HOTĂRÂREA NR. 117 DIN 09.07.2020

privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 2043/ 06.03.2020 al Comisiei Tehnice pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău prin care propune aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2045/06.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 2046/1/06.03.2020;

-Raportul Comisiei Tehnice Legea 350/2005 înregistrat cu nr. 2046/2/06.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 612/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 613/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 614/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 615/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 616/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 109/ 2017 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, completată prin HCL nr. 167/ 2017;

-Prevederile art. 8, art. 22 si art. 31 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificata si completata;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin.( 1) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1), ale art. 196 alin. (1) Iit.”a”, ale art.

197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) Iit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”e” și art. 139 alin. 1

și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia Generală pentru atribuirea contractelor de finanțare din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/ 2005, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aproba Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru Domeniul “Tineret”, conform Anexei nr.2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei de evaluare si derulare a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări de ia bugetul local al Municipiului Bacău - Domeniul ’Tineret” și al Comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se aproba Grila de evaluare pentru proiectele/ programele aferente domeniului "Tineret”, conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. La data intrării in vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se vor abroga prevederile HCL nr. 109/ 2017, cu modificările și completările aduse prin HCL nr.167/ 2017.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Comisiei Tehnice Legea 350, Direcției Economice, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Bacău si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

Art. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P./I.D./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. Ift- DIN 09.07.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

METODOLOGIA GENERALĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT POTRIVIT LEGII NR. 350/2005

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

L Prezenta „METODOLOGIE” se aplică tuturor solicitanților persoane fizice și juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii -care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile și obiectivele prevăzute în „PROGRAMUL ANUAL” al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 2. Participarea la PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Municipiului Bacău pentru acordarea de finanțări nerambursabile este nediscriminatorie. Solicitanții care depun propuneri de proiecte putând fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite potrivit legii, cu sediul/ punctul de lucru/ domiciliul pe raza municipiului Bacău și care activează în municipiului Bacău și propun desfășurarea unor acțiuni de interes public local în conformitate cu domeniile specificate în PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile.

Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat; prezenta METODOLOGIE este menită a face precizări la „GHIDUL SOLICITANTULUI” - elaborat pentru fmanțăeile din “PROGRAMUL ANUAL”.

CAPITOLUL II

ATRIBmREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ. INSTRUCȚIUNI

 • 3. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în concordanță cu „PROGRAMUL ANUAL” (domenii și obiective) și în limita fondurilor publice ce vor fi alocate de Consiliul Local Bacău.

 • 4. Proiectele pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă elaborate de Solicîtanți vor cuprinde detaliat informații verificabile despre: scop; obiectivele specifice; activitățile ce se doresc a fi întreprinse; costurile asociate și rezultatele urmărite precum și alte informații verificabile, utile pentru susținerea și evaluarea proiectelor.

 • 5. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabîle și a punctajului stabilit, cu respectarea prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit și de interes general.

 • 6. în cazul în care beneficiarul contractează, în cursul aceluiași an calendaristic mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate „PROGRAMULUI ANUAL” aprobat.

 • 7. în cazul în care există un singur participant la procedura de selecție pentru un domeniu specific cuprins în „PROGRAMUL ANUAL” aprobat de către Finanțator, procedura de selecție se va repeta. Dacă în urma procedurii de repetare a selecției, numai un participant a depus propunerea de proiect pe specific, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare narambursabilă acestuia, în condițiile legii sau de a repeta procedura.

 • 8. Pentru același domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul unui an fiscal. Finanțarea nerambursabila trebuie insotita de o contribuție din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totala a finanțării.

In cazul in care, in urma evaluării proiectului potrivit grilei de evaluare, finanțarea nerambursabila din partea Municipiului Bacau, va fi mai mica decât suma solicitata de beneficiar in proiectul propus, diferența pana la concurenta valorii propunerii de finanțarea a proiectului, va fi suportata de beneficiar.

CAPITOLUL III

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

 • 9. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte se stabilește prin anunțul de participare, și nu va fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare.

în cazul în care, din motive de urgență respectarea termenului prevăzut la alineatul precedent ar cauza prejudiciu Autorității Finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. în acest caz se va include în anunțul de participare, motivele reducerii termenului de 30 de zile.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte poate fi prelungit, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiecte, cu cel puțin 6 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

CAPITOLUL IV

ELIGIBILITATE, ÎNREGISTRARE, CAPACITATE TEHNICĂ ȘI CAPACITATE FINANCIARĂ

 • 10. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat, precum și a impozitelor și taxelor locale;

 • b) Furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) A comis o gravă greșeală în materie profesionala sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare sau tertii pot aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) Face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e) Nu prezintă declarația pe propria răspundere din care să rezulte pentru solicitant faptul că nu a mai contractat nici o altă finanțare ne rambursabilă cu Autoritatea Finanțatoare, pentru aceeași activitate nonprofit în decursul unui an fiscal ori, mai are contractată o finanțare nerambursabilă cu această Autoritate în cursul aceluiași an calendaristic dar, nivelul finanțării depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate „Programului Anual” aprobat.

 • 11. Muncipiul Bacău în calitate de Autoritate Finanțatoare, are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică conform legii.

 • 12. în cazul Solicitanților persoane fizice având cetățenia străină sau persoanele juridice străine fără scop patrimonial, pot fi luate în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilității în țara în care solicitantul este rezident.

Solicitantul are obligația de a prezenta documentele prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economico-financiară, precum și de a permite verificarea de către Autoritatea Finanțatoare a bilanțului contabil sau un document similar cu bilanțul contabil, considerat legal și edificator în țara în care solicitantul este rezident.

CAPITOLUL V

DOCUMENTAȚIA PENTRU ELABORAREA ȘI PREZENTAREA

PROPUNERII DE PROIECT* INSTRUCȚIUNI

 • 13. în Cererea de finanțare, Solicitantul va furniza informații specifice proiectului referitoare la:

 • - scop;

 • - obiectivele specifice;

 • - activitățile care urmează a fi desfășurate;

 • - indicatori, acolo unde este cazul;

 • - grafic de timp;

 • - echipa proiectului, responsabilități, etc.

 • 14. Cererea de finanțare se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Domeniului de activitate, astfel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru evaluarea tehnică.

 • 15. Propunerea financiară (Bugetul Proiectului) se elaborează de solicitant în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării financiare.

 • 16. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către Solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Bugetul va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

Solicitantul are obligația de a exprima prețul în lei, in propunerea financiară.

 • 17. Orice persoană fizică sau juridică tară scop patrimonial, are dreptul de a solicita și de a primi clarificări din partea Autorității Finanțatoare, în condițiile prevăzute de lege.

Aceasta are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele clarificări primite cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea Finanțatoare are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei (Cererea de finanțare și Anexele) și este obligată sa comunice în scris tuturor solîcitanțîlor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării se face cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect.

 • 18. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilita în anunțul de participare și își asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră.

 • 19. Orice Solicitant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu excluderea Solicitantului de la procedura atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă

 • 20. Solicitantul trebuie să prezinte un exemplar original și o copie a documentelor de calificare. Acestea vor fi indosariate, numerotate si vor fi insotite in mod obligatoriu de un opis cu documentele depuse.

Documentele de calificare se introduc într-un plic interior care va fi sigilat. Plicul interior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa Solicitantului, pentru a permite retumarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de înaintare/interes este declarată întârziată. Plicul interior se introduce într-un plic exterior, marcat cu adresa Autorității Finanțatoare și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA................ ORA............” , precum

și cu DOMENIUL de activitate aferent propunerii de proiect, (conform Anunțului de participare).

în cazul în care plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finanțatoare nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare.

Nu vor fi analizate de către comisii, proiectele depuse in mod eronat la alte domenii, precum si cele care nu se incadreaza strict pe domeniul pe care se aplica, respectiv pe categoriile de activități enunțate în Anexa 2 la Ghidul solicitantului.Aplicantul își asumă întreaga răspundere pentru depunerea eronată a proiectului, acesta neputând fi redirecționat după expirarea termenului de depunere a proiectelor.

CAPITOLUL VI

DESCHIDEREA ȘI EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE

2L Evaluarea proiectelor se face în sistem competitiv, în conformitate cu criteriile de evaluare și punctaj.

 • 22, Atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă de face de către Autoritatea Finanțatoare.

 • 23. Comisia de evaluare a propunerilor de proiect, are obligația de a deschide ofertele de propuneri proiecte la data și în locul indicate în anunțul sau în invitația de participare, începând astfel etapa evaluării administrative (verificarea existenței documentelor obligatorii).

Orice solicitant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o propunere de proiect având ca singură motivație absența de la deschidere a solicitantului - candidat.

în cazul în care documentația nu este completă, comisia de evaluare va solicita prezentarea documentelor lipsă în termen de maxim 48 de ore de la data publicării pe site-ul www.rniinicipiulbacau.ro a raportului etapei evaluării intermediare -etapa administrativă. în cazul în care solicitantul nu completează, în maxim 48 de ore, documentația depusă, cererea este respinsă.

Documentațiile prezentate de solicitanți incomplete vor fi depunctate corespunzător de comisia de evaluare și selecție.

 • 24. Comisia de evaluare are dreptul să respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a) Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă nu respectă cerințele prevăzute în Ghidul Solicitantului;

 • b) Proiectul conține propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea Finanțatoare;

 • c) Bugetul proiectului nu este fundamentat in mod concludent;

 • d) Condiții deosebit de favorabile de care beneficiază Solicitantul și care îi conferă acestuia un avantaj net (se dorește evitarea finanțării unui Solicitant care deține poziții similare monopolului față de ceilalți concurenți) în realizarea Contractului de finanțare

 • e) Cererea a fost primită după termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte;

 • f) Dosarul de cerere este incomplet in urma solicitărilor de clarificări;

 • g) Fie Solicitantul, fie unul sau mai mulți parteneri sunt neeligibili;

/O

 • h) Proiectul este neeligibil (ex. activitatea propusă nu este acoperită de program, propunerea depășește durata maximă permisă, finanțarea solicitată este mai mare decât suma maximă permisă etc);

 • i) Relevanța și calitatea tehnică a propunerii sunt considerate mai slabe decât cele ale propunerilor selectate;

 • j) Calitatea financiară a propunerii este considerată insuficientă

 • k) Prin valoarea inclusă în propunerea financiară a fost depășită valoarea maximă alocată domeniului.

CAP. VIL INFORMAȚII PRIVIND DECIZIA AUTORITĂȚII FINANȚATOARE

 • 25. Solicitanții vor fi informați în scris de către Autoritatea Finanțatoare despre decizia sa în legătură cu Cererea lor de finanțare. Decizia de a respinge o cerere de finanțare nerambursabilă sau de neacordare a finanțării nerambursabile va avea la bază unul din următoarele motive:

 • a) Cererea a fost primită după termenul limită de depunere;

 • b) Dosarul de cerere este incomplet, in urma solicitărilor de clarificări;

 • c) Solicitantul sau unul sau mai mulți parteneri sunt neeligibili;

 • d) Proiectul este neeligibil (ex. activitatea propusă nu este acoperită de program, propunerea depășește durata maximă permisă, finanțarea solicitată este mai mare decât suma maximă permisă etc);

 • e) Relevanța și calitatea tehnică a propunerii sunt considerate mai slabe decât cele ale propunerilor selectate;

 • f) Calitatea financiară a propunerii este considerată insuficientă.

CAPITOLUL VIII

FORME DE COMUNICARE

 • 26. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea, se transmite sub formă de document scris.

Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii și al primirii.

Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telex;

 • d) telefax;

 • e) electronică.

 • 27. Autoritatea Finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la punctul 26, lit. „b” - „d” are obligația de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poștă.

în cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condițiile de probă și de validitate ale unui act juridic.

CAPITOLUL IX

ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

 • 28. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, în următoarele cazuri:

 • a) nici unul dintre Solicitanți nu a îndeplinit condițiile de calificare;

 • b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzătoare, respectiv care:

 • - sunt depuse după data limită de depunere a propunerilor de proiecte;

 • - nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului, nu s-au respectat formularele Cererii de finanțare și a Anexelor;

 • - conțin date care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi temeinic justificate;

 • - conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Autoritatea Finanțatoare;

 • - prin valoarea inclusă în propunerea financiară a fost depășită suma propusă în „PROGRAMUL ANUAL” al finanțărilor nerambursabile pentru domeniul respectiv sau nu corespund punctului nr. 8 din prezentele norme metodologice;

 • c) circumstanțe excepționale afectează procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă sau este imposibilă încheierea contractului.

 • 29. Decizia de anulare nu creează Autorității Finanțatoare nici un fel de obligație față de participanții la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 30. Autoritatea Finanțatoare va comunica în scris tuturor pârtieipanților la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în cel mult 2 zile de la data anulării, motivul acestei decizii.

CAPITOLUL X

ÎNCHEIEREA, ÎNDEPLINIREA ȘI FINALIZAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

 • 31. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Municipiul Bacău în calitate de FINANȚATOR prin reprezentantul legal al autorității executive -PRIMAR și Solicitantul al cărui proiect a fost selecționat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor de către Consiliul Local al Muncipiului Bacău.

La încheierea contractului de finanțare nerambursabilă, Beneficiarul este obligat să semneze declarația de imparțialitate, al cărei conținut este prevăzut în Anexa la Legea nr. 350/ 2005.

 • 32. Plățile efectuate de FINANȚATOR către BENEFICIAR se vor efectua în 2 sau mai multe tranșe, astfel cum va fi prevăzut în contractul de finanțare nerambursabilă, în funcție de domeniul abordat, complexitatea proiectului, graficul de timp și mărimea finanțării nerambursabile.

După eliberarea primei tranșe, eliberarea unei noi tranșe se va face numai după ce Beneficiarul a depus un Raport Intermediar (tehnic și financiar) și numai după ce acesta a fost aprobat de către Autoritatea Finanțatoare, pentru a se putea minimiza posibilele riscuri financiare cu privire la proiectul respectiv.

 • 33. Finanțatorul nu va elibera Beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile (tranșa de decontare) mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității.

Validarea se face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către Beneficiar a raportului final de activitate.

 • 34. Municipiul Bacău- în calitate de Autoritate Finanțatoare - își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 35. Contractul de finanțare nerambursabilă va prevedea, sub sancțiunea nulității, obligația Beneficiarului de a permite pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al organelor de control abilitate pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului.

Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar.

CAPITOLUL XI

CĂI DE ATAC

 • 36. Actele sau deciziile care determină ori sunt rezultatul procedurii de evaluare și selecție a proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, considerate nelegale, pot fi atacate pe cale administrativă și/sau justiție.

Acțiunea în justiție se introduce la TRIBUNALUL BACĂU, Secția Comercială și Contencios Administrativ.

Autoritatea Finanțatoare este competentă să soluționeze contestațiile înaintate pe cale administrativă.

Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare ne rambursabilă și care suferă sau a suferit un prejudiciu, ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac.

Sub nici o formă Autoritatea Finanțatoare nu va fi făcută răspunzătoare pentru obligațiile și posibilele daune ale Solicitantului în fața unor terți.

Acțiunea injustiție se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă și numai de către acele persoane care au înaintat contestații, precum și pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă.

Acțiunea în justiție se introduce numai atunci când Autoritatea Finanțatoare nu a răspuns unei contestații în termenul prevăzut de lege ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal.

Prin excepție de la dispozițiile alineatului precedent, poate introduce o acțiune în justiție fără ca în prealabil să fi înaintat o contestație pe cale administrativă: a) orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de finanțare nerambursabilă și care nu a fost în nici un fel implicat în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, dar numai după publicarea anunțului de atribuire a contractului respectiv și nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire;

 • b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, numai pentru a ataca măsurile corective decise de Autoritatea Finanțatoare ca efect al soluționării contestației sau contestațiilor, dacă poate dovedi că:

 • - fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale;

 • - fie măsurile corective, deși legale, sunt incomplete și ca urmare, este încă alterată respectarea principiilor liberei concurențe, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenței, tratamentului egal, confidențialității;

 • c) orice Solicitant, numai în cazul în care Autoritatea Finanțatoare a încheiat deja contractul de finanțare nerambursabilă mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de finanțare nerabursabilă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunțului de atribuire.

Persoana fizică sau juridică care introduce acțiune Injustiție în condițiile precizate, are obligația de a notifica de îndată Autorității Finanțatoare despre aceasta, precum și de a asigura primirea notificării de către Autoritatea Finanțatoare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acțiunii.

 • 37. Ori de câte ori primește o contestație, Autoritatea Finanțatoare suspendă procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză. Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepția perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.

Decizia de suspendare se comunică de îndată de către Autoritatea Finanțatoare contestatorului, precum și tuturor participanților încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă la data înaintării contestației.

Prin excepție de la prevederile alineatului precedent Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză, în oricare din următoarele situații:

 • a) contestația este în mod evident nejustificată sau conținutul acesteia este în mod evident neserios;

 • b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care Autoritatea Finanțatoare trebuie să fie în măsură să îl argumenteze.

Suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă în cauză, se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanțelor de judecată competentă de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 38. La primirea unei contestații sau unei notificări privind introducerea unei acțiuni în justiție, Autoritatea Finanțatoare are obligația sa înștiințeze despre aceasta și despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă pe toți participanții încă implicați în respectiva procedură, anexând copie de pe contestația/notificarea primită.

De asemenea, are obligația de a comunica tuturor participanților încă implicați în procedură toate actele și deciziile ulterioare referitoare la contestația/acțiunea în justiție în cauză, în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea/primîrea lor.

 • 39. Solicitanții participanți încă implicați în procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă au dreptul de a se asocia la contestația înaintată Autorității Finanțatoare, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorității contractante. în termen de 5 zile de la primirea înștiințării privind primirea unei contestații.

Cei care se asociază la o contestație au aceleași drepturi și răspunderi cu cel care a înaintat contestația.

Solicitanții participanți încă implicați în procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, care nu se asociază unei contestații, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestația înaintată inițial.

în cazul unei acțiuni injustiție, participanții încă implicați în procedura de atribuire a contractului de finanțare, dacă nu au decăzut din dreptul lor, au dreptul de a formula la instanța competentă cereri de intervenție în termen de 5 zile de la primirea notificării privind introducerea unei acțiuni injustiție.

Cei care nu formulează cereri de intervenție pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul sau decizia împotriva căreia s-a introdus acțiunea în justiție.

 • 40. Pentru fiecare contestație, Autoritatea Finanțatoare are obligația de a formula o rezoluție motivată care trebuie să fie comunicată contestatorului precum și celorlalți participanți încă implicați în procedură, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestației.

In termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării, contestatorii au obligația de a notifica Autorității Finanțatoare dacă acceptă sau nu rezoluția sa și măsurile corective, eventual decise de către aceasta.

Cei care notifică Autoritatea Finanțatoare că acceptă rezoluția și măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiție, inclusiv acela de a introduce cerere de intervenție în interesul părții care ar ataca respectiva rezoluție și/sau măsurile corective în cauză.

 • 41. în vederea formulării rezoluției sale motivate, Autoritatea Finanțatoare se poate consulta cu contestatorul și cu toți cei care s-au asociat contestației, inclusiv cu ceilalți participanți încă implicați în procedura de atribuirea contractului.

Ori de câte ori Autoritatea Finanțatoare reține în vederea soluționării mai multe contestații împotriva aceluiași act sau aceleiași decizii invocate ca nelegale, are obligația să soluționeze în mod unitar toate contestațiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.

Sub sancțiunea decăderii, acțiunea în justiție trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns de la data expirării perioadei de soluționare a contestației.

Hotărârile judecătorești irevocabile pronunțate în astfel de litigii, se publică în Monitorul Oficial al României, partea a Vl-a.

CAPITOLUL XII

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 • 42. Dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general se aplică în mod corespunzător contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice.

CAPITOLUL XIII

PREVEDERI TRANZITORII ȘI FINALE

 • 43. Prezenta „METODOLOGIE” este elaborată potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

COMISIA TEHNICĂ LEGEA 350/ 2005

DIANA ILIE /


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU PQR0V1CI

ROMÂNIA                         ANEXA NR, 2 LA HCL NR. 11 DIN 09.07.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

GHIDUL SOLICITANTULUI

PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL DOMENIUL TINERET

CAPITOLUL I - Dispoziții generale______________________________________________

Scop si definitii

L Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabiia din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Bacau.

 • 2. In intelesul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare -Municipiul Bacau;

 • c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabiia in urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finanțarea nerambursabila;

 • e) contract de finanțare nerambursabila - contract incheiat, în condițiile legii, intre Municipiul Bacau, in calitate de autoritate finanțatoare si beneficiar;

 • f) contract de achiziție - contract incheiat intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

 • g) finanțare nerambursabila - alocație financiara directa din fonduri publice, in vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Bacau, pe latura tineret;

 • h) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • i) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect și care are sediul social/ punct de lucru/ domiciliu pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 3. Prezentul ghid Stabilește procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 4. Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în domeniul tineret are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila.

 • 5. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public inițiate si organizate de către aceste persoane în municipiul Bacău, în completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donații și sponsorizări.

Domeniu de aplicare

 • 6. Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitati așa cum sunt ele enumerate în Anexa nr. 2.

 • 7. Finanțările nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/ 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • 8. Prezentul ghid nu se aplica fondurilor speciale de intervenție in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 9. Potrivit dispozițiilor prezentului ghid, nu se acorda finanțări nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului in care aceasta reprezintă o componenta indispensabila proiectului.

 • 10. Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila sunt:

 • a) libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificațiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesati a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare in decursul unui an;

 • f) neretroactivitatea. respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, in sensul ca finanțările nerambursabile trebuie insotite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finanțării;

 • h) anualitatea. în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local.

 • 11. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parti,

 • 12. Pentru același domeniu nonprofit, un beneficiar nu poate contracta de la Municipiul Bacau decât o singura finanțare nerambursabila in decursul anului calendaristic in curs.

 • 13. In cazul aplicării cu mai multe proiecte la același domeniu de către același beneficiar, trebuie precizată ordinea importanței lor, deoarece, conform procedurii de aplicare, cel mult un proiect va fi finanțat.

 • 14. In cazul in care un beneficiar contractează, in cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabila pentru activitati diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual in bugetul autoritatii finanțatoare respective.

Prevederi bugetare

 • 15. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Bacau, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Informarea publică și transparența decizia na lâ

16» Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selecționare, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilâ semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării__________

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare si selecție, cu respectarea principiilor prevăzute la punctul 10 al primului capitol.

 • 2. Anual va exista o sesiune de selecție a proiectelor.

 • 3. Procedura de selecție de proiecte, organizata de Autoritatea Finanțatoare va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) inscrierea candidatilor;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) etapa evaluării administrative (verificarea existenței documentelor obligatorii);

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) depunerea contestațiilor și soluționarea acestora;

 • j) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila;

 • k) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabila.

 • 4. Documentația de solicitare a finanțării se va depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic (pe suport magnetic) la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti, nr. 6.

 • 5. Documentația va fi întocmită in limba romana.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al conținutului si trebuie sa fie semnata, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoana împuternicita legai de acesta.

 • 7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei si va ramane ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabila.

 • 8. în vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 și 10 din prezentul capitol se vor depune insotite de un opis.

 • 9. Documentația solicitanților persoane juridice va conține actele prevăzute mai jos:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/ proiectului și sursele de finanțare - Anexa B;

 • 3) CV-uri ale echipei de proiect - Anexa C;

 • 4) declarațiile conducătorului organizației solicitante - Anexele D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) documente care sa dovedească înființarea si funcționarea legala a entitatii solicitante: statutul, hotărâre judecătorească, acte adiționale, copie a rezoluției, legii, decretului sau deciziei cu privire la înființarea organizației respective, sau contractul de asociere al organizației solicitantului și al fiecărei organizații partenere

 • 7) actele doveditoare ale sediului/ punctului de lucru al persoanelor juridice solicitante și actele adiționale, din care rezultă că acesta este situat pe raza administrativă a autorității finanțatoare.

 • 8) certificatul de înregistrare fiscală, copie după declarația de înregistrare T.V.A, după caz;

 • 9) situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent (contul de profit și pierderi, balanța și bilanțul contabil pe ultimul an financiar pentru care conturile au fost închise), înregistrate la Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

 • 10) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului precum și dovada că nu are contul blocat;

 • 11) certificatele fiscale din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale);

 • 12) declarație pe propria răspundere din care sa rezulte ca atât solicitantul cât și partenerii si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetul local, conform Anexei D 04.

 • 13) alte documente considerate relevante de către aplicant: (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

 • 10. Documentația solicitantilor persoane fizice va conține următoarele acte:

 • 1) formularul de solicitare a finanțării - Anexa A;

 • 2) bugetul programului/proiectului. și sursele de finațare - Anexa B;

 • 3) CV-ul solicitantului - Anexa C;

 • 4) declarațiile solicitantului conform anexelor D 01, D 02 și D 03;

 • 5) bugetul narativ, în care vor fi detaliate și explicate toate categoriile de cheltuieli;

 • 6) extras de cont bancar, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicantului;

 • 7) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul și partenerii sai si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetele componente ale bugetului general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale);

 • 8) declarație pe propria răspundere din care sa rezulte ca atât solicitantul cât și partenerii si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetul local, conform Anexei D 04.

 • 9) copie legalizată după actul de identitate, din care rezultă că solicitantul are domiciliul pe raza administrativă a autorității finanțatoare;

 • 10) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare, etc.)

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile__________________

Vor fi supuse evaluării:

 • a) programele și proiectele care sunt de interes public local;

 • b) solicitanții finanțărilor nerambursabile îndeplinesc următoarele criterii: au dreptul, conform statutului, să deruleze activități în domeniul abordat în proiect; au sediul înregistrat în România (să fie înregistrate ca organizații românești conform legii române); au sediul social/ punct de lucru în municipiul Bacău; aduc o contribuție de minimum 10% din costurile totale eligibile ale proiectului în numerar și să acopere integral costurile neeligibile; au statut juridic valid; sunt direct responsabili de pregătirea și managementul proiectului și să nu acționează ca un intermediar; au surse de finanțare suficiente și stabile pentru a asigura continuitatea organizației pe toată perioada proiectului și să participe la finanțarea acestuia; să poată demonstra capacitatea de a gestiona activități de amploarea proiectului peritru care este cerută finanțarea nerambursabilă; beneficiarii direcți și indirecți din grupul tinta să fie selectați de pe raza teritorială a municipiului Bacău; serviciile financiar-contabile să fie asigurate de către persoane calificate (diplome care dovedesc studiile în domeniul financiar-contabil) sau o entitate economică autorizată.

 • c) Costurile proiectului/ programului propus spre finanțare sunt considerate eligibile.

(conform Anexei nr. 1 la Ghidul Solicitantului)

EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILÂ

Cererile de finanțare nerambursabilâ vor fi examinate și evaluate de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul Tineret. Evaluarea proiectelor se face în doua etape:

L Verificarea administrativă a documentației (verificarea existenței documentelor obligatorii) și a condițiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DF VERIFICARE

(se va completa de către comisia de evaluare)

DATE ADMINISTRATIVE

Numele solicitantului

Statut legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VĂ RUGĂM VERIFICAȚI DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE ȘI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:

DA

NU

1. Termenul limită de depunere a fost respectat

2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune

3. Propunerea este redactată în limba română

4. Este inclusă 1 copie alături de original

5. Este atașat un exemplar și pe suport magnetic

6. Fiecare partener a completat și a semnat o declarație de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanțare și aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicați NU dacă nu aveți nici un partener)

7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în lei, este conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexa B) și este inclus în propunere

8. Durata proiectului este egală sau mai mică cu 12 luni (perioada maxim permisă)

9. Declarațiile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanțare (vezi Anexele DOI, D02, D03, D04)

10. Contribuția solicitantului este de minim 10% din valoarea finanțării

11. Documentele suport cerute sunt atașate (cele enumerate ia capitolul II din Ghidul Solicitantului).

12. Solicitantul este eligibil

13. Partenerii l( ii) este /sunt eligibil/i

14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program

15. în formularul Cererea de finanțare, solicitantul a descris clar tipurile de activități și costurile acestor activități pentru fiecare obiectiv

Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile pct. 9 sau 10 din cap. II din prezentul ghid, chiar și în urma solicitărilor de clarificări;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finanțare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitantii au prezentat declarații inexacte la o participare anterioară;

 • e) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, și contribuțiilor la bugetul de stat si local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.

 • II. Evaluarea calității propunerilor de proiect și evaluarea financiara:

Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării. La acordarea punctajului vor fi considerateca_priorițare:_________________________________________________________________

Criteriu

Punctaj

1. Relevanța și coerența

25

2. Metodologie

15

3. Capacitatea de realizare

15

4. Bugetul proiectului

20

5. Participarea pârtilor

5

6. Durabilitate și sustenabilitate

15

7. Inițiative cheie din Strategia de Tineret Bacău

5

TOTAL

100

ATENȚIE!

Numai proiectele cu un punctaj minim de 70 de puncte vor fi propuse pentru finanțare.

Finanțarea nerambursabila trebuie insotita de o contribuție din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totala a finanțării.

In cazul in care, in urma evaluării proiectului potrivit grilei de evaluare, finanțarea nerambursabila din partea Municipiului Bacau, va fi mai mica decât suma solicitata de beneficiar in proiectul propus, diferența pana la concurenta valorii propunerii de finanțarea a proiectului, va fi suportata de beneficiar.

CAPITOLUL IV - încheierea contractului de finanțare            ____________________

 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Bacau și solicitantul selecționat, conform Anexei I -Contractul de finanțare nerambursabilă - la prezentul Ghid, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului final al sesiunii de selecție a proiectelor pe site-ul Municipiului Bacau.

 • 2. La contract se va anexa bugetul detaliat, întocmit conform Anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Procedura privind derularea contractului de finanțare________________

L Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate in baza unui contract de finanțare nerambursabila numai in măsură in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executării contractului.

2, Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse în Anexa nr.l la prezentul ghid.

 • 3. Autoritatea finanțatoare si beneficiarul pot stabili in contractul de finanțare nerambursabila ca plățile către beneficiar sa se faca in transe, in avans, in raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, in funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evoluția in timp a activitatii finanțate ori de costurile interne de organizare si funcționare ale beneficiarului.

 • 4. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • 5. Prima transa nu poate depăși 30% din valoarea finanțării totale acordate conform contractului de finanțare, iar ultima transa de 10% din valoarea totala a finanțării nerambursabile, va fi virată beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la validarea raportului final. Raportul final va trebui depus și înregistrat la Autoritatea Finanțatoare până Ia data de 30 noiembrie a anului calendaristic in curs.

 • 6. Suma avansata si nejustificata prin raportări intermediare nu poate depăși in nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate. Plata următoarei transe va fi diminuata cu suma nejustificata in transa anterioara.

 • 7. Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/ 2016, atunci când este cazul.

CAPITOLUL VI: Procedura de raportare ș» control_________________________________

 • 1. Pe parcursul derulării contractului, solicitantii care au primit finanțare au obligația să prezinte comisiilor de evaluare aprobate de Consiliul Local Bacau următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • - raportarea finală: depusă până la data de 30 noiembrie a anului calendaristic in curs și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atat finanțarea proprie cat si contribuția Municipiului Bacau.

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV la ghid, vor fi depuse atat pe suport de hârtie, cat si pe suport magnetic și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse la registratura Autorității Finanțatoare cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei III la ghid.

 • 2. In cazul proiectelor/ programelor pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract, Autoritatea Finanțatoare va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare.

 • 3. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate se vor prezenta documentele prevăzute în Anexa nr.

3 la prezentul ghid.

 • 4. Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfășurării activitalilor proiectului, asa cum sunt acestea descrise in cererea de finanțare.

 • 5. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificări , atat in perioada derulării contractului de finanțare nerambursabila, cat si ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 • 6. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activitatii nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • 7. Regimul de gestionare a sumelor finanțate si controlul financiar se realizează in condițiile legii. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

CAPITOLUL VII: Sancțiuni___________________________________________________

 • 1. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, țâră a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • 2. în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, precum și pentru sumele primite și nejustificate, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale, recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare, interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor, precum si recuperarea sumelor acordate prin transe intermediare.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale__________________________________________________

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Autorității Finanțatoare, la sediul Primăriei Bacau, situat in str. Marasesti nr. 6. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • 2. Prezentul ghid se completează cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Prevederile ghidului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2020 pentru domeniul Tineret și primează oricăror prevederi ale altor ghiduri aprobate anterior.

 • 4. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexe în vederea aplicării:

Anexa A - Cererea de finanțare

Anexa B - Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Anexa C - CV-ul solicitantului/ echipei de proiect

Anexa D(D 01,D 02, D 03, D 04) - Declarații

Anexe privind categorii de cheltuieli eligibile și domeniile de activitate:

Anexa 1 ~ Cheltuieli eligibile si neeligibile

Anexa 2 - Categorii de activități aferente domeniului tineret

Anexa 3 - Ghid de decontare

Anexe privind încheierea și derularea contractului:

Anexa I - Contractul de finanțare nerambursabilă

Anexa II - Cerere de plată pentru contractele de finanțare nerambursabilă

Anexa III - Adresă de înaintare raportare

Anexa IV - Formular Raport descriptiv intermediar / final

Anexa nr. A Ea Ghidul Solicitantului

AUTORITATE FINANȚATOARE

MUNICIPIUL BACĂU

Cerere de Finanțare

Numele solicitantului:

Domeniul:

Activitatea:

Titlul proiectului:

Dosar Nr.

(numai pentru uz intern)

rugăm să citiți și să completați cu deosebită atenție acest formular. Omisiunile nu pot fi rectificate; în cazul în care lipsesc informații, cererea dumneavoastră de finanțare va fi respinsă.

I.


PROIECTUL


 • 1. DESCRIERE

LI Titlu

 • 1.2 Localizare

localitate(ăți). regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Costul total al proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Finanțatoare

% din costul total al proiectului

LEI

LEI

%

1.4 Rezumat

Maximum l pagină

Durata proiectului

... luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali2

 • 1.5 Justificare

Maximum 1 pagină. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele specifice ale programului de finanțare nerambursabilă, conform Anexei 2.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul țintă / obiectiv precum și numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți;

 • 1.6 Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea structură, activitățile fiind subordonate obiectivelor:

Obiectivul nr.................

Activitatea nr....

Denumire:................

Descrierea:..........

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):

Etc............................

 • 1.7 Planul de activități:

Durata proiectului va fi de___luni.

Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.

Planul proiectului este orientativ si nu trebuie să menționeze date exacte, ci să se indice prin bifare.

Planul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului/ contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor (avans, tranșă intermediară și tranșă finală).

Planul de activități af proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

ian

feb

ma

apr

mai

iun

iul

aug

sepi

oct

nov

det

Responsabil

Activitatea 1

Activitatea 2

Etc.

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare, conform anexei C - CV-uri.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie sa se regăsească în secțiunea 1.6 Descrierea detaliată a activităților și în secțiunea 1.7 Planul de activități.

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să specificați:

 • 2.1. Proceduri de evaluare:

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le folosiți pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și a impactul activităților.(maxim 5 rânduri)

 • 2.2. Beneficii:

  • 2.2.1. Situația grupurilor țintă/beneficiarilor

Fa rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2. Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul)

Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și a partenerilor (dacă este cazul).

 • 2.3. Mediatizare

Prezentați modul de mediatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

 • 3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuția proprie a solicitantului

RON

%

100%

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Completați Anexa B la Ghidului solicitantului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

La completarea bugetului observați faptul că se vor completa două foi de lucru separate:

 • l. Bugetul proiectului; 2. Surse de finanțare.

Contribuțiile în natură

Vă rugăm să menționați aici contribuțiile in natură ale solicitantului și partenerilor acestuia sau alte surse (specificați), după caz (maximum 1 pagină).

Orice contribuție în natură făcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar, dar sunt relevante pentru a evalua capacitatea tehnică a solicitantului.

Vă rugăm să verificați buna corelare a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități, și Bugetul,

II. SOLICITANTUL

1. IDENTITATE

Denumirea legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

 • 2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Codul 1BAN (opțional):

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

  • 3.2 . Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă dori(i puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

  • 4.1 . Experiența în derularea «nor proiecte similare

Maxim 3 proiecte, pe care le considerați cele mai relevante.

Maxim l pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizația dumneavoastră în anul precedent în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați pentru fiecare proiect în parte:

Titlul proiectului:

Localizarea:

Scopul și Obiectivele:

Costul total al proiectului:

Finanțatorii proiectului (nume, adresă și e-mail, nr. telefon, suma):

 • 4.2 Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1 Venitul anual pentru ultimul an;

 • 4.2.2 Numărul angajaților cu normă întreagă și parțială, pe categorii

 • 4.2.3. Echipamente și spații de birouri

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimul an.

Titlul proiectului

Suma (lei)

Data la care s-a obținut finanțarea

in calitate de solicitant/partener

Finanțator

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua măsura în care organizația dumneavoastră are suficientă experiență în implementarea de proiecte de anvergura celui pentru care solicitați finanțare nerambursabilă.

HI. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune Certificate fiscale din care să rezulte că nu au datorii fiscale, datoriile la plata contribuțiilor la fondurile sociale, fondul de șomaj și fondul asigurărilor de sănătate, precum și o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca si-au îndeplinit obligațiile de plata exigibile către bugetul local.

Partener 1

Denumirea legală completă:

Statut juridic

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Website:

Număr de angajați

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

Acest tabel poate fi multiplicat, conform necesităților.

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul de la pagina următoare.

DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilităților în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului. Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

 • 1. Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2. Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care le revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare și să îi reprezinte în relațiile cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului.

 • 3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze în totalitate asupra evoluției proiectului.

 • 4. Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activități, etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. în cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și consimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității Finanțatoare. Ne angajăm să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data...........................

Nume

Organizație

Funcție


Nume

Organizație

Funcție

Semnătură


Semnătură


Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat.

DETALIEREA CHELTUIELILOR

Anexa B. Bugetul proiectului și sursele de finanțare

Cheltuieli

UM

Valoare / UM (RON)

1. Costuri amenajări (maxim 15%)

Subtotai amenajari

Subtotai costuri echipamente si bunuri

3. Costuri privind închirieri

Subtotai costuri închirieri

4. Costuri tipărituri

Subtotai costuri tipărituri

5. Costuri consumabile

Subtotai costuri consumabile

6. Costuri transport

Subtotai costuri consumabile

Total cost (RON)

Procent din buget

Mesaj eroare

1. Costuri cazare, masa, diurna

Subtota! costuri cazare, masa, diurna

8, Costuri resurse umane (salarii, onorarii, indeminizații - maxim 20 %)

Subtota! costuri resurse umane

9. Costuri mijloace fixe si echipamente birotica

Subtota! costuri mijloace fixe si birotica

10. Alte costuri

Subtota! alte costuri

11. Fond de rezervă (maxim 5 %)

Subtota! fond de rezervă

12. Costuri administrative (maxim 5 %)

Subtota! costuri administrative

TOTAL

Anexa C la Ghidul Solicitantului

CURRICULUM VITAE

Poziția propusă în proiect:

 • l. Numele de familie:

 • 2. Prenumele:

 • 3. Data nașterii:

 • 4. Educație:

 • 5. Experiența profesională:

  Instituția

  Perioada

  Responsabilități l Rezultate notabile

 • 7. Apartenența la asociații profesionale/ organizații neguvemamentale. etc.:

 • 8. Poziția actuală în instituție/organizație:

 • 9. Vechime în instituție/organizație:

 • 10. Calificări cheie / Ocupația în prezent:

 • 11. Alte activități / aptitudini:

 • 12. Declarație: Declar prin prezenta că subsemnatul am/nu am statut de funcționar public.

Anexa D 01

la Ghidul Solicitantului

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. ca

persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele;...............................

Funcția:........................................

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul...................................., identificat cu CNP.................................. persoană

fizică sau persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante declar pe proprie răspundere că avem/nu mai avem contractată o/nici o altă finanțare nerambursabilâ cu Autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aceeași domeniu non-profit, în decursul anului fiscal............ *.

Numele ți prenumele: ...............................

Funcția: .......................................

Semnătura:

* In cazul in care solicitantul mai are contractata o finanțare nerambursabila de la aceeași autoritate finanțatoare, se va menționa domeniul si cuantumul acesteia.

DECLARAȚIE

Subsemnatul ................................ domiciliat în localitatea .........................., str.

........................ nr.......... bl........ ap........ sectorul/județul .............., codul poștal .............. posesor al actului de identitate seria ...... nr................ CNP ..............................., în calitate de

reprezentant al organizației........................  , declar pe propria răspundere că nu mă

aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat/a încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • <1) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

 • e) nu a ovare restanțe către bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura.

DECLARAȚIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR EXIGIBILE DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL LOCAL

Subsemnatul ..........  ....... domiciliat în localitatea ........................... str.

........................ nr.......... bl......., ap......., sectorul/județul .............., codul poștal ................, posesor al actului de identitate seria ...... nr..............., CNP ..........  , în calitate de

reprezentant al organizației ................................................, declar pe propria răspundere că nu

înregistrez/ persoana juridică pe care o reprezint nu înregistrează în acest moment, obligații de plată restante a impozitelor și taxelor la bugetul local.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura.

Data :....................

ANEXAI

la Ghidul Solicitantului

ELIGIBILITATEA COSTURILOR: COSTURI CARE POT FI LUATE ÎN CONSIDERARE

PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Numai “costurile eligibile" pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă. Acestea sunt detaliate mai jos. Ca urmare, bugetul constituie atât o estimare a costului cât și un plafon al costurilor eligibile’". Trebuie avut in vedere că aceste costuri eligibile trebuie să se bazeze pe costuri reale, și nu pot lua forma unor sume forfetare (exceptând costurile cu deplasările, costurile cu diurnele și costurile indirecte).

Costuri directe eligibile

Pentru a fi eligibile costurile trebuie să fie:

 • - necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul anexat prezentului Ghid și să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, în special utilizarea eficientă a banilor și un raport optim cost/eficacitate;

 • efectuate în perioada de implementare a proiectului de beneficiari sau partenerii lor, oricare ar fi momentul plății efective făcută de beneficiar sau parteneri;

 • înregistrate în contabilitatea și în documentele fiscale ale Beneficiarului, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

Corespunzător acestor condiții și acolo unde sunt relevante pentru procedurile de acordare a finanțării, costurile eligibile pot include:

 • - Costuri privind investițiile in amenajări nu pot depăși 15% din valoarea finanțării, excepție facand doar investițiile in imobilele deținute de către beneficiar in baza unui contract de folosința gratuita acordat de către autoritatea finanțatoare, a unui contract de concesionare sau de închiriere;

Costuri de achiziție pentru echipamente și bunuri cu valoare de inventar, dacă acestea corespund prețurilor pieței și sunt necesare pentru realizarea activităților propuse;

Costuri de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activități (seminarii, cursuri, expoziții etc.);

Costuri pentru tipărituri: broșuri, pliante, fluturași, manuale, afișe, etc.;

Costuri pentru consumabile: hârtie, toner, cartuș imprimanta, markere, diplome etc.

Costuri cu transportul, cazarea, masa, diurna persoanelor implicate în derularea proiectului (bilete transport, echipamente si materiale, bonuri de benzină, etc.), daca acestea se efectuează in scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, iar cu trenul la clasa a doua;

Costuri de resurse umane: 1) costul personalului implicat direct in realizarea obiectivelor proiectului, sub forma salariilor si altor forme de remunerare (onorarii, indemnizații) plus contribuțiile obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale etc, stabilite prin legi specifice, aferente sumelor acordate. Salariile nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod normal de către Beneficiar sau partenerii săi, după caz, și nu vor depăși 20% din valoarea finanțării;

Membrii echipei de proiect nu pot fi remunerati decât pentru o singura funcție.

Costurile cu resursele umane se vor acorda cu respectarea normelor legale financiare in vigoare.

Costurile de achiziție pentru mijloace fixe și pentru echipamente de birotica, (noi sau folosite) dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare pentru realizarea activităților propuse.

Alte costuri: costuri care nu intra in categoriile mai sus menționate, dar care se justifică concret pentru activitățile proiectului. (Cu titlu de exemplu, fara a se limita la acestea: contravaloarea prestării unor servicii, recuperare medicala si investigatii medicale, reclama si publicitate etc.).

Fondul de rezerva nu poată să depășească 5% din totalul finanțării, poate fi inclus în bugetul proiectului ~ linia de buget "Fond de rezervă”. Ea poate fi folosită doar cu o autorizare prealabilă în formă scrisă din partea Autorității Finanțatoare;

 • - Costuri administrative: chirie sediu, utilitati si abonamente telefonie fixa si internet. Se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 5% (cheltuieli realizate numai in scopul proiectului) din valoarea cheltuielilor eligibile;

Taxe (inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată) aferentă produselor și serviciilor eligibile.

Costuri neeligibile

 • • datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;

 • • dobânzi datorate;

 • ♦ articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • * cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe;

 • • cheltuieli pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii, cu excepția celor strict eligibile;

 • • credite la terțe părți;

 • • consultanță pentru întocmirea proiectului;

 • • asigurări;

 • • pierderi din schimb valutar;

 • • alte costuri care nu au relevanta in atingerea obiectivelor proiectului. Contribuția în natură

Orice contribuție în natură tăcută de beneficiar sau de partenerii acestuia nu reprezintă o cheltuială efectivă și nu este un cost eligibil. Aceste contribuții nu pot fi tratate ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.

TINERET

Autoritatea Finanțatoare consideră importantă și oportună sprijinirea tinerilor și inițiativelor adresate acestora pentru a deveni cetățeni activi în procesul de dezvoltare a comunității locale. în concordanță cu Strategia de Tineret a Municipiului Bacău 2019 2023 și pentru atingerea acestui scop, vor fi sprijinite următoarele categorii de activități:

EDUCAȚIE FORMALĂ

1. Dezvoltarea personală

Dezvoltarea capacităților tinerilor de documentare independentă.

îmbunătățirea capacității de organizare a activității personale a tinerilor

VOLUNTARIAT ȘI IMPLICARE CIVICĂ

Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor Promovarea ideii de voluntariat in rândul tinerilor si creșterea numărului de voluntari

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

1. Piața muncii

Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire Ia piața muncii

Creșterea gradului de corelare dintre oferta educaționala a instituțiilor de formare, planurile profesionale ale tinerilor si piața muncii.

2. Drepturile și obligațiile tinerilor angajați

Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor si a angajatorilor in ceea ce privește drepturile si obligațiile lor in relațiile de munca

SĂNĂTATE

 • 1. Droguri licite și ilicite

Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor

Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală și consiliere pentru tineri în ceea ce privește consumul de droguri

 • 2. Igiena

îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară și nutrițională, a mediului etc) precum și asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare

 • 3. Sănătatea reproducerii

Creșterea accesibilității tinerilor la serviciile de planificare familială

Creșterea gradului de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială

Creșterea nivelului de conștientizare de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilor infecțiilor cu transmitere sexuală cât și a riscului întreruperii sarcinii

 • 4. Sănătate mintală

Diminuarea stresului și a manifestărilor acestuia (anxietate, depresie, nevroze etc) în rândul tinerilor

Reducerea violenței și a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârșite de tineri, îmbunătățirea abilității tinerilor de a aborda situațiile conflictuale.

 • 5. Accidente și prim ajutor

Creșterea nivelului de conștientizare de către tineri a riscului expunerii la toate tipurile de accidente

Formarea la tineri a deprinderilor de acordare a primului ajutor.

 • 6. Asistență medicală

îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală primară acordată tinerilor.

Creșterea accesibilității tinerilor Ia programe și servicii specifice de asistență medicală primară.

PETRECERE TIMP LIBER ȘI SPORT

L Servicii pentru tineri

Dezvoltarea paletei de servici de petrecerea timpului liber pentru tineri din Bacau

Creșterea accesului tinerilor din Bacau la tehnologiile de comunicare si IT

 • 2. Activitati sportive de sala si in aer liber

Imbunatatirea activitatilor de sport de sala si in aer liber pentru tineri in vederea îmbunătățirii si menținerii stări de sanatate

Creșterea accesibilității tinerilor la activitatilc sportive de sala si in aer liber

 • 3. Ac ti vi ta ti artistice

Dezvoltarea ofertei de activitati pentru petrecerea timpului liber in domeniul artei si culturii pentru tineri din Bacau

 • 4. Mobilitate

Imbunatatirea accesului tinerilor la serviciile de mobilitate in tara in scopuri culturale si de petrecerea timpului liber

VIAȚA ASOCIATIVĂ

 • 1. Relații sociale

Intensificarea interacțiunii tinerilor aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locala Reducerea gradului de discriminare pe bara de vâistă, iasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu

 • 2. Servicii pentru tineret

Creșterea nivelului de informare a tinerilor asupra serviciilor de tineret de care pot beneficia la momentul actual

Sporirea numărului de facilități pentru tineret

 • 3. Implicare în luarea deciziilor

Conștientizarea necesității .de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor Creșterea gradului de implicare a tinerilor în luarea deciziilor la toate nivelurile

 • 4. Implicare în structuri asociative

Multiplicarea activităților de promovare a structurilor asociative

Dezvoltarea diferitelor forme de cooperare între structurile comunității locale

ALTE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

 • 1. Evenimente naționale în care se implică organizațiile de și pentru tineret în vederea pregătirii promovării Bacăului, (inițiativa cheie RO - CONNECT din Strategia de Tineret Bacău) 2. întâlniri directe sau mese rotunde cu implicarea unei varietăți mari de organizații și instituții care pot contribui la identificarea unor spații specifice care pot deveni "Locul meu" (inițiativa cheie "Locul meu" din Strategia de Tineret Bacău)

 • 3. Activități prin care se va stabili ce anume merită a fi promovat despre Bacău, atât la nivel de generalități cât și la nivel de particularități, povești individuale, etc. (inițiativa cheie "Bacău în lume" din Strategia de Tineret Bacău)

 • 4. întâlniri directe sau mese rotunde cu implicarea unei varietăți mari de organizații și instituții care pot reprezenta punctul de pornire și sursa unor oameni care sunt dispuși să-și împărtășească experiențele și priceperea din anumite domenii, (inițiativa cheie UMANOTECA din Strategia de Tineret Bacău)

 • 5. Dezvoltarea formelor de incluziune în proiecte și activități de tineret, instrumente în implementarea unor măsuri de incluziune, (inițiativa cheie Nimeni nu rămâne în urmă din Strategia de Tineret Bacău)

 • 6. Dezvoltarea posibilității de autoexprimare a tinerilor;

 • 7. Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de promovare a artelor: muzică, dans, teatru, operă, arte vizuale și arte plastice;

 • 8. Creșterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei și artei locale, naționale și universale;

 • 9. Creșterea capacității de relaționare a tinerilor din instituțiile de învățământ preuniversitare și universitare;

 • 10. Creșterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte și activități extracurriculare;

 • 11. Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;

 • 12. Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor și creșterea numărului de voluntari;

 • 13. Conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;

 • 14. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanță în vederea dezvoltării spiritului antreprenoriai și a dezvoltării carierei;

 • 15. îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor asupra normelor și principiilor de îngrijire a sănătății, prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;

 • 16. Dezvoltarea parteneriatului între organizațiile de tineret la nivel local, național și internațional;

 • 17. Dezvoltarea ofertei locale privitoare la oportunitățile de petrecere a timpului liber al tinerilor din Bacău;

 • 18. Dezvoltarea oportunităților de învățare non-formală și informală în domeniul tineretului;

 • 19. Școli de vară și alte programe educaționale extracuriculare, destașurate în Municipiul Bacău;

 • 20. înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențe și metode necesare pentru transferul valorilor fundamentale comune europene în special către tineri din mediile defavorizate și pentru prevenirea radicalizării violente a tinerilor.

 • 21. Alte activități care dovedesc că pot duce la îmbunătățirea condițiilor de integrare socială și profesională a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

 • 22. Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați;

 • 23. Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat;

 • 24. Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri;

 • 25. Diverse activități destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizațiile și instituțiile comunităților cu tradiții culturale, istorice, etnografice ale Municipiului Bacau;

 • 26. Organizarea unor schimburi de experiențe profesionale;

 • 27. Sprijinirea organizării programelor de formare a tinerilor;

 • 28. Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională;

 • 29. Susținerea activităților care oferă activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială;

Autoritatea Finanțatoare stimulează inițiativele de promovare a activitatilor de tineret si acțiunile avand drept beneficiari tinerii din municipiul Bacau.

Notă: Nu va fi sprijinit și va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul al cărui proiect/ program conține categorii de activități care nu respectă prevederile Legii nr. 55/ 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ghid Decontare

Dosarul va fi depus în copie. Fiecare pagină din dosar va avea “conform cu originalul” + semnătură.

Toate NIR-urile și bonurile de consum trebuie să fie semnate de asociație.

Tipărituri:

Contract prestări servicii sau oferta preț

factură

Bon consum și NIR

Dovada plății

Consumabile:

ofertă preț

factură

NIR

Bon consum

Dacă nu este factură și este doar bon care nu conține datele ONG-uiui - referat justificativ.

Dacă Bonul fiscal are datele ONG-ului - referat justificativ

Dacă sunt achiziționate produsele de pe Internet - mail de confirmare a comenzii. Să apară și prețul produsului - cantitate și preț care să concida cu prețul de pe factură

 • - Dovadă plată

Prestări servicii:

Serviciul de ambulanță: o Contract o factură o proces verbal întocmit de asociație în care reiese faptul că și-au realizat serviciile -dată, interval orar, locație

o Dovadă plată

Toalete ecologice:

o Contract

o factură

o PV de predare - primire semnat de ambele părți

o Dovadă plată

ISU:

o Oferta de preț/Contract

o Plan tehnic în copie

o Dovadă plată

Scenă și lumini:

o Contract de închiriere - care să conțină ce s-a oferit: lumini, scenă, boxe, ecran etc. o Factură

o Dovadă plată

Transport:

Transport firme:

 • - Contract închiriere

Factură

Diagrama traselului (în diagramă sunt și oamenii transportați)

 • - Dovadă plată

Combustibil mașină personală sau invitați clin alte orașe:

Contract de comodat (dacă e mașină personală) ~ înafara orașului (excepție la invitați din alte orașe)

Bonul fiscal cu CIF-ul asociației sau factură - înafara orașului

Referat justiiîcativ motiv deplasare - înafara orașului

Ordin de deplasare înafara orașului

Dovadă plată

Transport in oraș

Bon fiscal cu CIF-ul asociației sau factură

Traseul în nr. km calculați la traseul cel mai scurt (x 7.5 lei la 100 km parcurși - nr. Litri) ~

foaie parcurs semnată ș aprobată de ONG și de șofer

Referat justificativ - motiv deplasare

Dovadă plată

Transport Tren/Firmă de transport persoane: Dacă e cineva din asociație trebuie și un ordin de deplasare. Dacă nu e din asociație doar:

Biletul

Referat justificativ

Dovadă plată

Masă/mâncare:

Firmă catering:

contract

factură

proces verbal predare primire meniuri (dacă sunt mai multe zile, un singur proces verbal în care apare perioada)

dovadă plată

Restaurant:

factură și bonul fiscal unde să apară felurile de mâncare

pontaj de masa semnat de restaurant

dovadă plată

Cazare:

factură

diagramă de cazare de la hotei/pensiune - semnată. în cazul în care locația de cazare nu poate oferi diagramă de cazare, poate fi realizată de asociație semnată de reprezentanții locației de cazare (ce e peste 3 stele se decontează doar 50%)

dovadă plată

Onorarii:

contract

factură

dacă nu se poate face factură:

o contract pe drepturi de autor/prestări servicii

o stat de plată și dispoziție de plată

o copie buletin persoană fizică

*se va plăti impozit pe venit și restul contribuțiilor

Referat justificativ

Dovadă plată

PREMII: plafon de 600 de lei per premiu neimpozabil. Ce e mai mult de 600 lei, se plătește diferența

Factură

Tabel cu cei care participă

o Dacă premiezi în bani: stat de plata cu nume și prenume și suma oferită (pe statul de plata va scrie că "reprezintă premieri pentru.....’’ și se va plăti impozit pe venit

~ semnătură

o Dacă premiezi în materiale - tabel cu materialele care se oferă și semnătură primitorilor

Cheltuieli administrative:

Chirie spațiu:

o Contract închiriere

o Factură (să nu fie înaintea perioadei contractului de închiriere)

o Dovadă plată

Utilități’, apă. căldură, energie, telefon, căldură, gaz, curent, Internet, etc. - datele să coincidă cu perioada implementării proiectului

o Factură o Dovadă plată

Salarii:

stat de plată pe proiect - dacă s-a făcut contractul strict pe proiect, trebuie și contractul de muncă

Pontaj de lucru

Dovadă plății + dovadă plății contribuțiilor la stat

Mijloace fixe/obiecte de inventar - tot ce depășește 2500 de lei e mijloc fix

Ofertă sau contract

Factură

NIR

Proces verbal de dare în folosință sau bon de transfer

Amenajări

Deviz de lucrare (se realizează într-un program special) o Ofertă o Contract o Factură o Dovadă plată o Proces verbal de recepție lucrări

Cheltuieli neprevăzute: - cerere înainte de a face cheltuielile prin care să fie justificată necesitatea materialelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

MUNICIPIUL BACĂU


CONTRACT CADRU NR.....din.............

DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ACTIVITATEA DE.....................................................DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE

în conformitate cu H.C.L. nr. / s-a aprobat finanțarea în vederea susținerii activităților specifice domeniului Tineret, din bugetul local al Municipiului Bacău în anul

între:

Municipiul Bacău, cu sediul în str. Mărășești nr. 6, jud. Bacău, cod fiscal 4278337, tel.

0234/581849, fax 0234/588757, cont bancar nr......................................  deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău reprezentată legal de ........................ -  Primar și dl/ d-na


.................................... Director Executiv al Direcției Economice, în calitate de Autoritate Finanțatoare

Și ..........................................  persoană   juridică/fizică cu sediul/domiciliul în localitatea................... str......................... nr.................... jud....................., cod fiscal/CNP

......................   înființată în baza sentinței civile/act identitate seria.........../..............., teL/fax ...................., cont bancar....................................... deschis la..................................... reprezentat legal prin ................................., în calitate de.....................    și................................- în

calitate de.............................denumită în continuare Beneficiar,

s-a încheiat prezentul Contract de finanțare a Proiectului...................  (denumit

în cele ce urmează Proiectul)

CAPITOLUL I - Obiectul și valoarea contractului

Art. 1 - Obiectul contractului

(1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea de către Municipiul Bacău din fondurile destinate pentru activitățile de tineret cuprinse în bugetul local, a activităților pe care Beneficiarul le va desiășura în cadrul Proiectului .............................., în vederea atingerii obiectivelor acestuia

stipulate in cererea de finanțare.

 • (2) Municipiul Bacău va pune la dispoziția Beneficiarului fondurile necesare derulării activităților Proiectului, în termenele și condițiile stabilite prin prezentul contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă responsabilitatea derulării Proiectului. în acest scop, va conduce, va supraveghea și va destașura toate activitățile cuprinse în cadrul Proiectului, a căror executare îi revin nemijlocit.

Art. 2~ Valoarea contractului

(1) Valoarea contractului este de .......................... lei, reprezentând suma totală alocată

Proiectului de către Municipiul Bacău, adică ..........% din valoarea Proiectului derulat de

Beneficiar.

(2) La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de finanțări pentru realizarea sa, din alte surse decât

fondurile bugetului local al municipiului Bacău, conform bugetului de venituri și cheltuieli prezentat în documentația depusă pentru acordarea finanțării nerambursabile.

__________________CAPITOLUL II - Durata și derularea contractului__________________ Art. 3 - Intrarea în vigoare

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art. 4 - Derularea contractului

 • (1) Derularea Contractului va începe și va fi finalizata de către Beneficiar de la semnarea lui de către părți până la data de 30 noiembrie, perioadă în care se vor desfășură activitățile descrise și prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului.

 • (2) Părțile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare, dacă întârzierea este cauzată de neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale de către Municipiul Bacău sau de evenimente de forță majoră.

 • (3) Beneficiarul finanțării are obligația să finalizeze Proiectul, inclusiv procedura de întocmire și depunere a raportului final în vederea validării de către comisie și tragerea ultimei tranșe a finanțării, în anul bugetar in care s-a acordat finanțarea.

 • (4) Municipiul Bacău va putea solicita. în condiții bine justificate, încetarea contractului cu acordul părților printr-o notificare adresată Beneficiarului. In aceste condiții Beneficiarul este îndreptățit de a depune raportarea finală cu suma primită de la autoritatea finanțatoare, la care se adaugă contribuția proprie a beneficiarului.

____________________ CAPITOLUL III - Obligațiile părților________________________

Art. 5 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

 • a)- să execute lucrările Proiectului așa cum sunt stipulate ele în Cap. I, art. 2, alin. 1 din prezentul contract, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea Finanțatoare și Beneficiar / organizațiile din grup;

b)- să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

c)- să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

d)- să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/ 2002 cu modificările ulterioare;

e)- să nu comunice, în nici o situație, tară consimțământul prealabil scris al Autorității Finanțatoare, informații confidențiale aparținând Autorității Finanțatoare sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

f)- să nu tacă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Finanțatoare și să nu folosească în defavoarea acesteia informațiile primite sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

g)- să comunice în scris Autorității Finanțatoare, în termen de 10 de zile de la data declarării stării de faliment sau lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

h> să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Finanțatoare sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

i)- să întocmească și să predea Autorității Finanțatoare rapoartele de activitate, narative și financiare, conform Ghidului solicitantului privind procedura de acordare a finanțării nerambursabile.

j).- să aplice procedura de achiziție prevăzută de Legea nr. 98/ 2016 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii.

k)- să prezinte documentele justificative Autorității Finanțatoare atât în copie, cât și în original, pentru validarea plăților.

1)- să prezinte, la solicitarea Autorității Finanțatoare, orice informație sau document ce privesc derularea proiectului, inclusiv documentele originale ce justifică plățile, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora.

m)~ sa depună si sa înregistreze raportul final la Autoritatea Finanțatoare pana la data de 30 noiembrie a anului in curs.

Art. 6-Obligațiile Autorității Finanțatoare sunt:

a)- să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Finanțatoare la finalizarea contractului;

b)- să vireze sumele alocate din bugetul local Bacău pentru finanțarea Proiectului, către Beneficiar, în condițiile art. 11 din prezentul contract;

c)« să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea Finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

d)~ să asigure și să realizeze, monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului:

e)- să urmărească cofinanțarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanțării și a documentelor justificative și, după caz. prin verificare la locul desfășurării Proiectului:

f)- să organizeze sistemul propriu de protecție a informațiilor clasificate, in conformitate cu Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/ 2002 cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile legale în vigoare în cazul în care Proiectul monitorizat și gestionat de Autoritatea Finanțatoare conține informații de natura celor prevăzute în conformitate cu Legea nr. 182/ 2002 cu modificările ulterioare.

______________CAPITOLUL IV - Participarea terților_______________________

Art7- In sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege beneficiar asociat și / sau sub-beneficiar.

Art.8- Participarea terțelor părți nu este permisă.______________________________________________

______CAPITOLUL V ~ Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă_______

Art 9- Efectuarea viramentelor

 • (1) Municipiul Bacău virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțare nerambursabilă alocată Proiectului din bugetul local Bacău, conform prezentului contract, astfel:

o 30% prima tranșă în condițiile legii în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către beneficiar;

o 60% tranșe intermediară în termen de 15 zile de la data depunerii raportării intermediare ce va cuprinde justificarea sumelor primite în tranșa anterioară;

o 10% tranșa finală în termen de 30 zile de la validarea raportului final.

 • (2) Suma avansată si nejustificată prin raportări intermediare nu va depăși în nici un moment al derulării contractului 10% din valoarea transei avansate.

 • (3) Municipiul Bacău poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parțial, plata, tară rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către Beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, și să procedeze la verificarea întregii documentații privind derularea Proiectului finanțat și utilizarea finanțării.

 • (4) Conform prevederilor art. 4 lit. ”f’ din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabilc din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, este exclusa posibilitatea acordării retroactiv a fondurilor nerambursabile unei activitati a cărei executare a fost deja începută sau finalizata la data inchierii prezentului contract.

 • (5) . Sumele alocate vor fi acordate beneficiarului în funcție de încasările veniturilor proprii, si de execuția bugetara ale Autorității Finanțatoare, cu posibilitatea de a fi virate si in anul bugetar următor in condiții bine justificate.___________________________________________________________________

CAPITOLUL VI - Fiscalitate

Art.10 - Cheltuielile Beneficiarului ocazionate de plata obligațiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor și lucrărilor executate în cadrul prezentului contract sunt cheltuieli eligibile și vor fi decontate pe baza documentelor justificative prezentate de către Beneficiar.

CAPITOLUL VII- Cheltuieli

Art. 11- Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

(1) Orice sumă primită ca finanțare de la Municipiul Bacău în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Cheltuielile vor fi efectuate de către Beneficiar conform bugetului detaliat al Proiectului cu suma aprobată prin H.C.L nr. .............din..................... privind acordarea finanțării

nerambursabile, și prevederilor prezentului contract.

 • (3) . Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cele prevăzute în anexa nr.l la Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău

 • (4) Cheltuielile efectuate înainte de - și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

 • (5) Atunci când Autoritatea Finanțatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea Proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, Municipiul Bacău poate solicita în scris restituirea acestora.

 • (6) Beneficiarul are obligația de a restitui Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului în termenul de derulare a Proiectului stabilit prin prezentului contract și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor art. 13.

 • (7) Obligațiile prevăzute de alin. 6 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.

 • (8) Suma rămasă necheltuită la sfârșitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici față de cele propuse și aprobate inițial) va fi evidențiată în raportul financiar final și va fi restituită de către Beneficiar, Municipiului Bacău în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiar în scris.

 • (9) în cazul realizării de economii în derularea Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată din fondurile bugetului local nu poate depăși 90% din valoarea toatală a Proiectului rezultată din raportul final.

 • (10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, Beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 98/ 2016 pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, acolo unde este cazul.___________________

_____________________CAPITOLUL VIII - Monitorizare si control_____________________

Art. 12 - Informare

(I) Beneficiarul furnizează Municipiului Bacău toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care aceasta i le solicită. Municipiul Bacău poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 13 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. în acest scop, Beneficiarul va prezenta Municipiului Bacău:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare

 • - un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului Proiect.

 • (2) Raportările vor fi întocmite în conformitate cu anexa ia Ghidul solicitantului și vor fi însoțite obligatoriu de documentele justificative ale plăților efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea Municipiului Bacău, Beneficiarul va prezenta spre verificare, documentele justificative și în original.

 • (3) La întocmirea raportului final financiar. Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Finanțatoare, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (4) De asemenea, beneficiarul va întocmi un raport final in care va detalia si prezenta dovezi privind atingerea țintelor si/sau obiectivelor proiectului, atasand copii după diplome, fotografii, medalii, sau orice alte dovezi care sa ateste ca scopul proiectului a fost atins.

 • (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura autorității finanțatoare.

 • (6) în scopul informării Municipiului Bacău cu privire la dificultățile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora și transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 14 - Evaluarea rapoartelor

(l) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Autorității finanțatoare.

(2) Municipiului Bacău va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 15 zile de la primire.

Art. 15 - Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neângrădit al organelor de control abilitate, prin lege, în scopul realizării controlului financiar și auditului. pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiarul, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiarul, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Municipiului Bacău poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate.

(2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita contrai financiar aupra derulării activitatii non-profit finanțate din fonduri publice conform art. 38 alin. 2 din legea nr. 350/2005.__________________

_________            CAPITOLUL IX - Rezultate. Publicitate_______________________

Art. 16 - Promovarea Proiectului

 • (1) Beneficiarul are obligația de a face referire explicită pe toate materialele și produsele obținute în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local a! Municipiului Bacău, Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Bacău și nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia".

 • (2) Municipiul Bacău va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

 • - obiectivele și durata Proiectului;

 • ~ finanțarea acestuia de către Municipiul Bacău;

 • - activitățile efectuate în cadrul Proiectului;

 • - rezultatele obținute.

Art.17 în privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 18 Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderi și nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privința drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obținute sau utilizate de aceștia, atât pe parcursul derulării Proiectului, cât și după finalizarea acestuia.

___________________CAPITOLUL X - Răspundere contractuală___________________

Art 19 Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art.20 Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității Finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art21 Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.22 Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art.23 Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.24 Autoritatea Finanțatoare are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

ArL25 în cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fodurile bugetului local în anul următor.

Art.26 - Limite ale răspunderii Municipiului Bacău

(1) Nu este responsabilă pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea Municipiului Bacău nefiind în nici un fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi ținut responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nici o altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.

(2) Municipiul Bacău nu răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiarul sau de către angajați, colaboratori sau consultanți ai acestuia._________________________

________________________CAPITOLUL XI - Modificarea proiectului__________________

Art.27 Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (1) Pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul poate modifica, prin solicitare scrisă justificată, aprobată de autoritatea finanțatoare - durata de derulare, structura bugetului Proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele Proiectului.

 • (2) Asemenea modificări nu pot conduce la majorarea valorii contractului prevăzute la art.2._______

______________________CAPITOLUL XII - Rezilierea contractului_____________________ Art.28 Municipiul Bacău poate rezilia contractul cu efect imediat, în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.29 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Arfi30 Municipiul Bacău poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract.

Art.3I (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neândeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, precum si pentru sumele primite și nejustificate, beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

 • (5) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.______________________________

______________________CAPITOLUL XIII - Forța Majoră______________________ Art.32 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

Art. 33 Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

Art. 34 Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă.

Art. 35 Realizarea parțială a Proiectului ca urmare a unei situații de forță majoră are drept rezultat plata parțială, Beneficiarul având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.________________________________________________________________________

_______________________CAPITOLUL XIV -Penalități_________________________

Art.36 In cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 11, alin. (5)«(9) sau întârzie în realizarea obligațiilor contractuale, datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local._______________________________________________________________________________________

_______CAPITOLUL XV Litigii_________________________

Art.37 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

____________________CAPITOLUL XVI- Dispoziții generale si finale____________________

Art. 38 Comunicări

(1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

(2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

a) Pentru Municipiul Bacău:

Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod 600017, tel. 0234/581.849, fax. 0234/588.757. b) Pentru Beneficiar:

Art.39 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

Art.40 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.41 Bugetul detaliat, întocmit conform anexei B la Ghidul Solicitantului, cu suma aprobată prin HCL nr......din.......constituie anexa la prezentul contract.

Art.42 Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare originale, fiecare avand aceeași forța de drept, 2 exemplare la Autoritatea Finanțatoare si un exemplar pentru Beneficiar.

Primar

Beneficiar

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Responsabil financiar


Direcția Economică

Vizat Juridic

Control financiar preventiv

Anexa nr. II la Ghidul solicitantului

Cerere de plată pentru contractul de finanțare nerambursabilă

Nr,

[Data cererii de plată ]

în atenția

[Adresa Autorității b'inantatoare}

[Comisia de Evaluare]

Numărul de referință al Contractului de finanțare;...

Titlul Proiectului:...

Numele și adresa Beneficiarului:...

Cererea de plată numărul:...

Perioada acoperită de cererea de plată:...

Subsemnatul/a..............................prin prezenta solicit [plata avansului / plata intermediară / plata

finală ]! în cadrul contractului menționat mai sus.

Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:.................................................3 4

Subsemnatul/a.............................prin prezenta certific că informațiile furnizate în această cerere

de plată sunt complete, corecte și reale, iar costurile care decurg din acestea sunt eligibile și în concordanță cu Contractul iar această cerere de plată este susținută de documente suport adecvate și verificabile.

Cu stimă,

[ semnătura,}

Anexa nr.III la Ghidul solicitantului


Către.

Primăria Municipiului Bacău

Alăturat vă înaintăm raportul narativ și financiar privind modul de utilizare a fondurilor alocate, conform contractului de finanțare nerambursabiiă nr..........................  reprezentând tranșa nr.

........ respectiv ........% , în valoare de ............ lei și a aportului propriu, pentru proiectul ...........................................’’ care a avut/are loc în.............., în perioada..........................

Dala;...... .......

Reprezentant legal,

Coordonator proiect,


Numele și prenumele

Semnătura......................


Numele și prenumele

Semnătura..................

Anexa IV la Ghidul solicitantului

RAPORT DESCRIPTIV INTERMEDIAR/ FINAL aferent tranșei alocate în data de.................

 • • Acest raport trebuie completat și semnat de către conducătorul instituției, coordonatorul de proiect, responsabilul financiar și de persoana de contact.

 • ♦ Informația oferită mai jos trebuie să corespundă cu informația financiară care apare în raportul financiar.

 • • Vă rugăm completați raportul folosind o mașină de scris sau un computer

 • • Vă rugăm extîndeți paragrafele după necesitate.

 • • Autoritatea de Contractare va respinge orice rapoarte completate greșit sau incomplete.

 • • Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare

 • • Vă rugăm nu uitați să atașați la acest raport copii după documentele justificative.

L Raport de activitate

 • 1. Descriere

 • I. I. Nurnele beneficiarului contractului de finanțare:

  • 1.2. Numele și funcția Persoanei de contact:

  • 1.3. Numele partenerilor în Proiect:

  • 1.4. Titlul Proiectului:

  • 1.5. Numărul contractului:

  • 1.6. Data de început și data de sfârșit a perioadei de raportare1:

  • 1.7. Beneficiarii finali / grupurile țintă2 și / sau zona țintă (dacă sunt diferite) :

 • 2. Evaluarea implementării activităților Proiectului

  3. Activitățile proiectului

  Vă rugăm enumerat i toate activitățile conform proiectului de la momentul ultimului raport intermediar dacă e cazul, sau pe parcursul perioadei de raportare

 • 4. Mediatizarea Proiectului_____________________________________________________________________

Autoritatea Finanțatoare poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveți obiecții ca acest raport să fie publicat pe website-ul Autorității Finanțatoare? Dacă da, vă rugăm să specificați obiecțiile dumneavoastră aici.

întreaga perioadă de implementare a Proiectului

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi direct afectate în mod pozitiv de Proiect la niveiu! Scopului Proiectului, și 'beneficiarii finali" sunt aceia care vor beneficia de proiect pe termen lung la nivel de societate sau sector in mare.

 • II. Raport financiar

  1. Date despre finanțare

  ■ Valoarea totală a proiectului, conform cererii de finanțare depuse.........

 • ■ Valoarea totală a contractului, conform contractului de finanțare nerambursabilă nr................./........., respectiv suma de.....................

 • ■ Valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului ..............lei, din care :

 • - contribuție proprie a Beneficiarului, respectiv suma

sume reprezentând finanțare nerambursabilă de le bugetul local în baza contractului de finanțare nr.........din............, respectiv suma........

din care:

 • a. sume utilizate conform documentelor anexate:

 • b. sume neutilizate :........

 • 2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată) - se vor enumera toate documetele anexate.

 • 3. Situația centralizatoare pentru fiecare capitol, de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

  Nr.

  crt.

  Categoria de cheltuieli

  Nr. șî data document

  Unitatea emitentă

  Suma totală

  Contribuție PMB

  Contribuție Aplicant

  *

  TOTAL lei:

Numele conducătorului asociației, fundației, organizației/cultului Semnătura........................

Numele coordonatorului programului'proiectului

Semnătura..............................

Numele responsabilului financiar al

asociației fundației organizației cultului:

Semnătura...........................

Data de raportare;.............................

Data trimiterii raportului:....................................


COMISIA TEHNICA LEGEA 350/ 2005 DIANA ILIECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALI SECRETARUL GENERAL AL MU NICOLAE -OV1DIU POPO


E ĂU„ - „TT Â                           ANEXA NR. 3 LA HCL NR.     DIN 09.07.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL COMISIILOR DE EVALUARE SI DERULARE A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU SI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

 • 1. Comisia de evaluare si derulare are ca obiectiv evaluarea si selecționarea asociatiiior/fundatiilor/organizațiilor sau persoanelor fizice in vederea acordării de finanțări nerambursabile in domeniul tineret in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005.

 • 2. Evaluarea și selecționarea solicitărilor si derularea proiectelor se va face de către comisia stabilită prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

 • 3. Comisia analizeaza conținutul documentelor depuse de asociațiile/ fundațiile/ organizațiile sau persoanele fizice si respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea finanțărilor nerambursabile.

 • 4. Evaluarea proiectelor/ programelor depuse de asociațiile/ fundatiile/organizațiile sau persoanele fizice se face pe baza criteriilor generale de evaluare stipulate la pct. 17 si criteriilor specifice prevăzute in Anexa 4 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau de aprobare a actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

 • 5. Comisia va fi formată din cel puțin 5 persoane si o rezerva, numite prin hotărâre a consiliului local.

 • 6. Comisia va avea in componenta cel puțin un membru al consiliului local, care va fi înlocuit in faza de derulare a proiectelor de către rezerva.

 • 7. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

 • 8. Secretarul va fi desemnat din cadrul comisiei. Secretarul are drept de vot.

 • 9. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor, în termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării de către secretar a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

 • 10. Comunicările comisiei se vor efectua in scris.

 • 11. Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa DOI la Ghidul solicitantului.

 • 12. Comisia hotărăște prin votul a 2/3 din numărul membrilor

 • 13. Secretariatul comisiei nu va accepta spre evaluare documentațiile înregistrate după termenul limita corespunzător sesiunii de finanțare.

 • 14. Toate cererile de atribuire de contracte selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii : 1.relevanta si coerenta, 2,metodologie, 3.capacitate de realizare, 4.bugetul proiectului, 5.participarea pârtilor, 6.durbilitate si sustenabilitate, precum si a punctajelor specifice domeniului de finanțare.

 • 15. Comisia de evaluare si derulare întocmește procese verbale de selecție a proiectelor/ programelor castigatoare in termen maxim de 15 zile calendaristice de la data limita de depunere a documentațiilor.

 • 16. în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de selecție, comisia comunică în scris solicitantilor, rezultatul selecției.

 • 17. Vor fi selecționate numai acele proiecte/ programe care întrunesc minim 70 puncte.

 • 18. Se acorda un termen de 5 zile lucratoare de la data comunicării (e-mail, poștă, fax) pentru formularea de contestatii. Acestea se soluționează in termen de 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a contestațiilor, de către comisia de soluționare a contestațiilor.

 • 19. Lista finala a câștigătorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Local Bacau.

 • 20. Comisia de evaluare si derulare va monitoriza derularea proiectelor aprobate, respectând prevederile contractelor de finanțare nerambursabila incheiate cu beneficiarii.

 • 21. Comisia de evaluare si derulare formulează propuneri privind procedurile si ghidurile solicitantilor si le transmite Comisiei Tehnice.

 • 22. Documentele care au stat la baza evaluării si derulării proiectelor/ programele depuse de asociațiile /fundațiile/ organizațiile sau persoanele fizice se gestionează de către comisia de evaluare si derulare a proiectelor/ programelor si se predau la arhiva MUNICIPIULUI BACAU.

 • 23. Comisia de evaluare si derulare va transmite desfășurătoarele primite de la beneficiari către Comisia Tehnică pentru a fi postate pe site-ul Municipiului Bacău.

Documentele rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor sunt gestionate de către comisia de soluționare a contestațiilor si se predau ia arhiva MUNICIPIULUI BACAU.

COMISIA TEHNICA LEGEA 350/2005

.        DIANAJLIE

PREȘEDINTLU&^J LAUR S0VA -GÂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU PQPQyfC) //

ROMÂNIA


ANEXA NR. 4 LA HCL NR. /i> DIN 09.07.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

GRILA DE EVALUARE GENERALA PENTRU PROIECTE / PROGRAME AFERENTE DOMENIUL TINERET

Denumirea asociației/ fundației/ organizației/ persoanei fizice solicitante

Ad resa___________________________________________________

Persoană de contact E-mail:teIJfax

Etapa 1

Verificarea respectării termenului de depunere a documentației

Nr./data înregistrare Consiliul Local Bacau:

Rezultatul etapei’iJ:

Documentația a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă

Documentația nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat

! se bifează după caz

Etapa 2

Verificarea componenței documentației de solicitare a sumei nerambursabile; Verificarea îndeplinirii de către asociație/ fundație/ persoană fizică a condițiilor de eligibilitate

Tipul documentului

Rezultatul verificării

OBSERVATI

DA

NU

a.

Documentația a fost depusă in conf. cu prevederile CAP. pct.9,10 si CAP.III din Ghidul solicitantului

în cazul în care documentația nu este completă, comisia de evaluare va solicita prezentarea documentelor lipsă în termen de maxim 48 de ore de la data publicării pe site-ul wvvw.nuinicipiulbacau.ro a raportului etapei evaluării intermediare - etapa administrativa. în cazul în care solicitantul nu completează, în maxim 48 de ore, documentația depusă, cererea este respinsă.

 • * 2) se bifează după caz

 • * 3) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

Evaluarea tuturor cererilor este sistată până la finalizarea perioadei de completare a documentației.

Rezultatul etapei:

Asociația/fundația/persoana fizică îndeplinește condițiile de                          | |

eligibilitate, procesul de evaluare continuă

Asociația/fundația/persoană fizică nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat

NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

j

2

3

4

5

6

 • ♦ 4) se bifează după caz

 • * 5) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

 • * 6) se bifează după caz

Etapa 3

Evaluarea îndeplinirii condițiilor legale pentru desfasurarea activitatilor

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare asociație/fundație/persoana fizica evaluata

Denumirea solicitantului Sediul

Numărul de beneficiari pentru care se solicită finanțarea

Nr. crt.

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării

Observatii

DA

NU

1.

Se încadrează in linile de finanțare prioritare in domeniul pentru care se solicita finanțarea

Cererea de finanțare

2.

Pentru desfasurarea acivitatilor sunt utilizate si alte surse

• Cererea de finanțare

• Bugetul proiectului

Rezultatul etapei*9):

Activitățile se desfasoara cu îndeplinirea condițiilor legale Activitățile nu se desfasoara cu îndeplinireacondițiilor legale, evaluarea se sistează

 • * 7) se bifează după caz

 • * 8) este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

 • * 9) se bifează după caz

Etapa 4

Rezultatul raportului de oportunitate* 10)

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare APLIC ANT evaluat

Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare continuă                                   —

Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat                                    —

NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

1

2

3

4

5

6

* 10) se

bifează după caz

Etapa 5

Evaluarea în conformitate cu criteriile de evaluare.

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare asociație/fundațîe/ persoană fizică evaluata.

5.1. RELEVANȚA ȘI COERENȚA

Nr. crt.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Justificarea aplicantului prezentata in cererea de finanțare

-identificarea problemei șt a nevoilor

-definirea grupului țintă

10

2.

Relevanța obiectivelor proiectului în raport cu necesitățile descrise(Obiective SMART - Specific, Măsurabil. Posibil de Atins, Realist, Timp)

10

3.

Relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare

5

TOTAL

25

Media aritmetica a punctaju

ui pe criteriu

5.2. METODOLOGIE

Nr. crt.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Cât de necesare, realiste și coerente sunt activitățile

5

propuse în cadrul proiectului?

2.

Cât de clar și realist este calendarul activităților?

5

3.

Concordanța dintre obiective-activități-rezultate

5

TOTAL

15

Media aritmetica a punctaju

ui pe criteriu

5.3. CAPACITATEA DE REALIZARE

Nr. cil.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1,

Exista în cadrul organizației dotările necesare implementării proiectului

8

2.

Componența echipei de implementare - dimensiune, competente și atribuții(confbrm cererii de finanțare si C.V.-urilor anexate).

7

TOTAL

15

Media aritmetica a punctaju

ui pe criteriu

5.4.BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli

4

2.

Cheltuielile sunt realiste și necesare pentru implementarea proiectului

3

3.

Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate?

4

4.

Corelarea dintre buget si sursele de finanțare

3

5.

Cum (si cat) se reflecta in bugetul proiectului procentul de cofinanțare al Solicitantului?

 • - cofinanțare intre 10%-20%

 • - cofinanțare între 21 %-40%

 • - cofi nanțare peste 41 %

1

2

3

TOTAL

20

Media aritmetica a punctaju

lui pe criteriu

5.5.PARTICIPAREA PÂRTILOR

Nr. crt.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Raportul intre partea de contribuție a aplicantuiui si partea de contribuție a Consiliului Local Bacau (din bugetul proiectului/programului)

5

TOTAL

5

Media aritmetica a punctaju

ui pe criteriu

5.6.DURABILITATE SI SUSTENABILITATE

Nr. crt.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

Impactul durabil al proiectului asupra grupului țintă

5

2.

Capacitatea beneficiarului finanțării de a continua activitatile proiectului pe viitor

5

J.

Proiectul conține potențiale efecte multiplicatoare

5

TOTAL

15

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

5.7. INIȚIATIVE CHEIE DIN STRATEGIA DE TINE

RET A MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. crt.

Criterii

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1.

RU-CONNECI

■’Locul meu’

"Bacău în lume*’ UMANOTECA Nimeni nu rămâne în urmă

5

TOTAL

5

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE

Nr. crt.

CRITERIUL DE EVALUARE

PUNCTAJ MAXIM

PUNCTAJ OBTINUT

1.

5.1 .RELEVANȚA Șl COERENȚA

25

2,

5.2.METODOLOGIE

15

5.3.CAPACITATEA DE REALIZARE

15

4.

5.4.BUGETUL PROIECTULUI

20

5.

5.5.PARTICIPAREA PÂRTILOR

5

6.

5.6.DURABILITATE ȘI SUSTENABILITATE

15

7.

5.7. INIȚIATIVE CHEIE DIN STRATEGIA DE TINERET A MUNICIPIULUI BACĂU

5

TOTAL PUNCTAJ

100

NR.CRT.

Membri comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

1

2

3

4

5

6

- COMISIA TEHNICĂ LEGEA 350/ 2005


DIAN

PREȘEDINTE, DE ȘEp^ȚĂ/- '

LAUR                 •' /

X X     . -

x<... J.X

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE-SECRETARUL GENERAL AL MUN. BXCĂEZ NICOLAE - OVIDIU POPOYțpyJx/^ y7
1

"Grupuri țintă" sunt grupurite/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului. (Ex.: elevii de liceu din Bacău)

2

"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma proiectului.(Ex. Elevii clasei a X-a C de la liceul..)

3

Ștergeți cele două opțiuni care nu se aplică.

4

Indicați numărul de cont precizat în formularul de identificare anexat Contractului.

N.B.: Plățile intermediare și finale necesită aprobarea raportului corespondent (vezi Articolul 9(1) din Contract),