Valoarea creanțelor, mai puțin ajustările pentru depreciere, reprezintă suma maxima a expunerii la riscul de credit.

 • b. Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda funcționala a Societății este leul romanescfLET sau ‘RON*). Expunerea la riscul ce decurge din fluctuațiile cursului de schimb valutar apare, de regula, ca urmare a exprimării unor datorii in valuta, valuta care este evaluata la o rata reala a cursului de schimb la data Întocmirii situațiilor financiare. Diferentele rezultate sunt recunoscute de Societate, conform prevederilor legale in materie si politicilor contabile aprobate, in contul de profit si pierdere. In exercițiu] financiar 2019, Societatea nu s-a confruntat cu acest risc.

 • c. Riscul de lichiditate

Neonorarea de către clienti, in condiții normale de afaceri, a obligațiilor fata de Societate conduce la posibilitatea apariției riscului de lichiditate.

Pentru a controla acest risc, Societatea analizeaza si evalueaza periodic, solvabilitatea financiara a dientilor si debitorilor sai, imbunatatindu-si procedurile privind controlul bonității acestora si, mai ales, a procedurilor de recuperare a creanțelor neincasate in termen, urmând toate demersurile legale. De asemenea, periodic, Societatea corectează valoarea creanțelor prin constituirea de ajustări pentru incasari incerte in realizare.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat a! schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.Termenul risc de piața incorporează nu numai potențialul de pierdere, dar si cel de câștig. Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general. Din art 86(2) al Tratatului CE transpare ca agentii increditati cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele întreprinderi carora le-a fost impusa realizarea unor obligatii ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerințele consumatorilor, accesibilitate egala Ia serviciul public, asigurarea sanatatii si calitatii vieții etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritățile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publica. Potrivit arL 43 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, republicata, cu modificările sl completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru fumiarea/prestarea serviciilor de utilitari publice, precum si pentru întreținerea, exploatarea si funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice si comerciale: mjloacele materiale si financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor si, după caz, din alocatii bugetare. Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi si tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fiimizate/prestate, cu respectarea următoarelor principii: asigurarea autonomiei financiare a operatorului, asigurarea rentabilității si eficientei economice; asigurarea egalitatii de tratament al serviciilor de utilități publice in raport cu alte servicii de interes general; recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestarii serviciilor.

 • 11. Obiective pentru exercițiul financiar 2020

Principalii indicatori de buget proiectati pentru exercițiul financiar 2020, se prezintă după cum urmeaza:

 • 1. Venituri totale - 34.002 mii lei, din care:

 • a] Venituri de exploatare - 34.000 mii iei;

 • b) Venituri financiare - 2 mii lei;

 • 2. Cheltuieli totale - 32.722 mii lei, total din care:

 • a) Cheltuieli pentru exploatare - 32.721 mii lei, din care:

 • i. Cheltuieli cu bunuri si servicii - 20.512 mii lei;

 • ii. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate • 256 mii lei;

 • iii. Cheltuieli cu personalul -11.648 mii lei;

 • iv. Alte cheltuieli de exploatare -305 mii lei;

 • b) Cheltuieli financiare -1 mii lei;

 • 3. Rezultatul brut - profit -1.280 mii lei;

 • 4. Impozit pe profit - 205 mii lei;

 • 5. Rezultat net -1.075 mii lei;

 • 6. Rezerve legale - 54 mii lei;

7» Profit nerepartizat -1.021 mii lei;

 • 8. Număr de personal prognozat la finele anului 2019 - 290;

 • 9. Număr mediu de salariati total - 230;

 • 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: 96236 lei.

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare, va fi susținuta de operationalizarea următoarelor priorități la nivelul anului 2020:

 • > Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul SodetatU si pentru fiecare angajat, in scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție si la nivel de post;

 • > Consolidarea si extinderea portofoliului de clienti si de lucrări si servicii care pot fi oferite beneficiarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

RAPORT ANUAL

AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

DIN CADRUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2019

Cuprins:

 • 1 Prezentarea generală

  • 1.1 Scurtă prezentare a societății

  • 1.2 Cadrul instituțional

 • 2 Structura remunerației administratorilor

 • 3 Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație

 • 4 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor*interese pentru revocare fără justă cauză.

