■MMaSfeKaMaMMtMMaBB*MMIHCB£M>I^BMaaOiMHI^*aaaBaMMBiMMMlMfllUSlSMMl HOTĂRÂREA NR. 124 DIN 28.07.2020

privind modificarea HCL nr.323/2013 așa cum a fost completată prin HCL nr.236/2016 și recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 547971/22.07.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune premierea unor elevi din municipiul Bacău care au obținut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională, sesiunea 2020 și la examenul național de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 547975/ 22.07.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 547976/1/22.07.2020;

 • - Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 547976/2/22.07.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 647/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 648/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 649/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - H.C.L. nr. 323/ 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din Municipiul Bacău, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar/universitar, modificată prin H.C.L. nr. 236/ 31.08.2016;

 • - Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului;

 • - Prevederilor Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

 • - Amendament formulat de domnul consilier Ilie Bîrzu, amendament ce a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.323/2013 așa cum a fost completată prin HCL nr.236/2016, la Capitolul III art.7 din Anexă după cum urmează:

 • - 3. Elevii absolvenți ai clasei a XH-a care obțin media 10 la bacalaureat - până la 3000 lei;

 • -12. Elevii absolvenți ai clasei a VUI-a care obțin media 10 la examenul de Evaluare Națională - până la 2500 lei;

Art.2. Se aprobă recompensarea elevilor din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2020, cu suma de 2500 lei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2020 cu suma de 3000 lei, conform Anexei nr.

2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Alocarea sumei de 51500 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65- „învățământ”.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

Art.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE-OVID1U POPOVICI

N.O.P., C.S JO.R.AJEX. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ELEVII DIN MUNICIPIUL BACĂU CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE 2020

Școala Gimnazială „Alexandru loan Cuza" Bacău

 • 1 . Constantin Serena Mara

 • 2 . loniță Maria

 • 3 . Luncanu Matei Ștefan;

 • 4 . Tomozei Constantin

Școala Gimnaziala nr.10 Bacău

 • 5 .Cristea ioana-Daria

Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău

 • 6 .Frigură V.Izabela-Maria

Școala Gimnazială ”George Bacovia” Bacău

 • 7 .Sabău Delia-Maria

Școala Gimnazială ”Miron Costin”Bacău

S.Gondor Michelle-Georgiana

Școala Gimnazială ”Spiru Haref’Bacău

 • 9 .Roșu Eveiina-Elena

 • lO .Hanga Laur-Andrei

Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”Bacău

 • 11 .Popa C.M. Ema-loana

 • 12 .Safir M.M. Tudor-Ștefan

Colegiul Național”Ferdinand 1” Bacău

 • i3 .Bândac Teodora

 • 14. Dascălii Andrei -Bogdan

!5.Fiiip Hodorogea Ștefan

i 6.Țanțoș Ioana

i' ilegiul National ’’Vnsile Alecsandri”

W.Cotună Miruna-Maria

SERVICIUL CABINET PRIMAR ION POPA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE - IULIE 2020

 • 1. Băluță Alexia - Colegiul Național "Ferdinand I" Bacău:

 • 2. lonescu Claudia Colegiul Național "Vasile Alecsandri” Bacău

 • 3. Măciucă Daria-Elena - Colegiul Național "Vasile Alecsandri” Bacău.

SERVICIUL CABINET PRIMAR ION POȚACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVKT