Hotărârea nr. 125/2020

HCL NR. 125 DIN 28.07.2020


îf/zvz/z
HOTĂRÂREA NR. 125 DIN 28.07.2020

privind înființarea a 3 creșe publice locale având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 547695/21.07.2020 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin care solicită înființarea a două creșe publice locale având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 548045/ 22.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 548048/1/22.07.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 548048/22.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 650/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 651/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 652/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 653/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 654/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HG nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de Organizare și Funcționare a Creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

-Prevederile art. 2 alin. (1), alin. (2), ale art. 8 alin. (1) lit.”a”, lit. ”e”, lit.**f”, lit.”g”, lit.”h” și alin (4) și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 263/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; -Prevederile art. 130, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și *’ b” și art. 297 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Amendament formulat de doamna consilier Ionela -Cristina Breahnă- Pravăț, amendament ce a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” , alin. (3) lit.”c” și alin. (4) lit. ”e” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și ”g” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă înființarea Creșei nr. 1 cu sediul în Bacău, Calea Dr. Alexandru Safran, nr.145, în spațiul cu sedii C.A.E.X.

(2) Se aprobă înființarea Creșei nr. 2 cu sediul în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 17 A, în spațiul cu sedii D.A.S.

(3) Se aprobă înființarea Creșei nr. 3 cu sediul în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 59, în spațiul Grădiniței nr.27.

Art.2. (1) Creșa nr. 1, Creșa nr. 2 și Creșa nr.3 sunt entități fără personalitate juridică care vor funcționa în subordinea Centrului Bugetar Creșe, instituție cu personalitate juridică.

(2) Obiectul de activitate al creșelor este creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani inclusiv, înscriși la această instituție, respectând Normele sanitare în vigoare.

Art.3. (1) Centrul Bugetar Creșe Bacău, răspunde de buna funcționare a creșelor efectuând dotarea și aprovizionarea cu materiale și alimente.

(2) Conducerea "Centrului** va executa pe plan intern controlul activității, în virtutea raporturilor de subordonare.

(3)Angajarea personalului, încheierea, modificarea, încetarea contractelor individuale de muncă, se va face în conformitate cu Legea nr. 53/ 2003, Codul Muncii, cu completările și modificările ulterioare, precum și în conformitate cu toate prevederile legale incidente în materie.

(4) Organizarea și funcționarea creșelor, precum și stabilirea drepturilor și obligațiilor personalului sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 4. Finanțarea cheltuielilor de personal, întreținere de patrimoniu precum și pentru amenajarea spațiilor celor 3 creșe urmează să fie asigurate de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin bugetul propriu, cu fonduri de la bugetul local.

Art.5. Se aprobă darea în administrarea Centrului Bugetar Creșe Bacău, pe durata existenței creșelor, clădirile care fac parte din domeniul public al municipiului Bacău, în care vor fi desfășurate activitățile unităților nou înființate.

Art.6. Se aprobă inițierea demersurilor legale necesare, de către Primarul Municipiului Bacău, pentru identificarea soluțiilor cât și a spațiilor necesare, inclusiv prin închiriere, în vederea desfășurării în cele mai bune condiții, a activității aparatului de specialitate al Primarului, a Centrului Bugetar Creșe Bacău precum și a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.7. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Centrul Bugetar Creșe Bacău.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe Bacău și Direcției Economice.

Art. 9. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - O VIDIU POROVJCL^