$(((•&/


HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 31.01.2020

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 40040/ 15.11.2019, nr. 41555/ 09.12.2019, nr. 41556/ 09.12.2019, nr. 41763/ 11.12.2019 și nr.16217/ 08.01.2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz ,de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78016/ 15.01.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz ,de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 566/ 23.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 567/1/23.01.2020;

-Raportul comun al Arhitectului Șef - Compartimentul Administrare și Inventariere a Patrimoniului și al Direcției Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public înregistrat cu nr. 567/2/23.01.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 89/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 90/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 91/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

Ol pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 33 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament pentru construire centru comercial SC LIDL ROMANIA SCS, amplasat în mun. Bacău, str. Abatorului nr. 1, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Abatorului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 27,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Asigurare condiții de coexistență între LES 20Kv PT 393 Bacău - PT 365 Bacău și spațiu comecial SP + P aparținând S.C. AGROINDUSTRIALA S.A., str. Erou Ciprian Pintea nr. 27, municipiul Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării unei țevi pentru protejarea cablului electric subteran existent - LES 20Kv, pe strada Erou Ciprian Pintea din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 3,25 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Asigurare condiții de coexistență între LES lKv FB Alexandru cel Bun 9B - FB Alexandru cel Bun 9D și acces salon de înfrumusețare, str. Alexandru cel Bun nr. 9, sc. C, ap. 2, municipiul Bacău”, în vederea amplasării unei țevi pentru protejarea cablului electric subteran existent - LES lKv, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • d) suprafeței de 4 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică " Complex Comercial tip Supermarket" aparținând S.C. LIDL ROMANIA SCS, amplasat în loc.Bacău, str.Abatorului nr.l, județ Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe str.Abatorului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței totale de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării 'Eliberare amplasament pentru construire centru comercial SC LIDL ROMANIA SCS, amplasat în mun. Bacău, str. Abatorului nr. 1, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui stâlp pe str. Abatorului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței de 39,40 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere conductă gaze PEHD și branșament PEHD, pe str.Calea Romanului nr,114M din municipiul Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament PEHD , pe str.Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 3 Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 — Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 ~ Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICO E OVIDIU POPOVICI


ANEXA NR. 1
VERFIMTOfV wwr

KLM9

SEMNĂTURĂ

CEHNTA

RSFBWnEXPERTttA MVQATA

abw*c SC SOFII INVEST RL BACAU

SC DELGAZGR1DSA

Pr.rau saom

BredRCATIE

NUME

CS*M|ATțJRA

Sete-----

Fte

DEBBMT

CADA MMM

UXROMMM*^ wMHa*         m.  tan

MTC

FTOCCTAT

aWAMCOQfl

DCtK

11201®

TWfAmro               inefaiatB otoctrk» protocM»

Ranac P2

8ffPRO®CT

EMHAMCOLAE
„ASIGURARE CONDIȚII DE COEXISTENTA INTRE LES 20K.V PT 393 BACAU-PT 365 BACAU SI SPATII) COMERCIAL SP+P APARTINAND S.C. AGROINDUSTRIALA SA., STRADA EROU CIPR1AN PINTEA NR 27, MUN. BACAU - LUCRĂRI PE TARIF DE REALIZAREA CONDIȚIILOR DECOEXISTENTA

PI. nr.

P03/60/2019

Faza

HCL

Scara

1:500ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU         .

CONSILIUL LOCAL BACĂU /PREȘEDINTE DE ILIE BÎ


NR. CAD. 60974


1:500

2 cm pe plan = 10 m pe teren


s

r)ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. fb DIN 31.01.2020


1 I?           «î F»ur> u p SMtMi

F.XIS1 EN! X


NR CAD. 60732


CONTRASEMNE SECRETARUL GE

NICOLAE - 0VIDIU POPOVICI


Proiectare si execuți^j^j î


S.C. DELGAZGRIDS.A.
PENTRU LEGALITATE^ RAL AL MUN. BACĂU /

I- •*

1 LO


„ASIGURARE CO 1KVFBALE

ALEXANDRU CEL

ÎNFRUMUSEȚARE", STRADA ALEXANDRU CEL BUN NR. 9.SC.C, AP. 2, MUN. BACAU - LUCRÂRLPE TARIF DE REALIZA RE A CONDIȚIILOR DE COEXISTENTA


P03/75-63Ut»i'

HCL

Scara

1:500


t H A tocmim «J «un 9 S tbt»u F.\IS| F5T \


FaAkiorxttti <e! f*inW ÎUCAU EXISTKM X


Tî’lî FEA.VA FVC-G, U®110 rmu țl buc L^SriI+I hnț L!!6,5 ml HK6£H\ MPRINECXVfSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURI|

ȘEF PROIECT

ing. Petraru loan

z 1

PROIECTAT

ing. Grădinaru Retrăi

□ESENAT

    -a

mg. Grădinaru Rentus

Data:

01/2020ROMANLA

s

Oi toi

r-j O

JUDEȚUL BACĂU

*

<£>

col . — Y -                Dl AM    C'TTI iATTC

<x>

CONSILIUL LOCAL BACAU


ROMAN IA

ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. Ib DIN 31.01.2020


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ,SERVITUTE ȘI SERVITUTE LEGALA

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI RO10976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl_____________-

Director General și dna__________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str. ...................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea......... -..........................

IILDURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:


 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala

proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e)     să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g)     să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h)     să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract,

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care Invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

A

In cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

A

Art. 9. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VlIIf NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate

1

prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

A

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRIDSA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

Buzdugan CristinaComp.Adm.și Inventariere Patrimoniu

DANIELA NĂSTASECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL^ GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI