Hotărârea nr. 123/2020

HCL NR. 123 DIN 28.07.2020

HOTĂRÂREA NR. 123 DIN 28.07.2020

privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local ai Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.07.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr.548055/22.07.2020 înaintat de Direcția Economica și Direcția Tehnica prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 548063/ 22.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 548269/1/22.07.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 548269/2/22.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 642/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 643/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 nr. 644/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 645/27.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 646/28.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. IX(1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice și fi scai-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin.3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin. 1 lit.”a” și lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendamente formulate de doamna consilier Raluca-Maria Năstase și de doamna consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăț, precum și cel formulat de domnul viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan, amendamente ce au fost adoptate;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“ alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2, 1B, 1 Bl, 1B2 și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre prin Direcția Economica și Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica în termen legal Instituției. Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

r' , /‘Tk - Livy .

PREȘEDINTE                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

1 LAURȘpvK- GĂjT                 SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

\        j ! Si                       NICOLAE - OVIDIU POPOVK3

N.O.P., Z.M.;^/O:Ti’A/EX.Î/DS.I A-2

ANEXA IA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTĂRÂREA NR.

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 202U2023

Data: 29/07/2020       Th:          pag: 1 ♦ mii tei-

123 DIN 28.07.2020

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.il

Trim.lll

Trim.iV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3L46SM

2

3

4

5

6

7

8

9

OOC1U2

TOTAL VENHURI-8UGET LOCAL

>60 336.44

126 105.13

“7.786,71

73119.36

O1S5V4

421161.31

431.621.32

374.110.96

«10202

1 VENI 1URI CURENTE

319.579,07

97.232.23

16.411.74

73.310.56

62.554.54

340.022.69

349313.06

362.492,39

000362

A VENITURI FI5CALE

257.559,90

77.106,37

66 2163»

58.480,99

55.056.54

2*4.623.60

29» 7 76,011

302.939.00

O0O4C2

Ai IMPOZIT PE VENIT. PROFIT $1

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164 159,00

41.108,00

40 t»5.«l

41.108.00

41 (Mtt.W

176.596.1X1

IW74t,o»

193.140.00

030002

A I 1 Impo/il pe vtfftil. profit îi catfiguri

din capiwl de U persoane fizice

1 Ml 5'i.txi

41.108,00

40 895.00

41.108.00

41 U48.OU

176.596.00

114.74 1,00

193 840.00

W02

IMPOZIT PE VENIT

5<i2.0Q

155.00

155.00

IÎ5.00

97.00

590.00

620.00

651.no

0302IS

Impo/jiul pe venhunte transferul ptvpmiajitor imobil btc din pjpi modul pcooatJ

562.00

155,00

lS5.no

155.1»

97.00

590.00

651.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597.00

4tl.9S3.liO

40 740.00

4(1953.00

4WLM

176006.60

1X4 121.00

193 119.00

040201

Cou defalcate din impozitul țc

v<triil

163 443.00

4o.W3.oO

40 5 86.60

40 953.00

l72.OOftjm

U94MIJK1

040204

Sume «tocau din cosele defalcate din

impozitul pe ten» pcmni echilibrarea

bugetelor locale

I54.UO

154.00

4 006.I»

3.521.1»

3.559.00

b7OW2

A3 Impozite si taxe pe ptvpeiciau

41 312.00

20432.37

Kt 175.W)

6 48 2,99

4 192,54

35.994,06

31479.OH

40 541.00

07(12

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.312.90

2O452.37

IU 275,00

6 482,99

4 192,54

35.994.00

38479,00

40 541.00

O7O2OI

Impozit it txiape dsdiri

27.756.53

I3.<I56.OO

7.711.OU

4.721.99

2 267,54

251)0.00

27.295.00

29 357.00

070202

Impozit si iaca pe letca

9646.37

6.036.37

1.559.00

rift.mi

1.165,00

6.2W.1X1

6.350.1»

6 350.00

07024'3

T»« judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.245,00

840.00

505.00

450.00

45o,IIO

3 IW.fltJ

y 2<w,(N

3 200,0U

070250

Alte impozite u tace pe piopriccaic

1.735,00

StUMW

$00.00

425,011

110,06

1X4 <M)

L63<CXî

1 634.00

106002

A 4 taipontc si tace pe bunuri >r set i iun

49.118,00

15.416.00

t4.146.00

10 599,00

9657.00

72 033.00

67 556,00

61 $51.1»

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

36 107.00

9 790,1»

9.997.00

1.231,4»

i (JÎ2.00

57 122.00

51 19'JJM»

52 IHJK>

110X17

Sume defakstc din tata pe t atoarca adaiigata pentm finanțarea cbcltuieldor descentralizate lanivctol conntaek-r, orașelor. municipiilor si sectoarelor Municipiului București

33.356,00

9 305.00

X 705.00

7 752.00

7 59(1.00

43.975.00

44.377.(10

44 788.00

l)«206

Sume defalcate dm iau pe t alocrea adaugaot pentru echilibrarea bugetelor tocale

«06.00

noajifl

11,202.1»

$ 577.1»

5 315.011

110200

Sume dcfalcale dm laxa pe s alwc adaugau pentru finanțarea un aumantului particular sau eonfcsiooil acrcdiiar

1 945.00

487.00

4*6.40

■W6JM»

1.945.110

1.945.(10

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

IS.OO

9.06

6,MI

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II 1

Trim. IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+45-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

3)1.00

327,00

343,00

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52,00

50,1)0

31,00

30,00

170,01’

175,00

176,00

150250

Alte taxe pe servicii spcciftee

133.00

40.00

40.00

30,00

23.00

141.01

152.00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300.00

1.522,00

14.600,0C

15.330,00

16.097,00

160202

Impozit pe mijloxele de transport

11 787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387.00

I2.987.0C

13.717,00

14.484,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553.00

400,00

135,00

1.613,00

1.613,00

1.613,00

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900.00

291,00

159,00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850,00

900.00

291.00

159.00

180250

Alte impozite st laxe

2 200.00

850.00

900.00

291.00

159.00

290002

C Venituri ncfiscale

62 019.17

19.425.86

20 265,74

14.829.57

7.498.00

55.399.69

58.537.06

59 553.39

300002

CI. Venitun dm proprietate

14 496.04

3.401.47

3 050.00

6.852.57

1.192.00

12.097.(81

12.705,00

13 340.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496.04

3.401,47

3.050.00

6.852.57

1.192,00

12.097.00

12.705.00

13.340.00

300201

Varsaminle din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15.00

42.32

300205

Venituri din concesiuni si 'închirieri

14.331,04

3.286,47

3.000.00

6.852,57

1.192.00

12.097.00

12.705.00

13.340.00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

ricri de către instituțiile publice

14.331,04

3.286,47

3 000,00

6.852,57

1.192,00

12.097,00

12.705,00

13.340,00

31X1250

Alte tenituri din proprietate

107,68

100,00

7.68

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

47.523.13

16.024.39

17.215.74

7.977.00

6.306,00

43.302.69

45.832,06

46.213,39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.205,02

2.455,00

2.715.02

2.232,00

1.803,00

9.647,00

10.130.00

10 637,00

33020X

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2.017,00

1.642.00

9.647,00

10.130,1»

10.637.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru inlrciincrca copiilor in

cresc

451,00

150.00

150.00

100.00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, impulatii si despăgubiri

63.00

33,00

10.00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte aclivrtati

555.00

200.00

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600.00

2.200.00

2.000.00

1,668.00

9.118.00

9.574.00

10053.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrn it dispozițiilor legale

2.400.00

800.00

71X1,00

StXI.OO

400.00

350250

Alte amenzi. penalități si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268.410

9.118,(H>

9.574,00

10.053.1»

Data: 29/07/2020 Tit:         pag: 3 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

21.531,11

7 500,00

7.531,11

3.700, 00

2.800,00

24.537,69

26.128,06

25.523,39

360206

Taxe speciale

17.762.00

6.000,00

6.000,4K)

3.000.00

2.762,00

24.087,91

25.629,80

25.514,01

360250

Alte teniluri

3.769,11

1 500.00

1.531,11

700,00

38,00

449,78

498,26

9.38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.104,00

3.399.39

4.704,61

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-40.652,27

-32.292,91

-5.475,39

-2.883,97

370204

Varsamintc din secțiunea de funcționare

40.652,27

32.292.91

5.475,39

2883,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704.61

410002

IV. Subvenții

25.748.74

18.556.59

6.613.35

578.80

11.308.00

10.168.96

2.239.33

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

25 748.74

18.556.59

6613.35

578.80

11.308,00

10.168.96

2 239.33

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

25.676.69

18 556,59

6 577.88

542.22

11.308,00

10.168.96

2 239.33

420201

Programul Tcrmoficarc

4 652.76

4 652,76

42020101

Sume alocate de la bugetul de stat pentru

Programul Tcrmoficarc

4.652.76

4.652,76

420214

Finanțarea unor cheltuieli de capital

ale unităților de invatamant

preunivctsitar

41,00

41.00

42022(1

Subvenții de la bugetul de stal catrc

bugetele locale necesare susținerii

derulant proiectelor finanțate din

fonduri externe ncnunbursabilc(FEN)

postaderare

151.69

151,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1.19

42026$

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

16.176.12

17.018.36

-842.24

420269

Subvenții dc la bustul dc stat catrc

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare. aferente

perioadei de programare 2014-2020

2 222.77

1 538.23

684.54

II 308,00

10.168.96

2 239,33

4202110

Subvenții de la bugetul de stal pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431.16

1 888,94

542.22

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATI!

72.05

35.47

36.58

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

_________________Dala: 29/07/2020 Tit:         pag; 4 -mbilți-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Triro.ll

Trim.III

Trim. JV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

*

9

cazare pentru personalul din sen ic iile

sociale publice aflai in i/olarc prețca-

iha la locul de munca

72.05

35,47

36,58

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARU

690.55

690.55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690,55

690,55

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

14.318,08

10.317,01

4 001,07

76.830.67

62.139,30

480201

Fondul European de Dezvoltare Rcgionah(FEDR)

11.462,98

8.064,48

3.398,50

76.7*7,1*

62.139.30

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

11 259.45

8.064.48

3 194.97

76.78W

62 i 19.50

V17*14

4X020102

Sume prrmitc in contul platilor efectuate

in anii anteriori

203.53

203,53

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.855.10

2.252,53

602.57

43 50

48020201

Sume primite m contul plăților efectuate

in anul curent

2.557,37

2.252,53

304.84

43,50

48020203

Prcfinanlarc

297.73

297,73

4990

VENITURI PROPRII

27JJ68.O7

84.042,84

71.780,13

65.072,56

54.472,54

282.900,69

297.414.06

310.374,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

370.232,66

194.763,59

96 014,81

53.601,36

25.852,90

42*. 161,31

421.621,32

374.110,96

01

CHELTUIELI CURENTE

286527,67

138.761,61

80 101.34

46537,22

21.127,50

396.839,31

385.032,32

337 521.96

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

73.828,57

24394,441

21 141.48

17,114.95

11 177,70

61.646,00

62.355,00

62.171,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

96.368,47

50.979,05

31 522,69

10.040,33

3.826,40

109.465,00

120.361.00

135.252,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744.60

2 358,00

2 560.60

2.319.70

1.506,30

8 685,00

7 NI.00

5*07,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5 500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500,00

W9.00

51

TITLUL Vf TRANSFERURI INTRE UNITATI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.313,62

12.327,22

10 681,00

6.292.20

3.013,20

30*56,00

30 300,00

31 100.00

55

TITLUL VI] ALTE TRANSFERURI

20 539,68

10.983,31

4 345,68

4.724,69

486,00

15.600,00

16.200,00

16.800,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4 189,60

1.515.55

2.674,05

44.248.24

50 09X.88

51 07*,26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 651,20

12.433,00

4.180.30

3,009.90

28.00

20.312.00

HL000,00

18 600,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19.0)7,63

13.684.94

5.332.69

102.550.07

76.086.44

12.823,70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.274.30

4.486,10

336.90

361.40

1.089.90

2.977,00

3.990,00

3.990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

58.421,75

48.594,76

9.522.07

304.92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

58.421,75

48.594,76

9.522,07

304,92

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Triiu.lll

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,(81

6.797.00

4.725,40

31 322.(8)

36.589,00

36589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655.60

6.797,(8)

6.797,00

4.725,40

31 322,18)

36,589.00

36.589.00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-691,76

•248.38

-405.60

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•691,76

-248.38

-405,60

-37,78

510002

Partea La Servicii publice generale

67.030,66

25.148,01

17.275,42

14.163,83

10.443,40

64.603.29

62.215,00

61.087,00

5102

AUTOR1TATI PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

51 645,86

19.451,72

13.052.52

11.060,22

8.081,40

49.016.29

48.000,00

48.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26 658.16

9.626,96

7.363,07

5.312,13

4.356,00

21.894,29

16.411,00

16.611,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.610,00

4.745,00

4.455,00

4.155,00

4.255,00

16.335,00

13,411,00

13.611,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4.365,00

4.355.00

4.345,00

4.165.00

17.230.00

17.230.00

17.230.00

100101

Salarii de baza

15.676.00

3.940.00

3.940.00

3.940,00

3.856,00

15.676,00

15.676,00

15.676.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

414.00

115.00

115.00

115.00

69,00

414.(8)

414.00

414.00

100113

Drepturi de delegare

30.00

10.00

10.00

10.00

30.(8)

30.00

10011?

Indemnizații de hrana

780.00

188.00

212,00

190.00

190.0(1

100130

Alte drepturi salariate in bani

330.00

112.00

78,00

90.00

50.00

330.(8)

330.00

330.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280.00

-280.00

2X0.110

280.00

2 «0.00

100206

Vouchcre de vacanta

280,00

-280,00

280,(8)

280.00

280.00

1003

Contribuții

380,00

100,0(1

100,00

90,(HI

90,00

380,(8)

380.00

380.00

JOO3O7

Contribuția asiguralorie pentru munca

380,00

IOOJMJ

100.00

90,0(1

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.453,30

2.357,(8)

1909,17

1.115,13

72,00

5 500.00

3.18)0,00

3.000,00

2001

Bunuri si servicii

3.060,27

1.242,00

1.267,86

540,41

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10.00

200103

încălzit, iluminai $i Torta moine a

264,19

130.00

134,19

200104

Apa. canal si salubritate

40.00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235.00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26.41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645.00

315.00

315.00

15.00

200130

Alte bunun st servicii pentru

inircuncrc st funcționare

1.559.67

581.00

578.67

400,00

2002

Reparatii curente

50.00

100,00

-50.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

30.00

30,00

2(8)530

Alte obiecte de inventar

30.00

30.00

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

26,00

25.00

1,00

200601

Deplasat! interne, delăsări, transferări

24.00

24.00

200602

Deplasați in străinătate

2,00

1,00

1.00

2011

Carii, publicării si materiale

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Iriin I

Trim.il

Trim.ll!

Trim.IV

A

B

1=3+4+544

2

3

4

S

6

7

8

9

documentare

30,00

15,00

2012

Consultam» si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10.00

2014

Proiecția muncii

25,31

5.00

20.31

2030

Alic cheltuieli

1.731.72

700.00

445,00

524.72

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

739,72

350,00

135,00

254,72

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 439,86

2.482,96

956.90

59.29

$802

Programe din Fondul Social European (FSE1

3 439.86

2.482.96

956.90

59.29

5X0201

Finanțarea naționala

503.84

360.31

143.53

8.89

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

2.855.10

2.041.73

813.37

50,40

580203

Cheltuieli neeligibile

80.92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42,00

42.00

42.00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

155,00

42.00

42,00

42.00

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.120,25

3.169,16

•48.91

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.120,25

3 169,16

-48,91

7101

Active fixe

3.120,25

3.169,16

-48,91

710101

Construcții

600,00

627,00

-27,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.00

10,00

710130

Alte active fixe

2.510,25

2 532,16

-21,91

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797.00

5.797.00

3.725,40

27 122,00

31.589,00

31 589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6655,60

$.797.00

5.797,00

3.725,40

27 122,00

31.589,00

31 589,00

8102

Rambursări de credite interne

21,975.00

6 655,60

5.797.00

5.797.00

3.725,40

27 122,00

31.589,00

31 589,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975.00

6.655.60

5 797.00

$.797.00

3.725.40

27 122.00

31.589.00

31 589.00

84

Plalt efectuate in ann prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-107.55

-107.55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107.55

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plati efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

Data î 29/07/2020 TH; pag; 7 - mii Ifl

C*d

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

510201

Autoriuti executive si legislative

51/45,86

19.451,72

13.052,52

11.060,22

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

51020103

Auloritati executive

51.645,86

19.451,72

13.052,52

11.060,22

8.081,40

49.016,29

48 000,00

48.200,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.331,00

3.077,29

1.642,10

780.91

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880.00 j

01

CHELTUIELI CURENTE

6.339,65

3.056.01

1.672.03

780,91

830,70

6.702,00

6.874,00

6 8X0.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.270,60

966.30

798,50

723.10

782.70

3.372,00

3.344,00

3350,00

IO0!

Cheltuieli salariile in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

inoioi

Sal uri ide baza

2.951,00

798,00

726,00

713,00

714,00

ural 13

Drepturi de delegare

5.80

4,00

0.80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204.40

52.60

52,60

52,60

46,(4

100)30

Alic drepturi salariile in bani

34,00

23.00

7,00

4.w

1002

Cheltuieli sal anak in natura

69.60

-69.60

100206

Vouchcre de vacanta

69.60

•69.60

1003

Contribuții

75.40

19,10

19.10

19.10

18.10

IOO3O7

Contribuția asigurătorii pentru munca

75.40

19.10

19.10

19.10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 «21.05

l 262.71

344.53

168.X |

45.00

|.rdMi.«

1 inO.un

| ma.un

2001

Bunuri si servicii

550.11

277.01

156,53

96,57

20.00

200101

Furnituri de birou

43.41

22.41

11.00

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

2,00

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

172,53

94.50

78,03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8.60

JJMI

200105

Carburanți si lubrifiant!

10,00

15,00

-5.00

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

20010»

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internei

JOJO

IMQ

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14*0

7.00

7.00

2OOI3O

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

239,47

108,00

11.9U

V57

is.on

2002

Reparații curente

13,00

13.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11.50

7,00

4,50

200530

Alte obiecte de inventar

11,50

7,00

4,50

2006

Dcplasan. detasan. transferări

5.00

4.50

• 1.50

200601

Deplasări interne, detisari. transferări

5,00

5.50

-0.50

200602

Deplasări in străinătate

-1,00

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4.00

5.00

-1.00

2013

Pregătire profesionala

2.00

3.00

-1.00

2014

Proiecția muncii

3,60

3,20

0.40

2030

Alte cheltuieli

1 231,34

947,50

186.61)

n,24

25,1#

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.il 1

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+4

2

3

4

5

6

7

8

9

20300!

Reclama si publicitate

7,60

4,50

3.IO

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2.00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

1.220,24

941.50

181,50

72,24

25,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100.00

500,00

500,00

500.00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100.00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 000.00

600.00

520,00

-120,00

1.200,00

1.200,00

1 200,00

5501

A. Transferuri interne

1 000.00

600,00

520,00

-120,00

550118

Alte transferuri curente interne

1 000.00

600,00

520.00

-120,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118.00

118.00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17.70

580)02

Finanțarea externa ncrambursabila

100,30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9.00

3.00

3(1.00

30,00

30.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncmcadrate

30,00

9,riO

9,00

3,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.19

26,19

7101

Active fixe

26,19

26,19

710101

Construcții

5,00

5,00

710130

Atic active fixe

21.19

21,19

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-34.84

-1,91

-29,93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29,93

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-34.84

-4.91

-29.93

850101

Plan efectuate in anii preccdcnli si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-1,91

-29,93

540205

Fond de rezon a bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

500.00

500.00

500.00

540210

Scnicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.940.13

1.077,39

724.80

528.94

609.00

3.060.00

3.374.00

3.380.00

540250

Alte serv teii publice generale

3.290,87

1.899,90

917.30

251,97

221,70

3.142.00

3.000,00

3.000.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

Data: 29/07/2020 Tit:         pag: 9 -mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

$

9

împrumuturi

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

8.885,00

7.34I.W

6,007,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580.80

2.322,70

1.531,30

8.885.00

7.341,00

6 007.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3.00

25,00

200,00

200,00

200.00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

impmmulurilor

309.20

261.00

20,20

3,00

25,(81

202401

Comisioane si alte costuri aferente

impmmulurilor externe

272.20

255,00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6.00

3,00

3.00

25,00

30

TITLUL IH DOBÂNZI

8,744.60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

8.685,00

7.141.00

5.807.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358.00

2.383.60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388.60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datonci publice

externe

356.00

177.00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356.00

177.00

179.00

600002

Partea ll-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

17.199,74

8.356,90

6.595,72

2.017,82

229,30

13.925.00

12.012.00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

17.199,74

8.356,90

6.595,72

2.017,82

229,30

13.925.00

12.012.00

12.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.681,04

6.971,90

6.462,02

2.017,82

229,30

13.92S.0ti

12.012.00

12.760,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

249.00

68,00

61.00

57,00

63,00

200.1MI

200.00

200.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

241.00

61,00

59,00

60.00

61,00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,00

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4,00

5,00

100130

Alic drepturi salariate in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

5,00

-5,00

100206

Vouchere de vacanta

5.00

-5,00

1003

Contribuții

8.00

2,00

2,00

2.00

2.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

8,00

2,00

2,00

2.00

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

6.381.04

3.479,00

2 790.12

110,92

1.00

210.00

212.00

220.00

2001

Bunuri si servicii

573.99

56,90

515.09

MM)

i.oo

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40.00

30.00

10.00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5.00

2.00

1,00

1.00

1.00

2001 OK

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6.00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

517,99

13.90

504.09

Data : 29/07/2020_______Tit:         pag: 10 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20U3

Hrana

781,03

1.035,00

-253,97

20)301

Hrana pentru oameni

781,03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

200$

Bunuri de natura obiectelor de inventar

87,60

87.60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Protecția muncii

2,00

2.00

2030

Alte cheltuieli

4.936,32

2.297,40

2.529,00

109.92

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.936,32

2.297,40

2.529.00

109.92

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.048.00

3.424.00

3.610,00

1.849.00

165.00

13.515.OC

11.600.00

12.340,00

5101

Transferuri curente

9.048.00

3.424.00

3.610,00

1.849.00

165.00

$10101

Transferuri către instituțiile publice

9 048.00

3.424.00

3 610,00

1.849.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0.90

0,90

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

3.00

0,90

0.90

0.90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.518.70

1 385,00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE

1.518,70

1 385,00

133,70

7101

Active fixe

1.518,70

1 385,00

133,70

710101

Construcții

50,00

50,00

710130

Alte active fixe

1.468,70

1 335,00

133,70

610203

Ordine publica

9.048,00

3.424,00

3.610,00

1.849.00

165.00

13.515,06

11.6<)0.0()

12.340,00

61020304

Politic locala

9.048,00

3.424,00

3.610,00

1.849,00

165.00

13.515,06

11.600,00

12.340,00

61020$

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmi litera)

