privind îndreptarea erorii materiale din denumirea proiectului promovat prin H.C.L nr. 286/ 2019 și aprobarea reviziei cap. 7,8 și 10 privind eficiența energetică din studiul de fezabilitate: "Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa III - racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului economic Ion Ghica”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 547280/ 20.07.2020 înaintat de Direcția Tehnică- Serviciul Tehnic Investiții prin care se solicită îndreptarea erorii materiale din denumirea proiectului promovat prin H.C.L nr. 286/ 2019 și aprobarea reviziei cap. 7, 8 și 10 privind eficiența energetică din studiul de fezabilitate: "Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa III - racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 547599/21.07.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 547600/1/21.07.2020;

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 547600/1/21.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 657/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 658/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 659/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 660/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile H.C.L nr. 286/ 31.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice faza SF pentru investiția” Dezvoltarea pieței de energie - termică - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 5 alin. (1) lit. ”a”, alin . (ii) și art. 7 alin.(l) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor, proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată ;

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în titlul HCL nr. 286/ 2019, în sensul omiterii sintagmei - etapa III - , titlul corect fiind "Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa III - racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”.

Art.2. Se aprobă revizia cap. 7, 8 și 10 privind eficiența energetică ale studiului de fezabilitate "Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa III - racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”.

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 286/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic Investiții.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice și Serviciului Tehnic de Investiții.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.