HOTĂRÂREA NR. 118 DIN 09.07.2020

privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 4997/ 25.06.2020 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 prin care se propune constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4999/25.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 5000/1/25.06.2020;

-Raportul Comisiei Tehnice Legea 350/2005 înregistrat cu nr. 5000/2/25.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 617/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 618/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 619/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 620/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 621/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017;

-Prevederile art. 27 din Legea nr. 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1), ale art. 196 alin.( 1) lit.”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin.( 1) lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1-Se constituie Comisia de evaluare si derulare a proiectelor/ programelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local pentru domeniul ”Tineret”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2-Se constituie Comisia pentru soluționarea contestațiilor depuse de către solicitanții finanțărilor nerambursabile, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3- Se constituie Comisia Tehnică pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău și se stabilesc atribuțiile acesteia, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 139/2018. ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Comisiei Tehnice, Comisiei de contestații și Comisiei de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău-domeniul ”Tineret.”

ART. 7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P./l.D./O.R.A./EX. l/DS.I-A-2

Comisia de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau - DOMENIUL TINERET


1. LAUR ȘOVA - GÂȚU - consilier local

2. ANAS1ERĂZVAN

 • 3. SOLOMON SERGIU

 • 4. LAURADUDĂU

 • 5. MARIAN PINT1L1E

 • 6. ISABELA PINT1LIE rezerva

* 4-,                \

4 SbO i

PREȘEDINTE DE^El^Ț^/f LAl^OV>^p^<

Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005 Qy / ( DIANAILIE

DANIELA NĂSTASE

MARIUS SLĂT1NARU (D

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU nicolae -

5


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

COMISIA PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANȚII CARE AU FĂCUT PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU OBȚINEREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE

BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Legea 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabiie din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

 • 1 Președinte - BREAHNĂ - PRAVÂȚ IONELA CRISTINA -consilier local

 • 2 Membru - BÎRZU ILIE - consilier local;

 • 3 Membru - ADRIAN ANGHEL - Director ADL;

 • 4 Membru DIANA BUDĂU - consilier juridic ADL

 • 5 Membru - POPA ION - Inspector de specialitate Serviciul Cabinet Primar

 • 6 Secretar - Cioclu Elena - consilier la structura organizatorică Arhitect Șef

Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005DANIELA NĂSTASE

MARIUS SLĂTINARU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


COMISIA TEHNICĂ PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Legea 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Componența COMISIEI TEHNICE :

COMISIA TEHNICĂ

Numele și prenumele

Funcția

Slătinaru Marius

Sef Serviciu Colectare si Executare Silită Persoane Fizice

llie Diana

Șef Serviciu Tineret și Informare Cetățeni

Daniela Nastase

Inspector       specialitate       Serviciul

Administrarea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociatii de Proprietari

Atribuțiile COMISIEI TEHNICE :

 • - supunerea spre aprobarea Consiliului Local Bacau metodologia si ghidurile, primite de la comisia de evaluare ;

 • - derularea procedurilor de publicare potrivit legii;

preluarea solicitărilor pe domenii de activitate si înaintarea acestora comisiei de evaluare;

returneaza solicitantilor documentațiile depuse, in cazul in care depunerea acestora s-a realizat după expirarea termenului prevăzut in anunțul de participare sau a fost depus in mod eronat;

 • - înregistrări, notificări;

consultanță, în termenii legii, cu privire la procedura de participare;

Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

Secretarul va fi. desemnat din cadrul comisiei. Secretarul are drept de vot.

Președintele cotmsef așlgifra convocarea și prezența membrilor, în vederea soluționării


ite de competența comisiei

C om unică r/te Cjom

PREȘEDINJE DEJ^i&a LAU RSpvAĂUOJ^

wfeiei se tforefectua în scris.

/, o /                  Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005

h/ ‘

-----Z    ■ r                                      ni a m a ii rr


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVțCt

DANIELA NĂSTASE      .
Marja & S/âknafu