8.151,74

4.932.90

2 985,72

168,82

64.30

410,06

412.00

420,00

650002

Partea 11 l-a Cheltuieli social-culturale

153.007,86

81.070.28

40 060,04

22.151,34

9.726.20

144.524,7$

139.944,44

152.597,93

6502

1NVATAMANT

29.542,34

17.432.57

5 792.67

4.121,10

2.196,00

38.468,06

4X660.00

60.792,00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

27.282,92

15.337,07

$751,67

3.998,18

2.196.00

38468,06

4X660,00

60.792,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

21.283,45

12.159,07

4.854.70

3.459,68

810,00

35.918.06

45.767,00

60.792,00

2001

Bunuri sî servicii

15.440.05

9.656.50

3.596.65

1.472.90

714.00

200101

Furnituri de birou

97,00

52.00

28.00

5.00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

495.00

351.00

76,00

44.00

24.00

200103

Încălzii. iluminat si forța motriea

11.336.25

7.791.50

2 411.25

790.50

343,00

200104

Apa. canal si salubritate

1 280.50

577.00

420,50

169,00

114.00

2OOIO7

Transport

92.50

37.00

33,00

11.50

11.00

200 lOg

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

376.40

143.00

117.90

85.50

30.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

231,00

95.00

53,00

65.00

18.00

Data: 29/07/2020 Tit: _______pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim. 111

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 531,40

610,00

457,00

302.40

162,00

2002

Reparatii curente

I 903,88

427,00

80,00

1.395,88

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

70,20

3,00

64,20

3.00

200402

Materiale sanitare

65,20

62,20

3,00

200403

Reactivi

5,90

3,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.597,77

985,57

292,10

266,10

54,00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1.582,77

985,57

277,10

266,10

54.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,00

16,00

9,00

1,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

27.00

16.00

9.00

1,00

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7.00

1.00

6.00

2013

Pregătire profesionala

115.35

40,00

63.05

9,30

3.00

2014

Protecția muncii

6.00

5,00

1.00

2019

ConUibulii ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2 103,20

1.028,00

737,70

301,50

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2,00

7,00

3.00

1,00

203001

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,00

2,00

1,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2 045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

100,00

100,00

550163

Finanțarea invat amantului particular sau

confesional acreditat

1 945.00

487,00

486,00

486,00

486,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

582,00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596.00

582.00

14,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

582,00

582,00

570203

Tichctc de cresa si tichctc sociale

pentru gradmita

14.00

14.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605,77

210.80

394.97

2.550.00

2.893.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394,97

394.97

2.550.00

2.893,00

580101

Finanțarea naționala

59,25

59.25

382.50

433.95

580102

Finanțarea estema nerambursabila

335,72

335,72

2.167,50

2.459.05

Data: 29/07/2020 Tits          pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

8

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2IV.80

210,80

580201

Finanțarea nalionola

31,70

31,70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179,10

179,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752,70

1 798.20

2.00

52,50

900,00

5901

Burse

2.478,80

1 578,80

900,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273,90

219,40

2,00

52,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.259.70

2.095,78

41,00

122,92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.259,70

2.095,78

41.00

122,92

7101

Active fixe

2.259.70

2.095,78

41,00

122,92

710101

Construcții

1,703.50

1 752,50

41.00

-90.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

199,92

199,92

710130

Alte active fixe

356.28

343.28

13,00

«4

Plati efectuate m anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

•0.28

-0.28

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-0.28

-0.28

8501

Plan efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționase a bugetului local

-0,28

-0,28

650203

Invatamant preșcolar si primar

10.703,12

5.437,14

1.796.68

2.621,50

847,80

65020301

Invatamant preșcolar

5.100.11

2 754,01

1.015,20

787,10

543,80

65020302

Invatamant primar

5.603,01

2.683,13

781.48

1.834,40

304,00

650204

Invatamant secundar

18.556,22

11 815,43

3.937,99

1.469,60

1.333,20

38.468,00

48.660,00

60.792,00

65020401

Invatamant secundar inferior

3.898,95

2 467,23

730,32

362.00

339,40

35.918,00

45.767,00

<>0.792,00

65020402

Invatamant secundar superior

14.072,70

9.046,05

3.020,25

1.049,60

956,80

2.550,00

2.893,00

65020403

Invatamant profesional

584,57

302.15

187,42

58,00

37,00

650205

Invatamant pcstliccal

168,00

79.00

44.00

30,00

15.00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

mvalamanlului

115.00

101,00

14.00

6602

SANATATE

23 859.1)

12.757,65

7.699.06

1,940,70

1.461,70

11.220,04

14.279,22

14 954.93

01

CHELTUIELI CURENTE

10 817,27

4.377.22

3.008.65

1.969,70

1.461.70

11.220.04

14.27922

14 954.93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.414.62

4.377.22

2.606,00

1.969,70

1.461,70

8.841.00

10.200.00

10.250.00

5101

Transferuri curente

8 698.70

2.566.30

2.606,00

2.064.70

1.461.70

510103

Ac num de sanalatc

8.698,70

2.566,30

2.606,00

2.064.70

1.461.70

5102

Transferuri de capital

1 715,92

1.810.92

-95,00

Data: 29/07/2020 Tit:         pag: 13 - mit lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ll]

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1 715,92

1.810,92

-95,00

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

4.20

4,20

5501

A Transferau interne

4.20

4,20

55011»

Alte transferuri curente interne

4.20

4,20

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

398,45

398.45

2.379.04

4.079,22

4.704,93

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

398.45

398.45

2.379,04

4.079,22

4.704,93

580101

Finanțarea naționala

2.78

2.78

668.63

1.146.21

1 392.53

580102

Finanțarea externa nerambursabila

6.48

6.48

1.560.12

2.674.49

3.249.23

580103

Cheltuieli nceligibilc

389.19

389.19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

131(46.04

8.380.43

4 694.61

■29,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13 046.04

8380.43

4 694.61

•29.00

7101

Active fixe

13.046.04

8.380.43

4.694.61

-29.00

710101

Construcții

12.907.04

8.202.43

4.694.6)

10.00

710130

Alte active fixe

139.00

178.00

-39.00

84

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-1,20

-1.20

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4.20

•4,20

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-4,20

•4,20

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-4.20

-4,20

660206

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

23.720.11

12.579.65

7.699,06

1.979.70

1.461.70

li. 220.04

14.279,22

14.954,93

66020601

Spitale generale

23.720.11

12.579.65

7.699,06

1.979.70

1.461,70

11.220.04

14.279.22

14 954,93

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanalatii

139.00

178.00

-39,00

66025050

Alte instituiri si acțiuni sanitare

139.00

178.00

-39.00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

34.873.38

19.299.49

7.985.10

4.161.29

3.427.50

41 759.60

25.005.22

24 851.00

01

CHELTUIELI CURENTE

30 496.98

15.228.99

7.993.31

3.847.18

3.427.50

4 1 759.60

25.005.22

24 851.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.373.00

1.772.00

1.451.00

985.00

1.165.00

6.000.1)0

6.000.00

6000.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233.00

1 532.00

1.421.00

1.145.00

I.I35.OO

100101

Salam de baza

4.621.00

1.351.00

1.270,(10

1.000.00

1.000.00

100106

Alte spoturi

30.00

10.00

10.00

5.00

5.00

1(8)113

Drepturi de delegare

2,00

1,00

1.00

1(8)117

Indemnizații de hrana

500,00

140,00

120.00

120,00

120,00

Dat»: 29/07/2020 Tit; pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100130

Alte drepturi salariate m bani

80.00

30.00

20,10)

20.00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

-190.00

100206

Voucbcrc de vacanta

190,00

-190.00

1003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

100307

Contribuita asiguratonc pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 666,88

4.400,49

2.047.31

358,68

860,40

7 500,06

7.500,00

7.500,00

2001

Bunuri si servicii

4.748,90

2.465.00

1.472,50

51,00

760,40

200101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

1,00

1,00

2OOIO2

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

200103

încălzit, iluminat si Torta metrica

868,00

747,00

171,00

-100.00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

450,00

240,00

120,00

70,00

20.00

200105

Carburanți $i lubrifiant!

3,00

3.00

200106

Piese de schimb

138,00

85.00

45.00

5.00

3.00

2OOIO7

Transport

1,00

1.00

200]08

Posta. telecomunicații, radio, iv.

internet

10,50

4.rx)

3,50

2.00

1.00

2OOI3O

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3,170.40

1.300.00

1 115.00

70.00

685.40

2002

Reparatii curente

1.030,29

935,29

35,00

60,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52,00

2110401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactiv:

7,00

5,00

2,00

200404

Dezinfectant!

