HOTĂRÂREA NR. 126 DIN 28.07.2020

privind aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor cuprinse în "Planul de calitate a aerului în municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NO,) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 544428/07.04.2020 al Compartimentului Managementului Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului, Evidență Contracte prin care se propune aprobarea Raportului aferent trimestrului II 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a Aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 545841/ 14.07.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 545844/1/14.07.2020;

 • - Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția mediului înregistrat cu nr. 544434/07.07.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 655/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 656/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 28 alin.l din H.G . nr. 257 / 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

 • - Prevederile H.G. nr. 806 /2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Prevederile Ordinului nr. 598 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățile Administrativ- teritoriale întocmite în urma încadrării in regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, art. 197 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lît.”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”e” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul aferent trimestrului II 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în "Planul de calitate a aerului în municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal'Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


ANEXĂ LA HCLNR. 126 DIN 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PREȘEDINTE D£ SED1;N LAUR îil^^AȚU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OV1DIU POPQX1CI z""

RAPORT - TRIMESTRUL II 2020

privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BACĂU pentru indicatorii de dîoxid de azot și oxizi de azot (NOi/NOx) pentru perioada 2019-2023

Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România pnn Legea nr. 104.15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011). cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004.107 CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107'CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.


Str. Calea Mărășești nr, 6, Bacău, 600017

Pentru punerea în aplicare a legii calității acrului înconjurător a fost înființat Sistemul Național dc Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA) care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător. în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor țintă corespunzătoare, având măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II să sc elaboreze planuri de menținere a calității aerului.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită stabilite de legislația în vigoare pentru emisiile de poluanți. Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ordinului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul de gestionare l pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NOz/NOx).

Conform H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor dc acțiune pe termen scurt și a planurilor dc menținere a calității aerului, Municipiul Bacău a elaborat Planul de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NCh/NOx) și care ulterior a fost aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău a avut la bază Studiul de calitate a aerului pentru municipiul Bacău, studiu elaborat de către SC ENVIR.0 ECOSMART SRL, operator economic înscris în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676, conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra


Str. Calea Mărățești nr. 6, Bacău, 600017


-^Cf RȚ

I \ IMJ-u-i

ț il-îijl l V,|. l?J

mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Studiu de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău a fost elaborat prin evaluarea informațiilor existente la data realizării acestuia, precum și prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a calității aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Acrului, și au fost identificate măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor limită orare și anuale.

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot (NOx) la nivelul municipiului Bacău sunt reprezentate de arderile din sectorul energetic, procesele de producție, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor.

Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor provenite din diferite categorii de surse de emisie a oxizilor de azot (NOx) din municipiul Bacău s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei poluanților provenind din: surse fixe, mobile și de suprafață, la nivelul de precizie necesar pentru evidențierea zonelor critice (zonele predispuse la valori ale NO2 peste valorile limită) conform cerințelor cuprinse la art.17 și 18, Anexa 1 la metodologia H.G. nr. 257/2015.

Pentru identificarea măsurilor pentru menținerea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care por influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Bacău până în anul 2023.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

S Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

S Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

S Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

J Planul de mobilitate urbană durabilă, Municipiul Bacău, august 2017;

v' Programul Operațional Infrastructura Marc (POIM) 2014-2020;

S Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020;

J Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;


Str. Calea Mârășejti nr. 6, Bacău, 600017

S H.G. 257 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente ia nivel local (PUG Bacău, Strategii de dezvoltare locale) sau investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru menținerea nivelului poluanților sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Bacău.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizii de azot (NO?/NOx) aprobat prin HOL 134/19,04.2019, conduc la menținerea nivelului de NOj/NOx sub valorile-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor. Măsurile au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrațiilor de dioxid de azot și oxizi de azot să fie sub valorîle-1 imită ale acestora.

în continuare se prezintă informații privind stadiul realizării măsurilor pentru reducerea poluării cu dioxid de azot și oxizi de azot (NCh/NOx) cuprinse în Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău aprobat prin HCL 134/19.04.2019.
M-l.l

Extinderea/înnoirea parcului de vehicule

Achiziționarea de 15 autobuze ecologice noi pentru îmbunătățirea

2019-2023

2.700.000

EUR

2023

Autobuze noi achiziționate

Director General

Achiziționat 10 autobuze noi de

pentru transportul

și modernizarea transportului

Buget

Transport

tip Jveco

public urban

public de călători.

operator

Public SA

Crossway LE

Bacău

(Euro 6)

M.1.2

Sistem          de

implementarea unui sistem de

2019-2023

21.370.00

2023

Nr. intersecții

Primarul

Realizată

management    al

management al traficului care va

0 EUR

reamenajate

Municipiului

documentația

traficului.

urmări în principal acordarea

Buget local

Bacău

SF/DAL1.

Prioritizarea

priorității în trafic pentru

POR 2014-

Depusă cererea de

coridoarelor     de

mijloacele de transport public în

2020. Axa

finanțare la ADR

transport public

comun și pentru deplasarea cu

4.1

Nord-Est.

local       și       a

bicicleta, creșterea siguranței

Alte surse

Contract semnat

deplasărilor      cu

pietonilor și bicicliștiior și în

cu Ol ADR Nord-

bicicleta            în

secundar, fluidizarea traficului

Est si începere

municipiu) Bacău

rutier prin reamenajarea a 94 intersecții.

implementare.

M.1.3

Construcția

Construcția unei variante de

2019-2023

394.000.0

2023

Km de drum

Director

Realizat 63,0%

Variantei de Ocolirc

ocolire a Municipiului Bacău în

00 Lei

construit

General

din lucrările

a      Municipiului

vederea creșterii accesibilității și a

Bugetul de

CNAIR

necesare

Bacău

mobilității. Proiectul va consta din

stat

construcției

construcția a 30 kin de drum, care

variantei de


Email; .-. tț. > . ■              ■ ' . >■ • rr. . Tel: +40 (234) 581849 ■ Fax:+40 (234) 588757RCPMN1A

JUDE^ BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU^CerȚ-H0să unească DN2, DN 15 și DN 11, precum și mai multe noduri rutiere, intersecții și lucrări de artă.

ocolire

M.1.4 Dezvoltarea zonelor

'Traseu     pentru     deplasări

2019-2023

2023

Km amenajați

Realizată

de acces pentru

ne motorizate   Sud: Centru

documentația

pietoni         prin

Aeroport în lungime de 3,720 km.

3.238.000

SF/DALI.

amenajarea     de

EUR

Primari il

Depusă cererea de

trotuare și alei

Buget local

r 1 1111 cu ni

Municipiului

Bacău

finanțare la ADR

pietonale inclusiv

POR 2014-

Nord-Est.

piste         pentru

2020. Axa

Contract semnat

bicicliști

♦Coridor pentru deplasări

2019-2023

4.1

2023

Km amenajați

cu Ol ADR Nord-Est si începere implementare. Realizată

nemotorizate: Centru - Șerbănești

1.240.000

documentația

în lungime de 6,600 km.

EUR

Primarul

SF/DALI.

Buget local

POR 2014-

Municipiului

Bacău

Depusă cererea de finanțare la ADR

2020. Axa

Nord-Est.

4.1

în urma verificării conformitățiiadministrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către 01 ADR Nord-Est - Rezervă 2019.


2019-2023


2023 Km amenajați


'‘Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement- Letea Veche (Traseu de agrement) în lungime de 2,720 km.


3.537.000

EUR

Buget local POR 2014-2020. Axa 4.1


Primarul

Municipiului

Bacă tt


Realizată documentația SF/DALI.

Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est.

în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de


Email:                     ■ r ■ri’.:;j         • Tel: +40(234)581849 • Fax:+40 (234) 588757

finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către 01 ADR Nord-Esl - Rezervă 2019.


Coridor pentru deplasări "            2.585.000

nemotorizate Parcul Cancicov -               EUR

Stadion - Bazin de înot -                 Buget local

Universitatea V. Alecsandri                POR 2014-

(Traseul tineretului și sportului) în                 2020. Axa

lungime de 4,280 km.                            4.1


Km amenajați


Primarul Municipiului Bacău


2019-2023

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industria) (CFR) în lungime de 7,410 km.


5.502.000

EUR

Buget local POR 2014-2020. Axa


2023


Km amenajați


Primarul Municipiului Bacău

CNCF CFR-SA


Realizată documentația SF/DALl.

Contract semnat cu Ol ADR Nord-Est si începere implementare. Realizată documentația SF/DALL

Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est.