1 . Scurta prezentare a societății

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. s-a constituit în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.352 din 06.12.2016, având calitatea de persoană juridică română, cu sediul în Bacău, str. Constantin Ene , nr. 3 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/04.01.2017, cod fiscal 36886430, având ca obiect principal de activitate - Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor - cod CAEN 4211 .(conform codificării- CAEN Rev 2).

S.C. Servicii Publice Municipale Bacau S.A. a fost înființată prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare , Agrement, Parcuri si a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto si Intervenții Operative , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau .

Prin HCL nr.434 din 14.11.2018 a Municipiului Bacau s-a atribuit contractul de delegare de gestiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor , străzilor , precum si a cimitirelor umane .Durata contractului este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire in condițiile legii.

2 . Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C.Societatea de Servicii Publice Municipale - S.A , în conformitate cu reglementările art.55 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019.

Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1).

Conform art. 55 (3)din OUG 109/2011, Raportul Anual cuprinde în principal informații privind:

ajstructura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

bjcriteriile de performanța ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

cjconsiderentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

djeventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

ejinformații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Conform prevederilor art. 10.8 ale Actului Constitutiv al societății Comitetul de nominalizare si remunerare va inainta Consiliului de Administrație in mod regulat rapoarte asupra activitatii desfășurate .

Activitatea Consiliului de Administrație, constituit din 5 membri, s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale , coroborată cu prevederile O.U.G. 109/ 2011 privind guvemanța corporativă.

In total, în anul 2019 Consiliul de Administrație al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. s-a întrunit în ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost emise hotărâri cu privire la: organizarea societății, numirea directorului general interimar, situația economico-financiară a societății etc.

Selecția Directorului General, s-a desfășurat conform procedurii prevăzute de OUG 109/2011. Urmare a procesului de selecție, dl. Popa Vlad lonuț a fost numit Director General. Acesta si-a desfasurat activitatea pana la data de 18.09.2018 , când a intervenit demisia acestuia din funcția de Director General . Consiliul de Administrație a procedat, conform propunerii CNR din data de 18.09.2018 , concretizata prin Hotararea nr. 1 din 18.09.2018 , la numirea d-lui Zaharia Nicolae - sef Serviciu Strategie , Programe, Statistica si Prognoza , IT in cadrul societății in funcția de Director General pe o perioada determinata de 4(patru) luni, respectiv de la data de 18.09.2018 (data încetării mandatului d-lui Popa Vlad lonut) pana la data de 18.01.2019 (inclusiv) , perioada in care urmeaza procedura de selecție a Directorului General conform de OUG 109/2011 .

Ulterior , prin HCA nr. 1 din 14.01.2019 , HCA nr. 1 din 19.03.2019, HCA nr. 1 din 17.07.2019 , HCA nr. 1 din 16.09.2019 si HCA nr. 1 din 21.01.2020 s-a prelungit valabilitatea mandatului provozoriu al d-lui Zaharia Nicolae , pana la numirea sa finala , conform procedurii de selecție efectuata de o firma specializata in recrutarea resurselor umane , pentru un mandat de 4 ani, conform HCA nr. 1 din 21.03.2020 .

Remunerația acestuia a fost stabilita la același cuantum ca si fostul director al societății d~l Popa Vlad lonut.

La data de 23.04.2019 CNR propune Consiliului de Administrație majorarea indemnizației fixe acordate Directorului General de la suma de 11.946 lei/brut/luna la suma de 16.250 lei /luna . Ulterior , prin Hotararea nr. 5 din 23.04.2020 , Consiliul de Administrație a aprobat majorarea indemnizației propusa.

Consiliul de administrație a fost numit inca de la înființarea

societarii prin Actul Constitutiv , in următoarea componenta:

 • 1. Filip Bogdan;

 • 2. Ciuhat Delia Adina ;

 • 3. Palea Valentin;

 • 4. Popa Vlad lonut;

 • 5. Scortanu Sorin.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost ales prin Hotararea nr. 1 din 17.05.2017 , in următoarea componenta:

 • • Dl Filip Bogdan ;

 • - Dl. Palea Valentin ;

 • - Dna Ciuhat Delia Adina

Prin Hotararea nr. 1 din 25.08.2017 a Adunării Generale a Acționarilor s-a numit d-1 Filip Bogdan in funcția de președinte al Consiliului de Administrație .

Mandatul administratorilor a fost pana la data de 21.12.2018 , prelungjndu-se pe o perioada de inca 4 luni, perioada in care s-a demarat procedura de selecție prevăzută de OUG 109/2011.

Prin HAGAO nr. 1 din 19.04.2020 s-a prelungit mandatul administratorilor pentru 2 luni , pana la 21.06.2019 , ulterior prin HAGAO nr. 1 din 28.06.2019 , pana la 21.10.2019 si prin HAGAO nr. 1 din 18.10.2029 , pana la 21.12.2019 .

Prin HAGAO nr. 1 din 05.11.2019 a încetat de drept mandatul administratorilor sus menționați si s-a numit un nou Consiliu de Administrație , pentru un mandat de 4 ani, in următoarea componenta :

 • 1. Filip Bogdan - administrator neexecutiv si președinte ;

 • 2. Palea Valentin - administrator neexecutiv ;

 • 3. Ciuhat Delia Adina - administrator neexecutiv ;

 • 4. Scortanu Sorin - administrator neexecutiv ;

 • 5. Zaharia Nicolae - administrator executiv .

 • 3. Structura remunerației administratorilor

în cursul anului 2019 , Consiliul de administrație s-a întrunit aproape lunar in cadrul ședințelor ordinare. Prezenta administratorilor la ședințe a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

In perioada ianuarie - decembrie 2019, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 11 ședințe lunare și a emis un număr de 34 decizii.

Administratorii au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat , respectiv una variabila , conform contractului de mandat încheiat .

Administratorii au activat cu mandatul de numire pana la desemnarea noului Consiliu de Administrație si au beneficiat pe parcursul anului 2019 de o indemnizație bruta lunara de 1.709 lei .

începând cu luna noiembrie , când s-a numit noul Consiliu de Administrație , remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație s-a stabilit a fi compusa dintr-o componenta fixa si una variabila.

Indemnizația fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi s-a stabilit la suma de 2.700 lei brut, iar pentru președintele Consiliului de Administrație la suma de 3.000 lei brut.

Indemnizația variabila va face obiectul unui Act Adițional la contractul de mandat.

Pe parcursul anaului 2019 administratorii nu au beneficiat de indemnizație variabila .

3 Criteriile de performanță privind performanța realizata, a membrilor consiliului de administrație

Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor mandatului, administratorii au întocmit si prezentat in termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor un Plan de Administrare , in conformitate cu prevederile OUG 79/2011 .

Prin HCA nr. 1 din 16.12.2019 Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare .

Planul de administrare , ce cuprinde componenta de administrare si componenta de management, a fost înaintat către autoritatea publica tutelara in vederea negocierii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de așteptări .

Prin HAGAO nr. 1 din 08.05.2020 , care a avut Ia baza HCL nr. 38 din 28.02.2020 , s-au aprobat indicatorii financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare , precum si Planul de administrare al administratorilor societății .

4 Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Numirea administratorilor s-a făcut pe o perioadă de 4 ani, respectiv de la data de 05.11.2019 pana la 05.11.2023 .

Contractul de mandat al directorului general a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.03.2020 , până la data de 21.03.2024 .

In cazul in care directorul general este revocat din funcție din motive neimputabile lui acesta urmeaza sa fie despăgubit de societate cu o valoare echivalenta cu drepturile bănești cuvenite pana la data expirării mandatului acordat, precum si eventualele despăgubiri solicitate prin instanța de judecata.

Directorul general răspunde civil și comercial pentru daunele produse societății prin orice act sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

Răspunderea administratorului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare si funcționare, ale contractului de mandat, ale hotărârilor Consiliului de administrație si ale hotaririlor adoptate de Adunarea generala a Acționarilor societății.

Administratorul răspunde civil, contravențional si/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societății.

Adoptat astăzi 16.07.2020 în ședința Consiliului de Administrație al SC Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA.

Comitet de Nominalizare si Remunerare


1. Filip Bogdan - presedint

FIN AUDIT


ASSIST


AuumzatteCIFR. 916C0W


Înregistrata sub nr. FA 916 in Registru! Public Electronic al auditorilor si firmelor de. audit rinul de ASP.4AS Ar. înregistrare la Registrul Comerțului, J04/737/2t)09: CIFRO 25791679

Sediu social Barau, str 9Mainr 15/4/3, cod 609025. jud Bacau, web www (inauditasstst. ro

TeL/fax: 0722699070/1)372874136; e-matL finaudit assitftiiYahoo.com. offtțetSfinauditassitf.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Acționam SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

CUI 36886430; J04/4/2017 . cap soc. 2.000.000 RON Str Constantin Ene nr 3 cod 600015. Bacau. jud Bacau

Opinie

1 Noi am auditat situațiile financiare individuale anexate ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU Societate"). cu sediul social in str Constantin Enc nr. 3, cod 600015. Bacau. jud Bacau, identificata pnn codul unic de înregistrare fiscala 36886430. care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propnu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat ia aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative Situațiile financiare individuale ia 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

 • > Actn net/Total capitaluri propni 3 207 955 RON

 • > Profitul net al exercițiului financiar 864.551 RON

r Cifra dc afaceri 28.164 526 RON

 • 2 In opinia noastre, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a poziției financiare a SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu prevederile cuprinse in Ordinul Ministrului Economiei si Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si Legea contabilitatu nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare

Baza pentru opinie

 • 3. Am desfășurat audilul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (‘ISA’). Regulamentul UE nr537 al Parlamentului si al Consiliului European! Regulamentul ) si Legea 162/2017(‘£^g«f') Responsabilitățile noastre iti baza acestor standarde sunt desense detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare‘’din raportul nostru.

Independenta

Suntem independenți fata de SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA. conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru

Raport auditorului independent - Situațiile financiare ale Societății de Servicii Publice Municipale Bacau SA” întocmite la 3 i 12 2019

Page I ol’6

Standarde Internationale de Etica pentru Contabilifeodui IESBA). conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania. inclusiv Regulamentul si Legea, si nc-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Strategia de audit

Noi am conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificație si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situațiilor financiare

Pragul de semnificație

Domeniul de aplicare al auditului a fost determinat in funcție de pragul de semnificație. Un audit este planificat in vederea obținerii unei asiguran rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative. Aceste denatura» se pot datora fraudei sau erorii. Ele sunt considerate a fi semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare

Pe baza raționamentului nostru profesional, am determinat anumite limite cantitative pentru pragul de semnificație, inclusiv pragul de semnificație global pentru situațiile financiare luate in ansamblu. Acestea, impreuna cu aspecte calitative, nc-au ajutat la determinarea sferei de aplicare a auditului si in a determina natura, desfășurarea in timp si amploarea procedurilor noastre de audit pentru a evalua efectul denaturărilor, la nivel individual si agregat, asupra situațiilor financiare luate in ansamblu

Obiectivul auditului

Am planificat si efectuat un audit complet pentru anul 2019 asupra informațiilor financiare ale

SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE SA.

Evidențierea unor aspecte

Continuitatea activitatii

 • 4. Conducerea entității este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare Răspunsul nostru a vizat înțelegerea riscurilor dc denaturare semnificativa existente in legătură cu aserțiunile conducem pe planul continuității activitatii si am analizat aspecte legate dc evoluția SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, proiecția bugetului de venitun si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 si contractele angajate pentru exercițiul financiar 2020. in contextul pandemici provocata dc virusul SARS COV-2. eveniment ulterior închiderii exercițiului financiar 2019, care ar putea sa determine sau nu ajusta» ale cifrelor din situațiile financiare anuale, in măsura in care pot fi estimate intr-un mod credibil

Analizarea acestor riscuri nc-au condus la aprecierea ca:

 • • Prezumția de continuitate a activitatii SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA luata in considerare la întocmirea situațiilor financiare anuale, asumata de conducerea Societății este una adecvata;

 • • Noi nu am identificat nici o incertitudine semnificativa care ar putea pune la îndoiala capacitatea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA de a-si continua activitatea intr-un viitor previzibil

 • 5. Fara a modifica opinia noastra, atragem atentia asupra Notei 12 2 Cifra de afaceri, care indica faptul ca, cca mai mare parte a cifrei de afaceri a SocielatiiQa 31.12.2019 - 94,85%) in exercițiul financiar inchciat la 31.12 2019 este realizata prin intermediul partenerului U.A.T Municipiul Bacau, care indica existenta unui nsc comercial datorat faptului ca Societatea depinde dc o maniera semnificativa de un singur client

 • 6. Tranzacții cu parti afiliate O parte semnificativa a activelor si datoriilor Societății provin din tranzacții cu parti afiliatefasa cum este menționat in Nota 15 2 Tranzacții cu parti afiliate), iar o componenta semnificativa a veniturilor si cheltuielilor sale rezulta din acest tip de tranzacții. Partite afiliate ar putea avea tranzactn pe care părțile neafiliate ar putea sa nu Ic realizeze, iar tranzacțiile dintre părțile afiliate ar putea sa nu producă aceleași efecte in aceleași termene, condiții si valon ca si atunci când se realizează intre entitati neafiliate. Legislația fiscala din Romania conține reguli privind preturile de transfer practicate intre persoane afiliate Cadrul legislatn curent definește principiul valoni de piața pentru tranzacțiile intre persoane afiliate, precum si metode de stabilire a preturilor de transfer In momentul in care autontatile fiscale vor iniția venfican ale preturilor de transfer, este posibil ca Societății sa-i fie solicitat sa intocmcasca si sa prezinte un dosar al preturilor de transfer asa cum prevede OPANAF 44272016 privind cuantumul tranzatiilor, termenele de intocmire. conținutul si condițiile dc solicitare a dosarului preturilor de trasnfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal nu este distorsionat dc efectul preturilor practicate in relațiile cu părțile afiliate

Alte aspecte

 • 7, Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Socieiam acele aspecte pe care trebuie sa Ic raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopun In măsură permisa dc lege, nu acceptam si nu nc asumam responsabilitatea decât fata de Societate si dc acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.

 • 8 Situațiile financiare anexate raportului de audrt nu sunt menite sa prezinte situația financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptare in tari si jurisdicții altele decât Romania. Dc aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania. inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate

Aspecte cheie de audit

 • 9. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai marc importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul audituiui situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu ofenm o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

 • 10. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirca si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, dar mi cuprind situațiile financiare si raportul auditorului, cu privire la acestea. Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fol do concluzie de asigurare cu privi ni la acestea. Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA este prezentat de la pagina 1 la 36 si nu face parte din situațiile financiare

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar la 31 decembnc 2019. responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informații si. m acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele noastre pe care noi le-am obținut in timpul auditului, sau daca ele par denaturate semnificativ

In ceea ce privește Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA . am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile dc la pet 489 - 492 din O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, respectiv ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice. In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra.

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile de la pet 489 - 492 dm O.M.F.P nr 1802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate respectiv ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019. ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA. Nu avem nimic dc raportat cu privire Ia acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • II. Conducerea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA este responsabila pentru Întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu prevederile cuprinse in OMFP nr, 1802/2014 si pentm acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea dc situatii financiare lipsite dc denaturări semnificative, cauzate fie dc frauda, fie de eroare.

 • 12. In intocmirca situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze SOCIETATEA DE • SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 13. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 14. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturați semnificative, cauzate fie dc frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opmia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie dc eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatu financiare.

 • 15. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA. exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • ♦ identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie dc eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele nscun si obținem probe de audit suficiențe si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel dc nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune inteiegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării dc proceduri dc audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intem al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

 • • Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate dc către conducerea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

 • • Formulam o concluzie cu privire la gradul dc adecvare a utilizării dc către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA de a-si continua activitatea In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau. in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa nc modificam opinia. Concluziile noastre sc bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pol determina SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA sa nu isi mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • • Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv ai prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 16. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului. precum si principalele constatări ale auditului. inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului

 • 17. Dc asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si Ic comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa nc afecteze independenta si, unde este cazul, masurile dc siguranța aferente.

 • 18 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 19 Am fost numiti auditori statutari prin Actul Constitutiv sa auditam situațiile financiare ale SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de la data înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

 • 20 . Confirmam ca:

 • • Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA, pc care l-am emis la aceeași data în care am emis si acest raport. De asemenea, ne-am păstrat independenta fata de entitatea auditata.

 • • Nu am furnizat pentru SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014

  Mihaela-Elena lancu, AuditorAutoritatea pentru Supraveghere PubHc* a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor financiar: IANCU MIHAE1A-ILENA Regimul Public Electronic: Nr. AF2727

înregistrai in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF2727

In numele

FINAUDIT ASSIST S.R.L. Bacau

Autoritatea pentru Supraveghere Publici a Acti vttițli de Audit Statutar (ASPAAS) Firme de Audit: FINAUDIT ASSIST S.R.L Regimul Public Electronic; Nr. FA916


Înregistrata in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA916

Strada 9 Mai nr,15/A/3. cod 600025, Bacau, jud Bacau, Romani a

Bacau. 10.07 2020

Raport auditorului independent - Situațiile financiare ale Societății de Servicii Publice Municipale Bacau SA" întocmite la 31.12.2019

Page 6 of 6