180,00

130,00

50.00

200$

Bunun dc natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20.00

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32,00

31,00

1,00

2014

Proiecția muncii

33.20

24.60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1.365.89

560,00

458.21

247.6*

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si serv teii

1.365.89

560,00

458,21

247.6*

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12 851,00

4.526.00

4 465,00

2.473,50

1.386.50

8,500.00

8.500.00

8 510.00

5101

Transferați curente

12.851.00

4.526.00

4.465,00

2.473.50

1.386.50

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.851.00

4.526.00

4.465.00

2.473,50

1.386.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350,50

2.350,50

18.072.60

305,22

141,00

Data : 29/07/2020 ______Tiu ______pag: 15 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5801

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR.)

2.350,50

2.350,50

580101

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externi ncrambursabila

895.14

895.14

5801(13

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.255,60

2.180.00

30.00

30,00

15,60

1.6*7,00

2,700.00

2.700.00

5911

Asociații si Tundații

I.65U.OO

1.650.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

50-MJ

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncin cadrate

105,60

30,00

30.00

30,00

15.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.384.90

4.070,79

314.11

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.3*4.90

4.070.79

314,11

7101

Active fixe

4 384.90

4.070.79

314,11

7JOLOI

Construcții

3564,19

3.564.19

710130

Alte active fixe

820.71

506.60

314,11

84

Plată cfcclualc in anii prccedcnu si recuperate in anul curent

-8.50

-0.29

-821

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL

-8,50

-0,29

-821

8501

Plati efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent

•8,50

-0,29

-821

850101

Plăti efectuate in anu precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

*8.50

-029

-8.21

670203

Servicii culturale

6.930,56

2.402,46

l 967,00

1.289,70

1.271.40

6,900,00

6.900,00

6 900,0(1

67020304

Instilulii publice dc spectacole si

concerte

6.385,00

2.145,00

1.895,00

1.097,00

1.248.00

6.500.00

6.500.00

6.500,(10

67020330

Alic servicii culturale

545,56

257.46

72,00

192,70

23,40

400,00

400,00

40(1,00

670205

Servicii recreative si sportive

26.607,82

15.562,03

6.018.10

2.871.59

2.156,10

33 859,60

17.105.22

16,951.00

67020501

Spon

7 066.00

2.981.00

2 570,00

1.376,50

138.50

3.000,00

3.000,00

3.000,00

67020502

Tineret

550.00

550.00

500,00

500.00

500.00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi. baze sportive si dc agrement

18 991,82

12.031.03

3448.10

1.495,09

2.017,60

30.359.60

13 605.22

13 451.00

670206

Servicii religioase

500.00

500.00

500.00

500.0(1

500.00

670250

Ahc servicii in domenilc culturii.

rccrccri si religiei

835.00

835.00

500.00

500.00

500.00

6802

asigurări si asistenta sociala

64.733.03

31.580.57

18.583,21

11.928.25

2.641.00

53 077 15

52.000.00

52000.00

01

CHELTUIELI CURENTE

64.453.32

31.169.34

18.622.75

12.020.23

2.641.00

53.077.15

52.o00.uo

52.000.00

to

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33.916.47

12.119,14

11.069,98

8.374,35

2.353,00

21,454.00

25.000.00

25XJOO.UO

HHH

Cheltuieli salanale tn bani

33.089.47

10.725,49

10.814,98

9.288,00

2.261.00

Data : 29/07/2020_______Tit:         pagt 16 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.Hl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Kxiioi

Salarii de baza

28.922,47

9.307,49

9.526,98

8.468,00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150.00

140.00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18.00

18,00

18.00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

3034.00

949,00

1.040,00

582.00

463,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485.00

300,00

80,00

80,00

25,00

1002

Cheltuieli sal ari ale in natura

1 163,65

-1.163,65

100206

Voucherc de vacanta

l 163,65

-1.163,65

1003

Contnbutii

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

827,00

230,00

255,00

250,00

92,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7.827.98

4.015.13

3.168.99

466.86

177,00

9.000.00

8,000,00

8.000,00

2001

Bunuri si servicii

2.211.90

1 741.91

1.087.79

-693.80

76,00

20010]

Furnituri de birou

264.08

104,29

108,79

51.00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28.00

23.00

12.00

1.00

2OOIO3

încălzit, iluminat si fon* motnca

686.00

486.00

135,00

60.00

5,00

200104

Apa. canal si salubritate

256.62

223.62

14,00

15.00

4,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16.00

10.00

6.00

200106

Piese de schimb

31.00

11.00

10,00

10.00

2(8)107

Transport

40.00

30,00

10,00

20010*

Posta, telecomunicații, radio, tv.

intcmct

395,00

191.00

136,(8)

62.00

6,00

200109

Materiale si prestări de serv kii cu

caracter funcțional

74.00

34,00

30,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

385,20

624.00

6)5,00

-908,80

55,00

2002

Reparații curente

60,00

40,00

15,00

3,00

2,00

2003

Hrana

551,50

202,00

147,42

109,08

93,00

200301

Hrana pentru oameni

551,50

202,00

147,42

109,08

93,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

128,80

62,22

60,58

5,00

1.00

200401

Medicamente

6,00

3.00

2,00

1,00

200402

Materiale sanitare

59,58

31.00

28,58

200404

Dczinfcctanti

63,22

28.22

30,00

4.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150,58

56.00

53.00

38,58

3.00

2OO5OI

Uniforme si echipament

4.00

1,00

3,00

200530

Alte obiecte de inventar

146.58

55.00

50.00

38,58

3.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

16.00

13.00

2.00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

16.00

13.00

2.00

1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

21,00

10,00

10.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48,00

2.00

2.00

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 17 -mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Triro.lll

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Protecția muncii

80,00

45,00

35,00

2019

Contribuții ale administrațieipublice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4.500,00

1.800,00

l 700,00

1.000,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

41,20

30,00

10,20

1.00

203003

Prime de asigurare non-viata

11.00

8.00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.20

22.00

7.20

1.00

55

TITLUL Vtt ALTE TRANSFERURI

41.60

35.48

6.12

5501

A Transferuri interne

41.60

35,48

6.12

5501IX

Alte transferuri curente interne

41.60

41.60

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva ta locul de munca

35,48

-35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.055,20

11.851,00

4.166,30

3.009,90

28,00

20.312,18

18.000,00

18.000,00

5702

Ajutoare sociale

19.055,20

11.851,00

4.166.30

3.009,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16055,20

8.851,00

4.166,30

3 009,90

28,00

570204

Tichctc cadou acordotc pentru

cheltuieli sociale

3 000,00

3.000,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

2.793,07

1.311,15

$801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793.07

2.793,07

$80)01

Finanțarea naționala

417.46

4 17,46

$80102

Finanțarea externa ncrambursabila

2.365.61

2.365.61

$80103

Cheltuieli necligibilc

10.00

10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819.00

391,00

1X2.00

163.00

83.00

I.000.0C

1.000.00

1 000.00

5011

Asociații si fundatii

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

619.00

191.00

182,00

163.00

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395.30

449.50

-54.20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395.30

449,50

-54.20

7101

Active fixe

395,30

449,50

-54,20

710101

Construcții

221,00

221,00

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 18 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

