HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 09.07.2020

privind darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unei clădiri și terenul aferent acesteia din cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache”, precum și încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în același complex

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.07.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Prevederile Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 8/ 1/16.03.2020 prin care se stabilește că Baza Sportivă Letea este pusă la dispoziția autorităților competente, în urma solicitării acestora;

-Prevederile Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgenta nr. 8/ 1/ 18.03.2020 prin care se stabilește continuarea procedurilor de achiziționare a unor containere;

-Prevederile HCL nr. 49/ 2020 privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a aprobat suma de 500.000 lei pentru achiziția de containere;

-Prevederile HCL nr. 54/ 2020 privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local ai Municipiului Bacău prin care s-a aprobat suma de 350.000 lei pentru achiziția de containere.

-Adresa nr. 543445/ 02.07.2020 înaintată de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită darea în administrare a unei clădiri și terenul aferent acesteia din cadrul Bazei Sportive Letea, precum și încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în același complex;

-Referatul nr. 543638/ 03.07.2020 întocmit de Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unei clădiri și terenul aferent acesteia din cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache”; -Referatul nr. 543640/ 03.07.2020 întocmit de Direcția Salubrizare Agrement Parcuri prin care se propune încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în Complexul Sportiv „Constantin Anghelache”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 543682/03.07.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 543695/1/03.07.2020;

-Raportul comun al Direcției Salubritate, Agrement, Parcuri și al Compartimentului Administrare și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 543695/2/03.07.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 602/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 603/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 604/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr.

3, nr. 605/08.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 606/09.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 163 (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 867, ale art. 868, precum și ale art. 2.146 - 2.157 din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile Anexei nr. 2 ale Ordinului nr. 555/ 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat;

-Prevederile art. 108 lit.”a”, art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b”, art. 287 lit. ”b”, art. 297 alin.l lit.”a”, art. 299 și art. 300 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a clădirii Cl-complex sportiv în suprafață de 1.398 mp, valoarea de inventar 733.076 lei și a terenului aferent acesteia în suprafață de 1.398 mp, valoare de inventar 599.832,34 lei, din cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache” situat în Bacău, str. Letea, nr. 17, potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului , Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea funcționării "Secției exterioare a unității sanitare”.

(2) Dreptul de administrare se acordă pe perioada în care Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este inclus în lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 2. Condițiile și modalitățile de administrare, drepturile și obligațiile Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău vor fi prevăzute în Contractul Administrare, care se va încheia între părți. Art. 3. Predarea-primirea bunurilor prezentate la art. 1 se va face prin proces-verbal de predare-primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL. Art. 4. Se aprobă încheierea unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a următoarelor bunuri amplasate în cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache” situat în Bacău, str. Letea, nr. 17, după cum urmează:

(1)10 containere monobloc cu grup sanitar 8.00x3.00x2.70m (Serie CF nr. 376,377, 378, 379, 380, 381,382,383,384,385);

(2) 10 ansamble containere 7.35x2.40x2.70 ( serie CF nr. 358+369, 357+368,356+365, 322+372, 348*371, 349+370, 353+373, 359+374, 367+375,354+366).

Art. 5 Folosința cu titlu gratuit se acordă pe perioada în care Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este inclus în lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 6. Condițiile și modalitățile folosinței cu titlu gratuit, drepturile și obligațiile Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău vor fi prevăzute în Contractul de Comodat, care se va încheia între părți. Art. 7. Predarea-primirea bunurilor prezentate la art. 4 se va face prin proces-verbal de predare-primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării HCL. Art. 8. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare Agrement, Parcuri, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Art. 10. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instțtuției^rcfectujuî - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTELE ȘED1 LAUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OV1DIU POPOVICI


N.O.P./C.S.J.D./O.R.A./EX. I/DSJ-A-2