HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 09.07.2020 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Procesul verbal nr. 4369/ 05.06.2020 al Comisiei speciale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

-Referatul nr. 79033/ 10.06.2020 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune spre aprobare lista cu persoanele și familiile care vor primi repartiție pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5020/25.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4549/1/12.06.2020;

-Raportul Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari înregistrat cu nr. 4549/2/12.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 627/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 628/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 629/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 630/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 631/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 15 (1) din Anexă și ale Anexei nr. 11 la normele metodologice, lit. A-Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile H.C.L nr. 43/ 28.02.2020, prin care s-a aprobat Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile H.C.L nr. 72/ 30.03.2012 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația sa reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind aprobarea prin hotărâre de consiliul local a repartiției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N O P./B.S/I.D O.R.A EX.l'DS.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA LA HCL NR.


DIN 09.07,2020


LISTA NOMINALA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

conform HG 962/2001, anexa 11, lit. A, lit. B

Nr.Crt.

NUME și PRENUME

Punctaj

Locația stabilită

Tip loc.

1

BACIU ILEANA

99

Str. Bucegi nr. nr. 136A/B/16

2 camere

2

EVU ALINA GEORGETA

96

Str. Făgăraș nr. 6/B/18

2 camere

3

SANDULACHI-HUȚANU

RAMONA ELENA

96

Str. Depoului nr. 86/B/l

2 camere

4

MARIN IONUȚ CĂTĂLIN

90

Str. Făgăraș nr. 8/B/20

2 camere

5

LUPU LAURA

88

Str. Letea nr. 46A/A/11

2 camere

6

SILION VIOLETA

84

Str. Bucegi nr. 136A/A/20

2 camere

7

LUPU ALINA

84

Str. Letea nr. 50bis/A/17

1 cameră

8

BOGHIU TAMARA ANDREIA

81

Str. Bucegi nr. 138A/A/6

1 cameră

9

MIHĂILĂ ELENA ALINA

80

Str. Făgăraș nr. 8/A/17

2 camere

10

LOVIN MARIAN VALENTIN

79

Str. Făgăraș nr. 6/B/14

2 camere

11

PRUNĂ MIHAELA

77

Str. Depoului nr. 86/A/7

1 cameră

12

AVRAM-CÎMPANU ALINA

77

Str. Făgăraș nr. 6/B/5

2 camere

13

ROMEDEA MARLENA ALEXANDRA

75

Str. Făgăraș nr. 4/B/5

2 camere

14

PETREA SIMONA ELENA

73

Str. Făgăraș nr. 8/B/17

1 cameră

15

NASTASA MARLENA ANDRA

70

Str. Făgăraș nr. 19/C/21

2 camere

16

AGOP LOREDANA IONELA

69

Str. Letea nr. 46A/A/20

2 camere

17

DUMEA IRINA ANDREEA

69

Str. Depoului nr. 80/A/9

1 cameră

18

PA VEL CODRINA MARIA

68

Str. Letea nr. 46A/B/19

1 cameră

19

SAMSON RAMONA GABRIELA

67

Str. Făgăraș nr. 17/A/8

1 cameră

20

SLOBOZEANU ANDREEA

LUMINIȚA

66

Str. Bucegi nr,138A/B/l 1

1 cameră

21

DRÎNGĂ ELENA RAMONA

66

Str. Narciselor nr. 14A/A/23

1 cameră

22

STÂNESCU MARCELA

66

Str. Narciselor nr. 14A/A/18

1 cameră

23

LUPU ELENA GIORGIANA

65

Str. Făgăraș nr. 17/A/19

1 cameră

24

ȚARĂLUNGĂ IONELA VIOLETA

64

Str. Făgăraș nr. 4/A/16

2 camere

25

MUNTEANU MARINA

64

Str. Depoului nr. 80/B/7

1 cameră


\                        ARHITECT ȘEF

•y\                         DIANA MARIN

\ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE         z

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI //