Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 9.07.2020, potrivit art.!33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 4803/ 18.06.2020, întocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău precum si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4805/18.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4806/1/18.06.2020;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 4806/2/18.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 622/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 623/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 624/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 625/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 626/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 263/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Municipiul Bacău;

-Prevederile din Legea nr. 53 / 2003, republicată si completată (Codul Muncii);

-Prevederile art. 3, art. 11 alin. 5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza dispozițiilor art. 140 alin. (1) si alin. (3), ale art. 154 alin. (1), art. 196 alin.(l) lit.”a”, art. 197 alin. (1), alin. (5) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și ”b”, art. 476-478, ale art.554 alin.(l)-(5) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129, art. 2 lit. ”a” și alin. 3 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 - „Statul de funcții” la HCL nr. 29/10.02.2014, în sensul transformării următoarelor funcții publice de execuție și funcții contractuale de execuție ca urmare a promovării:

 • (1) Funcția publică de execuție de Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Executare Silită- Direcția Economică, se transformă în Consilier clasa I grad profesional principal;

 • (2) Funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Autorizații în Construcții și Urbanism -structura Arhitect Șef se transformă în Consilier, clasa I, grad profesional principal;

 • (3) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional I S din cadrul Serviciului Implementare Proiecte, se transformă in Inspector de specialitate, grad profesional I A;

 • (4) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional II S din cadrul Compartimentului Analiză, întocmire și Urmărire Documente- Serviciul Tineret și Informare Cetățeni se transformă in Inspector de specialitate, grad profesional IS ;

 • (5) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional II S din cadrul Secției Spații Verzi- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri , se transformă in Inspector de specialitate, grad profesional I S;

 • (6) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional debutant S din cadrul Secției Spații Verzi- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, se transformă în Inspector de specialitate, grad profesional II S;

 • (7) 3 posturi de muncitor calificat- floricultor, treaptă profesională III M din cadrul Secției Spații Verzi- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri se transformă în Inspector muncitor calificat- floricultor, treaptă profesională II M;

 • (8) Postul de muncitor calificat- dulgher, treaptă profesională III M din cadrul Secției Utilaje și Servicii Tehnice - Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, se transformă în muncitor calificat- dulgher, treaptă profesională II M;

 • (9) Postul de muncitor calificat- instalator, treaptă profesională II M din cadrul Secției Utilaje și Servicii Tehnice - Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, se transformă în muncitor calificat- instalator, treaptă profesională IM;

 • (10) Postul de controlor prestări servicii, treapta profesională III M din cadrul Secției Salubrizare și Igienă Publică- Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, se transformă în controlor prestări servicii treaptă profesională II M ;

Art. 2. Se modifică Anexa nr. 2- „Statul de funcții” la HCL nr. 263/ 2010, în sensul transformării a:

 • - 3 funcții publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal, la Biroul Regim Evidență din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, în funcții publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior; Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 rămân în vigoare. Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și tuturor direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate precum si Direcției de Evidentă a Persoanelor Bacău. Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legai Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

președim LAURsi


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE — OVIDIU POPOVICI S

N O P./C.S./LD./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2