HOTARAREA NR. 116 DIN 09.07.2020 privind completarea HCL nr.292/2019 prin care s-au aprobat structura organizatorică, Organigrama și Statul de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

Adresa nr. 588/ 02.07.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 543445/ 02.07.2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită completarea organigramei și a statului de funcții ale acestuia;

-Referatul nr. 543663/ 03.07.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea completării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 543667/03.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 543668/1/03.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 607/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 608/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 609/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 610/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 611/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Anexei nr. 2 ale Ordinului nr. 555/ 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS- CoV-2 în faza I și faza II și a Listei cu spitalele suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat;

-Prevederile HCL nr. 292/ 2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Prevederile art. 15 lit. „a” și ”c” din Anexa la HG nr. 56/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a” și ale alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă completarea Organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă completarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 292/ 2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, sunt și rămân în vigoare;

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Compartimentul învățământ, Cultură, Sănătate.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Compartimentului învățământ Cultură Sănătate și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LAUR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU PQPOV1CI

N.O.P./C.S.. 1 D/O R A./EX I/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂUROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

STAT DE FUNCȚII VALABIL CU DATA DE

SECȚIE EXTERIOARA COVID 19 - BAZA SPORTIVA LETEA BACAU

Nr.

crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Gradația

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază lan.20

Nume si prenume

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

“SECȚIE EXTERIOARA COVID 19 : Numărul de paturi =50 spitalizare continua

1

Medic primar

5

infectioase

S

1

15565

2

Medic primar

5

S

1

15565

3

Asistent medical principal coordonator

5

medicina generala

S

1

5656

4

Asistent medical principal

5

medicina generala

PL

1

4856

5

Asistent medical principal

5

medicina generala

PL

1

4856

6

Asistent medical principal

5

medicina generala

PL

1

4856

7

Asistent medica) principal

5

medicina generala

PL

1

4856

8

Asistent medical principal

5

medicina generala

PL

1

4856

9

Asistent medical principal

5

medicina generala

PL

1

4856

10

Asistent medical principal

5

medicina generala

PL

1

4856

11

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

12

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

13

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

14

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

15

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

16

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

17

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

18

Infirmieră

5

curs infirmiera

G

1

3284

19

îngrijitoare

5

G

1

2895

20

îngrijitoare

5

G

1

2895

21

îngrijitoare

&

'* -l-, ' ' ,

G

1

2895

“Compartiment de prevenire sl limitare aifîfer

AWcasociateJîsisteHit

medicale

22 [Asistent medical principal

mediar^.gfr^L

rL

1—

4856

______I

“APARAT FUNCȚIONAL TESA

- /

\. \

i     23 (Referent de specialitate

î —; f 5;

"l

*

1 1 1

5040!

- TOTAL POSTURI “ 23 PRESEDlS^J’fe LAUR

iMședințăv oGăTu vZ/

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAEWtTE

SECRETARUL GENERAL AL

NICOLAE - OVIDIU POPOVIOf