HOTĂRÂREA NR. 114 DIN 24.06.2020 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 11857/ 18.06.2020/ 24285/ 7525/ 19.06.2020 a Instituției Prefectului- Județul Bacău prin care solicită sprijin pentru asigurarea pazei la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Municipiului Bacău, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Bacău;

-Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 4892/22.06.2020 prin care se solicită ca serviciile de pază la Centrul de Informare pentru Cetățeni să se asigure de către Poliția Locală a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 7643/ 22.06.2020 al Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se propune asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat aparținând Municipiului Bacău de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4894/22.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4895/1/22.06.2020;

-Raportul Poliției Locale a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 4895/2/22.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 600/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 601/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 338/ 2016 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 6 lit. h) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 17 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 140 alin.țl) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) si art. 139 alin. 1 și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, după cum urmează:

  • (1) Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești, nr. 6 (1 post -permanent, 24h/ 24h) ;

  • (2) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Municipiului Bacău, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Bacău - str. Henri Coandă nr. 2 (1 post - permanent, 24h/24h);

  • (3) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 17A (1 post- 8 h de luni până vineri);

  • (4) Centrul de Informare pentru Cetățeni - str. N. Titulescu nr. 3 (1 post- 8 h de luni până vineri).

Art. 2. Se aprobă ca transportul de valori bănești între casieriile Primăriei Municipiului Bacău și Trezoreria Municipiului Bacău să se asigure cu lucrătorii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău Serviciul Ordine Publică și Evidenta Persoanei.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. 338 din 29 noiembrie 2016. Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Instituției Prefectului-Județul Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE fSECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAW-OVID1U POPOVICI

N.O.P./B.S./O.R.A./EX.l'DS.l-A-2