710130

Alic active fixe

174,30

228,50

•54,20

84

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-115,59

-38,27

-39.54

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-115,59

-38,27

-39,54

-37,78

«501

Plati efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-115,59

-38,27

-39.54

-37,78

«50101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-115,59

-38,27

-39,54

-37.78

680204

Asistenta acordata persoanelor in vârsta

5.999,00

2.505.00

1 597.00

1.180.00

717,00

5.100,00

5.100.00

5.100.00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

30 869,35

11.060,00

9 9U0.00

8.345.35

1.484.00

30.000.0f-

jo.noo.oo

30 000.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

30 869.35

11.060.00

9 980.00

8.345.35

1.484.00

30.000.(8-

30.000.00

30 000.00

680211

Cresc

8.571.89

4.786.57

2 033.02

1.340.30

412.00

6,311.15

5 000,00

5 0011,0(1

680215

Pro cnirca excluderii sociale

3.395,30

3.251.00

116.30

28,00

2.500.01 ■

2.500,00

2.5<Hh(XI

68021501

Ajutor social

3.395.30

3.251,00

116.30

28,00

2.500.1K

2.5OO.OO

2.500.00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

15.897,49

9.978,00

4.856.89

1.062.60

9.166,01

9.400.00

9.400.00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

15.897,49

9.978.00

4.856,89

1.062,60

9.166,01

9.400.00

700002

Partea IV-a Servicii si dezv ohare

publica, locuințe, mediu si ape

78.255,52

50.406.77

17.125.50

6.4)3,25

4.310.00

61.697.0t

66.742.00

66.800,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

12.802.76

5.799,57

3.203,50

2.963,69

836,00

12.945.01

15.552,00

15 600,00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.335,84

5.329,15

3,207,00

2.963.69

836,00

12.94S.0C

15.552,00

15 600.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 877.00

1.145.00

1 012,00

897.00

«23,00

4.000,0C

4.100,00

4.200,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

3.792.00

1.017,00

987,00

977.00

811,00

100101

Salarii de baza

3.432.00

926.00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi dc delegare

3.00

2,00

1,00

100117

Indemnizații dc hrana

269.00

69.00

68,00

64,00

t00130

Alic drepturi salarialc in bani

88,00

20.00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salarialc in natura

103,00

-103.00

100206

Vouchcre dc vacanta

103.00

-103.00

1003

Contribuții

85.00

25.00

25.00

23.00

12.00

HMJ3O7

Contribuția asiguralonc pentru munca

85.00

25.00

25.00

23.00

12.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.398.84

4.168.15

2 179.00

2.051.69

8.885.00

ll.392.<H)

11 340.00

2001

Bunuri si sen ici i

5.913.10

2.532.30

2.146.60

1.234.20

200101

Furnituri dc birou

151.00

86.00

7.00

58.00

200102

Materiale pentru curalcnre

44.00

20,00

14,00

10,00

2OOJO3

încălzit. iluminat si fona molnca

4.570,20

2.013.90

1 732,30

824.00

Data; 29/07/2020 Tit:          pag: 19 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.il

Triro.il!

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2(8)104

Apa, canal si salubritate

161,00

61,00

50.00

50,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

14,00

3.00

2.00

200106

Piese de schimb

79,00

41,00

28,00

10.00

200107

Transport

9,50

4,00

3.50

2,00

20010*

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

7,00

3,40

2,30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrctmcrc si funcționare

872,40

289,00

306,50

276,90

2002

Reparații curente

1.062,35

1.011,95

-392,60

443,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2,50

200401

Medicamente

1.50

1.50

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

67.00

32.00

25.00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

67.00

32.00

25.00

10.00

2006

Deplasa», detașa», transferări

«.20

4.20

4.00

200601

Deplasa» interne, delăsări. transferări

«.20

4.20

4.00

2012

Consultanta si expertiza

60.00

55.00

5.00

2013

Pregătire profesionala

5.10

0.10

5.00

2014

Protecția muncii

7,10

2,10

1,00

4.00

2030

Ahe cheltuieli

1.273,49

528,(Ml

390,00

355,49

203001

Reclama si publicitate

3,00

1,00

1,00

1.00

203003

Prime de asigurare non-viala

122,00

73,00

27,00

22.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 148,49

454,00

362,00

332.49

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

16,00

16.00

15.00

13,00

60,IK

60,00

60,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60.00

16.00

16,01)

15.00

13,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544,00

7101

Active fixe

544.00

544.00

710101

Construcții

16.00

16,00

710130

Alte active fixe

528.00

528,00

*4

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-77.08

-73.58

-3.50

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-77.08

-73.58

-3.50

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77.08

-73.58

-3.50

«50101

Plati efectuate in anii preccdcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-75.35

-71,85

-3.50

Data : 29/07/2020_______Tit: ______pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.ll]

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

850102

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,73

-1.73

700203

Locuințe

l 965,32

757,62

523.70

421,00

263.00

2.000.00

2.000,00

2.000.00

70020330

Alte cheltuieli in domeniu) locuințelor

1 965,32

757,62

523,70

421,00

263.00

2.000,00

2.000,00

2.0011,00

700206

Iluminat public si electrificări

4872,00

2.522,00

1.250,00

1.100,00

5.500.00

5.600,00

5.700,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

5.965,44

2.519,95

1.429.80

1.442.69

573,00

5.445,00

7.952,00

7 900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

65.452,76

44.607,20

13.922.00

3.449.56

3.474.00

48.752,00

51.190,00

51 200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

43.015.06

22.856.83

14.134.67

3.449.56

3.474,00

48.752.00

51.190,00

51 200,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.863.00

3.34S.OO

2.140,00

1.782.00

1.596,00

9.500,0»

9.500.00

9000.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638.00

2.940.00

2.085.00

2.067.00

1.546.00

100101

Salani dc baza

7 539.00

2.639.00

1.800.0»

i.8on.no

1.300.00

100106

Alte sporuri

85.00

34.00

24.0»

12.00

15.00

100113

Drepturi de delegare

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

920.00

230.00

230.00

230.0»

230.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

90.011

36.00

30.00

24.00

1002

Cheltuieli salariile in natura

340.00

-340.00

100206

Vouchcre dc vacanta

340,00

-340.00

1003

Contribuții

225.00

65,(8)

55,00

55.(81

5O,(MI

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

225,00

65,00

55,00

55.(81

50,(81

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.781,73

10673,50

8.646,67

1.625.56

1.836,00

24.652.00

26.490,00

26400,00

2001

Bunuri si servicii

18.251,25

8.000,30

7 775,95

744.00

1.731,(81

200101

Furnituri dc birou

10,00

5.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si foca motrica

674.25

495,50

142.75

36.00

200104

Apa, canal si salubritate

2.901.00

1.010,00

956,00

330,00

605,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.200,00

400.00

400,00

200,00

200.00

200106

Piese de schimb

150.00

64,00

36,00

25,00

25.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

inlcmcl

8.00

3.00

2.00

2.00

1.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

600.00

300.00

200,00

50.00

50.00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

12 668.00

5.702.80

6024.20

91.00

850.00

2002

Reparatii curente

1 150,00

850.00

200,0»

50.00

50.00

2003

Hrana

30.00

7,50

7,50

7,50

7.50

200302

Hrana pcntni animale

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25.00

10,0»

10.00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10.00

5,0»

5,00

5,00

Dat» : 29/07/2020_______Tit:          pag: 21 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200404

Dczjnlcclanii

30.1»

15,00

5,<»

5,1»

5,00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2.00

8.00

2014

Proiecția muncii

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2030

Alte cheltuieli

2.826,48

1.402,20

587,72

806,56

30,00

2O3OOÎ

Ponte de asigurare non-viala

70,00

9,00

26.00

15,00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.756,48

1.393,20

561,72

791,56

10,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

12.096,33

8.796,33

3 300.00

14 400,00

15,000.00

15 600,00

5501

A Transferuri inlcmc

12.096,33

8.796,33

3300.00

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stal

4.496.33

4.496,33

550118

Alte transferuri curente interne

7.600.00

4,300.00

3.300.00

50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174.00

42,00

48.00

42.00

42.00

200.00

200.00

200.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

174,00

42.00

48,00

42.00

42.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.879,87

21.879.87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879,87

21.879.87

710)

Active fixe

21.879,87

21.879.87

710101

Construcții

20.522,17

20.522,17

710130

Alic active fixe

1 357,70

1.357,70

84

Plati efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-342,17

-129.50

-212.67

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-342,17

-129,50

-212,67

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-342,17

-129,50

-212,67

850101

Plati efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-342,17

-129,50

-212,67

740205

Sâlubntalc $i gestiunea deșeurilor

37252,25

18 276,69

12.972,00

3.129,56

2.874.00

44.952.00

47.190.00

46700.00

74020501

Salubritate

14,977.64

6.742.00

5.084.00

337.64

2.X 14.00

20.000.00

21.000.00

22.000,1»

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

22 274.61

11.534.69

7.888,00

2.791.92

60.00

24.952.00

26.190.1»

24 700.00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28 200.51

26.330,51

950.00

320.00

600.00

3X00.00

4.000.00

4 500,00

800002

Panca V-a Acțiuni economice

54.738.88

29.781.63

14.958.13

8.855.12

1.144.00

143.411.23

140.707.88

XO 866.03

8)02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

24.320.82

9.641.44

5.652,76

8.026.62

1.000,00

48.448.24

55.098.88

56.078,26

01

CHELTUIELI CURENTE

15.042,15

8.015.53

7.026,62

44.248.24

50.098.88

51 078,26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

Dala: 29/07/2020 Tit; pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1“3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

dc prcl si tarif

5.500,00

5.500,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.352,55

999.98

4.352,57

5501

A Transferuri interne

5.352,55

999,98

4.352,57

550112

Investiții ale agcntilor economici cu

capital dc stat

963,51

963,51

550118

Alte transferuri curente interne

4.389,04

36,47

4.352,57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.189,60

1.515,55

2.674,05

44.248.24

50.098.88

51078,26

5603

Programe din Fondul dc Coeziune <FC}

4.189,60

1.515,55

2.674.05

560303

Chclluicli nccligibilc

4.189,60

1.515.55

2.674.05

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.280,22

627.46

4.652.76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5 280,22

627.46

4.652.76

7101

Active fixe

5.280,22

627.46

4 652.76

710101

Construcții

5 280,22

627.46

4 652,76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

l 000.00

1.000.00

1.1X10.00

1.000.00

4.200.00

5.000.00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1 000.00

1.000.00

1.000.00

1,000.00

4.200,1X1

5.000.00

5.000.00

8102

Rambursări dc credite interne

4.000.00

1.000.00

1.000.00

1,000.00

l.ooo.oo

810205

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

I.WJOJKJ

1.000,00

1.000,00

1.000JW

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•1,55

-1.55

8501

Plati efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

850102

Plati efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1,55

-1.55

810206

Energie termica

13.889,04

6.536.47

1.000,00

5.352,57

1.000.00

4.200, Of

5.000,00

5.000,00

810250

Alic cheltuieli privind combustibili $i

energia

10 431.78

3.104,97

4.652.76

2.674,05

44.248.24

50.09R.8X

5I.07X.26

8402

TRANSPORTURI

30 418,06

20.140.19

9 305.37

828,50

144.00

94.962.99

85.609,00

24 787.77

01

CHELTUIELI CURENTE

24.451,48

14.173.61

9 305.37

828.50

144,00

94.962.99

X5.609.00

24 7X7,77

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

669,50

234.00

154.00

141.50

140.00

785.OC

xoo.oo

XI 0.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

214,50

150.00

152.00

136.00

100101

Salarii dc baza

582.50

190,50

131,00

136.00

125.00

100106

Alte sporuri

7.00

4.00

3.00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5.00

5.00

100117

Indemnizații dc hrana

44,00

11,00

11.00

11.00

11. 00

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim. III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100130

Alic drepturi salariate in bani

<(NJ

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

-14.50

100206

Vouchcrc de vacanta

14,50

-14,50

1003

Contribuții

17,00

5.00

4.00

4.00

4,00

IOO3O8

Contribuții plătite dc angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4.00

4.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.445,00

8.203,00

5.562,00

680,00

16.000,00

16.000,00

16.000.00

2001

Bunuri si servicii

1 157,00

802.00

255.00

100.00

200103

Încălzit, iluminat si Torta molnca

29,00

15,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

100,00

250,00

•150,00

200106

Piese de schimb

t2.00

6.00

6.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.00

1.00

21X1109

Materiale si prestau de servicii cu

caracter funcțional

25(1.00

200.00

50,00

200130

Alte bunuri si sen ic ii pentru

intreiincrc si funcționare

764,00

329.00

335.00

100.00

2002

Reparații curente

12.712,00

6.750,00

5.392,1X1

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

30,00

to.oo

200530

Alte obiecte de inventar

40,00

30,00

10,1»

2006

Deplasări, delăsări. transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne.delăsări, transferări

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

533,00

618,00

-85,00

203003

Prime dc asigurare non-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

505,00

590,00

-85.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9311.98

5 729,61

3.582.37

78 177,99

68 809,00

7 977,77

5801

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.311,98

5,729.61

3.582,37

72.407.29

63,505.52

7.510,55

580101

Finanțarea naționala

1.648,36

1.112.07

536.29

11.596.49

10 778.77

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

7 656,50

4.617.54

3.03U.96

60.660.8)

52.591.28

5 642.68

580103

Cheltuieli nccligibile

7.12

7.12

150.110

135.47

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

25.00

7.00

7.00

7,00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

25,00

7.00

7.00

7.00

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.966.58

5.966,58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5 966,58

5.966,58

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 24 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7101

Active fixe

5.966,58

5.966,58

710101

ConsUiKlii

4.704,84

4.704,84

710130

Alic active fixe

1.261,74

1.261,74

840203

Transport rutier

28.685.56

19.131,19

8.974.37

580,00

94.962.99

85.609.00

24.787,77

84020303

Străzi

28.685,56

19.131,19

8.974.37

580.1»

94.962.99

85.609,00

24.787,77

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

1.732,50

1 009,00

331,00

248,50

144,00

9902

EXCEDENT/DEFIC1T

EXCEDENT/DEFICIT

-9.896,22

-68.657,76

1 771,90

20.288,00

36.701,64

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMAM! PENTRU ANII 2S2I.MU

Du» : 29/07/2020 Til:         l>*C: U -Miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buțcl 2UZ0

Prevederi frimeslrialt buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Esiimari 2023

TOTAL

din care credite bugetare dertintfe stingerii phtilor reslaftte

Trim I

Trim. Ii

TrimJH

Trim. IV

A

B

I=3+4+S-*6

2

3

4

S

6

7

&

9

Acin c fixe

5.966^8

5.966,51

HIHUJ

Consiruciii

4.ÎCH14

4.71M.S4

7 t(J OU

Alic «cuvc fise

J 261.74

L26J.N

349203

Transpon hmict

2* tW.5<i

I9.I3LW

k 974.37

SlIl.UC

94 ‘K£,W

«5 4iW.no

24 7Î7.77

Slwi

>X 6H5,W

19 I3LW

M 974.37

Sfo.tid

9 4 'X.199

8S.6M.OO

24 7»?.7?

