Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Expunerea de motive a consilierului local Ghingheș Cristian, înregistrată cu numărul 24159/10.06 2020:

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 24160/2/25.06.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 2518/30.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 637/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 638/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 639/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 640/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 641/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 129 alin. (1), respectiv alin. (7) lit. ”k”, ”n” și ”p” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 10 din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

-Prevederile art. 136 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Direcțiile Pactului de la Amsterdam privind Agenda Urbană a Uniunii Europene, punctele 12.1, 12.4;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit ”p”, alin. (7) lit. ”k”, ”n” și ”p” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea, pe lângă Primarul Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău, a Grupului de Lucru Comunitar ca structură fără personalitate juridică ce funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea, aplicarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul administrării domeniului public la nivel local.

Ar.2 - Grupul de Lucru Comunitar este o structură consultativă, participativă, cu rolul de a culege de la asociațiile de proprietari, asociațiile de chiriași și organizațiile non-guvemamentale care au ca scop declarat dezvoltarea urbană cu sediul în municipiul Bacău nevoile, problemele ori sugestiile membrilor acestora cu privire la administrarea domeniului public în cartierele din municipiul Bacău.

Art.3 - Grupul de Lucru Comunitar se reunește cel puțin o dată pe lună, ședințele fiind conduse și organizate de personalul din cadrul Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bacău. întâlnirile sunt publice și vor fi anunțate cu 3 zile înaintea desfășurării pe website-ul municipalității. Ulterior, rezumatul discuțiilor este consemnat într-un raport care este transmis primarului și membrilor Consiliului Local, acesta fiind publicat în maximum 14 zile lucrătoare pe website-ul municipalității.

Art. 4- La ședințele Grupului de Lucru Comunitar participă personal din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Drumuri Publice, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri,

Biroului Autorizații în Construcții și Urbanism din subordinea Arhitectului șef, Serviciului Implementare Proiecte, Poliției Locale a Municipiului Bacău și Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM).

Art. 5 - Toate problemele de interes public ridicate în Grupul de Lucru Comunitar de reprezentanții asociațiilor se consemnează în procesul verbal și sunt luate în discuție de către aparatul de specialitate al Primarului și de către structurile din subordinea Consiliului Local, după caz, în termen de 14 zile lucrătoare. Fiecare chestiune de interes local consemnată va fi soluționată într-un termen de 30 de zile prin adrese ce vor fi comunicate asociațiilor adresante prin grija Primarului Municipiului Bacău.

Art.6- Anual, Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău comunică Primarului și membrilor Consiliului Local un raport privind funcționarea Grupului de Lucru Comunitar, în care vor fi menționate numărul de ședințe, numărul de participanți de la întâlnirile acestuia, numărul și lista de probleme de interes local ridicate, respectiv modalitatea prin care problemele formulate în Grupul Local de Lucru au fost soluționate.

Art. 7- Primarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef, Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri.

Art. 8 - Prezenta hotărâre va fi comunicată către Poliția Locală a Municipiului Bacău și Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, respectiv asociațiilor de proprietari și asociațiilor de chiriași de pe raza municipiului Bacău.

Art. 9 - Prin grija domnului Secretar General al municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicată la Instituția Prefectului-Județul Bacău, în vederea verificării legalității.N .O. P-'O. R. A./EX. I/DS.1 -A-2