HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 28.07.2020

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de Scrisoare de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA Bacău deține conturi și garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit ari. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Solicitarea nr. 890 din 11.06.2020 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24306 din 12.06.2020, însoțită de adresa OPCOM nr. 1365/19.05.2020 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 57 din 10.06.2020; -Referatul nr. 4819 din 19.06.2020 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4821/ 19.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 4823/1/19.07.2020;

-Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 4823/2/19.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 671/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 672/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 673/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 674/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 675/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.5, lit.”v”, ale art. 7, ale art.32, și ale art.34 din Anexa la Ordinul nr. 73 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică;

-Dispozițiile art.121 și ale art.125 alin.( 1 ) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.8 pct. 11, ale art. 9.9 și ale art.9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr. 193 din 17.09.2014;

-Dispozițiile art. 140 alîn.( 1 ) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1 ), ale art. 196 alin.( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin.( 1 ) și ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit.”d” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele puncte de pe ordinea de zi: 1. Contractarea de angajamente sub formă de Scrisoare de garanție de bună plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la GARANȚI BANK Sucursala Bacău sau alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi;

  • 2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

  • -conturilor curente în lei și în valută prezente și viitoare;

-depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI BANK Sucursala Bacău/alte bănci la care Thermoenergy Group SA deține conturi.

Art. 2 - Hotărârea se va comunica împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI