HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 24.06.2020

privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, din domeniul public al Județului

Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr.78249/18.06.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune trecerea terenului în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4855/19.06.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4856/1/19.06.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 4856/2/19.06.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 595/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 596/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 597/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 598/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 599/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 557 alin. (2) și art. 863 lit. „f” din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” și art. 294 alin. (2), (5), (6) și (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) si art. 139 alin. 2 și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I . Se solicită Județului Bacău trecerea terenului în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, identificat conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău.

Art.2. Terenul prezentat la art. 1 se declară ca fiind bun de uz public local.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Consiliului Județean Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen

legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.