HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 28,07.2020

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de intervenție principală formulată în dosarul nr. 2035/2/2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 5137/ 29.06.2020 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care se propune însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a cererii de intervenție principală formulată în dosarul nr. 2035/2//2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 547426/ 21.07.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 547427/1/21.07.2020;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 547427/2/21.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 666/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 667/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 668/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 669/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 670/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 61 alin. (1) și (2) și ale art. 62 din Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă;

-Prevederile art. 109, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (1) și ale alin, (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău cererea de intervenție principală formulată în dosarul nr. 2035/2/2020, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în dosarul nr. 2035/2/2020.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ LAUR Ș0VA- GÂȚU " ' '• Vii

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂUN O P„ B.S.4!pJO.R.AJ£X. I/DS l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 129 DIN 28.07.2020


CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA A-VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

București, Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 4, București

Dosar nr. 2035/2/2020, complet 8 - Completul 18 fond

Consiliul Local al municipiului Bacau, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau, formulează, in temeiul art. 61-66 NCPC,

CERERE DE INTERVENȚIE PRINCIPALA

in cauza ce formează obiectul dosarului nr. 2035/2/2020 aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VUI-a Contencios Administrativ si Fiscal, si solicita instanței de judecata admiterea in principiu a prezentei cereri si, pe cale de consecința:

  • - anularea in tot a Deciziei nr. DGM1FEN 85.586 din 31.10.2019, înregistrata sub nr. 35076 din 05,11.2019

  • - anularea in tot a Procesului - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex- ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007 ‘'Managementul integrat al deșeurilor in Bacau si in zonele învecinate'’ nr. 51764/04.09.2019, înregistrat sub nr. 35076 din 10.09.2019 si exonerarea de la plata sumei totale de 320.271,23 euro, respectiv 1.513.986,16 lei, pentru următoarele motive si considerente:

PE EXCEPȚIE:

INVOCAM NULITATEA Deciziei nr. DGMIFEN 85.586 din 31.10.2019 si a Procesului - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex- ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007 “Managementul integrat al deșeurilor in Bacau si in zonele învecinate” nr. 51764/04.09.2019, fata de următoarele:

Potrivit mențiunilor din cele doua acte contestate, beneficiarul final, respectiv structura verificata si, automat, debitorul creanței bugetare constatate este Consiliul Local al municipiului Bacau.

Cu toate acestea, învederam instanței de judecata faptul ca reținerile echipei de control sunt total eronate in condițiile în care potrivit prevederilor legale in materie (art. 96, alin. (1) si art. 129, alin. (4), lit.a) si b) din O.U.G. nr. 57/2019), Consiliul Local al municipiului Bacau nu poate avea calitatea de debitor si nici nu poate fi executat silit, acesta neavand nici patrimoniu si nici buget propriu.

Totodată, menționam faptul ca Municipiul Bacău este cel care a încheiat, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractul de împrumut Extern nr. 35928/07.07.2006, în valoare de 5.000.000 euro (in vederea asigurării cofinantarii) si nu Consiliul Local al municipiului Bacau.

Ori, avand in vedere reținerile echipei de control din procesul-verbal in care se arata ca creanța bugetara stabilita reprezintă suma realocata si plătită de la bugetul de stat (in vederea asigurării diferenței de cofmantare in procent de 25% - cofinantare BERD), precum si faptul ca, asa cum am aratat mai sus, Municipiul Bacău este cel care a încheiat cu BERD Contractul de împrumut, este mai mult decât clar faptul ca eventualul debitor al creanței bugetare este municipiul Bacau si, in nici un caz, Consiliul Local al municipiului Bacau.

Mai mult decât atat, prin actele contestate, se Stabilește in sarcina noastra obligația de plata a unei sume de bani (corecție financiara) care reprezintă cofinantare eligibila pe care trebuia sa o asigure beneficiarul final din fonduri proprii pentru a stinge procentul de 25% cofmantare.

Ori, asa cum a reținui si Curtea Constituționala (Decizia nr. 574/2014, Decizia nr. 412/2018, Decizia nr. 25/2019) si ICCJ (Decizia nr. 1274/2012, Decizia nr. 1956/2012) consiliul local nu are patrimoniu sau buget propriu, sens in care acesta nu poate avea calitate de debitor.

Acesta este si motivul pentru care atat Titlul executoriu nr. 126316/06.11.2019, cat si Somația nr. 126317/06.11.2019, întocmite in Dosarul de executare nr. 8640 pentru plata creanței bugetare au fost emise si comunicate, in vederea stingerii obligației, către debitorul MUNICIPIUL BACAU si nu CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, motivat de faptul ca acesta nu are buget sau patrimoniu propriu, sens in care nu poate avea calitatea de debitor si nici nu poate fi executat silit.

De altfel, Municipiul Bacau este cel care a achitat obligația de plata, si nu Consiliul Local al municipiului Bacau.

Nu in ultimul rând, asa cum bine se poate observa din cuprinsul Procesului -verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare, echipa de control pare sa faca confuzie cu privire la beneficiarul final, folosind titulaturi diferite, respectiv Consiliul Local al Municipiului Bacau, Primăria Municipiului Bacau (pag. 4 din proces), municipalitatea Bacau (pag. 5).

In acest context, raportat la prevederile legale in materie, avand in vedere faptul ca vorbim despre o instituție publica/autoritate administrativa cu competente/atributii clar stabilite de lege, precum si faptul ca in actele contestate nu este menționat debitorul corect (lucru ce echivalează cu lipsa indicării acestuia), apreciem ca se impune admiterea excepției invocata si, pe cale de consecința, constatarea nulității Deciziei nr. DGMIFEN 85.586 din 31.10.2019 si a Procesului ~ verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex- 1SPA nr. 2004/RQ/16/P/PE/007 “Managementul integrat al deșeurilor in Bacau si in zonele învecinate” nr. 51764/04.09.2019.

IN FAPT:

In cazul in care veți trece peste excepția invocata, solicitam admiterea cererii asa cum a fost formulata, avand in vedere următoarele aspecte:

Prin Decizia nr. DGMIFEN 85.586 din 31.10.2019, comunicata prin Adresa nr. 85.586/31.10.2019 si înregistrata sub nr. 35076 din 05.11.2019, Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Europene Nerambursabile, a respins, ca tardiv introdusa, Contestația nr. 35076/08.10.2019 formulata impotriva Procesului - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex- (SPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007 “Managementul integrat al deșeurilor in Bacau si in zonele învecinate” nr. 51764/04.09.2019, reținând, in principiu, faptul ca contestația nu a fost depusa in termenul legal de 30 de zile de la comunicare prevăzut de art. 47 din O.U.G. nr. 66/2011.

Fata de motivele de fapt si de drept reținute de Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Europene Nerambursabile in soluționarea si respingerea contestației ca tardiv introdusa, învederam instanței de judecata următoarele aspecte:

Potrivit prevederilor art. 47, alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, „Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță”, iar potrivit mențiunilor din Procesul - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare nr. 51764/04.09.2019, “împotriva masurilor dispuse prin titlul de creanța se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare”.

Totodată, art. 183, alin. (1) Codul de procedura civila, stipulează ca, „Actul de procedura depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandata la oficiul postai sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut in termen”.

In aceste condiții, aratm faptul ca Procesul - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare nr. 51764/04.09.2019 a fost înregistrat la sediul instituției noastre in data de 10.09.2019, sub nr. 35076. Calculând un număr de 30 de zile calendaristice de la comunicare, rezulta in mod clar ca ultima zi pentru depunerea contestației administrative este data de 10.10.2019.

Cu toate ca ultima zi pentru depunerea contestației era data de 10.10.2019, instituția noastra a formulat si a depus contestația înainte de împlinirea acestui termen, respectiv in data de 08.10.2019, asa cum rezulta de pe Borderoul de expediere al corespondentei si de pe ștampila Poștei Romane.

In consecința, raportat la cele mai sus menționate si la prevederile art. 183, alin. (1) din Codul de procedura civila, rezulta, in mod clar, ca, contestația a fost formulata si depusa in termenul legal de 30 de zile calendaristice, relevanta fiind data la care aceasta a fost depusa la oficiul postai si nu data la care a fost primita sau înregistrata contestația la destinatar.

Fata de aceste motive de fapt si de drept mai sus aratate, solicitam anularea Deciziei nr. DGMIFEN 85.586 din 31.10.2019 ca fiind nelegala si neîntemeiata, fiind emisa in totala contradicție cu prevederile legale in materie.

Cu privire la aspectele de fond, învederam instanței de judecata faptul ca prin Procesul - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex- ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007 “Managementul integrat al deșeurilor in Bacau si in zonele învecinate” nr. 51764/04.09.2019, echipa de control din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Europene Nerambursabile, a stabilit in sarcina debitorului obligația de plata a unei creanțe bugetare de 320.271,23 euro, respectiv 1.513.986,16 lei.

In cuprinsul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare, structura de control a retinut faptul ca, avand in vedere ca s-a asigurat parțial cofinantarea beneficiarului, din alta sursa a bugetului de stat, efectiv in vederea atingerii plafonului maximal de cofinantare (5.000.000 euro) si, in scopul contractării valorii maxime a finanțării europene (15.000.000 euro), este necesar a fi reîntregit bugetul de stat cu aceasta suma realocata si plătită in numele beneficiarului.

In consecința, a aratat echipa de control ca, avand in vedere ca finanțatorul CE a decontat integral procentul de 75% asumat la finanțarea măsurii, beneficiarul are obligația asigurării diferenței de cofinantare in procent de 25%, sens in care trebuie sa restituie statului roman finanțarea acordata pana la plafonul cofinantarii sale de 25% in sprijinul obținerii finanțării europene la valoarea plafonului maximal de 75 %.

Fata de motivele de fapt si de drept reținute de echipa de control, analizand toata documentația aferenta, precum si prevederile legale in materie, solicitam instanței de judecata sa dispună anularea Procesului - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex- ISPA nr. 2004/R.O/16/P/PE/007 “Managementul integrat al deșeurilor in Bacau si in zonele învecinate” nr. 51764/04.09.2019 ca fiind nelegal si netemeinic, avand in vedere următoarele:

Prin Memorandumul de finanțare al proiectului ISPA "Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și in zonele învecinate, județul Bacau, Romania" cod ISPA 2004/RO/16/P/PE/007, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanatelor Publice nr. 561/07.04.2006, au fost stabilite ca surse de finanțare fondurile ISPA șî cofmanțarea beneficiarului printr-un împrumut de la o instituție financiară internațională.

în acest sens, Municipiul Bacău a încheiat, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Contractul de împrumut Extern nr. 35928/07.07.2006, în valoare de 5.000.000 euro. Raportat la valoarea inițială a proiectului, de 20.000.000 euro, la momentul contractării s-a respectat de către beneficiar cota procentuala a cofinantarii, așa cum a fost stipulată in Memorandumul de finanțare, respectiv de 25%.

Subliniem faptul că, diferit de modalitatea de finanțare din alte proiecte 1SPA/BERD-BEI, finanțarea activităților/componentelor proiectului "Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele învecinate", a fost asigurată după ■l’

principiul "paralel ISPA, paralel BERD", principiu potrivit căruia o parte din componentele/activitățile proiectului au fost finanțate exclusiv din fondurile ISPA (contractul de lucrări, contractul de asistenta tehnică pentru management, proiectare și supervizare), iar celelalte dintre activități/componente au fost finanțate exclusiv din cofinanțarea reprezentată de împrumutul BERD (achiziția mijloacelor de transport și a utilajelor, achiziția unor echipamente, achiziția containerelor și asistența tehnică pentru realizarea parteneriatului public privat), în cuantumul valorii de 5.000.000 euro.

Astfel, pe tot parcursul implementării proiectului "Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele invecinate" nu a existat posibilitatea ca una sau alta dintre componentele stabilit a fi finanțate prin fondurile ISPA sa fie finanțată din creditul BERD și nici componentele stabilit a fi finanțate din creditul BERD să fie finanțate din fondurile ISPA.

Totodată, menționam faptul ca, în cadrul proiectului menționat, în ce privește finanțarea din fondurile ISPA, aceasta s-a realizat prin intermediul mecanismului indirect de plată, contravaloarea facturilor reprezentând cheltuielile eligibile contractuale realizate în scopul proiectului fiind achitată de către AM Ex ISPA - ACP către contractori, pe baza Aplicațiilor de plată transmise de beneficiarul final, însă fără o implicare financiară a respectivului beneficiar în mecanismul plăților din aceste fonduri.

Achiziția aferentă componentelor finanțate prin creditul BERD a fost derulată în baza procedurii de achiziții a finanțatorului/creditorului. In baza acestei proceduri de achiziții, in urma procesului de achiziții din valoarea estimată a componentelor fmanțabile din creditul BERD de 5.000.000 euro, au fost încheiate contracte în valoare de 4.961.326,41 euro, și au fost realizate plăti efectiv în suma totală de 4.694.286,83 euro (diferența de 267.039,58 euro reprezentând sume nefacturate de către contractori), aspect prezentat în Raportul Final al proiectului.

Aceste aspecte au fost evidențiate prin rapoartele misiunilor de verificare "on the spot", precum și prin misiunile de verificare realizate de către Autoritatea de Audit derulate pe parcursul implementării proiectului, precum si în Raportul Final, însă nu au fost reținute în sarcina beneficiarului de către echipele de verificare și control nici obligația de a reîntregi diferența față de cota procentuală a cofînanțării Beneficiarului final și nici faptul că ar fi fost identificate sume primite în mod nejustificat și care ar fi necesar a fi restituite Comisiei Europene.

De menționat că, în conformitate cu Procedura de realizare a tragerilor și restituirilor din împrumuturile BERD pentru sectorul public (EBRD Disbursement Handbook), orice tragere din împrumutul acordat de BERD se poate realiza numai cu indicarea expresă a facturilor pentru plata cărora se execută respectiva tragere din împrumutul contractat, astfel încât, orice modalitate prin care Municipiul Bacău ar fi transferat fonduri din împrumutul extern către Bugetul de stat, in speța - fonduri cu destinație privind finanțări FEN, ar fi contravenit contractului de împrumut și procedurilor instituției financiare internaționale respective.

în aceste condiții (la o diferență de 6 ani de Ia data de finalizare a proiectului), apreciem ca modalitatea actuală de penalizare a beneficiarului ca urmare a respectării legalității acestui proces precum și a respectării legalității privind modul de gestionare a fondurilor publice (europene și naționale) în sensul respectării destinației acestor fonduri și din care au rezultat diferențe financiare în procesul de achiziție, respectiv al executării contractelor comerciale, nu poate constitui, sub nici un aspect, o modalitate de îndreptare financiară a unor raporturi, fie ele stipulate și într-un contract de finanțare.

Totodată, aratam faptul ca instituția noastra consideră ca valorile aprobate prin Memorandumul de Finanțare, respectiv 15.000.000 euro - contribuție ISPA si 5.000.000 euro - contribuția Beneficiarului Final contractata printr-un împrumut BERD, reprezintă plafoanele maximale de cheltuieli eligibile in scopul finanțării proiectului. Mai mult decât atât, în urma procedurilor de achiziție publică realizate în scopul proiectului, respectivele valori au variat ca urmare a atribuirii contratelor de achiziție și, respectiv, a executării acestor contracte.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că, potrivit O.U.G nr. 66/29.06.2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, actualizata, art. 2, alin. (1), litera a), prin neregulă se înțelege "orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor eiiropene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o siimă plătită necuvenit."

Totodată, potrivit prevederilor art. 17 din același act normativ, „Orice acțiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli și al stabilirii creanțelor bugetare rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporționalității, ținându-se seama de natura și de gravitatea neregulii constatate, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale acesteia".

In aceste condiții, față de aceste prevederi legale, apreciem faptul ca, din conținutul Procesului Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, nu se înțelege, în primul rând, care este abaterea beneficiarului de la legalitate, regularitate și conformitate, iar, în al doilea rând, cum a fost, sau cum ar putea fi, prejudiciat bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale, printr-o sumă plătită necuvenit

In atare situație, fata de toate aspectele mai sus învederate, aducem la cunoștința faptul ca apreciem că motivele prezentate în cuprinsul Procesului Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex-ISPA nr. 2004/R.O/16/P/PE/007 “Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și în zonele învecinate" nr. 51764/04.09.2019 nu imbracă forma unei nereguli (nu se încadrează în categoria neregulilor, astfel cum acestea sunt prevăzute de art.2 alin.

6

(1) lit. a.) din OUG nr. 66/2011), drept pentru care suma respectivă nu poate fi imputată Beneficiarului Final printr-un proces verbal de constatare a unei nereguli si stabilire a creanței bugetare în conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanțare precum și cele ale legislației privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile.

In concluzie, fata de cele mai sus prezentate, solicitam admiterea prezentei cereri si, pe cale de consecința, anularea in tot a Deciziei nr. DGMIFEN 85.586 din 31.10.2019 si a Procesului Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare privind măsură ex-ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007 "Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și în zonele învecinate" nr. 51764/04.09.2019 si, pe cale de consecința, exonerarea de la plata sumei totale de 320.271,23 euro, respectiv 1.513.986,16 Iei.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem prezenta cerere pe prevederile art. 61-66 NCPC, prevederile art. 51 din O.U.G. nr. 66/2011, prevederile art. 11 si următoarele din Legea nr, 554/2004.

In susținerea cererii, solicitam proba cu inscrisuri, pe care le atașam prezentei in dublu exemplar.

Precizam ca suntem scutiti de plata taxelor de timbru, potrivit prevederilor art. 30, alin. (I) si (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Solicitam judecarea si in lipsa potrivit prevederilor art. 223 NCPC.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVIC1 ^7