HOTĂRÂREA NR. 121 DIN 09.07.2020

privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.79032/04.06.2020 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care se solicită atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4551/12.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4552/1/12.06.2020;

-Raportul Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 4552/2/12.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 632/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 633/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 634/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 635/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 636/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit. ”e”, lit. ”f ” și lit.”h” , art. 10 alin. (5) și alin. (6), art. 64 alin. (10), alin.(ll), art. 106 din Legea nr. 196/ 2018 privind înființarea , organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile O.G. nr. 21/ 2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/ 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „p” și alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se aprobă "Lista Nominală” a persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 - Se aprobă formatul Certificatului de atestare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Degradarea, distrugerea sau pierderea Certificatului de atestare menționat in art. 2, va fi adusă la cunoștința autorității publice locale, compartimentul specializat din cadrul acesteia, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART.5- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari precum și persoanelor din Anexa nr. 1.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N O.P./C.S. 1.D./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

LISTA NOMINALA A PERSOANELOR FIZICE care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, art. 10, al in.(5) (6)

Nr. crt.

NUME PRENUME

Nr. CERERE/DATA

OBS.

1

AGAPI ANA

85038/30.01.2020

2

AIOANEI SIMONA-DORINA

85084/19.02.2020

3

ANTON CRISTINA

85049/05.02.2020

4

ARDELEANU LI LIANA

85052/06.02.2020

5

ARSITH FLORIN

85059/10.02.2020

6

BĂRB1ERU 1RINA

85098/26.02.2020

7

BELECCIU CRISTINA

85041/03.02.2020

8

BERZA MON1CA

85061/10.02.2020

9

BOGHIAN CORINA

85035/30.01.2020

10

CĂLIN MARIANA

16724/16.01.2020

11

CIOBANII AN1ȘOARA

85055/07.02.2020

12

CIOBANU ELENA

85246/02.06.2020

13

CIOCODAN ANA

18034/03.02.2020

14

CIOGOLEA LUCIA

85019/27.01.2020

15

COȘER MARGARETA

85003/08.01.2020

16

CRISTEA JANA

85047/05.02.2020

17

DIACONU VERG1NIA

85032/30.01.2020

18

FĂNUOT1LIA

85072/14.02.2020

19

FILIP - KACENCO ADRIAN

17410/27.01.2020

20

FLOAREȘ VASILICA

85042/03.02.2020

21

FOTI A SIMONA-ELENA

85081/19.02.2020

22

FRUNZĂ CARMEN

85177/12.03.2020

23

GABOR RUCSANDRA

85118/03.03.2020

24

GAL EMILIA

85067/13.02.2020

25

GOGU VERGINIA LUDMILA

17500/27.01.2020

26

GRASU MIHAELA

85074/14.02.2020

27

HULUBA MARIA

85057/07.02.2020

28

IONICĂ ELENA

85040/03.02.2020

29

LAZÂR VALERIA

85076/17.02.2020

30

LEONTE IULIA

85053/06.02.2020

31

MARIAN DANIELA-LILIANA

85071/14.02.2020

32

MĂLINESCU CORNELIA

85056/07.02.2020

33

MIHALACHE PAULINA

85063/1 l .02.2020

34

M1HU VIOREL

85092/24.02.2020

35

NA1DIN OANA MIHAELA

85070/14.02.2020

36

NAUMCEF CRISTINA

17112/21.01.2020

37

NEAGU LUCICA

85060/10.02.2020

38

OJOG ANA - MARIA

85043/03.02.2020

39

OJOG M1HAELA-LEONIȚA

85048/05.02.2020

.3.

40

PATRAȘCU LIANA

85058/10.02.2020

41

PETRIA ANDA

17008/20.01.2020

42

POPA MAR IA

85020/27.01.2020

43

PR1SECARU ELENA

85051/06.02.2020

44

PUȘCUȚĂ SIMONA

85029/29.01.2020

45

RADU MĂRIOARA

85030/29.0L2020

46

RUGINĂ CONSTANTIN

85031/29.01.2020

47

SÎLCA DOINA

85046/05.02.2020

48

STAN MARICELA

17304/23.01.2020

49

STINGĂ MIRELA

85083/19.02.2020

50

STOICA GETA

85044/04.02.2020

51

TĂCU MARIANA

85045/04.02.2020

52

TAL IOAN

18742/07.02.2019

53

UNGUREANU ION

85575/P 12 2019

54

VATAVU VERGIL

85034/30.01.2020

55

VĂLCU DANIELA

85033/30.01.2020

56

ZÂRNESCU DELIA-ROD1CA

85050/06.02.2020

ARHITECT ȘEFCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOVICL^r

MODEL CERTIFICAT DE ATESTARE

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr/

Domnul/Doamna........................................................

nascut/a in anul..............,     luna..............  ,

ziua............. in localitatea.................................. Județul

.......................CNP...........................  posesor/oare al/a

Certificatului de calificare profesionala seria.......nr............

eliberat la data de...............

este atestat/a ca administrator de condominii, potrivit prevederilor Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

Prezentul certificat de atestare este valabil 4 ani de la data emiterii si numai pe raza unitatii administrativ teritoriala, care a emis documentul.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

H.QL. BACAUnr,


din


PREȘEDiNȚEW^M [ \Ulț? l - GÂTU-

ARHITECT ȘEF


^rjpRĂȘEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE DI AN A MARIN

RETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU             --

i>ICOLAE - OVIDIU POPOVIC1 /