Contract semnat


Email:                     . ■   ..hh.-.;'. , j.ro • Tel: +40 (234) 581849 * Fax:+40 (234) 588757
Traseu pentru biciclete - 2019-2023                20*3

semicircular • Mioriței în lungime de 3,130 km.


Km amenajați


422.000

EUR

Buget loca)

POR 2014-2020. Axa

4.1


Primarul Municipiului Bacău


Est si începere implementare. Realizată documentația SF/DAL1.

Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est.

în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către Oi ADR Nord-Est - Rezervă 2019.


Email; t, : h . , i n. i . iu • Tel: +40{234) 581849 • Fax:+40 (234) 588757

2019-2023

379.000

2023

Km stradă

Realizată

Amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița, pe modelul "zonă rezidențială" în lungime de 1,090 km.

EUR

Buget local POR 2014-2020. Axa 4.1

amenajată

documentația SF/DALL Depusă cererea de finanțare ia ADR Nord-Est.

în urina verificării

_       ,       conformi tării

Primarul          , . .

..... administrative si Municipiului     „   ... „ ..

eligibilității

Bacău                ,

cerem de

finanțarea fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către Ol ADR Nord-Est - Rezervă 2019.

M.J.5 Fluidizarea           Reamcnajare 2 intersecții în sistem 2019-2023

traficului              giratoriu pentru străzile Calea

Romanului - Bd. Unirii.

253.000

Lei

Buget local

2023

Intersecții reamenajate

Primarul      Realizat

Municipiului

Bacău

Email:                     . diabacati.r© ■ Tei: +40 (234) 581849 - Fax:+40 (234) 588757
M.2.1

Modernizarea

închidere inelară a magistralei 2019-2023

7.600.000

2023

Km rețele

Primarul

Realizat

rețelei            de

Șoferi cu Cornișa. 2,978 km traseu

Lei Buget

termice

Municipiului

termoficare SACET

(5,956 km conducte)

de stat,

modernizate

Bacău

3acău

Buget

local,

Ministerul


Dezvoltării Regionale

Administr

M.2.2

ației Publice (70%), DAT Municipiul Bacău (30%)

Eficientizarea

♦Reabilitarea rețelelor termice

2019-2023

2.354.000

2023

Km rețele

Primarul

Realii ut

consumului

de secundare pe o lungime de 3,17

Lei

termice

Municipiului

energie termică

km.

POR 2014-

reabilitate

Bacău

2020

M.3.1 Măsuri locale pentru Amenajare Parc Aviatori 1. 2019-2023

100.000

2023

Mp. suprafață

Primarul

Realizat

îmbunătățirea        Suprafață amenajată 1156 mp.

calității aerului prin

amenajări       de

parcuri și grădini

Amenajare Parc Aviatori 2. 2019-2023

Lei

POR 2014-2020 Bugetul loca]

200.000

2023

amenajată

Mp. suprafață

Municipiului Bacău

Primarul

Realizat

Suprafață amenajată 1011 mp.

Amenajare Parc Gherăiești. 2019-2023

Lei

POR 2014-2020 Bugetul local 400.000

2023

amenajată

Mp. suprafață

Municipiului

Bacău

Primarul

S-au aprobat de

Suprafață amenajată 10 ha.

Lei

POR 2014-2020 Bugetul

amenajată

Municipiului

Bacău

către Consiliul Local Bacău indicatorii tehnico-economici
Comisie tehnică întocmire Raport trimestrul 11 - 2020:


Municipiul Bacău - Compartiment MCPMPM - coordonator comisie Adina Botez

Municipiul Bacău Direcția Drumuri Publice - Jescu Gheorghe

Municipiul Bacău Unitatea Municipală de Monitorizare - Pintilie Isabela'Cf

Municipiul Bacău Direcția Salubrizare Agrement Parcuri Dumnicăi Adriana K

Municipiul Bacău - Direcția Tehnică - Paholnischi Rodica                    &

Municipiul Bacău Arhitect Șef-Asaftei Irina

Poliția Locală a Municipiului Bacău - Genes Lucian Mihai

Agenția de Dezvoltare Locală Bacău - Grigoraș Constanța

Direcția dc Sănătate Publică Bacău - DobreanuAntoaneta


 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5,

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9,

 • 10, SC Transport Public SA - Ifrim Mihail

 • 11. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău Ciurlea CiprianEmail: comactprim-drie@primariabacaii.rp ’ Tel: +40 (234) 581849 • Fax:+40 (234) 588757