A /f/A

o/tjt/ftfZ ZZ-fsra/a/ O    /ifcf/iif/Zfff sfâacaf/

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 31.01.2020


"r“


■9


privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 105/14.01.2020 a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 567/14.01.2020;

-Referatul nr. 613 din 15.01.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 614/ 15.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 535/1/22.01.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 535/2/22.01.2020 ; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 84/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 85/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 86/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 87/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 88/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin.(l), alin. (2) Iit. a) și alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2020 conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social.

 • (2) Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

 • (3) Acțiunile și lucrările de interes local se vor desfășura cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii, fără a depăși regimul normal de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.01.2020

PLANUL DE ACȚIUNI Șl DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTAT PENTRU ANUL 2019

Nr.

Luna

Activitate

Locul efectuării lucrării

1

i

I

i

1

I

j

Ianuarie

■— -.......

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheți de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operafiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat șt distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații sl întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și institut» din subordin ea Consiliului Local Bacău,

1 2

1

1

Februarie

--------- .

 • - îndepărtarea zăpezii șl a gheții de ia rigolă; îndepărtarea zăpezi și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

• întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniu) public;

 • - aleile șl trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spațn și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

i

3

i i

!

i r

!

i

Martie

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

 • - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

 • - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

 • - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit,

 • - servicii de curățenie curentă si generală; servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

f

i

i

4   ; Aprilie

- tăieri de regenerare a gardului viu;

- parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

1

|

toaletat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori; plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - aleile șl trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - speță și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini șl alte zone amenajate;

î

i

1

*

înființarea și întreținerea gazonului;

1

l

- întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

!

i

1

L

- întreținerea spațiilor veizi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

______________I

i     ’               ’ ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămănțare sau

i                | completare cu arbori si arbuști);

|                       - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor

î               i lucrărilor manuale sau mecanice;

î     ;               1 - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului

i     !                 : dendroîoglc existent in parcuri;

! - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațalor verzi;

1                      | - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

j     ț                  - întreținerea și asfeurarea funcționării fântânilor arteziene;

|     i                 ! - salubrizarea municipiului;

j     »                 i - colectat și transportat deșeuri stradale;

!                 - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

li               I - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

j     !                j - servicii de curățenie curentă si generală;

|     j                  j - servicii de reparați si întreținere;

| - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

j 5 | Mai           | - tăieri de regenerare a gardului viu;

i                  i - toatetat arbori și arbuști;

;                 ! - ferfâizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

î                  i - plantat arbori șl arbuști;

i                 i plantat gard viu;

‘               ! - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • •                ’ - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini șl alte

•     •                ‘ zone amenajate;

;     j                 j ~ înființarea și întreținerea gazonului;

j     j                 I - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat,

1                  • cosit, tratamente fitosan'rtare etc.;

I     !                  - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

| ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supralnsămânțare sau j     î                 i completare cu arbori si arbuști);

j - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor

 • •               : lucrărilor manuale sau mecanice;

'• - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului i dendrologic existent în parcuri;

; - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiflor verzi;

I - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

j - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

'                 ■ - salubrizarea municipiului;

| - colectat și transportai deșeuri stradale;

| - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

i ~ măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

i                      i - servicii de curățenie curentă si generală;

| - servicii de reparații si întreținere;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza munlcipîuluî Bacău; -spațiiși instituțn din subordlnea Consiliului Local Bacău;

■                } - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

6

j Iunie

i

t

1

1

>

1

i

i

__________i

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori și arbuști;

 • - fertiSzat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori șl arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante fioricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini șl alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - presă, plivit greblat, cosit, tratamente fiiosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurflor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dertdrnlogic existent în parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

 • - salubrizarea municipiului;

 • - colectat șl transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;-servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întrecere;

 • - întrecerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații Și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

J

I

J

7

î                            ■

1 !

i

1

i

iulie

t

1

i

1

I

i

i

i

i

1

1

I

1

J

1

I

—tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toaletat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante fioricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființa rea și întreținerea gazonului;

întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fttosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - parcuri și spații verzi de p8 raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații șl instituții din subordinea Consiliului Local Bacău;

1

[

i

r

t

t

1

__1

i

i i

1

1

* ț

1

1 i j

i t

i

1

1

1 î

> - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor ' lucrărilor manuale sau mecanice;

I • executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent în parcuri;

i - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

 • - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

-salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit,-servicii de curățenie curentă si generală;

 • - servicii de reparații si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

1

i i

i

1

1

8 j August

1

!

1

j

i

!

i

i

1

-

î

1

f

S i

'                                                                                          i

 • - tăieri de regenerare a gardului viu;

 • - toatetat arbori și arbuști;

 • - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

 • - plantat arbori și arbuști;

 • - plantat gard viu;

 • - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

 • - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte zone amenajate;

 • - înființarea și întreținerea gazonului;

 • - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori ~ prășit, plivit greblat, cosit, tratamente fitosanitare etc.;

 • - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămănțare sau completare cu arbori si arbuști);

 • - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor lucrărilor manuale sau mecanice;

 • - executarea prugranelor de regenerare și reactivare a materialului dendrologic existent te parcuri;

 • - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

 • - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri; întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene; salubrizarea municipiului;

 • - colectat și transportat deșeuri stradale;

 • - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

 • - măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

 • - servicii de curățenie curentă sl generală;

servicii de reparațu si întreținere;

 • - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spații și instituții din subordinea Consiliului Local Bacău:

î

I

1

(

1

I

1

i f

1

1

1

i 9  . Septembrie

- tăieri de regenerare a gardului viu;

- parcuri și spațji verzi de pe raza municipiului Bacău;

!                  j * toaletat arbori și arbuști;

j                  ; - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

li               ' - plantat arbori și arbuști;

;     j                  j - plantat gard viu;

;               ! - producere răsaduri de plante floricele anuale, bienale și perene;

i                ‘ - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, in parcuri, grădini și alte

i               i zone amenajate;

j     •                  | - înființarea șl întreținerea gazonului;

;                 i - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat,

î                 j cosit, tratamente fitosanitare etc.;

j                 i - Întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

î               I ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsămânțare sau

i                ’ completare cu arbori si arbuști);

< - întreținerea zilnică a parcurilor, cu echipe specializate în executarea tuturor |                    j lucrărilor manuale sau mecanice;

;               I - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului

i dendrologic existent tn parcuri;

îl               | - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

’ - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

;                 I - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

I     ?                 | - salubrizarea municipiului;

•                ! - colectat și transportat deșeuri stradale;

I     -               î-măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

j     I                I -măturat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat șl distribuit;

i                i - servicii de curățenie curentă si generală;

î                  i - servicii de reparații si întreținere;

____[________i -întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;________________ 10 • Octombrie j - tăieri de regenerare a gardului viu;

;                  • - toaletat arbori și arbuști;

I - fertilizat suprafețele plantate cu arbuști și flori;

:                 I - plantat arbori și arbuști;

>                 l - plantat gard viu;

‘               j - producere răsaduri de plante floricole anuale, bienale și perene;

| j                ! - plantarea de răsaduri pe aliniamentele stradale, în parcuri, grădini și alte

!                    î zone amenajate;

ț                       ; - Înființarea și întreținerea gazonului;

• - întreținerea permanentă a terenurilor cultivate cu flori - prășit, plivit greblat,

:                 ■ cosit, tratamente fitosanitare etc.;

! - întreținerea spațiilor verzi dintre blocuri (curățat copaci, igienizat ori de cate

| ori este nevoie, cosit, greblat, reamenajat prin supraînsâmânțare sau î     '                 I completare cu arbori si arbuști);

’     .                | - întreținerea ztinică a parcurilor, cu echipe specializate In executarea tuturor

■j lucrărilor manuale sau mecanice;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

• spații șl instituț» din suboidlnea Consiliului Local Bacău;

 • - parcuri și spații verzi de pe raza municipiului Bacău;

 • - aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău;

 • - spațn și instituții din subotdinea Consiliului Local Bacău;

i               1 - executarea programelor de regenerare și reactivare a materialului

l                ! dendrologic existent in parcuri;

!                ț - executarea zilnică a lucrărilor de igienizare a spațiilor verzi;

i - adunarea deșeurilor grosiere de pe spațiile dintre blocuri;

• - întreținerea și asigurarea funcționării fântânilor arteziene;

j - salubrizarea municipiului;

i                 ■ - colectat și transportat deșeuri stradale;

,               î - măturat manual suprafețele carosabile la rigole;

•               j - mătu rat manual trotuare;- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

< - servicii de curățenie curentă si generală;

,                  • - servicii de reparații si întreținere;

!               | - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul pubtic;

11 | Noiembrie ;  îndepărtarea zăpezii și a ghe$ de la rigolă;

;               j - îndepărtarea zăpezii și a gheji de pe trotuare;

|                ■ - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

!                >- manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

r     I               I - service de curățenie curentă si generală;

•                  i - servicii de reparații si întreținere;

;                 - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

- aleile și trotuarele de pe raza municipiului Bacău; -spații șl Instituții din suboidinea Consiliului Local Bacău;

12 ; Decembrie     - îndepărtarea zăpezii și a gheții de la rigolă;

I                 - îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare;

I                i - operațiuni de combatere manuală a poleiului.;

i - manipulare: încărcat, descărcat și distribuit;

|     j                j - servicii de curățenie curentă si generală;

;                  j - servicii de reparații si întreținere;

îi               i - întreținerea toaletelor publice amplasate pe domeniul public;

 • - aleile și trotuarele de pe raza muradpiutui Bacău;

 • - spații și instituții din subotdteea Consiliului Local Bacău,


PREȘEDINTE D ILIE BÎRZU


DIRECTO

CARMEN-

7 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

[ SECRETARULG

NICOLAfz


jȘiERAL AL MUN. BACAU OVIDIU POPOVICI