Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 4964/ 24.06.2020 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care se propune însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 1160/110/2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 5008/ 25.06.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 5009/1/25.06.2020;

-Raportul Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății înregistrat cu nr. 5009/2/25.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 661/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 662/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 663/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 664/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 665/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 109, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău întâmpinarea formulată în dosarul nr. 1160/110/2020, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în dosarul nr. 1160/110/2020.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXĂ LA HCL NR. 128 DIN 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

TRIBUNALUL BACAU -SECȚIA A-II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, județul Bacau

DOSAR NR. 1160/110/2020, C4cc

Consiliul Local al municipiului Bacau, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau, in calitate de parat in Dosarul nr. 1160/110/2020, formulează

ÎNTÂMPINARE

prin care solicita respingerea cererii introdusa de reclamantii GOLOGAN FLORIAN-MARCEL si GOLOGAN TEONA, pentru următoarele motive si considerente:

PE EXCEPȚIE:

Invocam excepția inadmisibilitatii acțiunii avand in vedere lipsa plângerii prealabile formulata de reclamanti in ceea ce privește solicitarea acestora

Luând in considerare caracterul litigiului dedus judecatii, si anume contencios administrativ, învederam instanței de judecata faptul ca reclamantii nu si-au îndeplinit obligația prealabila prevăzută de Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, actualizata, in sensul in care nu au formulat plângere prealabila in termenul imperativ prevăzut de legislația in materie.

Astfel, potrivit prevederilor art. 1, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, “Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-afost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public”.

Totodată, potrivit prevederilor art.7, alin. (1) din actul normativ mai sus indicat, "înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia

Rezulta, așadar, din dispozițiile legale mai sus menționate, ca procedura administrativă prealabilă reprezintă o condiție esențiala a declanșării etapei judiciare de contestare a actului administrativ, motiv pentru care neîndeplinirea acesteia (sau îndeplinirea ei peste termenul prevăzut de lege) atrage inadmisibilitatea acțiunii, potrivit art 193, alin. (1) NCPC,

Mai mult decât alat, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 554/2004, reclamantul are obligația de a atașa, la acțiunea formulata, orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, daca acest demers este obligatoriu. Aceeași obligație este stipulata si in NCPC, art. 193, alin. (1) prevăzând ca, “Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată”.

In consecința, avand in vedere faptul ca la dosarul cauzei nu a fost depusa plângerea prealabila sau răspunsul dat acesteia, consideram ca procedura prealabila nu a fost îndeplinita de către reclamanti in spiritul Legii 554/2004, motiv pentru care solicitam admiterea excepției invocata, respectiv excepția inadmisibili tatii acțiunii avand în vedere lipsa plângerii prealabile si, in consecința, respingerea acțiunii ca inadmisibila.

PE FOND:

Prin acțiunea formulata, reclamantii, Gologan Florian - Marcel si Gologan Teona, solicita instanței de judecata ca, in contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Bacau, sa dispună:

-anularea parțiala a H.C.L. nr. 84/2012 privind aprobarea reactualizării Planului Urbanistic General al municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism in sensul reîncadrării funcționale a imobilului teren proprietatea reclamantilor identificat in CF nr. 64666 municipiul Bacau in UTR 11 - terenuri agricole

-obligarea paratului ia plata cheltuielilor de judecata.

In susținerea cererii, arata reclamantii faptul ca in anul 2019 au cumpărat, prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat la S.N.P. “Zaharia Cîorcila Carmen” sub nr. 2593/05.08.2019, un teren in suprafața de 500 mp, situat in Bacau, str. Ciresoaia, nr. 41B, intro-o zona cu case si sedii de firma (cartierul Izvoare), teren intabulat in CF nr. 64666 Bacau ca arabil.

Mai arata reclamantii faptul ca in urma solicitării formulate, in data de 15.10.2019 le-a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 798 in care se menționează: “Utilizări interzise: orice fel de construcții sau amenajați cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominanta” si “Locuința individuala nu este compatibila cu funcțiunea stabilita prin PUG/2012 - zona spatii plantate, agrement si sport”.

In concluzie, susțin reclamantîî faptul ca, deși terenul achiziționat este înscris in CF ca arabil si este situat intre doua case, prin certificatul de urbanism emis li s-a adus la cunoștința faptul ca nu le este permis sa construiască pe acel teren deoarece prin H.C.L. nr. 84/2012 (modificata prin H.C.L. nr. 114/2016) Consiliul Local al municipiului Bacau a schimbat in mod abuziv funcțiunea zonei.

Pentru toate aceste motive, solicita admiterea cererii si anularea parțiala a H.C.L. nr. 84/2012 in sensul revenirii la zona funcționala "‘teren agricol”.

Fata de motivele de fapt si de drept invocate de reclamanti in susținerea cererii, solicitam instanței de judecata respingerea acesteia ca neîntemeiata, sens in care învederam următoarele:

Asa cum arata si reclamantii in cererea de chemare in judecata, ca urmare a solicitării formulate, aceștia au obtinut Certificatul de urbanism nr. 798 din 15.10.2019, insa acest certificat de urbanism nu poate fi utilizat in scopul declarat, respectiv obținerea autorizației de construire - locuința individuala.

Prin Certificatul de urbanism nr. 798/15.10.2019 nu se permite efectuarea unor lucrări de construire deoarece terenul situat in Bacau, str. Ciresoaia, nr. 41B, cu nr. cadastral 12524/2, este inclus intr-o zona de spatii plantate, agrement si sport, asa cum rezulta si din Planul Urbanistic General al municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. nr. 84 din 13.04.2012.

Precizam faptul ca anterior adoptării H.C.L. nr. 84 din 13.04.2012, Proiectul PUG al municipiului Bacau a fost publicat, avizat de toate autoritatile si instituțiile competente, inclusiv de Ministerul Mediului, a fost in dezbatere publica timp de patru ani, in perioada anilor 2008 - 2012 si orice persoana interesata avea posibilitatea de a formula obiectiuni sau de a face propuneri, inclusiv autorii reclamantilor.

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012 s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Bacau, prin acest plan stabilindu-se reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor la nivelul municipiului Bacau, zonificarea teritoriului, precum si alte prevederi referitoare la zonele funcționale ale teritoriului municipiului Bacau.

Prin Planul Urbanistic Genberal s-au stabilit reguli de baza privind ocuparea terenului cuprinse in acte normative (legi sau norme departamentale), care statueaza utilizarea si ocuparea terenurilor in intravilanul municipiului Bacau.

Teritoriul municipiului Bacau a fost astfel impartit in mai multe zone si subzone funcționale, in fiecare dintre acestea stabilindu-se o serie de funcțiuni, drepturi si obligatii in prezenta carora se pot efectua sau nu construcții de o anumita categorie. Pentru fiecare zona s-au stabilit norme permisive, dar si interdicții temporare sau permanente pentru activitatile care pot influenta negativ activitatile din zona respectiva.

Precizam ca Planul Urbanistic General al municipiului Bacau are aplicativitate generala, fiind obligatoriu pe raza teritoriala a municipiului Bacau, iar aprobarea lui si stabilirea direcției privind evoluția teritoriala se face in fiecare unitate administrativ-teritoriala cu avizul a numeroși Specialiști in domeniu. Prin aceasta se urmărește sa se asigure unitatea, coerenta si confortul urban, atat ale zonei de studiu, cat si ale teritoriului învecinat.

în ceea ce privește adoptarea H.C.L. nr. 84 din 13.04.2012 de aprobare a Planului Urbanistic General al municipiului Bacau, învederam instanței de judecata faptul ca aceasta hotarare este legala, in sensul ca respecta cerințele previzibil itatii si accesibilității, fiind supusa dezbaterii publice, iar potrivit art. 49, alin (3) din Legea nr. 350/2001, după aprobare, PUG, impreuna cu Regulamentul de Urbanism sunt opozabile injustiție.

Mai mult decât atat, H.C.L. nr. 84/2012 are avizele necesare de la toate forurile in domeniu, fiind supusa controlului de legalitate al Instituției Prefectului Bacau.

In acest sens, conform prevederilor art. 115, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala (in vigoare la acea data), „Dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condițiile legii care îi reglementează activitatea.”

In consecința, ne fiind atacata ca nelegala in fata instanței de contencios administrativ, indubitabil s-a constatat legalitatea deplina a acesteia.

Astfel, Consiliului Local al Municipiului Bacau nu poate modifica prevederile documentațiilor de urbanism si nici nu poate dispune scoaterea (reîncadrarea) imobilului ce aparține reclamantilor din regimul juridic stabilit prin PUG, intr-un alt regim juridic favorabil acestora.

Totodată, apreciem faptul ca solicitarea reclamantilor contravine clar prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, care stipulează ca, „(I) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare in documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora. (2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta”.

Tn alta ordine de idei, aratam faptul ca nu se poate pune problema nelegalitatii modificării zonei funcționale si nici a excesului de putere in ceea ce privește adoptarea H.C.L. nr. 84/2012 in condițiile in care controlul folosinței proprietății se poate manifesta atat prin impunerea unor obligatii sau conduite active, cat si prin restrictionarea conduitei proprietarului sau direcționarea ei intr-un anumit mod.

Marja de apreciere a statului este mult mai larga in cazul controlului folosinței decât in cazul privării de proprietate, art. 1 din Protocolul 1 la Convenția CEDO prevăzând dreptul statelor de a adopta masurile legale necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general.

Jurisprudenta Curții Europene este in sensul ca statele sunt libere sa adopte orice masuri prin care sa poata fi controlata folosința dreptului de proprietate cu condiția ca acestea sa fie proporționale cu scopul urmărit si sa nu fie lipsite de o baza rezonabila (Cauza Hutten - Czapska c/Poloniei). Astfel, Curtea a decis ca respecta acest echilibru masuri precum: (...) limitarea, prin intermediul unui plan urbanistic, de a se realiza alte tipuri de construcții decât cele prevăzute in acest plan (Cauza Jacobsson c/Suediei).

In atare situație, învederam instanței de judecata faptul ca prin H.C.L. nr. 84 din 13.04.2012 s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism.

Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism s-a elaborat în baza strategiei de dezvoltare a localității și se corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică si s-a aprobat in baza unor studii, avize, acorduri, consultarea populației, asa cum am aratat si in rândurile de mai sus.

Este adevarat ca in Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. nr. 38 din 31.03.2000 (a cărui termen de valabilitate a incetat odata cu intrarea in vigoare a noului Plan Urbanstic General) funcțiunea terenului in discuție era de zona terenuri agricole, insa, avand in vedere strategiile de dezvoltare ale municipiului (un municipiu de rang 1 nu se poate dezvolta prin agricultura) si ținând cont de recomandările Agenției Naționale de Protecție a Mediului privind directiva SEVESO 11 transpusa prin H.G. nr. 804/2007 privind existenta in zona a unui obiectiv cu risc major S.C. Amurco S.A. Bacau si a unui obiectiv cu risc minor S.C. CET S.A. Bacau, elaboratorii Planului Urbanistic General au considerat ca zona se pretează pentru a i de da un plus valoare prin transformarea zonei terenuri agricole in zona spatii plantate, agrement si sport.

Cu privire la toate autorizațiile de construire menționate de reclamanti in cererea de chemare in judecata, aratam faptul ca acestea su fost emise in baza PUG aprobat prin H.C.L. nr. 38/200, fiind anterioare documentației urbanistice actualizate si aprobate prin H.C.L. nr. 84/2012.

In aceste condiții, fata de toate considerentele mai sus expuse, solicitam respingerea acțiunii formulata de reclamantii Gologan Florian - Marcel si Gologan Teona ca fiind neîntemeiata.

ÎNDREPT:

Ne întemeiem prezenta pe prevederile art. 205 si următoarele din Noul Cod de procedura civila.

In susținerea acțiunii, înțelegem sa ne folosim de proba cu înscrisuri, pe care le atașam prezentei in dublu exemplar.

ȘEF SERVICIU GAVRILESCU CORNELIU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - O\ IDIU POPOVICI