Î4U25»

Aht chcliu:cli in tancmiA Uaraponuntar

t 732,50

LOKt.UO

33 i.OU

141.5C

I44.M

ywj

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDEHT/DEFICIT

-9 396.22

-61.657.76

1 771.90

20.20.00

36.701.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU N1COLAE - OVIDIU POPOVICI _


ROMÂNIA

JUDEȚELBACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL l’E ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


ANEXA1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 123 DIN 28.07.2020


Data ; 29/07/2020 Tit:__________pag; 1 - mit lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

28L43L20

64.939,32

82.931,95

71.005,39

62.554,54

GOO2O2

1. VENITURI CURENTE

278.926,80

64.939,32

81.006.35

70.426.59

62.554,54

000302

A. VENITURI FISCALE

257.559,90

77.806,37

66.216.00

58.480.99

55.056,54

000402

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159.00

41.108.00

40.895.00

41.108.00

41 048.00

030002

A 1.2 impozit pe venii, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164 159,00

41.108,00

40.895.00

41.108.00

41.048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155.00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

paînmoniul personal

562,00

155,00

155.00

155.00

97.00

0402

COTE SJ SUME DEFALCAȚI- DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40.953,00

40 740,00

40.953.00

40.951.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443,00

40 953,00

40 586,00

40.953.00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

154,00

154.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.382,90

20.432,37

10.275,00

6.482.99

4.192,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,90

20.432,37

10 275,00

6.482,99

4.192,54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,53

13.056,00

7 711,00

4.721,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6.036,37

1 559.00

886.00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte laxe

de timbru

2.245,00

840.00

505,00

450.00

450.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

49.818,00

15.416,00

14.146,00

10.599,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

36.107,00

9 790,00

9.997,00

8.238,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din laxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33 356,00

9.303,00

8 705,00

7.752,00

7.596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806,00

806,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invaiamantului particular

sau confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE Si TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

13.400,00

5.525,00

4.053,00

2.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3.500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizam de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020________Tit:__________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,0-3

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

900,03

291,00

159,00

290002

C. Venituri nefîscale

21.366,90

-12.867,05

14.790,35

11.945,60

7.498,00

300002

CI. Venituri din proprietate

14.496,04

3.401.47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

300201

Vărsăm mte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri dm concesiuni si închirieri

14.331,04

3.286,47

3 000,00

6.852,57

1 192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzan de bunuri si servicii

6.870,86

-16 268,52

11 740,35

5.093,03

6 306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1V1TAT1

9.205,02

2 455,00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2 072,00

2.405,02

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri dm prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020 Tit:__________pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1 500,00

1 500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

21.531,11

7.500,00

7 531,11

3 700,00

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6 000,00

3 000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.769,11

1.500,00

1 531,11

700,00

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-32.548,27

-28.893,52

-770,78

-2.883,97

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-40.652,27

-32.292,91

-5.475,39

-2.883,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV. Subvenții

2.504,40

1.925,60

578,80

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2.504,40

1.925,60

578,80

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.432,35

1.890,13

542,22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incaizirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

U9

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

72,05

35,47

36,58

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

cazare pentru personalul din serviciile

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020________Tit:__________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

TrimJII

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sociale publice aflat in izolare preven-

ti va la locul de munca

72,05

35,47

36,58

5002

TOTAL CHELTUIELI

281.431,20

123.700,86

81.160,05

50.717,39

25.852,90

01

CHELTUIELI CURENTE

256.144,68

116.290,36

74.768,65

43.958,17

21.127,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

73.828.57

24.394,44

21.141,48

17.114.95

1 1.177.70

1001

Cheltuieli salariale in bani

72.071,17

21.732,59

20.651,38

18.807,60

10.879,60

100101

Salarii de baza

63 947,97

19.207,99

18 339,98

16.994,00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatn

414,00

115.00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1.643,60

1 736,60

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.112,00

526,00

236,00

249,00

101.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

2 165,75

-2.165.75

100206

Vouchere de vacanta

2 165,75

-2.165.75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

96.368,47

50.979,05

31.522,69

10.040,33

3.826,40

2001

Bunuri si servicii

51 906,57

26.773,92

18.273,97

3.546,28

3.312,40

200101

Furnituri de birou

838,49

355,70

294,79

170,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

776,00

505,00

147,00

89.00

35,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

18.640,42

11.803,40

4.828,52

1.610,50

398,00

SECȚII NEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020 Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

5.120,32

2.139,22

1 584,10

649,00

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.353,00

694,00

255,00

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

308,50

205,00

105,00

28,00

200107

Transport

169,41

92,00

52,50

13,91

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.484,90

682,40

592,70

171,80

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.169,00

636,00

340,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

21.708,53

9.557,70

9 974,36

414,07

1.762,40

2002

Reparații curente

17.981,52

10 127,24

5 279,40

2.521,88

53,00

2003

Hrana

1.362,53

1 244,50

-99,05

116,58

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1 332,53

1 237,00

-106,55

109,08

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

445,20

229,42

186,78

18,00

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

126,38

32,60

90,78

3,00

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

273,22

173,22

85,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.680,45

1.854,17

444,60

324,68

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.651,45

1.853,17

416,60

324,68

57,00

2006

Deplasați, detasari, transferări

84,20

66,70

14,50

2,00

1,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

82,20

64,70

14,50

2,00

1,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020 Tit:__________pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

2.00

2,00

201)

Cârti, publicatii si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7,00

2012

Consultanta si expertiza

544,00

290,00

204,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

250,45

100,10

129,05

16,30

5,00

2014

Proiecția muncii

189,21

91,40

77,81

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.603,20

2.828,00

2.437,70

1.301,50

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6.00

3,C0

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13.952,44

7.085,10

4.528,73

2.120,61

218,00

203001

Reclama si publicitate

531,60

165,50

204,10

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,00

37,00

20,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020________Tit:__________pag; 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trîm.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12 714,34

6.610,10

4.156,63

1.811,61

136,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8 744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30 597,70

10.516,30

10681,00

6.387,20

3.013,20

5101

Transferuri curente

30 597,70

10.516,30

10681,00

6.387,20

3.013,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

21.899,00

7.950,00

8075,00

4.322,50

1.551,50

510103

Acțiuni de sanatate

8.698,70

2.566,30

2 606,00

2.064,70

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

15.079,84

5.523,47

4.345,68

4.724,69

486,00

5501

A. Transferuri interne

15.079,84

5.523,47

4 345,68

4.724,69

486,00

550118

Alte transferuri curente interne

13.134,84

5.036,47

3 824,20

4.274,17

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.945,00

487,00

486,00

486,00

486,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.651,20

12.433,00

4 180,30

3 009,90

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.651,20

12.433,00

4 180,30

3 009,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.637,20

9.433,00

4.166,30

3.009,90

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.274,30

4.486,10

336,90

361,40

1.089,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociații si fundații

1.850,00

1.850,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.171,60

337,90

334,90

308,90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 10 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-688,48

-245,10

-405,60

-37.78

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688.48

-245,10

-405,60

-37.78

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

510002

Partea l-a Servicii publice generale

60.326,36

19 351,70

16.318,52

14.212,74

10.443,40

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.085,75

13 799,60

12.095,62

11.109,13

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.218,30

7 144,00

6.406,17

5.312.13

4.356.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.610,00

4 745,00

4.455,00

4.155,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4 365,00

4 355.00

4 345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3 940,00

3 940,00

3 940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salanale in natura

280,00

-280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

-280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

380,00

100,00

100.00

90,00

90,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.453,30

2.357,00

l 909,17

1.115,13

72,00

2001

Bunuri si servicii

3.060,27

1.242,00

1.267,86

540.41

10,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020________Tit:_________pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

dtn care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

645,00

315,00

315,00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.559,67

581,00

578,67

400,00

2002

Reparatii curente

50,00

100,00

-50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasați interne, detasan, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1 731,72

700,00

445,00

524,72

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 12 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

739,72

350,00

135,00

254,72

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5 797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5 797,00

5 797,00

3.725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.186,81

2.933,10

1.642,10

780,91

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.221,65

2.938,01

1.672,03

780,91

830,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.270,60

966,30

798,50

723,10

782,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salarii de baza

2.951,00

798,00

726,00

713,00

714,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52,60

52,60

52,60

46,60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 29/07/2020 Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salariale in bani

34,00

23,00

7,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

69,60

-69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

-69.60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

75,40

19,10

19,10

19.10

18.10

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

1.821,05

1.262,71

344,53

168,81

45,00

2001

Bunuri si servicii

550,11

277,01

156,53

96,57

20.00

200101

Furnituri de birou

43,41

22,41

11,CO

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

172,53

94,50

78,C3

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

10,00

15,00

-5,00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

239,47

108,00

38,90

82,57

10,00

2002

Reparatii curente

13,00

13,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11,50

7,00

4,50

200530

Alte obiecte de inventar

11,50

7,00

4,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1,60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 29/07/2020 Tit:__________pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.II I

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3.60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.231,34

947,50

186,60

72,24

25,00

203001

Reclama si publicitate

7,60

4,50

3,10

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 220,24

941,50

181,50

72,24

25,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

5501

A, Transferuri interne

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap