HOTĂRÂREA NR.131 DIN 28.07.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57'2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Raportul pentru numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău întocmit de către Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 547286/20.07.2020;

-Referatul înregistrat cu nr. 547381/20.07.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 547388/ 20.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 547407/1/20.07.2020;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 547407/2/20.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 676/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 677/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 678/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 679/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 680/28.07.:2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (9) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 140 alin.( 1 ) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l ), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a finalizării procesului de selecție. Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare și împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI